دانلود پایان نامه

پدر و مادر عزیزم،که در مسیر پر پیچ و خم زندگی ام، مشعل امید را در
شب های زندگیم به ارمغان آوردند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- اهداف و سوالات تحقیق 6
1-5- فرضیه های تحقیق 7
1-6- روش محاسبه متغیرهای تحقیق 7
1-6-1- شیوه اندازه گیری سرمایه فکری 7
1-6-2- شیوه اندازه گیری سرمایه نوآوری (متغیر مستقل) 10
1-6-3- شیوه اندازه گیری کارآیی مالی 10
1-6-4- شیوه اندازه گیری ارزش شرکت 11
1-7- روش تحقیق 11
1-8- جامعه آماری 12
1-9- روش جمع آوری دادهها 12
1-10- روش آزمون فرضیات 12
1-11- قلمرو زمانی تحقیق 13
1-12- قلمرو مکانی تحقیق 14
1-13- تعریف واژگان تحقیق 14
1-14- خلاصه فصل 14
فصل دوم : مبانی نظری
2-1- مقدمه 17
2-2- نظریه های مربوط به سرمایه فکری 18
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-3- تعاریف مختلف سرمایه فکری 20
2-4- مدل های طبقه بندی سرمایه فکری 21
2-5- روش های اندازه گیری سرمایه فکری 33
2-5-1- ارزش افزوده اقتصادی 33
2-5-2- کارت نمره متوازن 34
2-5-3- ترازنامه نامرئی 34
2-5-4- کنترل دارایی های ناملموس 34
2-5-5- جهت یابی تجاری اسکاندیا 35
2-5-6- شاخص سرمایه فکری 35
2-5-7- نرخ بازده دارایی 36
2-5-8- روش تشکیل سرمایه بازار 36
2-6- روش های مالی و مراحل اندازه گیری سرمایه فکری 37
2-7- مدل مدیریت سرمایه فکری 37
2-8- توانمند تکنولوژی و اهمیت ارزیابی آن در واحدهای اقتصادی 39
2-9- گسترش عملکرد کیفی تکنولوژی 40
2-10- تحقیق و توسعه و مراحل اساسی آن 40
2-11- اهمیت فرآیند تحقیق و توسعه در واحدهای اقتصادی 41
2-12- نوآوری و ضروریات آن 42
2-13- مفاهیم نوآوری و تحقق و توسعه 44
2-14- پیشینه تحقیقات سنجش نوآوری 45
2-15- بررسی تطبیقی نتایج تحقیقات 47
2-16- شاخصهای کارآیی مالی 50
2-16-1- بازده مجموع داراییها (ROA) 50
2-16-2- نسبت قیمت به عایدی هر سهم (P/E) 51
2-16-3- بازده سالانه سهام (ASR) 51
2-16-4- بازده مجموع حقوق صاحبان سهام (ROE) 52
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-16-5- ارزش افزوده اقتصادی (EVA) 52
2-17- مفاهیم ارزش شرکت 53
2-17-1- ارزش دفتری 53
2-17-2- ارزش بازار 54
2-17-3- ارزش با فرض تداوم فعالیت 54
2-17-4- ارزش با فرض انحلال شرکت 54
2-17-5- ارزش ذاتی سهام یک شرکت 54
2-17-6- ارزش دارایی های مالی 55
2-18- عوامل تشکیل دهنده ارزش شرکت 55
2-19- نظریه توبین در ارزشگذاری شرکتها 57
2-20- تئوری (q) 57
2-21-ارزشگذاری شرکتها در ایران 59
2-22- روشهای فعلی ارزشگذاری شرکتهای در ایران 61
2-23- پیشینه تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق 62
2-23-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 63
2-23-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 68
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 72
3-2- فرضیات تحقیق 72
3-3- تبدیل فرضیه های پژوهشی به فرضیه های آماری 73
3-4- روش تحقیق 74
3-5- جامعه آماری 74
3-6- روش نمونه گیری 75
3-7- حجم نمونه آماری 75
3-8- روش جمع آوری داده ها 76
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-9- دوره زمانی تحقیق 76
3-10- متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها 77
3-10-1- متغیرهای مستقل 77
3-10-1-1- شیوه اندازهگیری سرمایه فکری …………………………………………………………………. 77
3-10-1-2- شیوه اندازهگیری سرمایه نوآوری……………………………………………………………… 79
3-10-2- متغیرهای وابسته تحقیق 80
3-10-2-1- شیوه اندازهگیری کارآیی مالی………………………………………………………………….. 80
3-10-2-2- شیوه اندازهگیری ارزش شرکت…………………………………………………………………. 80
3-11-شیوه آزمون فرضیات 81
3-12- روش تجزیه و تحلیل داده ها 82
3-12-1- تحلیل توصیفی داده ها 82
3-12-2- همبستگی 82
3-12-3- ضریب همبستگی 82
3-12-4- ضریب تعیین 83
3-12-5- مدل های رگرسیون 83
3-12-6- فرض های اساسی رگرسیون 84
3-12-7- آزمون معنی دار بودن در الگوی رگرسیون 85
3-12-8- آزمون معنی داری برای معادله رگرسیون 85
3-12-9- آزمون معنی دار بودن ضرایب 85
3-12-10- آزمون خود همبستگی جملات خطا 85
3-12-11- بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده های تحقیق 86
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات
4-1- مقدمه 88
4-2- نتایج تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق 88
4-2-1- تحلیل توصیفی در سطح کل داده ها 88
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-2-2- تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق به تفکیک صنایع 90
4-3- بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق 91
4-4- بررسی اعتبار الگوی رگرسیونی 92
4-5- بررسی نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق 92
4-6- نتایج حاصل آزمون فرضیه اول 93
4-7- نتایج حاصل آزمون فرضیه دوم 95
4-8- نتایج حاصل آزمون فرضیه سوم 98
4-9- نتایج حاصل آزمون فرضیه چهارم 100
4-10- خلاصه فصل 102
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 104
5-2- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات 104
5-2-1- خلاصه نتایج فرضیه اول 105
5-2-2- خلاصه نتایج فرضیه دوم 106
5-2-3- خلاصه نتایج فرضیه سوم 106
5-2-4- خلاصه نتایج فرضیه چهارم 107
5-3- خلاصه مطالعات نظری و مقایسه نتایج حاصل از تحقیق یا نتایج تحقیقات پیشین 108
5-4- پیشنهادهای برآمده از تحقیق 110
5-5- محدودیتهای تحقیق 110
منابع و مأخذ
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………….. 112
منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………. 113
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………….. 116
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1) طبقه بندی پتی و گویتر 28
جدول 2-2) ویژگی های اصلی سیستم اندازه گیری 39
جدول 3-1) نحوه انتخاب و استخراج نمونه 76
جدول 4-1) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق در سطح کل داده ها 89
جدول 4-2) تحلیل توصیفی متغیر های تحقیق به تفکیک صنایع 90
جدول 4-3) ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق 91
جدول 4-4) آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته 93
جدول 4-5) نتایج تحلیل آماری برای الگوهای رگرسیون آزمون فرضیه اول 94
جدول 4-6) نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه اول 95
جدول 4-7) نتایج تحلیل آماری الگوهای رگرسیونی آزمون فرضیه دوم 96
جدول 4-8) نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه دوم 97
جدول 4-9) نتایج تحلیل آماری برای الگوی رگرسیونی آزمون فرضیه سوم 98
جدول 4-10) نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه سوم 99
جدول 4-11) نتایج تحلیل آماری برای الگوی رگرسیونی آزمون فرضیه چهارم 100
جدول 4-12) نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه چهارم 101
جدول 4-13) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات 102
جدول 5-1) نتایج آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………. 105
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2-1) طرح ارزش اسکاندیا (طبقه بندی ادوینسون و مالونه) 22
نمودار 2-2) طبقه بندی سویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود 25
نمودار 2-3) طبقه بندی اولیه توسط هانتاس و لوونداهل 29
نمودار 2-4) طبقه بندی لوونداهل 30
نمودار 2-5) طبقه بندی لیم و دالیمور 31
نمودار 2-6) طبقه بندی تجاری دانمارک 32
نمودار 2-7) شبکه منابع و فعالیتهای ناملموس 38
چکیده:
در حقیقت حسابداری مالی سنتی قادر به محاسبه ارزش واقعی شرکتها نمیباشد و تنها به اندازهگیری ترازنامه مالی و دارایی ملموس اکتفا میکند. سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمانها فراهم میآورد و با استفاده از آن میتوان ارزش آتی شرکتها را نیز محاسبه کرد.
هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه نوآوری بر کارآیی مالی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل دادهها، روش حداقل مربعات جزئی میباشد. نمونه آماری این تحقیق شامل شرکتهای موجود در صنایع داروسازی و سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی آن از 1383 تا 1388 میباشد. نتایج نشان داد که بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با ارزش شرکتهای نمونه آماری رابطه معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد. این در حالی است که رابطه بین کارآیی مالی با سرمایه فکری مستقیم و معناداری و رابطه بین کارآیی مالی با سرمایه نوآوری معکوس و معنادار است.
کلمات کلیدی: سرمایه فکری، سرمایه نوآوری، کارآیی مالی، ارزش شرکت، نرخ بازده داراییها، تحقیق و توسعه
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1. مقدمه
با ورود به اقتصاد دانشی، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشینآلات و … از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است. بطوریکه در اقتصاد، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب میشود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها یاد میشود.
همچنین با پیشرفت سریع تکنولوژی برتر، بویژه در زمینه ارتباطات، کامپیوتر و مهندسی بیولوژی از دهه 70 الگوی رشد اقتصادی جهان بطور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن، دانش به عنوان مهمترین سرمایه جایگزین سرمایههای پولی و فیزیکی شد.(چن و همکاران1 ، 200?)
یکی از ویژگیهای دانش این است که نامشهود است یعنی غیرقابل لمس و غیر محسوس است و ارزشگذاری و اندازهگیری آن سخت است در صورتی که در گذشته سازمانها با استفاده از روشهای حسابداری قادر بودن تا ارزش و اندازه تولید خود را به طور کامل محاسبه کنند. ولی امروزه این روشهای حسابداری دارای کارآیی لازم نیستند. دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای داراییهای نامشهود محسوب میشود اگر در گذشته بیشتر داراییهای سازمانها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم داراییهای سازمانها نامشهود هستند. (سالیوان و همکاران2، 2002)
موضوع تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین سرمایه فکری3 و سرمایه نوآوری4 با کارآیی مالی5 و ارزش شرکت6 در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در این فصل، با عنوان کلیات تحقیق، نگاهی کلی و سطح بالا به پژوهش میشود. بنابراین ابتدا مسأله تحقیق بیان

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان دربارهالگوریتم ژنتیک، نرم افزار، سلسله مراتبی

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید