دانلود پایان نامه

زی سود………………………………………………………………………………………..23
2-2-5-1 دریافت پاداش های مدیریتی بیشتر به خاطر بالا بودن ارزش سهام………………..24
2-2-5-2 پرداخت بهره کمتر در استقراض از موسسات اعتباری و بانک ها………………..24
2-2-5-3 جذب سرمایه………………………………………………………………………………………25
2-2-6 انواع هموار سازی سود………………………………………………………………………………………….28
2-2-7 روش های هموارسازی سود…………………………………………………………………………………..29
2-2-7-1 هموارسازی از طریق وقوع رویداد…………………………………………………………..29
2-2-7-2 هموارسازی از طریق تخصیص بر دوره های زمانی…………………………………..30
2-2-7-3 هموارسازی از طریق طبقه بندی……………………………………………………………..30
2-2-8 نقش استانداردهای حسابداری در رویکرد هموارسازی سود………………………………………..37
2-2-9 استانداردهای حسابداری و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم…………………………………………39
2-2-10 راه کارهای موجود جهت جلوگیری ار هموارسازی سود………………………………………….42

 
 
2-2-10-1 ابهام در تعاریف عناصر حسابداری………………………………………………………..43
2-2-10-2 ویژگی های کیفی اطلاعات………………………………………………………………….43
2-2-10-3 چه کسی هزینه افشاء بیشتر را می پردازد………………………………………………..44
2-2-10-4 اثرات افزایش مقررات افشای اطلاعات………………………………………………….44
2-2-11 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….45
2-3 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..48
2-3-1 پیشینه مطالعات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………48
2-3-2 پیشینه مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………..50
فصل سوم: روششناسی پژوهش
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….53
3-2 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….53
3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………53
3-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………..54
3-5 روش گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………..55
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………..55
3-6-1 داده های پانل (داده های تابلویی)……………………………………………………………………………..56
3-6-2 روش های تخمین مدلهای ادغام شده……………………………………………………………………..57
3-6-3 آزمون F لیمر……………………………………………………………………………………………………….57
3-6-4 آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………..57
3-6-5 مدل اثر ثابت (FEM)…………………………………………………………………………………………..59
3-6-6 مدل اثرات تصادفی (REM) یا مدل تصحیح خطا (ECM)………………………………………61
3-6-7 آزمون ریشه واحد پانل…………………………………………………………………………………………63
3-6-8 آزمون هم جمعی پانل دیتا……………………………………………………………………………………..64
3-6-9 آزمون هم جمعی پدرونی………………………………………………………………………………………66
3-6-10 آزمون جارکو- برا………………………………………………………………………………………………70
3-6-11 مفهوم سطح معنیداری (P-value)………………………………………………………………………73
3-6-12 آزمون t ……………………………………………………………………………………………………………74
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….77
4-2-آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………77
4-3- آزمون ریشه واحد داده های پانل……………………………………………………………………………………………80
4-4- معرفی متغیرها و تصریح مدل……………………………………………………………………………………………….82
4-5- نتایج برآورد مدل……………………………………………………………………………………………………………….74
4-6-آزمون همجمعی کاو…………………………………………………………………………………………………………… 89
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………92
5-2 نتیجهگیری فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………..92
5-3 پیشنهادها اجرایی( حاصل از پزوهش)……………………………………………………………………………………..95
5-4 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی………………………………………………………………………………………….97
5-8 محدودیتهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………99
منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………….101
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………….106

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول3-1 تعیین متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………54
جدول 3-2 حذف سیستماتیک (چگونگی انتخاب شرکتهای مورد مطالعه)………………………………………56
جدول3-3.خلاصه ویژگیهای اصلی آزمونهای ریشه واحد پانل……………………………………………………..70
جدول(4-1) تحلیل توصیفی متغیرهای مدل…………………………………………………………………………………..79

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوعهدفمند کردن یارانه ها-فروش و دانلود پایان نامه کامل

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول(4-2) تحلیل توصیفی متغیرهای مدل…………………………………………………………………………………..79
جدول(4-3) نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها (حالت با عرض از مبدأ)……………………………………………..81
جدول(4-4) نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها (حالت با عرض از مبدأ و روند)…………………………………..82
جدول(4-5) نتایج رابطه معنادار متغیرها……………………………………………………………………………………..85
جدول(4-6) نتایج آزمونF لیمر و آزمون هاسمن……………………………………………………………………………86
جدول(4-7) نتایج مدل اثرات ثابت مدل 1…………………………………………………………………………………….88
جدول(4-8) نتایج آزمون F لیمر و آزمون هاسمن………………………………………………………………………….88
جدول(4-9) نتایج مدل اثرات ثابت مدل 2…………………………………………………………………………………….89
جدول(4-10) نتایج آزمون همانباشتگی کاو……………………………………………………………………………………90
جدول(4-11)خلاصه نتایج تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته…………………………………….91
چکیده:
مدیریت سود، استفاده مدیریت از قضاوت در گزارشدهی مالی و ساختاربندی معاملات، برای اصلاح و تغییر گزارشگری مالی است تا استفادهکنندگان صورتهای مالی را در مورد عملکرد اقتصادی شرکت گمراه کند و یا بر نتایج معاملاتی که به ارقام حسابداری مثل سود بستگی دارد، تاثیرگذارد. یکی از اشکال مدیریت سود، هموارسازی سود است که توجه زیادی را در ادبیات حسابداری به خود جلب کرده است. فرضیه هموارسازی سود پیشنهاد میکند که سود برای کاهش نوسانهای آن حول سطحی که برای شرکت نرمال به نظر میرسد، به طور آگاهانه دستکاری میشود. از این رو هدف این تحقیق بررسی رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود و فرصتهای رشد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش 6 فرضیه میباشد. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش کاربردی میباشد. این پژوهش از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع استقرایی، از نظر زمان انجام پژوهش طولی و از نظر نحوهی اجرای پژوهش توصیفی- پیمایشی میباشد. جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشند. روش نمونه‌گیری این پژوهش روش حذف سیستماتیک(جدول فیلترینگ) میباشد و تعداد 112 شرکت به عنوان نمونه آماری استخراج شدند. داده ها از طریق نرمافزار رهآورد نوین جمعآوری شدند و برای تجریه و تحلیل داده ها از نرمافزارهای SPSS، EVIEWS 8 و Excel استفاد شده است. با توجه به نتایج پژوهش تغییرات در حسابهای پرداختنی با هموارسازی سود و فرصتهای رشد رابطه مثبت و معناداری دارد. تغییرات در حسابهای دریافتنی با هموارسازی سود هیچ رابطهای نداشته ولی با فرصتهای رشد رابطه منفی دارد. تغییرات در موجودی کالا با هموارسازی سود و همچنین فرصتهای رشد رابطه مثبت و معناداری دارد.
کلمات کلیدی: اجزای تعهدی سود، هموارسازی سود، فرصت های رشد.
فصل اول:
کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
گسترش فزاینده فعالیتهای اقتصادی و پیچیدگی روزافزون آنها از یک طرف و لزوم توجه به اطلاعات دقیق حسابداری و صورتهای مالی از سوی دیگر، سبب ابداع روش های تحلیلی و مدیریتی نوین در حسابداری شده است. در اواخر دهه 1920 رایج شدن صورت سود و زیان همراه با فشارهای قابل توجه از سوی افراد خارج از حرفه حسابداری و نیز عدم رضایت دست اندرکاران حرفهای و دانشگاهیان از روش های جاری، تغییرات نهادی مهمی را در تفکر و نظریه حسابداری به وجود آورد. یکی از مهمترین این تغییرات، تأکید و توجه بیشتر به صورت سود و زیان بوده که سبب شده تا مقولهای به نام مدیریت سود متولد و مطرح شود(بادآورد نهندی و دیگران، 1389). مدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گامهای آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای آوردن سود گزارش شده به سطح مورد نظر تعریف شده است. اگرچه مدیریت سود در ادبیات حسابداری به عنوان یک فرضیه پیشنهاد شده است ولی قطعیت نیافته است. عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف، از طریق دستکاری انجام میشود، یکی از اهداف دستکاری سود، هموارسازی آن است. بنابراین هموارسازی سود را میتوان بخشی از مدیریت سود دانست. هموارسازی سود به عنوان اقدامی آگاهانه و عامدانه برای کاهش تغییرها و نوسان های دورهای سود گزارش شده یا سود مورد پیشبینی از طریق استفاده از فن گزینهای حسابداری در چارچوب اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری تعریف شده است(مرادی، 1386).
یکی از سوالهای مهم در پژوهشهای حسابداری، نقش سود حسابداری در قیمتگذاری اوراق بهادار است. سود حسابداری و اجزای آن از جمله اطلاعات مهمی است که سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری مورد استفاده قرار میدهند. تحلیل گران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسیها و قضاوت های خود مد نظر قرار میدهند. سرمایهگذاران نیز برای تصمیمهای سرمایهگذاری خود بر اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی بنگاه های اقتصادی، به ویژه سود گزارش شده، اتکا میکنند. شواهد نشان میدهد که سود تعهدی نقش مهمی در فرآیند ارزشگذاری دارد، زیرا مشکلات زمانبندی و عدم تطابق نهفته در ارقام وجوه نقد را کاهش میدهد(هاشمی و محمدی، 1388).
در فضای رقابتی کسب و کار امروز، تلاش برای تصاحب بازار و جریان رقابت پیرامون

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوعحامل های انرژی

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید