پایان نامه کارشناسی ارشدبا موضوع «بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

-آیا بین درکمزیتمحصولاتتوسطمدیرانباگرایشبهصادراترابطهمعنیداریوجود دارد؟

10-آیا بین تعهد مدیران شرکتها به صادرات با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری هست؟

1-7)فرضیات پژوهش

1-اندازه شرکت با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

2- مزیت رقابتی با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

3- تکنولوژی مورد بهره گیری شرکت  با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

4- سن مدیران شرکتها با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

5- سطح تحصیلات مدیران شرکتها با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

با شناسایی عوامل موثر بر آن،می توان پاسخ ها یا راه حل هایی را برای مساله شناخت (خاکی،1387).

در این پژوهش گرایش به صادرات متغیر وابسته می باشد.

1-9)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

عملیاتی کردن یا تعریف عملیاتی یک مفهوم،بطوریکه آن مفهوم قابل اندازه گیری گردد از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم و طبقه بندی کردن آن ابعاد به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازه گیری میسر می باشد (سکاران،1390).

1-9-1)تعریف مفهومی

1-9-1-1) صادرات و گرایش به صادرات:صادرات عبارت می باشد از اقدام خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشددرباره «بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

موفقیتسازمانهایصادرکنندهدربازارهایبین المللیاتفاقینیست. تشویقسازمانهابه صادراتوبین المللیشدنشرکتهاینوپا،بهوضعیتدوعاملوابستهاست: الف)محیط داخلی(نظیرویژگیهایجمعیتیموسسهبازرگانی(تعداد،سن،جنسیت،تحصیلاتو …)ونیز شایستگیهایسازمانی،انگیزههاونگرشهایمدیرارشد)وب)محیطخارجی(نظیرنوعو سطحرقابتبرایمنابعکمیابدربازارداخلیوسیاستهاوخدماتتشویقیجهتانجام صادراتدرشرکتهاینوپا (وستد،1995)[1]؛ ازاینروتوجهبهابعادمختلف توانمندسازیسازمانها،پرورشمحیطداخلیآنهاوتلاشجهتهمسوسازیمحیطخارجی سازمانبااهدافصادراتیشرکتهاازاصولگریزناپذیرسیاستگذاراندرتدوینخط مشیهای صادراتیوتوسعهصادراتاست.

در تحقیقات دانشگاهی انجام شده، جنبه های مختلف شرکت ها که بر استراتژی صادرات اثر می گذارند،شناسایی شده اند.اکثر تحقیقات بر عوامل داخلی و خارجی موثر بر فرایند صادرات متمرکز شده اند (بیلکی،1978)[2].

محیط رقابتی و پیچیده امروز ورود به بازارهای جهانی را اجتناب ناپذیر کرده می باشد. شرکتها از طریق صادرات وارد این بازارهای بین المللی می شوند و برای بقا و ارتقاء عملکرد خود نیازمند درک عوامل و عناصر موثر بر گرایش صادرات هستند.

 

1-4-2اهداف کاربردی:

از نتایج این پژوهش مدیران شرکتهای صادر کننده برای تشخیص عوامل موثر بر گرایش به صادرات بهره خواهند برد و برای ارتقاء آن  با در نظر داشتن عوامل ذکر گردیده می توانند برنامه ریزی کنند.

1-5)چارچوب نظری پژوهش

چهار چوب نظری یک الگوی مفهومی می باشد مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مسئله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند.این نظریه با مطالعه سوابق پژوهشی در قلمرو مسئله به گونه ای منطقی جریان پیدا می کند.در آمیختن باورهای منطقی محقق با پژوهش های انتشار یافته به مقصود ایجاد پایه ی علمی برای مطالعه مسئله مورد پژوهش جایگاه اساسی داد.به طور اختصار،چهار چوب نظری از پیوندهای درونی میان متغیرهایی که سرانجام در پویایی موقعیت مورد مطالعه تأثیر دارند گفت و گو می کند.پدید آوردن چنین چهار چوب مفهومی به ما کمک می کند تا روابط خاصی را در نظر بگیریم وآنها را[1]Westhead

[2]Bilkey

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه کارشناسی ارشد: «بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

موفقیتسازمانهایصادرکنندهدربازارهایبین المللیاتفاقینیست. تشویقسازمانهابه صادراتوبین المللیشدنشرکتهاینوپا،بهوضعیتدوعاملوابستهاست: الف)محیط داخلی(نظیرویژگیهایجمعیتیموسسهبازرگانی(تعداد،سن،جنسیت،تحصیلاتو …)ونیز شایستگیهایسازمانی،انگیزههاونگرشهایمدیرارشد)وب)محیطخارجی(نظیرنوعو سطحرقابتبرایمنابعکمیابدربازارداخلیوسیاستهاوخدماتتشویقیجهتانجام صادراتدرشرکتهاینوپا (وستد،1995)[1]؛ ازاینروتوجهبهابعادمختلف توانمندسازیسازمانها،پرورشمحیطداخلیآنهاوتلاشجهتهمسوسازیمحیطخارجی سازمانبااهدافصادراتیشرکتهاازاصولگریزناپذیرسیاستگذاراندرتدوینخط مشیهای صادراتیوتوسعهصادراتاست.

