دانلود پایان نامه

حق دارد بدون نیاز به حکمی از مراجع قضایی یا غیرقضایی، نسبت به ابطال مدرک تحصیلی اینجانب اقدام کند و حق پیگیری قضایی موضوع نیز برای دانشگاه مازندران محفوظ است و اینجانب حق هرگونه اعتراض را از خود ساقط می‌نمایم.
کلیه نتایج و حقوق حاصل از این اثر، متعلق به دانشگاه مازندران است و هرگونه استفاده از نتایج علمی و عملی، واگذاری اطلاعات به دیگران یا چاپ و تکثیر، نسخه‌برداری ترجمه و اقتباس از پایان‌نامه، بدون موافقت دانشگاه مازندران یا استاد راهنما یا مشاور، ممنوع است، نقل مطالب با ذکر ماخذ بلامانع است.
صحت امضای دانشجو مورد گواهی است. نام و نام خانوادگی و امضاء دانشجو
مدیر گروه دانشکده
معاون پژوهشی دانشکده
تقدیم به:
مادر دلسوز و فداکارم که همدلی، همراهی و سجده ایثارش گل محبت را در وجودم پروراند و دامان گهربارش لحظههای مهربانی را به من آموخت.
پدر عزیزم که همواره چراغ وجودش روشنگر راه من در سختیها و مشکلات بوده است.
خواهر و برادر مهربانم که وجودشان شادی بخش و مایه دلگرمی من میباشند.
شکر شایان نثار ایزد منان که توفیق را رفیق راهم ساخت تا این پایان نامه را به پایان برسانم. راز و رمز پویای علم و کشف معانی بدیع و تجلی جلوههای شهودی معرفت کیمیایی است که آسمان علم به برکت سیما و سیره ی نورانی نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، انسان دربند خاک را به معراج حضور میخواند .
از استاد راهنمای عزیزم ، استاد با کمالات و شایسته؛ سرکار خانم دکتر سکینه اصغری که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند، صمیمانه سپاسگزارم.
از استاد مشاور عزیزم سرکار خانم دکتر ربابه بهارفر که با حمایتها و یاریهایشان اینجانب را مساعدت فرمودند کمال تشکر را دارم.
از اساتید ارجمند جناب آقای دکتر تاجبخش و جناب آقای دکتر علینژاد که زحمت مطالعه پایان نامه و حضور در جلسه دفاع را تقبل نمودند تشکر می نمایم.
از استاد گرامی سرکار خانم دکتر علمی که به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاع حضور داشتند تشکر می نمایم.
سپاس بی دریغ خدمت دوست گرانمایهام آقای قاسم پاشا که مرا صمیمانه و مشفقانه در این راه یاری نموده است.
و از تمامی دوستان خوبم در آزمایشگاههای تحقیقاتی شیمی به خاطر خوبیهایشان تشکر میکنم.
از خانواده عزیزم که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلتهایم گذشتهاند و در تمام عرصههای زندگی یار و یاوری بیچشم داشت برای من بودهاند بسیار سپاسگزارم و از خداوند سلامتی و سعادت آنها را خواستارم.
چکیده:
در این پایاننامه، واکنشهای سه جزیی N- سینامیلیدن آنیلینها به عنوان هسته دوست با دیاستر استیلنی در مجاورت N’,N- دیفنیل پارابانیک اسید در حلال دیکلرومتان تحت شرایط بازروانی گزارش میشود که منجر به مشتقات 1,3-اکسازینها با بازده خوب تا عالی شده است.
همچنین خواص ضد باکتریایی 4-کلرو-N- سینامیلیدن آنیلین و برخی محصولات 1,3- اکسازینها در مقابل چهار نمونه باکتری بررسی شده است. نتایج فعالیت ضد باکتریایی خوبی برای ایمین نشان داد ولی هیچگونه فعالیت ضد باکتریایی برای 1,3- اکسازینها مشاهده نشد.
واژههای کلیدی:
واکنشهای سهجزیی، مشتقات N- سینامیلیدن آنیلینها ، دیاستر استیلنی ، N’,N- دیفنیل پارابانیک اسید، خواص ضد باکتریایی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : مقدمه و تئوری
1-1- ایمین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-1-1- انواع ایمینها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-1-1-1-الدیمین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-1-1-2-کتیمین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-1-1-3-آنیل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-1-1-4-شیف باز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-1-2-خصوصیات فیزیکی ایمینها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………4
1-1-3-روشهای تهیه ایمینها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-1 -3-1-سنتز ایمینها با استفاده از الدهیدها یا کتونها با آمینها ………………………………………………………………………………………5
1-1-3-2-سنتز ایمینها با استفاده از ترکیبات آلیفلزی ……………………………………………………………………………………………………………7
1-1-3-2-1-واکنش نیتریلها با معرف گرینیارد ……………………………………………………………………………………………………………………….7
1-1-3-2-2-واکنش C-کلرو-N-بنزیلیدن آنیلینها با معرف گرینیارد …………………………………………………………………………………….8
1-1-3-2-3-واکنش اکسیم ها با معرف گرینیارد ………………………………………………………………………………………………………………………8
1-1-3-3-سنتز ایمین ها از طریق هیدروژنزدایی از آمین ها …………………………………………………………………………………………………..9
1-1-3-4-سنتز ایمینها با استفاده از واکنش بین فنولها یا فنولاترها و نیتریلها …………………………………………………………………9
1-1-3-5-سنتز ایمینها با استفاده از واکنشهای کاهشی ……………………………………………………………………………………………………..10
1-1-3-5-1-سنتز ایمینها از کاهش اکسیمها ………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-1-3-5-2-سنتز ایمینها از کاهش نیتریلها ……………………………………………………………………………………………………………………….10
1-1-3-6-سنتز ایمین از طریق واکنش آمیدهای فلزی با کتونهای آروماتیک ……………………………………………………………………..11
1-1-3-7-سنتز ایمینها با استفاده از واکنش کتالها و آمینهای نوع اول ……………………………………………………………………………11
1-1-3-8-سنتز C- سیانو ایمینها با استفاده از نیترونها ………………………………………………………………………………………………………11
1-1-3-9-سنتز ایمینها با استفاده از ایزوسیانات و الدهید …………………………………………………………………………………………………….12
1-1-3-10-سنتز ایمینها با استفاده از ایلیدهای فسفر و نیتروسو بنزن ………………………………………………………………………………..12
1-1-4-واکنشهای ایمینها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13
1-1-4-1 واکنش های افزایشی ایمین ها …………………………………………………………………………………………………………………………………13
1-1-4-1-1 افزایش هسته دوستی آب به ایمینها ………………………………………………………………………………………………………………….13
1-1-4-1-2- افزایش هیدروژن به ایمینها ………………………………………………………………………………………………………………………………13
1-1-4-1-3- افزایش هسته دوستی آمینهای نوع اول به ایمینها ………………………………………………………………………………………..15
1-1-4-1-4- افزایش هسته دوستی ترکیبات دارای هیدروژن فعال ……………………………………………………………………………………….15
1-1-4-1-5- واکنش افزایش الکترون دوستی هالوژنها به ایمینها ………………………………………………………………………………………15
1-1-4-1-6- واکنش افزایش گروههای آلکیل به ایمینها ……………………………………………………………………………………………………….16
1-1-4-2- واکنش های تشکیل حلقه ………………………………………………………………………………………………………………………………………17
1-1-4-2-1- واکنش تشکیل حلقه تیازولیدون ……………………………………………………………………………………………………………………….17
1-1-4-2-2- واکنش تشکیل حلقه بتا لاکتام ………………………………………………………………………………………………………………………….17
1-1-4-2-3- واکنش تشکیل حلقه دیآزیریدین …………………………………………………………………………………………………………………….18
1-1-4-2-4- واکنش تشکیل حلقه آزیریدین …………………………………………………………………………………………………………………………..18
1-1-4-2-5- واکنشهای حلقهسازی به صورت درون مولکولی ………………………………………………………………………………………………18
1-1-4-2-6- تشکیل حلقه با واکنش دیلز-آلدر

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درمورداستان هرمزگان

Written by 

پاسخی بگذارید