مرداد ۱۷, ۱۳۹۹

ابعاد رفتار شهروندی

  درباره ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مابین محققان توافق نظر وجود ندارد. در این زمینه در تحقیقات مختلف به ابعادی نظیر رفتارهای کمک کننده، جوانمردی، …

رفتار شهروندی سازمانی

  در دهه اخیر، بررسی رفتار افراد در محیط کار، توجه محققان را پیش از پیش به خود جلب کرده است. هدف مشترک مطالعات فوق، …

عنصرارزیابی عملکرد کارکنان

  هدف نهایی ارزیابی عملکرد کارکنان، مبادله اطلاعات بین ارزیاب و کارکنان جهت جلوگیری از عملکرد نامطلوب و اصلاح آن و تشویق عملکرد مطلوب کارکنان …

عنصر انتقال اطلاعات:

  به اعتقاد میکی اهمیت و آرانگاران و برسون در تعاریف خود انتقال اطلاعات را برابر و معادل ارتباط مردانه از این رواتر انتقال اطلاعات …