در تحقیقات دانشگاهی انجام شده، جنبه های مختلف شرکت ها که بر استراتژی صادرات اثر می گذارند،شناسایی شده اند.اکثر تحقیقات بر عوامل داخلی و خارجی موثر بر فرایند صادرات متمرکز شده اند (بیلکی،1978)[2].

محیط رقابتی و پیچیده امروز ورود به بازارهای جهانی را اجتناب ناپذیر کرده می باشد. شرکتها از طریق صادرات وارد این بازارهای بین المللی می شوند و برای بقا و ارتقاء عملکرد خود نیازمند درک عوامل و عناصر موثر بر گرایش صادرات هستند.

 

1-4-2اهداف کاربردی:

از نتایج این پژوهش مدیران شرکتهای صادر کننده برای تشخیص عوامل موثر بر گرایش به صادرات بهره خواهند برد و برای ارتقاء آن  با در نظر داشتن عوامل ذکر گردیده می توانند برنامه ریزی کنند.

1-5)چارچوب نظری پژوهش

چهار چوب نظری یک الگوی مفهومی می باشد مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مسئله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند.این نظریه با مطالعه سوابق پژوهشی در قلمرو مسئله به گونه ای منطقی جریان پیدا می کند.در آمیختن باورهای منطقی محقق با پژوهش های انتشار یافته به مقصود ایجاد پایه ی علمی برای مطالعه مسئله مورد پژوهش جایگاه اساسی داد.به طور اختصار،چهار چوب نظری از پیوندهای درونی میان متغیرهایی که سرانجام در پویایی موقعیت مورد مطالعه تأثیر دارند گفت و گو می کند.پدید آوردن چنین چهار چوب مفهومی به ما کمک می کند تا روابط خاصی را در نظر بگیریم وآنها را[1]Westhead

[2]Bilkey

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد: «بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

1-2)اظهار مسئله

امروزه تأثیر صادرات بیش از آنکه به ارز آوری برای شرکتها مهم باشد، در اشتغال، تولید، رشد اقتصادی و عواملی از این دست اهمیت می یابد. از طرفی برای صادرات بایستی تولیدی مازاد بر مصرف داخلی داشت و این امر مستلزم تولید بیشتر می باشد. در کشورهای کمتر توسعه یافته که از لحاظ سرمایه گذاری کمبود آن احساس می گردد و یا روند سرمایه گذاری به کندی انجام می شود لزوم سرمایه گذاری دولت در بخش های زیرساختی اقتصاد کشور برای جذب سایر سرمایه گذاری ها مانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی دیده می گردد که این امر منجر به فراهم آمدن زمینه برای تولید و یا تولید بیشتر می گردد که به دنبال آن تولید بیشتر منجر به صادرات بیشتر می گردد (هوشمند و همکارن، 1389).

در محیط رقابتی کسب و کار امروز، جهانی سازی بازارها و ارتباطات متقابل اقتصادها دارای اهمیت ویژه ای می باشد. حتی شرکتهایی که فعالیت های داخلی را انتخاب می کنند نیز تحت تاثیر این محیط قرار دارند و با چالش های رقابت بین المللی قرار دارند. در این محیط صادرات یک استراتژی اساسی برای بقا و رشد می باشد. هدف شرکت های صادر کننده از عرضه کالا به بازارهای خارجی کسب سود، درآمد مستمر و افزایش رقابت پذیری در طول زمان می باشد. شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی به مقصود بهبود عملکرد صادراتی کشور مهمترین عامل ایجاد تعادل بین اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی می باشد (حقیقی و همکاران، 1387).

مورگان[1] و همکاران (2004) به این نکته اشاره کردند که مزیت رقابتی در ارتباط با موقعیت شرکتها و ترکیبی از هزینه، محصول و خدمات در بازارهای خارجی می باشد. مزیت در هزینه شامل منابعی می باشد که در تولید مصرف می گردد و به قیمت و ارزش درک شده مشتری در بازارهای صادراتی تاثیر می گذارد. مزیت در محصول به کیفیت، طراحی و دیگر توجه های محصول در مقایسه با رقبا اشاره دارد. مزیت در خدمات شامل عناصر و خدماتی می باشد که برای شرکت ارزش آفرین می باشد مثل ارسال سریع محصول و کیفیت بالای کالای فروش رفته. به علاوه جنبه ها، بازاریابی مزیت رقابتی به معنی جمع آوری اطلاعات در مورد میزان ادراک مشتری از محصولات و خدمات و یا مطالعه موقعیت شرکت در بازار و مقایسه آن با رقبا می باشد. از دیدگاه بعضی از تحقیقات، مزیت رقابتیتصمیم گیری مناسب در این حوزه می باشد. تحقیقات نشان داده می باشد که تعهد ارتباط مثبتی با عملکرد صادرات دارد(سرا و همکاران،2012).

از اینرو از آنجاییکه استان گیلان دارای موقعیت خاص جغرافیایی خاص و نوار مرزی با کشورهای دیگر می باشد و از طرف دیگر با وجود منطقه آزاد انزلی شرایط صادرات برای شرکتها در آن تسهیل گردیده می باشد، در این پژوهش بدنبال مطالعه عوامل موثر بر گرایش به صادرات شرکتهای تولید کننده در شهرکهای صنعتی استان گیلان می باشیم.

1-3)اهمیت و ضرورت پژوهش

[1] mourgan

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه:اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

2007). درپژوهشکنونی،اینجلسۀدرمانیبهروشگروهی،درازآزمودنیهایسهگروهشرکت کننده در پژوهش، آزمایش تشخیصی برای مصرف مت آمفتامین به صورت دوره ای به اقدام آمد،بدینترتیبکهازابتدایشروعدرمانتاانتهایدرمان به علاوۀ ادامۀ آن تا سه ماه پس از اتمام درمان (پیگیریسهماهه) که در کل حدود 6 ماه پیوسته می گردد،ازآزمودنیهایسهگروه (هردوهفتهیکبار) آزمایشبرای سنجش عود مصرف مواد بهعملآمد (توسطکارکنانمرکز). نتایجتستهایمثبتادراریهرسهگروهبهصورتمجزایادداشتشدند.

همانطوری که قبلا اظهار شدپیشازشروعدرمان،ازآزمودنیها،پرسشنامههایذهنآگاهی،نشخوارفکری،ودشواری های تنظیمهیجانیبهعملآمد. همچنینپسازاتمامجلساتآموزشیکهدرآزمودنیهایمختلفبین 3-2ماهبهطولانجامید،مجدداًپرسشنامههادربیندوگروهآزمایشیوگروهکنترلتوزیعواجراشدند،این بدین معنی می باشد که پرسش نامه ها فقط دو بار (قبل از شروع درمان و پس از اتمام درمان) توزیع و اجرا شدند و پیگیری در مورد سنجش تغییرات متغیرهای نشخوار فکری و تنظیم هیجانی و ذهن آگاهی انجام نشد گرچه در مورد متغیر عود مصرف مواد، پیگیری سه ماهه انجام گردید.

لازم به ذکر می باشد که ریزش افراد در گروه های آزمایشی اول و دوم و کنترل به ترتیب دو، چهار، و یک نفر بود یعنی مجموع تعداد افراد شرکت کننده در پژوهش از 54 نفر به 47 نفر کاهش پیدا نمود، بدین ترتیب که 16 نفرمعادل 34 درصد در گروه تلفیقی، 14 نفرمعادل 8/29 درصد در گروه ذهن آگاهی، و 17 نفرمعادل 2/36 درصد در گروه کنترل تا انتهای پژوهش در درمان باقی ماندند.

 

3-5 روشتجزیهوتحلیلآماریدادهها

درنهایتپسازنمرهگذاریپرسشنامهها،تحلیلآماریمناسببااهدافپژوهشصورتگرفت. برایتحلیلدادههاازآزمونهایتجزیهوتحلیلکوواریانستکمتغیری (ANCOVA) وویلکاکسون استفادهشد.

 

3-6  ملاحظاتاخلاقی

دراینپژوهشبهمنظورتوافقدربارۀاهداف،موضوع،نحوۀاجراوزمانبرگزاریجلسات،باافرادشرکتکنندهبحثوگفتگوشد. در این بحث و گفتگو ضمن تکریم و ارزش دادن به شأن آزمودنیها، به آنان درموردگمنامماندنشان، رازداریوحفظ اطلاعاتمحرمانه ایشان،اطمینانکاملدادهشد.اطلاعاتبهگونهایثبتوذخیرهمیشدندکهامکاندسترسیافرادغیرمجازبهدادههاوجودنداشت. در ضمن بهآزمودنیهااجازهدادهشدکهدرهرزمانبخواهندقادرباشندبهطرحنامهودستورالعملپژوهشیدسترسیداشتهباشند.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشدبا موضوع:اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

2007). درپژوهشکنونی،اینجلسۀدرمانیبهروشگروهی،درازآزمودنیهایسهگروهشرکت کننده در پژوهش، آزمایش تشخیصی برای مصرف مت آمفتامین به صورت دوره ای به اقدام آمد،بدینترتیبکهازابتدایشروعدرمانتاانتهایدرمان به علاوۀ ادامۀ آن تا سه ماه پس از اتمام درمان (پیگیریسهماهه) که در کل حدود 6 ماه پیوسته می گردد،ازآزمودنیهایسهگروه (هردوهفتهیکبار) آزمایشبرای سنجش عود مصرف مواد بهعملآمد (توسطکارکنانمرکز). نتایجتستهایمثبتادراریهرسهگروهبهصورتمجزایادداشتشدند.

همانطوری که قبلا اظهار شدپیشازشروعدرمان،ازآزمودنیها،پرسشنامههایذهنآگاهی،نشخوارفکری،ودشواری های تنظیمهیجانیبهعملآمد. همچنینپسازاتمامجلساتآموزشیکهدرآزمودنیهایمختلفبین 3-2ماهبهطولانجامید،مجدداًپرسشنامههادربیندوگروهآزمایشیوگروهکنترلتوزیعواجراشدند،این بدین معنی می باشد که پرسش نامه ها فقط دو بار (قبل از شروع درمان و پس از اتمام درمان) توزیع و اجرا شدند و پیگیری در مورد سنجش تغییرات متغیرهای نشخوار فکری و تنظیم هیجانی و ذهن آگاهی انجام نشد گرچه در مورد متغیر عود مصرف مواد، پیگیری سه ماهه انجام گردید.

لازم به ذکر می باشد که ریزش افراد در گروه های آزمایشی اول و دوم و کنترل به ترتیب دو، چهار، و یک نفر بود یعنی مجموع تعداد افراد شرکت کننده در پژوهش از 54 نفر به 47 نفر کاهش پیدا نمود، بدین ترتیب که 16 نفرمعادل 34 درصد در گروه تلفیقی، 14 نفرمعادل 8/29 درصد در گروه ذهن آگاهی، و 17 نفرمعادل 2/36 درصد در گروه کنترل تا انتهای پژوهش در درمان باقی ماندند.

 

3-5 روشتجزیهوتحلیلآماریدادهها

درنهایتپسازنمرهگذاریپرسشنامهها،تحلیلآماریمناسببااهدافپژوهشصورتگرفت. برایتحلیلدادههاازآزمونهایتجزیهوتحلیلکوواریانستکمتغیری (ANCOVA) وویلکاکسون استفادهشد.

 

3-6  ملاحظاتاخلاقی

دراینپژوهشبهمنظورتوافقدربارۀاهداف،موضوع،نحوۀاجراوزمانبرگزاریجلسات،باافرادشرکتکنندهبحثوگفتگوشد. در این بحث و گفتگو ضمن تکریم و ارزش دادن به شأن آزمودنیها، به آنان درموردگمنامماندنشان، رازداریوحفظ اطلاعاتمحرمانه ایشان،اطمینانکاملدادهشد.اطلاعاتبهگونهایثبتوذخیرهمیشدندکهامکاندسترسیافرادغیرمجازبهدادههاوجودنداشت. در ضمن بهآزمودنیهااجازهدادهشدکهدرهرزمانبخواهندقادرباشندبهطرحنامهودستورالعملپژوهشیدسترسیداشتهباشند.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه:اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

2007). درپژوهشکنونی،اینجلسۀدرمانیبهروشگروهی،درازآزمودنیهایسهگروهشرکت کننده در پژوهش، آزمایش تشخیصی برای مصرف مت آمفتامین به صورت دوره ای به اقدام آمد،بدینترتیبکهازابتدایشروعدرمانتاانتهایدرمان به علاوۀ ادامۀ آن تا سه ماه پس از اتمام درمان (پیگیریسهماهه) که در کل حدود 6 ماه پیوسته می گردد،ازآزمودنیهایسهگروه (هردوهفتهیکبار) آزمایشبرای سنجش عود مصرف مواد بهعملآمد (توسطکارکنانمرکز). نتایجتستهایمثبتادراریهرسهگروهبهصورتمجزایادداشتشدند.

همانطوری که قبلا اظهار شدپیشازشروعدرمان،ازآزمودنیها،پرسشنامههایذهنآگاهی،نشخوارفکری،ودشواری های تنظیمهیجانیبهعملآمد. همچنینپسازاتمامجلساتآموزشیکهدرآزمودنیهایمختلفبین 3-2ماهبهطولانجامید،مجدداًپرسشنامههادربیندوگروهآزمایشیوگروهکنترلتوزیعواجراشدند،این بدین معنی می باشد که پرسش نامه ها فقط دو بار (قبل از شروع درمان و پس از اتمام درمان) توزیع و اجرا شدند و پیگیری در مورد سنجش تغییرات متغیرهای نشخوار فکری و تنظیم هیجانی و ذهن آگاهی انجام نشد گرچه در مورد متغیر عود مصرف مواد، پیگیری سه ماهه انجام گردید.

لازم به ذکر می باشد که ریزش افراد در گروه های آزمایشی اول و دوم و کنترل به ترتیب دو، چهار، و یک نفر بود یعنی مجموع تعداد افراد شرکت کننده در پژوهش از 54 نفر به 47 نفر کاهش پیدا نمود، بدین ترتیب که 16 نفرمعادل 34 درصد در گروه تلفیقی، 14 نفرمعادل 8/29 درصد در گروه ذهن آگاهی، و 17 نفرمعادل 2/36 درصد در گروه کنترل تا انتهای پژوهش در درمان باقی ماندند.

 

3-5 روشتجزیهوتحلیلآماریدادهها

درنهایتپسازنمرهگذاریپرسشنامهها،تحلیلآماریمناسببااهدافپژوهشصورتگرفت. برایتحلیلدادههاازآزمونهایتجزیهوتحلیلکوواریانستکمتغیری (ANCOVA) وویلکاکسون استفادهشد.

 

3-6  ملاحظاتاخلاقی

دراینپژوهشبهمنظورتوافقدربارۀاهداف،موضوع،نحوۀاجراوزمانبرگزاریجلسات،باافرادشرکتکنندهبحثوگفتگوشد. در این بحث و گفتگو ضمن تکریم و ارزش دادن به شأن آزمودنیها، به آنان درموردگمنامماندنشان، رازداریوحفظ اطلاعاتمحرمانه ایشان،اطمینانکاملدادهشد.اطلاعاتبهگونهایثبتوذخیرهمیشدندکهامکاندسترسیافرادغیرمجازبهدادههاوجودنداشت. در ضمن بهآزمودنیهااجازهدادهشدکهدرهرزمانبخواهندقادرباشندبهطرحنامهودستورالعملپژوهشیدسترسیداشتهباشند.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه:اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

-4 روشاجرایپژوهش

بهمنظوراجرایاینپژوهش،پسازتعییناهدافپژوهشیوتعریفجامعۀآماری (روش نمونه گیری هدفمند)، ازبینافرادیکهدورهسمزداییراباموفقیتبهپایانرساندهبودندوجوابآزمایشآنهامنفیبودباتوجهبهملاکهایورود و پس از همتاسازی گروهی، 54 نفر به صورت تصادفی انتخاب و دوباره تصادفی در سه گروه مساوی 18 نفری(دوگروهآزمایشیویکگروهکنترل)گماردهشدند. گروهآزمایشیاول، درمان تلفیقیدریافتکرد،گروهآزمایشیدومفقطروشدرمانی «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»دریافتکرد،وگروهسوم (گروهکنترل)،فقط مدلدرمانیرایجماتریکسرادریافتکرد. دراینپژوهشبهدلیلموجودنبودنگروهکنترلکههیچدرمانیرادریافتنکند،گروهدریافتکنندۀدرمانرایجباالگویماتریکسبهعنوانگروهکنترلدرنظرگرفتهشد.

پسازانجام مصاحبه تشخیصی(به عنوان تکمیل تشخیص توسط روانپزشک) توسط محقق و توضیح در بارۀ هدف و روند درمان، از آنان رضایتشفاهیوکتبی گرفته گردید. پس از دادناطمینانبهآناندرموردمحرمانهماندناطلاعاتمربوطه،اجرایپژوهشدنبالشد. درصورتعدمتمایلبههمکاریدرهرمرحلهازآزمون،آزمودنیهاازمطالعهخارجمیشدند. درادامۀاجرایپژوهش،بررویآزمودنیهایهرسهگروه،پرسشنامههایمقیاسذهنآگاهی،نشخوارفکری،ومشکلاتدرتنظیمهیجانیبهعنوانپیشآزموناجراشدوسپسجلساتآموزشیانفرادیبرایدوگروهآزمایشیاولودومآغازشد.

مداخلۀارائهشدهدراینپژوهشآموزشدرمان «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»بودکهبهصورتانفرادیبرگزارشد. دراینآموزشبیمارانیادمیگیرندکهچگونهبهطورمتفاوتباافکارواحساساتمنفیخودرابطهبرقرارکنندوبهجایدرگیرشدنباافکارواحساسات،آنهاراقبولکنندوبهآنهاعکسالعملنشانندهند. همچنینیادمیگیرندکهافکارخودآیند،عادتها،نشخوارهایفکری،هیجاناتناخوشایند،وافکارواحساساتمنفیخودراچگونهتغییرجهتدهند،نسبتبهآنهاآگاهشوند،ودرچشماندازوسیعتریافکارواحساساتخودراببینند. دراینمدتگروهکنترلهیچگونهآموزشیدریافتکردند.

براساسپروتوکلاستاندارددرمانی،روشدرمان «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی» 8 هفتهبهطولمیانجامدوهرهفتهیکجلسۀدوساعتونیمهباآزمودنیهاکارکردهمیشود. درپژوهشحاضر،بهعلتطولانیبودنطولجلسهبرایبعضیازافراد،هرجلسهبهدوجلسهتقسیمشدکهمجموعجلساتدراینافرادبه 16 جلسهافزایشیافت. درضمنروشدرمانی «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»علاوهبراینجلساتیکروزکامل 7 ساعته[1]رایعنییکروزبینجلسهششموهفتمکهبهآن «روزذهنآگاهی»[2]میگویند،پیشنهادمیکند (دیویسوهمکاران[1]– One Day-long Retreat

[2]– Mindfulness Day

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه ارشد درباره :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

-4 روشاجرایپژوهش

بهمنظوراجرایاینپژوهش،پسازتعییناهدافپژوهشیوتعریفجامعۀآماری (روش نمونه گیری هدفمند)، ازبینافرادیکهدورهسمزداییراباموفقیتبهپایانرساندهبودندوجوابآزمایشآنهامنفیبودباتوجهبهملاکهایورود و پس از همتاسازی گروهی، 54 نفر به صورت تصادفی انتخاب و دوباره تصادفی در سه گروه مساوی 18 نفری(دوگروهآزمایشیویکگروهکنترل)گماردهشدند. گروهآزمایشیاول، درمان تلفیقیدریافتکرد،گروهآزمایشیدومفقطروشدرمانی «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»دریافتکرد،وگروهسوم (گروهکنترل)،فقط مدلدرمانیرایجماتریکسرادریافتکرد. دراینپژوهشبهدلیلموجودنبودنگروهکنترلکههیچدرمانیرادریافتنکند،گروهدریافتکنندۀدرمانرایجباالگویماتریکسبهعنوانگروهکنترلدرنظرگرفتهشد.

پسازانجام مصاحبه تشخیصی(به عنوان تکمیل تشخیص توسط روانپزشک) توسط محقق و توضیح در بارۀ هدف و روند درمان، از آنان رضایتشفاهیوکتبی گرفته گردید. پس از دادناطمینانبهآناندرموردمحرمانهماندناطلاعاتمربوطه،اجرایپژوهشدنبالشد. درصورتعدمتمایلبههمکاریدرهرمرحلهازآزمون،آزمودنیهاازمطالعهخارجمیشدند. درادامۀاجرایپژوهش،بررویآزمودنیهایهرسهگروه،پرسشنامههایمقیاسذهنآگاهی،نشخوارفکری،ومشکلاتدرتنظیمهیجانیبهعنوانپیشآزموناجراشدوسپسجلساتآموزشیانفرادیبرایدوگروهآزمایشیاولودومآغازشد.

مداخلۀارائهشدهدراینپژوهشآموزشدرمان «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»بودکهبهصورتانفرادیبرگزارشد. دراینآموزشبیمارانیادمیگیرندکهچگونهبهطورمتفاوتباافکارواحساساتمنفیخودرابطهبرقرارکنندوبهجایدرگیرشدنباافکارواحساسات،آنهاراقبولکنندوبهآنهاعکسالعملنشانندهند. همچنینیادمیگیرندکهافکارخودآیند،عادتها،نشخوارهایفکری،هیجاناتناخوشایند،وافکارواحساساتمنفیخودراچگونهتغییرجهتدهند،نسبتبهآنهاآگاهشوند،ودرچشماندازوسیعتریافکارواحساساتخودراببینند. دراینمدتگروهکنترلهیچگونهآموزشیدریافتکردند.

براساسپروتوکلاستاندارددرمانی،روشدرمان «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی» 8 هفتهبهطولمیانجامدوهرهفتهیکجلسۀدوساعتونیمهباآزمودنیهاکارکردهمیشود. درپژوهشحاضر،بهعلتطولانیبودنطولجلسهبرایبعضیازافراد،هرجلسهبهدوجلسهتقسیمشدکهمجموعجلساتدراینافرادبه 16 جلسهافزایشیافت. درضمنروشدرمانی «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»علاوهبراینجلساتیکروزکامل 7 ساعته[1]رایعنییکروزبینجلسهششموهفتمکهبهآن «روزذهنآگاهی»[2]میگویند،پیشنهادمیکند (دیویسوهمکاران[1]– One Day-long Retreat

[2]– Mindfulness Day

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

-4 روشاجرایپژوهش

بهمنظوراجرایاینپژوهش،پسازتعییناهدافپژوهشیوتعریفجامعۀآماری (روش نمونه گیری هدفمند)، ازبینافرادیکهدورهسمزداییراباموفقیتبهپایانرساندهبودندوجوابآزمایشآنهامنفیبودباتوجهبهملاکهایورود و پس از همتاسازی گروهی، 54 نفر به صورت تصادفی انتخاب و دوباره تصادفی در سه گروه مساوی 18 نفری(دوگروهآزمایشیویکگروهکنترل)گماردهشدند. گروهآزمایشیاول، درمان تلفیقیدریافتکرد،گروهآزمایشیدومفقطروشدرمانی «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»دریافتکرد،وگروهسوم (گروهکنترل)،فقط مدلدرمانیرایجماتریکسرادریافتکرد. دراینپژوهشبهدلیلموجودنبودنگروهکنترلکههیچدرمانیرادریافتنکند،گروهدریافتکنندۀدرمانرایجباالگویماتریکسبهعنوانگروهکنترلدرنظرگرفتهشد.

پسازانجام مصاحبه تشخیصی(به عنوان تکمیل تشخیص توسط روانپزشک) توسط محقق و توضیح در بارۀ هدف و روند درمان، از آنان رضایتشفاهیوکتبی گرفته گردید. پس از دادناطمینانبهآناندرموردمحرمانهماندناطلاعاتمربوطه،اجرایپژوهشدنبالشد. درصورتعدمتمایلبههمکاریدرهرمرحلهازآزمون،آزمودنیهاازمطالعهخارجمیشدند. درادامۀاجرایپژوهش،بررویآزمودنیهایهرسهگروه،پرسشنامههایمقیاسذهنآگاهی،نشخوارفکری،ومشکلاتدرتنظیمهیجانیبهعنوانپیشآزموناجراشدوسپسجلساتآموزشیانفرادیبرایدوگروهآزمایشیاولودومآغازشد.

مداخلۀارائهشدهدراینپژوهشآموزشدرمان «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»بودکهبهصورتانفرادیبرگزارشد. دراینآموزشبیمارانیادمیگیرندکهچگونهبهطورمتفاوتباافکارواحساساتمنفیخودرابطهبرقرارکنندوبهجایدرگیرشدنباافکارواحساسات،آنهاراقبولکنندوبهآنهاعکسالعملنشانندهند. همچنینیادمیگیرندکهافکارخودآیند،عادتها،نشخوارهایفکری،هیجاناتناخوشایند،وافکارواحساساتمنفیخودراچگونهتغییرجهتدهند،نسبتبهآنهاآگاهشوند،ودرچشماندازوسیعتریافکارواحساساتخودراببینند. دراینمدتگروهکنترلهیچگونهآموزشیدریافتکردند.

براساسپروتوکلاستاندارددرمانی،روشدرمان «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی» 8 هفتهبهطولمیانجامدوهرهفتهیکجلسۀدوساعتونیمهباآزمودنیهاکارکردهمیشود. درپژوهشحاضر،بهعلتطولانیبودنطولجلسهبرایبعضیازافراد،هرجلسهبهدوجلسهتقسیمشدکهمجموعجلساتدراینافرادبه 16 جلسهافزایشیافت. درضمنروشدرمانی «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»علاوهبراینجلساتیکروزکامل 7 ساعته[1]رایعنییکروزبینجلسهششموهفتمکهبهآن «روزذهنآگاهی»[2]میگویند،پیشنهادمیکند (دیویسوهمکاران[1]– One Day-long Retreat

[2]– Mindfulness Day

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

نمونه گیری هدفمند) ازطریقمصاحبهحضوریوتکمیلپرسشنامهموردمطالعهقراردادند. نتیجۀتحقیقمیدانیآنهالزومپیشگیریازمصرفمادهروانگردانشیشهراتوسطنوجوانانبهاثباترسانید.

حناسابزادهاصفهانیوهمکاران (1389)،پژوهشیباعنوان «شناختدرمانیمبتنیبرذهنآگاهیبرکدامیکازعلایمشناختی،عاطفیوجسمانیافسردگیتاثیربیشتریدارد؟»انجامدادند. دراینپژوهش، 26 بیمارباتشخیصاختلالافسردگیاساسی،برپایۀمعیارهایتشخیصیDSMومصاحبهساختاریافتهبالینی (SCID) دردوگروهآزمایشوگواهجایدادهشدند. همهبیمارانبهآزمونافسردگیبکپاسخدادند. سپسپروتکلدرمانیMBCTرویگروهآزمایشبهمدتدهجلسه 2 دوساعتهانجامشد. نتایجپژوهشنشاندادندکهتفاوتدوگروهازنظرعلایمشناختیونیزعاطفیهمدرمراحلپسآزمونوهمدرپیگیری،نسبتبهمرحلهپیشآزمونمعنیداربود،ولیازنظرشدتعلایمجسمانیافسردگی،تفاوتمعنیداریبیندوگروهدیدهنشد. محققاناینپژوهشبهایننتیجهکلیرسیدندکهپروتکلدرمانیMBCTمیتواندعلایمشناختیونیزعاطفیبیمارانمبتلابهافسردگیاساسیراکاهشدهد.

کیانی و همکاران (1391)، در پژوهش خود با هدف مطالعه «مقایسه اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و ذهن آگاهی بر میزان ولع مصرف و تنظیم شناختی هیجان در مصرف کنندگان شیشه» تعداد 34 مصرف کنندۀ مواد (نمونه گیری هدفمند) به صورت تصادفی در دو گروه درمان مبتنیبرپذیرشوتعهد و گروه ذهن آگاهی قرار دادند. ابزارهای مورد بهره گیری شامل 1- آزمون سنجش شدت ولع مصرف شیشه 2-2-3-3 جمع بندی پیشینۀ پژوهش ها در خارج و ایران

پژوهشهاییدرخارجازکشوروایراندررابطهبامتغیرهای مختلفدر پژوهشحاضرصورتگرفتهاست، گرچه پژوهشیباموضوعکنونیدرخارجازکشوروایرانتاکنونصورتنپذیرفتهاست. تمامیاینپژوهشهانتایجتقریباًمشابهیرابهدنبالداشته اند. تحقیقات در مورد ذهن آگاهی، نشان دهندۀ تأثیر مثبت ذهن آگاهی بر سلامت روان، جسم، و همچنین بر انواع اختلالات منجمله اعتیاد می باشد. تأثیرذهنآگاهیدرکاهشعودمصرفمواد،موضوعپژوهشهایزیاداخیریاستکههمگینقشمثبتذهنآگاهیرادر پیشگیری و درمان اعتیادبه اثبات می رسانند. تحقیقاتچندی هم در مورد تأثیر ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و تنظیم هیجانی صورت پذیرفته می باشد که آنها هم نتایج تقریباً مشابهی به دنبال داشته اند و همگی موید تأثیر مثبت ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و تنظیم هیجانی می باشد.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

نمونه گیری هدفمند) ازطریقمصاحبهحضوریوتکمیلپرسشنامهموردمطالعهقراردادند. نتیجۀتحقیقمیدانیآنهالزومپیشگیریازمصرفمادهروانگردانشیشهراتوسطنوجوانانبهاثباترسانید.

حناسابزادهاصفهانیوهمکاران (1389)،پژوهشیباعنوان «شناختدرمانیمبتنیبرذهنآگاهیبرکدامیکازعلایمشناختی،عاطفیوجسمانیافسردگیتاثیربیشتریدارد؟»انجامدادند. دراینپژوهش، 26 بیمارباتشخیصاختلالافسردگیاساسی،برپایۀمعیارهایتشخیصیDSMومصاحبهساختاریافتهبالینی (SCID) دردوگروهآزمایشوگواهجایدادهشدند. همهبیمارانبهآزمونافسردگیبکپاسخدادند. سپسپروتکلدرمانیMBCTرویگروهآزمایشبهمدتدهجلسه 2 دوساعتهانجامشد. نتایجپژوهشنشاندادندکهتفاوتدوگروهازنظرعلایمشناختیونیزعاطفیهمدرمراحلپسآزمونوهمدرپیگیری،نسبتبهمرحلهپیشآزمونمعنیداربود،ولیازنظرشدتعلایمجسمانیافسردگی،تفاوتمعنیداریبیندوگروهدیدهنشد. محققاناینپژوهشبهایننتیجهکلیرسیدندکهپروتکلدرمانیMBCTمیتواندعلایمشناختیونیزعاطفیبیمارانمبتلابهافسردگیاساسیراکاهشدهد.

کیانی و همکاران (1391)، در پژوهش خود با هدف مطالعه «مقایسه اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و ذهن آگاهی بر میزان ولع مصرف و تنظیم شناختی هیجان در مصرف کنندگان شیشه» تعداد 34 مصرف کنندۀ مواد (نمونه گیری هدفمند) به صورت تصادفی در دو گروه درمان مبتنیبرپذیرشوتعهد و گروه ذهن آگاهی قرار دادند. ابزارهای مورد بهره گیری شامل 1- آزمون سنجش شدت ولع مصرف شیشه 2-2-3-3 جمع بندی پیشینۀ پژوهش ها در خارج و ایران

پژوهشهاییدرخارجازکشوروایراندررابطهبامتغیرهای مختلفدر پژوهشحاضرصورتگرفتهاست، گرچه پژوهشیباموضوعکنونیدرخارجازکشوروایرانتاکنونصورتنپذیرفتهاست. تمامیاینپژوهشهانتایجتقریباًمشابهیرابهدنبالداشته اند. تحقیقات در مورد ذهن آگاهی، نشان دهندۀ تأثیر مثبت ذهن آگاهی بر سلامت روان، جسم، و همچنین بر انواع اختلالات منجمله اعتیاد می باشد. تأثیرذهنآگاهیدرکاهشعودمصرفمواد،موضوعپژوهشهایزیاداخیریاستکههمگینقشمثبتذهنآگاهیرادر پیشگیری و درمان اعتیادبه اثبات می رسانند. تحقیقاتچندی هم در مورد تأثیر ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و تنظیم هیجانی صورت پذیرفته می باشد که آنها هم نتایج تقریباً مشابهی به دنبال داشته اند و همگی موید تأثیر مثبت ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و تنظیم هیجانی می باشد.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>