دانلود پایان نامه

نگارش
فرخنده مقصودیه کهن
تابستان 92
تقدیر و تشکر
به حکم ادب و معرفت، وظیفه خود می دانم که از زحمات تمام کسانی که مرا در امر این پژوهش یاری نموده اند تشکر و قدر دانی نمایم:
– از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر بهمن رمضانیدر تدوین این پایان نامه به عنوان استاد راهنما قبول زحمت فرموده و من از راهنمائی های ایشان بسیار بهره برده ام،
– از جناب آقای دکتر پرویز رضایی در مقام استاد مشاور
– ازجناب آقای دکتر افشاری آزاد که زحمت داوری این تحقیق را بر عهده گرفتند،
– از راهنمایی های ارزنده مدیر محترم گروه جغرافیای طبیعی جناب آقای دکتر تیمور آمار
– از ریاست و معاونین و تمامی اساتید محترم دانشگاه آزاد اسلامی
تقدیم به:
پسر عزیزم ،
پدر و مادر مهربانم ،
و همه کسانی که دوستشان دارم
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : کلیات تحقیق
1-کلیات تحقیق 4
1-1 بیان مسئله 4
1-2 سوالهای تحقیق 4
1-3 فرضیه های تحقیق 5
1-4 اهداف تحقیق 5
1-5 روش تحقیق 5
1-6- روش گردآوری اطلاعات 5
1-7- ابزار گردآوری اطلاعات 5
1-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 6
1-9- سوابق تحقیق 6
1-10- مشکلات تحقیق 8
1-11- قلمرو تحقیق 8
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
2- مبانی نظری تحقیق 12
2-1- مقدمه 12
2-2- فرآیند بارش 12
2-3- بارش و مشخصات آن 13
2-3-1- تقسیم بندی بارش 14
2-3-4-1- بارش همرفتی 15
2-3-4-2- بارش کوهستانی 16
2-3-4-3- بارش سیکلونی 17
2-3-2-اندازه گیری بارندگی 17
2-4- مفهوم بارش سنگین 17
2-5- عوامل و محل حدوث بارش سنگین 18
2-6- انواع روشهای مطالعه بارش سنگین 19
2-7- بارندگی های یک روزه (24 ساعته) 21
2-8- متوسط بارندگی ماهانه 22
2-9- بارندگی فصلی 22
2-10- فضای شهری 22
فصل سوم : ویژگیهای جغرافیایی محدوده تحقیق
3- ویژگیهای جغرافیایی محدوده تحقیق 24
3-1- ویژگی های طبیعی 24
3-1-1- موقعیت جغرافیایی 24
3-1-2- زمین شناسی بندرانزلی 26
3-1-3- توپوگرافی 28
3-1-4- اقلیم 28
3-1-4-1- مقدمه 28
3-1-4-2- شرایط عمومی ومنطقه ای آب و هوا 29
3-1-4-3- توده های هوا 29
3-1-4-4- شرایط محلی آب و هوا 30
3-1-4-5- روش کار 30
3-1-4-6- ایستگاه مورد استفاده در این تحقیق 31
3-1-4-7- وضعیت عناصر اقلیمی محدوده تحقیق 31
3-1-4-7- 1- بارندگی 31
3-1-4-7- 1- 1- درصد بارندگی فصلی 33
3-1-4-7- 1- 2- تعداد روزهای بارانی 34
3-1-4-7- 2- درجه حرارت 35
3-1-4-7- 2- 1- درجه حرارت ماهانه 35
3-1-4-7- 2- 2- متوسط حداقل و حداکثر دمای ماهانه 36
3-1-4-7- 3- متوسط ماهانه تعداد روزهای یخبندان 37
3-1-4-7- 4- متوسط رطوبت نسبی 38
3-1-4-7- 5- روزهای همراه با ابر 39
3-1-4-7- 6- ساعات آفتابی 40
3-1-4-7- 7- باد 40
3-1-4-7- 7- 1- بادهای محلی بندرانزلی 40
3-1-4-7-8- طبقه بندی اقلیمی منطقه 42
3-1-4-7- 8- 1- طبقه بندی اقلیمی به روش ایوانف 42
3-1-4-7-8-2 -طبقه بندی اقلیمی به کمک نموگرام دومارتن 44
3-1-4-7- 8- 3- طبقه بندی اقلیمی به کمک نموگرام آمبرژه 45
3-1-5- منابع آب 46
3-1-6- خاک 46
فصل چهارم : مواد و روش کار
4-1 مواد و روش کار 48
فصل پنجم : یافته های تحقیق
5- یافته های تحقیق 56
5-1- مقدمه 56
5-2- تحلیل رژیم بارندگی انزلی 57
5-2-1- رژیم سالانه بارش 57
5-2-2- رژیم ماهانه بارش 57
5-2-3- رژیم روزهای همراه با بارش 59
5-2-4- رژیم ماهانه بارش 24 ساعته 59
5-3-شدت بارندگیهای کوتاه مدت و منحنی هایIDF ) Intensity Duration Frequency ( 60
فصل ششم : پاسخ به فرضیات و نتیجه گیری
6- پاسخ به فرضیات و نتیجه گیری 76
6-1- پاسخ به فرضیات 76
6-1-1- فرضیه اول 76
6-1-2- فرضیه دوم 76
6-1-3- فرضیه سوم 76
6-2- نتیجه گیری 77
منابع و ماخذ 79
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره(2-1): متوسط آمار روزهای با بارش 30 میلی متر و بیشتر(علیجانی، 1376 ) 18
جدول3-1- تقسیمات سیاسی شهرستان بندرانزلی 1385 24
جدول 3-2- موقعیت جغرافیایی استان گیلان و محدوده مورد مطالعه 26
جدول شماره (3-3): مشخصات ایستگاه محدوده تحقیق 31
جدول شماره (3-4): متوسط ماهانه بارندگی ایستگاه سینوپتیک انزلی 32
جدول شماره (3-5):درصد بارندگی فصلی ایستگاه انزلی 33
جدول شماره (3-6): متوسط ماهانه تعداد روزهای بارانی ایستگاه سینوپتیک انزلی 34
جدول شماره (3-7): متوسط ماهانه و سالانه درجه حرارت ایستگاه سینوپتیک انزلی 35
جدول شماره(3-8):متوسط دمای حداکثر و حداقل ماهانه ایستگاه سینوپتیک انزلی 36
جدول شماره (3-9):متوسط ماهانه تعداد روزهای یخبندان ایستگاه سینوپتیک انزلی 37
جدول شماره (3-10):متوسط ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک انزلی 38
جدول شماره (3-11):متوسط ماهانه تعداد روزهای همراه با ابر ایستگاه سینوپتیک انزلی 39
جدول شماره (3-12): متوسط ماهانه ساعات آفتابی ایستگاه سینوپتیک انزلی 40
جدول شماره (3-13):تعیین نوع اقلیم به روش ایوانُف 43
جدول شماره(3-14): پارامترهای مورد مطالعه ایستگاه انزلی در متُد ایوانف 43
جدول شماره (4-1): مشخصات ایستگاه بندر انزلی 48
جدول شماره (4-2): میانگین ماهانه بارش (میلی متر) در ایستگاه انزلی 48
جدول شماره (4-3 ): میانگین ماهانه بارش 24 ساعته (میلی متر) در ایستگاه انزلی 48
جدول شماره(4-4): مقادیر بر آورد شده شدت، مدت ، فراوانی ایستگاه انزلی 49
جدول شماره(5-1): پارامترهای مورد محاسبه بارش 57
جدول شماره (5-2 ): میانگین ماهانه بارش (میلی متر) در ایستگاه انزلی ( 2005 –1976) 57
جدول شماره(5-3 ): روزهای همراه با بارش در ایستگاه مطالعاتی( 2005 –1966) 59
جدول شماره ( 5-4 ): میانگین ماهانه بارش 24 ساعته (میلی متر) در ایستگاه انزلی 59
جدول شماره5-5: مقادیر بر آورد شده شدت، مدت ، فراوانی ایستگاه انزلی 65
جدول شماره(5-6):.معادلات برآورد شدت بارندگی با مدت‌های متفاوت درانزلی 65
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره(1-1): نمودار انواع بارش ها با توجه به منشا و عوامل ایجاد کننده 16
نمودار3-1- متوسط ماهانه بارندگی ایستگاه سینوپتیک انزلی 32
نمودار شماره(3-2): درصد بارندگی فصلی ایستگاه سینوپتیک انزلی 33
نمودار شماره(3-3): تعداد روزهای بارانی ایستگاه سینوپتیک انزلی 34
نمودار شماره(3-4): میانگین دمای ماهانه ایستگاه سینوپتیک انزلی 35
نمودار شماره(3-5):میزان متوسط دمای حداکثر و حداقل ایستگاه سینوپتیک انزلی 36
نمودار شماره(3-6): متوسط تعداد روزهای یخبندان ایستگاه سینوپتیک انزلی 37
نمودار شماره (3-7):متوسط ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک انزلی 38
نمودار شماره(3-8):متوسط تعداد روزهای همراه با ابر ایستگاه سینوپتیک انزلی 39
نمودار شماره(3-9): متوسط تعداد ساعات آفتابی ایستگاه سینوپتیک انزلی 40
نمودار شماره (3-10 ):گلبادسالانه ایستگاه همدیدی انزلی 41
نمودار شماره ( 3- 11):نمودار درصد توزیع فراوانی سرعت باد سالانه 42
نمودار شماره (3-12):موقعیت بندرانزلی در اقلیم نمای دومارتن. 44
نمودار شماره (3-13):اقلیم نمای آمبرژه 45
نمودار شماره(5-1): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی 15
دقیقه 66
نمودار شماره(5-2): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی 30
دقیقه 66
نمودار شماره(5-3): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی 45
دقیقه 67
نمودار شماره(5-4): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی60
دقیقه 67
نمودار شماره(5-5): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی90
دقیقه 68
نمودار شماره(5-6): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی120 دقیقه 68
نمودار شماره(5-7): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی180 دقیقه 69
نمودار شماره(5-8): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی
360دقیقه 69
نمودار شماره(5-9): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی720
دقیقه 70
نمودار شماره(5-10): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی1440دقیقه 70
نمودار شماره(5-11): منحنی شدت ،مدت و فراوانی(IDF ) با دوره بازگشت 200 در ایستگاه انزلی 71
نمودار شماره(5-12): منحنی شدت ،مدت و فراوانی(IDF ) با دوره بازگشت 100 در ایستگاه انزلی 71
نمودار شماره(5-13): منحنی شدت ،مدت و فراوانی(IDF ) با دوره بازگشت 50 در ایستگاه انزلی 72
نمودار شماره(5-14): منحنی شدت ،مدت و فراوانی(IDF ) با دوره بازگشت 25 در ایستگاه انزلی 72
نمودار شماره(5-15): منحنی شدت ،مدت و فراوانی(IDF ) با دوره بازگشت 10 در ایستگاه انزلی 73
نمودار شماره(5-16): منحنی شدت ،مدت و فراوانی(IDF ) با دوره بازگشت 5 در ایستگاه انزلی 73
نمودار شماره(5-17): منحنی شدت ،مدت و فراوانی(IDF ) با دوره بازگشت 3در ایستگاه انزلی 74
نمودار شماره(5-18): منحنی شدت ،مدت و فراوانی(IDF ) با دوره بازگشت 2 در ایستگاه انزلی 74
فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه شماره(1-1):نقشه موقعیت محدوده مورد مطالعه 10
نقشه شماره(3-1): موقعیت شهر بندر انزلی 25
نقشه شماره(3-2): نقشه زمین شناسی انزلی 27
چکیده
بارانهای کوتاه مدت به عنوان شکلی از بارش‌های مایع است که به ناگهان می‌بارد و به سرعت نیز قطع می‌شوند. آگاهی از چگونگی وقوع و اثرات مخربای بارانها می‌تواند کمک بسزایی در انجام پروژه‌های عمرانی و کاهش خسارت بنماید. شهر بندرانزلی با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت جفرافیایی خاص خود همواره از حوادث و مخاطرات طبیعی آسیب دیده و میزان این خسارت قابل ملاحظه است. شناخت و آگاهی ما از بارش‌های کوتاه مدت و چگونگی وقوع، شدت، مدت و تداوم آن در فواصل مختلف زمانی کمک بسزایی در جهت مقابله صحیح با آن نموده و منجر به به تصمیم‌گیری مناسب در ایجاد سازه‌های شهری و غیر‌شهری می‌شود.
در همین راستا پزوهش حاضر به منظور شناخت، قانونمند کردن و پیش‌بینی بارانهای کوتاه مدت در سطح انزلی صورت گرفته است. محدوده تحقیق شهر بندر انزلی است و دوره زمانی تحقیق 30 ساله می باشد. نتایج نشان داد که تغییر میزان رگبار در بازه‌های مختلف زمانی صورت گرفته است. بدین ترتیب برحسب شدت بارش‌ رخ داده بندر انزلی که بالاترین میزان بارندگی دربازه زمانی 15 دقیقه و کمترین در بازه زمانی 1440 دقیقه بوقوع پیوسته است. همچنین برازش داده‌های رگباری با توزیع‌های مختلف آماری جهت تعیین معادلات اساسی برای پیش‌بینی حاکی از آن است که در بیشتر موارد(84 درصد)

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درموردسلسله مراتب، چند شاخصه، SAW

Written by 

پاسخی بگذارید