گفتار اول : حمل و نقل هوایی 33
الف) تعریف حقوق هوایی 33
ب) سابقه تاریخی حمل و نقل هوایی 34
ج- منابع حقوق هوایی 37
1-معاهدات بین المللی 37
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


2-عرف 37
3-دکترین 38
4-رویه قضایی 38
گفتار دوم : سازمان‌های حقوق هوایی 40
الف – سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو) 40
ب- اتحادیه بین المللی حمل ونقل هوایی (یاتا) 43
ج- سازمان های منطقه ای 45
گفتار سوم : نگرشی به مقررات و کنوانسیون‌های مربوطه 47
الف- کنوانسیون ورشو1929 47
ب- پروتکل های کنوانسیون ورشو 48
1-پروتکل 1955 لاهه 48
2-پروتکل گواتمالا 1971 49
3- پروتکل های چهارگانه مونترال 1975 51
ج- موافقت نامه مونترال 52
د- کنوانسیون گوادالاخارا 1961 53
هـ – کنوانسیون مونترال 1999 54
فصل دوم: مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی در برابر مسافران
مبحث اول: مبانی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی 59
گفتار اول: شرایط تحقق مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی 59
عناصر تشکیل دهنده مسئولیت متصدی حمل و نقل. 59
ورود زیان 60
1-1-فوت مسافر 61
1-1-1-مفهوم حادثه 61
1-1-2-وقوع حادثه در خلال مدت معین 64
1-2-آسیب بدنی به مسافر 64
1-3-تاخیر در حمل مسافر 64
1-3-1-تمایز میان تأخیر و عدم اجرای قرارداد حمل و نقل 65
1-3-2-شرایط تحقق مسئولیت متصدی در حالت تاخیر 65
2- نقض عهد خوانده 67
2-1-نقض عهد خوانده(متصدی حمل هوایی) 67
2-1-1-تعهد به نتیجه و وسیله در سیستم ورشو 67
2-1-2-تعهد به وسیله و نتیجه در کنوانسیون مونترآل 1999 69
3-رابطه سببیت 70
3-1-رابطه سببیت بین انجام نشدن قرارداد و ورود ضرر 70
3-2-رابطه سببیت بین فعل مدیون و انجام نشدن قرارداد 71
گفتار دوم: حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی 73
الف- معاهده ورشو 73
1-موضوع معاهده و قابلیت اجرا 74
2-مدارک حمل و نقل 76
2-1-بلیت مسافر 76
2-2-رسید لوازم شخصی 77
2-3-بارنامه هوایی 77
2-4-اعلام ارزش کالا 78
ب-مسئولیت محدود متصدیان حمل و نقل هوایی 78
1- کنوانسیون ورشو 78
2- پروتکل لاهه 79
3- پروتکل گواتمالا 80
4- پروتکل الحاقی مونترال 1975 80
4-1-پروتکل الحاقی شماره یک مونترال 1975 80
4-2-پروتکل الحاقی شماره دو مونترال 1975 81
4-3-پروتکل الحاقی شماره سه مونترال 1975 81
4-4-پروتکل الحاقی شماره 4 مونترال 1975 81
5- کنوانسیون 1999 مونترال 82
ج- مسئولیت نامحدود متصدی حمل و نقل 82
1-الزام به صدور اسناد حمل و نقل 82
2- خطای متصدی حمل در سیستم ورشو 83
3-ترکیب و ادغام کنوانسیون ها و پروتکل های پیشین در کنوانسیون مونترال 84
گفتارسوم: مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در حقوق ایران 87
الف: مروری بر برخی از مهم ترین قوانین قابل اعمال در حمل و نقل هوایی در ایران 87
1- مطالبه خسارت ناشی از تأخیر پرواز در صورت عدم اجرای کنوانسیون ورشو 88
2-مطالبه خسارت ناشی از ابطال پرواز یا تأیید بلیت اضافه بر ظرفیت 90
3- مقررات شرکتهای هواپیمایی ایران 91
ب-رویه قضایی در خصوص تعیین میزان خسارت در سوانح هوایی داخلی 91
مبحث دوم: شیوه جبران خسارت در سوانح هوایی 95
گفتار اول: خسارات معنوی – خسارات مازاد بر دیه- بیمه های هواپیمایی 95
الف: خسارت معنوی در حمل و نقل هوایی 95
1-آیا خسارت روحی و روانی قابل جبران هستند؟ 96
2-جبران خسارات روحی و روانی در حقوق هوایی 99
2-1-سیستم ورشو 99
2-2-کنوانسیون مونترآل 100
3-مخالفین درج عبارت صدمات روحی در ماده 17 100
4-موافقین درج عبارت صدمات روحی در ماده 17 101
ب-خسارات مازاد بر دیه در حقوق ایران 102
1-شروط تحقق خسارت زائد بر دیه  102
1-1- کفایت نبودن دیه برای جبران خسارت 102
1-2- قابل جبران بودن خسارات 103
2-دیدگاه‌های موجود در جبران خسارات مازاد بر دیه 103
2-1-دیدگاه اول: عدم مشروعیت اخذ خسارات زائد بر دیه 103
2-2- دیدگاه دوم: قبول جبران خسارات زائد بر دیه 104
2-2-1-  بناء عقلاء یا سیره عقلاء 104
2-2-2- قاعده لا ضرر 105
2-2-3- قاعده تسبیب 105
2-2-4-قاعده نفی حرج 105
3- موضع قانونگذار ایران 106
ج- بیمه‌های هواپیمایی 107
1-بیمه مسئولیت قانونی شرکت هواپیمایی در قبال مسافر 108
2- بیمه مسئولیت هواپیما و روش‌های اتخاذی بیمه‌گران در تنظیم بیمه‌نامه‌های مسئولیت 109
2-1-مسئولیت در مقابل مسافران 110
2-2-مسئولیت در مقابل اشخاص دیگر 111
3-حدود مسئولیت قانونی (مسئولیت در مقابل مسافران) بر اساس موافقت نامه های بین المللی 112
3-1-سیستم ورشو 112
3-2-پروتکل 1955 لاهه 113
3-3-موافقت نامه 1966 مونترال 113
3-4-پروتکل 1971 گواتمالا 113
3-5- قوانین ملی 114
3-6-شرایط ویژه قرارداد 114
4-بیمه حوادث شخصی هواپیمایی 114
گفتار دوم: شروط قراردادی و معافیت متصدی حمل از مسئولیت 116
الف-کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه 116
1-توافق برای افزایش مسئولیت متصدی حمل 116
2-شروط قراردادی در کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه 116
3-مواردی که ممکن است متصدی حمل از مسؤلیت معاف باشد 117
4- مواردی که مسئولیت متصدی حمل بیش از میزان تعیین شده است 117
ب-کاهش یا سلب مسئولیت در کنوانسیون مونترال 1999 118
1- در رابطه با تأخیر، خسارت وارده به بار مسافر و کالا 118
2- در رابطه با مرگ یا صدمه بدنی مسافران 119
گفتار سوم: دارندگان حق اقامه دعوی علیه متصدیان حمل و نقل بین المللی هوایی 121
الف-دارندگان حق اقامه دعوی 121
1- خواهان دعوی در دعاوی حمل و نقل بین المللی هوایی 122
1-1-خواهان در خسارت و صدمات وارده به مسافر 122
1-2-خواهان در خسارت وارده به لوازم شخصی (توشه همراه) مسافر 122
2-خوانده دعوی در دعاوی حمل و نقل بین المللی هوایی 123
2-1-خوانده دعوی در حمل ساده 123
2-2-خوانده دعوی در حمل متوالی 124
2-3-خوانده دعوی در حمل مرکب 124
ب- مراجع حل اختلاف صلاحیت‌دار 126
1- مراجع صلاحیت‌دار با توجه به کنوانسیون ورشو و اصلاحیه ها ومتمم ها 126
1-1-مراجع صلاحیت‌دار در کنوانسیون 1929 ورشو و اصلاحیه 1955 پروتکل لاهه 126
1-2-دادگاه صلاحیتدار بر اساس پروتکل گواتمالا 127
1-3-دادگاه صلاحیت دار بر اساس کنوانسیون مونترال 129
نتیجه گیری 131
پیشنهادات 135
منابع 136
مقدمه
امروزه وسایل نقلیه علی رغم فواید بسیاری که برای بشریت داشته اند، حوادث و زیانهای بسیاری نیز برای او به ارمغان آورده اند. با اینکه هواپیما یکی از مهم ترین و گسترده ترین وسایل حمل و نقل به حساب می آید، لیکن سوانح هوایی از جمله مخاطرات مهم برای این نوع ترانزیت تلقی می‌شود.آمار تلفات انسان ها نیز سالیانه در دنیا ناشی از سوانح هوایی در اذهان مردم تاثیر مخربی بر جای گذارده است، لذا این امر لزوم پرداختن به مباحث تعهدات و مسئولیت های استفاده از این وسیله‌ی سریع حمل و نقل را دو چندان می‌نماید. محدودیت منابع علمی منسجم و همچنین فقد پژوهش راجع به نظام مسئولیت به ویژه در زمینه مسافر و توسعه روز افزون مخاطرات هوایی در کشورمان نگارنده را مصمم بر تدوین مجموعه‌ای با راهنمایی اساتید محترم مطابق با آخرین مقررات هوایی، نمود. طبیعتا اولین گام در هر امری با کاستی‌های خاص خود همراه است. لکن به هر حال تحلیل و بررسی و مطالعه در موضوعات جدید حقوقی، ضمن قابلیت استفاده برای حقوقدانان، محاکم دادگستری را نیز جهت استنباط صحیح از مقررات هواپیمایی یاری می‌رساند.
موضوع نوشتارحاضر«شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های بین المللی» می‌باشد. متصدی حمل در برابر لوازم شخصی همراه مسافر و نیز کالاهایی که فرستنده به او می‌دهد متعهد و مسئول است و از طرفی ممکن است در برخی موارد مسئولیت در برابر اشخاص ثالث به وجود آید. در سال‌های نخست استفاده از هواپیما فقدان قوانین و مقررات متحدالشکل در سطح بین المللی در خصوص حمل و نقل هوایی مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفت. مشکلات فراوانی به چشم می‌خورد، زیرا کشور‌های مختلف هر کدام قوانین و مقررات مختلفی داشتند و این امر موجب سرگردانی مسافرانی می‌شد که از کشوری به کشور دیگر مسافرت می‌کردند. این امر به خصوص وقتی اهمیت پیدا می‌کرد که مسافری مجبور بود در پرواز از مبدا به مقصد، از کشور ثالثی عبور کند و در آن کشور فرود آید. در سال1925 به ابتکار و دعوت دولت فرانسه کنفرانسی با عنوان«حقوق خصوصی هوا»در پاریس تشکیل شد. شرکت‌کنندگان در این کنفرانس تصیم گرفتند کمیته بین‌المللی متخصصان حقوق هوایی را تشکیل دهند. این کمیته در ایجاد و توسعه حقوق هوایی، به خصوص حقوق حمل و نقل هوایی بسیار موثر بود. در تاریخ12اکتبر1929 طی تصویب کنوانسیون یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی نخستین مباحث مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی در ورشوی لهستان پدیدار گشت. این مقررات به جهت عدم وجود سابقه در این زمینه با نواقصی رو به‌رو بود. دولت‌های تصویب کننده کنوانسیون معروف به ورشو به لحاظ جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های نوبنیاد هواپیمایی با پایین قرار دادن سقف مسئولیت متصدیان حمل و نقل حمایت بیشتری از صنعت هواپیمایی نمودند. پس از سال‌ها به لحاظ پیشرفت صنایع هواپیمایی و افزایش مسافرت‌های هواپیمایی مقررات کنوانسیون ورشو دچار تغییر و اصلاح گردید. اولین اصلاحیه توسط پروتکل 1955لاهه صورت پذیرفت. از دیگر اصلاحیه ها پروتکل 1971گواتمالاسیتی می‌باشد که سقف مسئولیت متصدی را افزایش داده است. ایران تا قبل از سال1354در مورد مسئولیت متصدی به قوانین تجارت و مدنی استناد می‌ورزید، که در تاریخ22خرداد1354به لحاظ مشکلات عدیده ناشی از عدم وجود مقررات یکسان به کنوانسیون ورشو و اصلاحیه‌های بعدی آن پیوست.
سرانجام ناکارآمدی سیستم ورشو و عدم انسجام احکام و ابهامات قانونی موجب شد تا سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو)با دعوت از دولت‌های عضو این سازمان، کنوانسیون راجع به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی را در شهر مونترال کانادا در تاریخ28 می 1999به تصویب رساند تا در عرصه حمل و نقل هوایی یکنواختی لازم وجود داشته باشد.
بیان مساله
چیزی که برای یک شرکت هواپیمایی در هنگام بروز سانحه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‏، تصفیه خسارات وارد به مسافران در اسرع وقت، به منظور جلوگیری از ایجاد حساسیت‌های اجتماعی، تصفیه خسارت با اشخاص ثالث و جوابگویی به افراد ثالث و زیان‌دیده و در نهایت جبران خسارت وارد به هواپیما به‌ منظور عملیاتی ساختن هرچه سریع‌تر هواپیما و یا تامین هواپیمای جدید برای پاسخگویی به نیازهای شرکت هواپیمایی است.
در زمینه مقررات حاکم بر مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی قوانین پراکنده‌ای وجود دارند که در حقوق داخلی قوانینی مثل قانون مدنی، قانون تجارت، قـانـون تعیـین حـدود مـسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایران، قانون مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی و در زمینه‌ی بین المللی کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه می‌باشند که این امر موجب دشواری تعیین قانون حاکم در حالات متعدد خواهد شد که ایجاب می‌کند راهکاری برای حل این تعارض ارائه شود.
بنابراین نمی‌توان با قوانین و مقررات داخلی هر کشوری، مسائل پیچیده مسئولیت متصدی را در سطح بین‌المللی بررسی نمود، بلکه نیاز به مطالعات دقیق و کارشناسانه دارد. به خصوص اینکه قواعد و مقررات بین‌المللی در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در مورد مسافر با تغییراتی روبه‌رو شده است و همین امر باعث گردیده رساله‌ای با مطالعه شیوه جبران خسارات وارده به مسافران در حقوق داخلی و کنوانسیون های بین‌المللی مورد تدوین قرار گیرد.
سؤالات تحقیق
در این پژوهش به سوالات متعددی در زمینه‌ی مسئولیت متصدی حمل هوایی پاسخ داده ش ده لکن در ذیل می‌توان به برخی اشاره نمود:
-شیوه‏ی جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران وکنوانسیون‌های بین‏المللی چگونه است؟
-مسافر در حمل و نفل هوایی به چه کسی اطلاق می‌شود؟
-محدوده مسئولیت متصدی حمل ونقل هوایی به چه اندازه است؟ آیا فقط خسارات مادی را شامل می‌شود یا خسارات معنوی را در بر می‌گیرد؟
-خسارت مازاد بر دیه در سوانح هوایی با توجه به مقررات حاکم در حقوق ایران بر چه مبنایی قابل مطالبه است؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
در این پژوهش تلاش می‌شود تا رویه قوانین متعددی که در حقوق داخلی و مقررات بین‌المللی وجود دارد را درباره سوانح هوایی مورد بررسی قرار داده و نتیجه گیری نماییم که:
در قوانین موجود مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی از چه مبنایی برخوردار است و آثار حقوقی مترتب بر این امر چیست؟
از سوی دیگرتعارضی که بین قوانین موجود درباره محدوده این مسئولیت وجود دارد چگونه قابل حل است؟ و در فروض متعدد کدام قانون قابل اعمال است؟
در نهایت این که آیا خسارت مازاد بر دیه در حقوق داخلی قابل مطالبه است یا خیر؟ بررسی این مسایل می‌تواند از جهت نظری در آثار حقوقی مفید واقع شود.
تبیین خسارات ناشی از سوانح هوایی به لحاظ عملی، از آن جایی اهمیت پیدا می‌کند که: هواپیما نیز مانند هر وسیله حمل و نقلی دارای آسیب پذیری و در معرض حوادث انسانی و طبیعی مختلف قرار دارد. سوانح هواپیمایی یا ناشی از علل و عوامل عمومی یا منبعث از شرایط خاص این وسیله پرنده است. مطالعات حوادث هواپیمایی نشان می‌دهد این وسیله نیز مانند اتومبیل، کشتی و قطار به طور نسبی در معرض حادثه قرار دارد. اما میزان و صدمات آن در انطباق با امنیت پرواز و احساس ایمنی پرواز در اکثر کشورهای دنیا در سطح قابل قبولی قرار دارد به گونه‌ای که این وسیله در تحلیل نهایی به نسبت سایر وسایل حمل و نقل ایمن تر تلقی می‌شود.
از سوی دیگر نظرات شورای نگهبان مبنی بر عدم شمول کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه در پروازهای داخلی مسافران ایرانی، در عمل اعمال مقررات مندرج در این کنوانسیون را برای مسافران ایرانی در پروازهای داخلی با مشکل مواجه ساخته است، که برخی از مسائل حقوقی ناشی از سوانح هوایی در حقوق که ضامن احقاق حقوق مسافران هواپیماست را بررسی می‌کنیم.
اهداف تحقیق
هدف هر پژوهشی به طور کلی می‌تواند بررسی دقیق و تخصصی موضوع باشد. در اینجا صرفا به مهترین اهداف تحقیقی نوشتار حاضر اشاره می‌شود:
– تبیین شیوه‏ی جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران وکنوانسیون‌های بین‏المللی.
– تبیین محدوده مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی.
– شناخت قانون حاکم و قابل اجرا و نیز دادگاه صالح در زمینه مسئولیت حمل و نقل هوایی.
– تحلیل قابلیت یا عدم قابلیت مطالبه خسارت مازاد بر دیه در حقوق داخلی.
پیشینه تحقیق
به لحاظ جوان بودن رشته حقوق هوایی، پیچیدگی مسائل مربوط به آن همراه با توسعه صنعت هواپیمایی، تحقیق در مورد حقوق هوایی را با منابع علمی محدود روبه‌رو کرده است و این محدودیت‌ها در موضوعات جزئی و تخصصی‌تر همانند عنوان رساله دو چندان کرده است. در زمینه حقوق هوایی تعدادی مقاله نگاشته شده و به طور پراکنده در کتب حقوقی در مورد آن صحبت شده است.دکترجباری به عنوان استاد برتر در زمینه حقوق هوایی تحقیقات جامع و کاملی در قالب کتب و مقالات متعدد در این زمینه ارائه داده است.از جمله این کتب می‌توان به حقوق حمل و نقل بین الملل هوایی وحقوق بین الملل هوایی اشاره نمود. همچنین مقالاتی در رابطه با حمل و نقل هوایی نگارش یافته از جمله جبران خسارات روحی و روانی در حمل و نقل هوایی، شناسایی بین المللی حقوق مربوط به هواپیما، افزایش یا کاهش قراردادی مسؤولیت متصدیان حمل و نقل هوایی، همگی از منصور جباری، مقررات و قوانین هواپیمایی حمل و نقل تجاری عبوری از فضای کشور ازبهرام طاهر خرسندی و امیر پور جبار و بررسی و نقدی بر وضعیت هوانوردی کشوری و حمل و نقل هوایی، فرج ا.. کریمی مجد. اکثر مطالب عنوان شده دراین نوشتار، برگرفته ازدانش و پژوهش های دکتر جباری می‌باشد.
روش تحقیق
روش تحقیق، کتابخانه‌ای و با گردآوری اطلاعات، ضمن مراجعه به کتب و مقالات و]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *