دانلود پایان نامه ارشد :بررسی تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌ بودن در مثنوی و نهج‌البلاغه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌بودن در مثنوی و نهج‌البلاغه

تکه ای از متن پایان نامه :

اخلاقی که از اندرزنامههای کهن نشئت میگیرد، پیچیده، ظریف و چندان سرشار می باشد که میتوان مطالعه­ی مضامین ادبیات فارسی سدههای نخستین را براساس آن استوار نمود. تأثیر اصلی این مجموعه برانگیختن نوعی نگرانی و حدّت بخشیدن به آن، بر حذر داشتن وجدان از خوابآلودگی و متقاعد کردن آن می باشد به اینکه راحتی و آرامش واقعی در این بیداری می باشد. این اندرزنامهها نطفه­ی اصلی اندیشهای اخلاقی می باشد که در سراسر ادبیات فارسی به چشم میخورد (همان، ص 23).

منظومههای کهن فارسی در واقع گنیجنه حکمت و سفینه فکرت می باشد و ارزش آنها بیشتر از آن جهت می باشد که محل انعکاس تمدن و فرهنگ ما و جلوهگاه اندیشهها، آرزوها و آرمانهای نیاکانمان می باشد.

از شعر کهن فارسی، روایات نیاکان و اندیشه­ی حکیمان و پژوهش عارفان و اختصار همه­ی جلوههای روح مردم مسلمان ما آشکار می باشد و در آن نمیتوان به مسائل معینی اکتفا نمود یا در حدود خاصی

چنان زی که مور از تو نبود به دود   نه بر کس نشیند ز تو باد و گرد

(اسدی طوسی)

حکیم فرزانه­ی طوسی، فردوسی، بزرگترین شاعر حماسهسرای ماست. هدف اصلی او از نظم داستانهای حماسی و توصیف و بزرگداشت قهرمانان دورههای اساطیری و پهلوانی شاهنامهاش، تجسم و ارائه­ی بشرهای برتری می باشد که به کمک نیروهای بدنی و سجایای اخلاقیشان، رهاییبخش ایران و ایرانی از شر دشمنان اهرمن خوی و زمینهساز پیشرفت هموطنان خویش در جهت کمال و سربلندی هستند. وی به واسطه هماهنگی میان سجایای اخلاقی و استعداد هنریاش همچنین نجابت و صفای ضمیر و عشق وی به مجد و بزرگواری و عواطف انسانی و محبتش به ضعفا و شکستخوردگان و وطندوستی و احساسات ژرف او به خداوند، همراه با اطلاعات گسترده و ذوق و قریحه­ی خلاقش اثری آن چنان فاخر و شکوهمند را از لحاظ اخلاقی به رشته­ی نظم کشیده که نه تنها در میان آثار حماسی زبان فارسی بلکه در بین آثار بزرگ ادبی جهان ممتاز و کمنظیر می باشد.

مطالعه تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌ بودن در مثنوی و نهج‌ البلاغه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد بررسی تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌بودن در مثنوی و نهج‌البلاغه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌بودن در مثنوی و نهج‌البلاغه

تکه ای از متن پایان نامه :

در تکوین اصول اخلاقی اسلام سه عنصر مؤثر وجود داشته که مورد توجه قرار گرفته می باشد: در درجه­ی اول اصول اخلاقی مذکور در کتاب مقدس قرآن می باشد. در درجه­ی دوم یک رشته مدارک اخلاقی که بسیار متنوع و در عین حال مبهم می باشد؛ مانند: امثله، کلمات حکیمانه، حکایات، افسانههای منظوم که در حقیقت سلسلهای از مطالب اخلاقی فلسفی می باشد که غالباً هیچگونه ارتباطی با یکدیگر ندارند و از حیث محل و تاریخ پیدایش گوناگوناند و در درجه­ی سوم، سنت اخلاقی یونانی قرار گرفته می باشد (اینوسترانتسف، 1351، ص 30).

در دوره­ی اولیه­ی رونق علوم در اسلام، تألیفهای یونانی ترجمه شده می باشد. علاوه بر ترجمه­ی بعضی تألیفات اخلاقی یونانی مخصوصاً تألیفات ارسطو یک رشته آثار با اسامی ساختگی مؤلفان به این سنت ارتباط داده میگردد که رابط­ی آن با علوم یونانی فقط ظاهری می باشد و حتی طرفداران اصل تفوق تأثیر یونانی آن آثار را در گروه دوم آثار قرار دادهاند که در علم اخلاق اسلامی تأثیر داشته می باشد؛ یعنی، گروه «آثار حکمت شرق» نوع وصایای ساختگی که به ارسطو و فیثاغورث و دیگران نسبت داده
میگردد. ابن مسکویه به نوعی از مدارک ایرانی مانند، پندنامهها و اندرزنامهها اتکا مینماید که به هیچ به حقوق همنوع، دانشآموزی، ایثار و بخشندگی، شکیبایی، شجاعت و … اختصار، همه­ی آرمانهای بلند بشری، از ویژگیهای معنوی شعر کهن و از مقوله­ی روشناییهای آن به شمار میرود.

ادبیات اخلاقی موجود در زبان فارسی در چارچوب آن چیز که ما ادبیات آموزشی نامیدهایم، جای
میگیرد. صورت اولیه­ی اظهار اندرز، کلمات قصار می باشد. حکایت نیز یکی از عناصر اساسی آثار اخلاقی فارسی می باشد. هر روایت اعم از داستان و یا قطعهای عبرتآموز از اثری تاریخی از جایگاهی مرکزی در گفتار فرهنگها برخوردار می باشد (فوشه کور، 1377، ص 10).

یکی از عوامل مهم در تازگی و اصالت فرهنگی ایرانی که اخلاق و نهایتاً نحوه زندگی در آن توجه ما را به خود جلب کرده، پیوستگی آن به گذشته و واکنش نسبت به آن می باشد. میدانیم که اندرزنامهها از قدیمیترین صورتهای آثار اخلاقی می باشد (همان، ص 6).

اندرزنامه صورت اولیه کتابهای اخلاقی در زبان فارسی می باشد البته «اولیه» از لحاظ زمانی؛ زیرا آثار بازمانده همگی متعلق به قرن چهارم/ دهم و به ویژه قرن پنجم/ یازدهم هستند که در دوره قدیم ادبیات فارسی می باشد. اندرز (پند و نصیحت) نخستین واحد تشکیل اندرزنامه و عملی گفتاری می باشد که حاوی تجربه می باشد (همان، ص 17).

مطالعه تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌ بودن در مثنوی و نهج‌ البلاغه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌بودن در مثنوی و نهج‌البلاغه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌بودن در مثنوی و نهج‌البلاغه

تکه ای از متن پایان نامه :

اخلاق پیش از اسلام

با نگاهی گذرا به اخلاق پیش از اسلام درمییابیم که با وجود کتاب مقدسی مانند اوستا که مجموعه­ی کاملی از تعالیم اخلاقی می باشد و تمدن دیرین و روحیات ایران پیشین را یادآور میسازد، اخلاق از مقوله­های مورد توجه در ایران باستان بوده می باشد. گاتها مهمترین قسمت اوستا، نخستین کتابی می باشد که بشر را به شاهراه وحدت راهنمایی کرده می باشد. در تعلیمات زرتشت مقصود از خلقت و نتیجه­ی زندگانی این می باشد تا هر فردی در آبادی جهان و شادمانی جهانیان کوشیده می باشد، خود را به وسیله­ی اندیشه، پندار و گفتار و کردار نیک، قابل عروج به عالم روحانی و رسیدن به اوج کمال و سعادت جاودانی نماید. همچنین محسنات اخلاقی از قبیل راستی و درستی، امانت، تواضع، رحم و شفقت و… نمونههایی از تعالیم مزدیسنا و اخلاق ایران باستان می باشد (ایرانی، 1361،ص 5).

در سلسلههای متعدد موجود در ایران باستان نیز تعالیم اخلاقی وجود داشتهاند. سلسله ساسانیان که بر سر دو راهی میان دنیای یونان و روم از یک سو و چین و هند از سوی دیگر قرار داشت، روزگاری دراز مرکز مبادلات معنوی و مادی بود. تمایلات ایران دوستی که در این دوره حکمفرما بود، به کمک اخلاق پس از اسلام

پس از برافتادن دولت ساسانیان اشاعه تاریخی اسلام در ایران آغاز گردید و همگام با آن، عربی نیز که زبان متنهای مقدس بود رونق پیدا نمود و ایرانیان به تدریج آیین پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) را پذیرفتند (ریپکا، 1354، ص 63).

ایران در نتیجه­ی جنگهای نهصدساله با روم و فتور و کهولت دین مزدیسنا و انقلاب فکری و سیاسی که ایجاد شده بود، روی به ضعف نهاد و با آنکه ایرانیان زودتر از رومیان ایستادگی و رشادت به خرج دادند، زودتر از آنها منقرض گردیدند اما فرهنگ و تمدنشان از میان نرفت. دولت اسلام پایتختی به وجود آورد و درباری ساخت که از حیث سازمانی اخلاقی و مادی به مراتب طبیعیتر و استوارتر از عهد پیشین بود و ادبیاتی به وجود آورد که صد یک آن را در عهد ساسانیان نداشت (بهار، 1349، ص 142).

مطالعه تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌ بودن در مثنوی و نهج‌ البلاغه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه ارشد علوم اجتماعی : بررسی پدیده فمنیسم و تحلیل محتوای نشریات پیام زن و زنان در این مورد از سال 70 تا 78

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه پدیده فمنیسم و تحلیل محتوای نشریات پیام زن و زنان در این مورد از سال 70 تا 78

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بخش اول: ویژگیهای طرح

 

۱-طرح مسئله

فمنیسم لغتی فرانسوی می باشد که به آن چیز که در قرن نوزدهم در آمریکا تحت عنوان «جنبش زنان» معروف بود، اطلاق می‏گردید. جنبش زنان مجموعه متنوعی از گروه‏هایی بود که هر یک به نحوی در «پیش برد» موقعیت زنان کوشش می‏کردند. اینک مفهوم فمنیسم فعالیت تمام کسانی را که در زمینه‏های مختلف برای پایان دادن به تابعیت کوشش می‏کنند در برمی‏گیرد.

این تعریف جامع از فمنیسم در مقابل نقطه‏نظر کسانی  قرار دارد که عنوان فمنیسم را تنها به نظریات  مشابه با نظریه مورد قبول خود اطلاق می‏کنند.ازآنجا که نظریه فمنیستی تمام جنبه‏های زندگی را در بر می‏گیرد، اصطلاح فمنیسم دارای بار عاطفی نیرومندی می باشد که از نظر عده‏ای تحقیرآمیز و از نظر بعضی دیگر غرور آفرین محسوب می‏گردد، پس عده‏ای از مردم این عنوان را برای مدعیان آن نمی‏پذیرند وبرخی دیگر برعکس آن را به کسانی نسبت می‏دهند که خود چنین ادعایی ندارند. هم‏چنان که یک نظریه نارسا درمورد عدالت به هرحال درکی از عدالتی می باشد بهمین ترتیب هم یک درک فمنیستی نارسا بهرحال درکی فمنیستی می باشد.

جنبش «آزادی زنان» مهمترین روایت فمنیستی در جامعه معاصر غرب می باشد. خود این عنوان نشان‏دهنده زمینه سیاسی ظهور آن و کلیدی برای درک بعضی از تفاوت‏های آن با اشکال پیشین فمنیسم می باشد.

فمنیست‏های اولیه از «حقوق» و «برابری» زن سخن می‏گفتند اما در دهه ۶۰ میلادی «ستم» و«آزادی» در فعالیت‏های سیاسی چپ نو کلماتی کلیدی به شمار می‏رفت. با افزایش جنبش‏های آزادی بخش از قبیل جنبش آزادی بخش سیاهان، جهان سوم و… فمنیسم جدید ناگزیر عنوان «جنبش آزادی بخش زنان» را به خود گرفت. این تغییر نام بازتاب تحول مهمی در دورنمای سیاسی فمنیسم معاصر می باشد.

 

 

 

 

 

۳– ضرورت موضوع پژوهش

فمنیسم همواره وجود داشته می باشد، یعنی از زمانی که زنان تحت تابعیت قرار گرفته‏اند در برابر این تابعیت مقاومت کرده‏اند. مقاومت آنها گاهی جمعی و آگاهانه و گاه منفرد و نیمه آگاهانه، جهت گریز از تأثیر‏های تحمیلی از سوی جامعه صورت گرفته می باشد. بیماری، اعتیاد به الکل و مواد مخدر و حتی ابتلاء به بیماریهای روانی اشکال مختلف بروز این مقاومت بوده‏اند، با این همه و علی‏رغم قدمت و تداوم مقاومت زنان تنها در طول ۳۰۰- ۲۰۰ سال اخیر یک جنبش وسیع و قابل ملاحظه فمنیستی به صورت متشکل پدید آمده و برای مبارزه با ستم بر زنان کوشش کرده می باشد. ولیکن همیشه جایگاه واقعی زن در جوامع مختلف زیر سوال بوده که فمنیسم متشکل در واقع پاسخ زنان به این مسئله بوده می باشد.

برای اینکه این پاسخ را روشن‏تر ودقیق‏تر بدانیم، بایستی به مطالعه این پدیده و افت و خیزهای آن در طول دوران بپردازیم و جایگاه کنونی آن را پیدا کنیم.

 

 

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

3-7)اعتبار(روایی)پرسشنامه

مقصود از روایی، آن می باشد که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده می باشد را اندازه گیری کند یا خیر؟موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(خاکی،1387).

مفهوم روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد،ویژگی مورد نظر را می سنجد.یعنی، هنگامی که به امید مطالعه یک مفهوم مجموعه ای از پرسش ها (یا یک ابزار اندازه گیری ) را مطرح می کنیم چگونه می توانیم اطمینان یابیم که واقعا به اندازه گیری همان مفهوم مورد نظر پرداخته ایم یا چیز دیگر را سنجیده ایم.

به مقصود تعیین روایی ابزار اندازه گیری پژوهش،پس از تدوین پرسشنامه با بهره گیری از نرم افزارSPSS از تحلیل عاملی تاییدی بهره گیری گردید.بدین ترتیب پرسشنامه مورد بهره گیری از روایی صوری و محتوایی کافی برخوردار می باشد.

اندازه کفایت نمونه گیری KMO ،آزمون مقدار واریانس درون دادهاست که می تواند توسط عوامل تبیین گردد. به عنوان مقیاسی برای توانایی عاملی بودن مقدارKMO بایستی بالاتر از 6/0 باشد اگر برابر 5/0 باشد ضعیف می باشد.متغیرگرایشبهصادراتدرنمونهدارایتوزیعنرمالمیباشد و همچنین سایر متغیرها نیز از توزیع نرمال بر خوردار هستندومیتوانازروشهایپارامتریکاستفادهنمود..سپس داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار SPSS  تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد بهره گیری در این پژوهش، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و نمودار هیستوگرام ارایه می گردد ودر مرحله دوم که تجزیه وتحلیل استنباطی می باشد، با بهره گیری از آزمون ضریب همبستگی پیرسون داده ها مورد آزمون قرار می گیرند در نهایت در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود

3-9)اختصار و جمع بندی مطالب فصل

در این فصل مباحثی همچون روش پژوهش،جامعه آماری،حجم نمونه،روش نمونه گیری،ابزار اندازه گیری و روش تجزیه وتحلیل داده ها مطالعه گردید.

 

 

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

پژوهش کاربردی [1]می نامیم.اما وقتی اساسا برای بهبود درک خود درمورد مسایل بخصوصی که به طور معمول در محیط های سازمانی روی می دهند ونیز چگونگی حل آنها پژوهش می کنیم آن را پژوهش بنیادی یا پایه ای[2] می خوانیم که پژوهش محض[3] نیز خوانده می گردد.یافته های چنین تحقیقی به افزایش دانش در زمینه های مختلف مدیریت کمک می کند(سکاران،1390).

این پژوهش از نوع هدف کاربردی و از نوع روش توصیفی- پیمایشی می باشد.

الف)روش پژوهش توصیفی

در مطالعات توصیفی بر خلاف مطالعاتی که هدفشان کشف روابط علت و معلول می باشد، هدف توصیف منظم و مدون موقعیتی ویژه بصورت واقعی و عینی (آن چیز که هست) می باشد.در واقع مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی های متغیرهای یک موقعیت انجام می شود.

هدف هر مطالعه توصیفی عبارتست از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر و با دیگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن.در بساری از موارد ممکن می باشد چنین اطلاعاتی حتی بیش از هرگونه اقدامی در زمینه تغییر رویه های کاری جنبه حیاتی داشته باشد(سکاران،1390).

ب)پژوهش پیمایشی (زمینه یابی)

پژوهش پیمایشی عبارتست از مشاهده پدیده ها به مقصود معنا بخشیدن به جنبه های مختلف اطلاعات جمع آوری شده.به عبارت دقیق تر پژوهش پیمایشی، یک فرایند پژوهشی می باشد که به مقصود جمع آوری اطلاعات درمورد این موضوعات که گروهی از مردم چه میدانند، چه فکر میکنند ویا چه کاری انجام میدهند، اجرا میشود.مقصود از «چه می دانند» این می باشد که مردم چه اطلاعاتی را در زمینه یک هدف یا یک موضوع درونی پدیده آورده اند.مراد از «فکر کردن» این می باشد که عقاید، نگرشها، ارزشها و باورهای مردم چه هستند؟ زمینه یابی نباید برای جمع آوری اطلاعات از منابع موجود به کار برده گردد؛ بلکه این فرایند پژوهشی اظهارات مردم را درمورد اینکه چه می دانند و چه فکر میکنند اندازه گیری می کند(دلاور،1384).

بر طبق طبقه بندی و استاندارد صنایع[4]کارخانجات صنعتی به 2 دسته ی کارخانه های بزرگ و کوچک تقسیم می گردد.این نوع از طبقه بندی ها سیستم طبقه بندی برای اطلاعات اقتصادی صنایع می باشد.بر اساس[1]Applied research

[2] Basic or fundamental research

[3] Pure research

[4]International Standard Indastrial Classification (I.S.I.C_REW3.1)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد درباره عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

پژوهش کاربردی [1]می نامیم.اما وقتی اساسا برای بهبود درک خود درمورد مسایل بخصوصی که به طور معمول در محیط های سازمانی روی می دهند ونیز چگونگی حل آنها پژوهش می کنیم آن را پژوهش بنیادی یا پایه ای[2] می خوانیم که پژوهش محض[3] نیز خوانده می گردد.یافته های چنین تحقیقی به افزایش دانش در زمینه های مختلف مدیریت کمک می کند(سکاران،1390).

این پژوهش از نوع هدف کاربردی و از نوع روش توصیفی- پیمایشی می باشد.

الف)روش پژوهش توصیفی

در مطالعات توصیفی بر خلاف مطالعاتی که هدفشان کشف روابط علت و معلول می باشد، هدف توصیف منظم و مدون موقعیتی ویژه بصورت واقعی و عینی (آن چیز که هست) می باشد.در واقع مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی های متغیرهای یک موقعیت انجام می شود.

هدف هر مطالعه توصیفی عبارتست از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر و با دیگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن.در بساری از موارد ممکن می باشد چنین اطلاعاتی حتی بیش از هرگونه اقدامی در زمینه تغییر رویه های کاری جنبه حیاتی داشته باشد(سکاران،1390).

ب)پژوهش پیمایشی (زمینه یابی)

پژوهش پیمایشی عبارتست از مشاهده پدیده ها به مقصود معنا بخشیدن به جنبه های مختلف اطلاعات جمع آوری شده.به عبارت دقیق تر پژوهش پیمایشی، یک فرایند پژوهشی می باشد که به مقصود جمع آوری اطلاعات درمورد این موضوعات که گروهی از مردم چه میدانند، چه فکر میکنند ویا چه کاری انجام میدهند، اجرا میشود.مقصود از «چه می دانند» این می باشد که مردم چه اطلاعاتی را در زمینه یک هدف یا یک موضوع درونی پدیده آورده اند.مراد از «فکر کردن» این می باشد که عقاید، نگرشها، ارزشها و باورهای مردم چه هستند؟ زمینه یابی نباید برای جمع آوری اطلاعات از منابع موجود به کار برده گردد؛ بلکه این فرایند پژوهشی اظهارات مردم را درمورد اینکه چه می دانند و چه فکر میکنند اندازه گیری می کند(دلاور،1384).

بر طبق طبقه بندی و استاندارد صنایع[4]کارخانجات صنعتی به 2 دسته ی کارخانه های بزرگ و کوچک تقسیم می گردد.این نوع از طبقه بندی ها سیستم طبقه بندی برای اطلاعات اقتصادی صنایع می باشد.بر اساس[1]Applied research

[2] Basic or fundamental research

[3] Pure research

[4]International Standard Indastrial Classification (I.S.I.C_REW3.1)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه کارشناسی ارشد: «بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

غذایی در استان خراسان رضوی جمع آوری شده و نتایج نشان می دهد که بین برنامه های توسعه صادرات و عملکرد صادرات به صورت مستقیم و غیرمستقیم هیچ ارتباطی وجود ندارد.

2-17-2)تحقیقات خارجی:

سرا و همکاران (2012) تحقیقی با عنوان «عوامل موثر بر گرایش صادرات: مطالعه موردی شرکتهای نساجی انگلستان و پرتغال» ارائه کردند. هدف از این مقاله تعیین عوامل سازمانی و مدیریتی که بر گرایش صادراتی شرکتها تاثیر می گذارند. برای این هدف بخش نساجی در کشور پرتغال و انگلستان مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. محققان منابع و قابلیتهای شرکت و ویژگی های تصمیم گیرندگان را مورد مطالعه قرار دادند. مدیران 167 شرکت در کشور پرتغال و 156 شرکت در انگلستان به پرسشنامه پاسخ دادند و نتایج هر یک از آنها مشخص شده و نتایج دو کشور با یکدیگر مشخص گردید. نتایج نشان داد که اندازه شرکت، مزیت رقابتی، تکنولوژی و تعداد زبان های خارجی که مدیران می توانند صحبت کنند از عواملی می باشد که موجب گرایش شرکتها به صادرات می گردد.

درموسگلو و همکاران (2012)[1] مقاله ای را تحت عنوان «تاثیر خدمات دولتی برای ارتقاء صادرات بر دستیابی شرکت های کوچک و متوسط به اهداف: مروری بر ابعاد عملکرد صادرات» انجام دادند. هدف از این مقاله مطالعه تاثیر ابزار ها و خدمات دولتی برای ارتقاء صادرات بر عملکرد شرکتها می باشد. اینگونه مشخص گردید که شرکتها نوعا تنها بر یکی اهداف صادراتی اهداف مالی،  دست می یابند. شرکتها توجه کمی بر دیگر ابعاد داشتند، پس این پژوهش به مطالعه بعد عملکرد صادرات پرداختند این 4 بعد عبارتند از اهداف مالی، اهداف استرتژیک، ارتباط سهامداران، یادگیری سازمانی. از 143 شرکت در ترکیه نظر سنجی به اقدام آمد یافته ها پیشنهاد می کند که مشوق های صادراتی موجب بهبود تمام ابعاد صادراتی می گردد.

جوزف ریالپ(2010)[2]مقاله ای را تحت عنوان”عملکرد صادرات زیر میکروسکوپ: نگاهی از طریق لنز اسپانیایی”ارائه دادند.در این مقاله به ارائه تصویری جامع از عملکرد صادرات در شرکتهای کوچک و متوسط اسپانیایی پرداخته اند که با بهره گیری  تجزیه وتحلیل رگرسیون و مدل سازی معادله ساختاری عوامل داخلی(مدیریتی و سازمانی)و عوامل خارجی(زیست محیطی) را مورد مطالعه قرار داده اند.نتایج به دست آمده نشان می دهد که مهارت های مدیریتی، زبان های خارجی،دانش کسب و کار بین المللی،تعهد صادرات بیشترین سابقه موثر برو موفقیت صادرات تکیه کنند.صادر کنندگان بایستی فراتر ار مرز شرکت نگاه[1]Durmusgu & etal

[2]Josep Rialp

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

تعهد به صادرات به طور سنتی به دو صورت می باشد:مالی و کارکنان.برای شناخت سطح درک شرکت، محققان رفتار شرکت را در جمع آوری اطلاعات از بازارهای خارجی، استخدام وآموزش کارکنان، فراهم کردن ملاقات ها و سفرهای بین المللی، یاد گرفتن فرایند صادرات و نحوه بهره گیری از اسناد صادراتی را مورد مطالعه قرار دادند(کاوسگیل و نوار،1987).

2-17)سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده:

2-17-1)تحقیقات داخلی:

قاضی زاده تحقیقی(1382) تحقیقی را با عنوان”مطالعه و عوامل موثر بر موفقیت شرکت های صادراتی ایرانی در بازار های آسیای میانهو ارائه راهبرد مناسب جهت افزایش صادرات غیر نفتی” در مقطع دکترا انجام داد.نتایج پژوهش حاکی از این بود که هر اندازه وضعیت محیط بازار هدف مساعدتر باشد میزان موفقیت صادرات افزایش و یا بالعکس کاهش می یابد.

حقیقی و همکاران (1387) در مقاله ای تحت عنوان “شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی”درراستایکمکبهتوسعهصادراتوبازاریابیصادراتیدرقلمروصنعتموادغذایی،تعداددهعاملشاملاندازهشرکت،تجربهصادراتی،محرکهایصادراتی،مشکلات صادراتی،مزیتهایرقابتی،تعهدصادراتی، استراتژیانطباقمحصول، استراتژیانطباققیمت، کانالهایصادراتمستقیموهزینه هایتبلیغاتخارجیموردبررسیقرارگرفتهاند . برای گردآوریاطلاعاتمربوطبهاینعوامل، پرسشنامهمحققساختهبینشرکتهایتولیدکننده صادراتیموادغذاییدراستانتهرانتوزیعوسپسبااستفادهازفنآماریمدلیابیمعادلات ساختاریتحلیلگردید . فرضیههایپژوهشحاکیازتأییدروابطمعنیدارمیانعواملدهگانهوعملکردصادراتیاینشرکتهامیباشد.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

تعیین عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

ویزگی های عینی شامل سن مدیران، سطح تحصیلات، تاثیر زبان خارجی می باشد که به مطالعه هر یک از آنها می پردازیم.

2-16-2-2)سن مدیران:سن یک موضوع چالش بر انگیز و عامل تاثیر گذار در گرایش به صادرات می باشد.اگرچه ورا و آرتگان[1](2005) در یافتند که سن مدیران در ارتباط با توسعه ی صادرات نیست اما اوبن و مگگولا[2](2003) پیشنهاد کردند که بین سن مدیران و گرایش به صادرات ارتباطی هست.گرایش  زیاد به صادرات در ارتباط با کم بودن سن و جوان بودن مدیران می باشد.مدیران جوان به ریسک گرایش داشته و خط مشی هایی را که درکوچک و متوسط را می توان از دیدگاه ریسک پذیری طبقه بندی نمود.شرکتهایی که در زمینه ی صادرات توسعه می یابند،بیشتر درگیر ریسک می شوند (سرا و همکاران،2012).

2-16-3-2)هزینه های درک شده:وروال و دانکر (2002)[3] اهمیت فروش و انتقال هزینه ها را اظهار کردند که تاثیر دارایی ها تعیین کننده ی فعالیتهای صادراتی می باشد.کسب و کار بین المللی در ارتباط با افزایش در هزینه هاست و آنها بایستی متکی به تصمیم گیرندگان خود باشند.علاوه بر هزینه های ثابت و متغیر در تولید محصولات، هزینه های انتقال، تعرفه، مدیریت و در بعضی از اوقات هزینه های نصب و مونتاژ هست (سرا و همکاران،2012).

2-16-3-3)مزایای درک شده:آرتگا و ورا (2005)[4] دریافتند که در صنایع آبجو سازی اسپانیا، گرایش شرکتها به صادرات در ارتباط با درک مدیران آنها از مزایای بازار می باشد، در این صورت ممکن می باشد صادرات بهبود یابد.به طور ویژه، در فرایند بین المللی،تصمیم گیرندگان به صادرات به عنوان ابزاری برای کسب سود می نگرند. هنوز انتظارات مدیران بایستی ریسک ایجاد شده را جبران کند.انتظار ایجاد سود بایستی عدم اطمینان و ریسک کسب و کار را جبران کند.جهانی سازی در بر گیرنده ی مسافتهای بیشتر، پیچیدگی و عوامل جدید بیشتر می گردد (سرا و همکاران،2012).

2-16-3-4)تعهد:تعهد به صادرات به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.گاهی اوقات در بر گیرنده زمان و تلاشی می باشد که صرف می گردد.تعهد به صادرات ممکن می باشد در تخصیص منابع سنجیده گردد.برای این مقصود منابع به طور استراتژیکی بر عملکرد صادراتی تاثیر می گذارد(سرا و همکاران،2012).

[1]Alema-vera & Suarez-Artegan

[2]Obben & Magagula

[3] Vewaal & Danker

[4]Vera & Artega

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد: «بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

گیری اندازه ی شرکت و تعداد کارکنان صورت گرفته می باشد، در این مطالعه،از تعاریف کمیته اروپایی بهره گیری شده می باشد.به نظر می رسد بهترین اندازه گیری در نظر گرفتن ویژگی های صنعت نساجی باشد.شرکتهایی با کمتر از 10 نفر کارمند کوچک محسوب می شوند، زیرا آنها بسیار کوچک بوده و به کسب و کارهای خانوادگی گرایش دارند.تعدادی از مطالعات، ارتباط مثبتی بین اندازه شرکت و ویژگی های صادراتی و گرایش صادراتی را کشف کرده اند(سرا و همکاران،2012).[1]

بسیاری از محققان بین اندازه شرکت و فعالیت های صادراتی را مورد مطالعه قرار داده اند.اندازه شرکت از طریق حجم فروش سالانه و تعداد کارکنان اندازه گیری شده می باشد(کاوسگیل و نوار،1987).[2]

2-16-1-3)بهره گیری از تکنولوژی:

گرایش ها و تراکم تکنولوژی در ارتباط با گرایش به صادرات می باشد.کاوسگیل (1993) دریافت که گرایش بیشتر به تکنولوژی در ارتباط با شرکتها موجب تطبیق پذیری کمتر آنها می گردد.این موضوع نه تنها در مورد وضعیت محصول در بازار صادراتی می باشد،بلکه در رویکرد کلی آنان در مورد موقعیت صادرات می باشد.جین[3](2001) نشان داد که شرکتهای با تکنولوژی بالا بر بازارهای جهانی تاثیر می گذارد.یلی رنکو[4](2002) بر این موضوع بحث نمود که تکنولوژی های برتر بهتر در بازارهای خارجی کاربرد دارند و آنها بر سرمایه های اجتماعی، دانش و یادگیری در مورد فرصتهای رشد بین المللی و موفقیت در این زمینه بحث کردند.پس، شرکتهای کوچک و متوسط به طور بالقوه تأثیر مهمی در گرایش به صادرات دارند و چندین تأثیر هایی در هنگام تاثیر گذاری به انتقال دانش و تکنولوژی مشخص می گردد (سرا و همکاران،2012).

2-16-2)ویژگی های تصمیم گیرندگان:

در این بخش به مطالعه ویژگی های تصمیم گیرندگان می پردازیم که خود به ویزگی های عینی و ویزگی های ذهنی تقسیم می گردد.و گرایش به صادرات بیشتر توضیح داده خواهد گردید.

2-16-2-1)ویژگی های عینی:

[1]Serra & etal

[2]Cavusgil & Naor

[3]Jane

[4]Yeli-Renco

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

«بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

خارجی،گرفتن وام از بانک های بین المللی و اقداماتی در این جهت می باشند.روش کلی در سیاست توسعه صادرات تمایل به تجارت آزاد دارد ودر صورت عرم ایجاد هرگونه محدودیتی در اعمال این سیاست آن را می توان استراتژی درهای باز اقتصادی نامید (اخوی و همکاران،1371).در سال های اخیر دیدگاه های مربوط به تأثیر دولت در امر توسعه،تغییرات زیادی کرده می باشد.امروزه دیگر تأثیر مهم دولت در هدایت اقتصاد از طریق تخصیص منابع،کنترل ارز،مدیریت صنایع کلیدی و جهت بخشی به تولید و توزیع کالا و خدمات بایستی کاهش یابد ودر مقابل تأثیر بخش خصوصی تقویت گردد (مرکز توسعه صادرات ایران،1378).در این راستا،دولت ایران نیز بر توسعه صادرات از طریق بنگاه های دولتی و به خصوص بنگاه های خصوصی،در سال های اخیر تاکید نموده می باشد.در این بین در برنامه های توسعه کشور بر افزایش صادرات صنایع کوچک و متوسط تمرکز شده می باشد(اسکندری،1379).

لازم به ذکر می باشد که لازمه بازاریابی مناسب در بازارهای هدف علاوه بر بهره مندی از تبلیغات و بسته بندی اثر گذار،داشتن کالاهای رقابت پذیر در بازار جهانی می باشد.بایستی با در نظر داشتن آزاد سازی تجارت جهانی،گرایش به تولید صادرات گرا،مهارت های لازم برای صادرات موفق از بسته بندی تا تبلیغات با در نظر گرفتن مزیت های اقتصاد ایران در چارچوب برنامه های توسعه و چشم انداز 20 ساله راهبردهای صادراتی کشور در کنار راهبردهای تجارت تهیه و تنظیم گردد.زیرا نمی توان بدون داشتن استراتژی تجاری و برنامه صادراتی دارای صادرات قابل توجه بود.هر گونه متناقض بودن سیاست ها حتی راهبردها در حوزه وزارتخانه ها به نوسازی و تحول در اقتصاد ایران لطمه می زند،پس ضروری می باشد در حوزه یکپارچه سازی و هماهنگی سیاست ها اقدامات اساسی به اقدام آید(اردکانی،صیادی تورانلو،1391).

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>