پایان نامه مدیریت

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت در مورد سرمایه اجتماعی

اساس قضاوت های حرفه ای انجام می پذیرد که این مساله خود منجر به شکل دادن قضاوت ها در مورد هر ادعا در صورت های مالی در نهایت ارائه اظهارنظر نسبت به آن می شود. همچنین جامعه حسابداران رسمی... متن کامل

Read More
پایان نامه مدیریت

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت در مورد اطلاعات نامربوط

داده اند که تفاوتهای فردی و ماکیاولی گری می تواند مزایایی در محیط تجاری داشته باشد (اسکینر 1983)؛ اما نتایج تحقیق حاضر نشان داد که کارکنانی که رفتار ماکیاولی گری زیادی از خود نشان می... متن کامل

Read More