و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4- چنانچه در هر مقطع زمانی، خلاف موارد فوق ثابت شود عواقب ناشی از آن را میپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی: مریم مشکی
تاریخ و امضاء
سپاسگزاری:
سپاس بیکران پروردگار یکتا را که هستیمان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد.
و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان نمود.
و سپاس از استاد عزیزم که عاجزم از بیان سپاس خود در وصف استاد خویش که هرچه گویم و سرایم کم گفتهام.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-1 – بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2- ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..4
1-3- اهداف اساسی از انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………….5
1-4- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….5
1-5- نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق ………………………………………………………………………….6
1-6- روش انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….6
1-6-1- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………….6
1-6-2- روش های گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………….6
1-7 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..6
1-7-1- قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………………………………. 6
2-7-1- قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………..7
3-7-1- مکان تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..7
1-8- روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها………………………………………7
1-9- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح ……………………………………………………………………..7
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش یک: توانمند سازی
2-1- تعریف توانمند سازی ……………………………………………………………………………………………………10
2-2- رویکردهای توانمند سازی ……………………………………………………………………………………………..12
2-2-1- رویکرد رابطه ای یا چند بعدی ………………………………………………………………………….12
2-2-2- رویکرد روان شناختی ………………………………………………………………………………………13
2-3- توانمند سازی روان شناختی …………………………………………………………………………………………..14
2-3-1- احساس معنی دار بودن …………………………………………………………………………………..16
2-3-2- احساس خود کار آمدی ……………………………………………………………………………………17

 
 
2-3-3- احساس خود تعیینی ………………………………………………………………………………………..19
2-3-4- احساس تاثیر ………………………………………………………………………………………………….20
2-3-5- احساس داشتن اعتماد به دیگران ……………………………………………………………………….20
2-4- پیش زمینه های توانمندی روان شناخت …………………………………………………………………………..21
2-4-1- ویژگیهای شخصیتی …………………………………………………………………………………………22
2-4-1-1- احترام به خود ……………………………………………………………………………………22
2-4-1-2- کانون کنترل ………………………………………………………………………………………22
2-4-2- محتوای کار ……………………………………………………………………………………………………23
2-4-2-1- اطلاعات …………………………………………………………………………………………..23
2-4-2-2- پاداش ………………………………………………………………………………………………24
2-5- ویژگیهای ساختار اجتماعی واحدهای کاری در فرایندتوانمندسازی ……………………………………..26
2-6- تاریخچه توانمندسازی …………………………………………………………………………………………………..27
2-6-1- عصر ماشین ……………………………………………………………………………………………………27
2-6-2- اواخر دهه 1700 و اوایل دهه 1800: صنایع بومی و سیستم کارخانه …………………….29
2-6-3- اواسط دهه 1800و اوایل دهه 1900 عرصه مدیریت علمی ……………………………………29
2-6-4- اواسط دهه 1900 عصر سیستم ………………………………………………………………………….30
2-6-5- دهه 1970 و 19800 : نیاز به تغییرات بنیادین …………………………………………………….30
2-6-6- دهه 1990 : سازمانهای امروزی و توانمندکننده ……………………………………………………31
2-7- سیر توسعه مقیاس های اندازه گیری توانمندسازی …………………………………………………………….31
2-8- موانع توانمند سازی ………………………………………………………………………………………………………34
2-9- مزایای توانمند سازی …………………………………………………………………………………………………….36
2-10- انتقادات نسبت به توانمندسازی …………………………………………………………………………………….38
2-11- توانمندسازی و قدرت …………………………………………………………………………………………………40
2-11-1- قدرت ………………………………………………………………………………………………………….40
2-11-1-1- قدرت به عنوان یک سازه رابطه ای یا چند بعدی …………………………………41
2-11-1-2- قدرت به عنوان یک بازی با مجموع صفردر مقابل تبادل دو طرفه نفوذ …..41
2-11-1-3- قدرت به عنوان یک علاقه فردی در مقابل یک علاقه اجتماعی ………………42
2-12- پارادایمهای قدرت ………………………………………………………………………………………………………42
2-12-1- رویکرد عقلائی – کارکردگرا …………………………………………………………………………..42
2-12-2- رویکرد تکثرگرا …………………………………………………………………………………………….43
2-12-3- رویکرد تفسیری ……………………………………………………………………………………………44
2-12-4- رویکرد افراطی (رادیکال) ………………………………………………………………………………44
2-12-5- رویکرد پست مدرن ……………………………………………………………………………………….45
2-13- تفاوت توانمندسازی و غنی سازی شغل ………………………………………………………………………..47
2-14- تفاوت توانمند سازی و مشارکت کارکنان ………………………………………………………………………47
2-15- مدلهای توانمند سازی ………………………………………………………………………………………………….48
2-15-1- مدل مک لاگان و نل ……………………………………………………………………………………..48
2-15-2- مدل وگت و مارل …………………………………………………………………………………………49
2-15-3- مدل مالاک و کارزتد ……………………………………………………………………………………..49
2-15-4- مدل اسپریتزر ………………………………………………………………………………………………..50
بخش دو: ساختار سازمانی
2-2- ساختارسازمانی ……………………………………………………………………………………………………………52
2-2-1- تعیین کننده های ساختار ………………………………………………………………………………….56
2-2-2- ابعاد ساختارسازمانی ………………………………………………………………………………………..56
2-2-2-1- پیچیدگی …………………………………………………………………………………………..56
2-2-2-2- رسمیت ……………………………………………………………………………………………58
2-2-2-3- تمرکز ………………………………………………………………………………………………60
2-2-2-4- اهمیت عدم تمرکز ……………………………………………………………………………..61
2-2-3- عوامل اثر پذیر از ساختار سازمانی …………………………………………………………………….62
2-2-3-1- ارتباطات سازمانی ………………………………………………………………………………62
2-2-3-2- تصمیم گیری …………………………………………………………………………………….63
2-2-4- انواع ساختارهای سازمانی ………………………………………………………………………………..64
2-2-4-1- ساختار ساده ……………………………………………………………………………………..65
2-2-4-2- بوروکراسی ماشینی …………………………………………………………………………….67
2-2-4-3- بوروکراسی حرفه‌ای …………………………………………………………………………..68

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-4-4- ساختار بخشی …………………………………………………………………………………..70
2-2-4-5- ادهوکراسی ……………………………………………………………………………………….72
2-2-5- تحول در ساختار …………………………………………………………………………………………….74
2-2-6- تغییر ساختاری ………………………………………………………………………………………………..75
بخش سوم : پیشینه تحقیق
سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته
2-3-1- مطالعات خارجی …………………………………………………………………………………………….76
2-3-2 – مطالعات داخلی ……………………………………………………………………………………………..77
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….80
3-2- نوع تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..80
3-3- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..80
3-4- روش گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………82
3-5- روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………….83
3-5-1- روایی ابزار اندازه

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *