دانلود پایان نامه

در پرسشنامه در سطح ترتیبی و در 6 طبقه سنجیده شده است. همانطور که جدول نشان میدهد، بیشترین درصد پاسخگویان (4/40 درصد) دارای درآمدی بین 600 هزار تا یک میلیون بودهاند. همچنین 5/25 درصد از آنها درآمدی بین یک میلیون تا یک و نیم میلیون داشتهاند. به عبارتی در مجموع 66 درصد از خانوادهی پاسخگویان درآمدی بین 600 هزار تا یک و نیم میلیون تومان در ماه داشتهاند. کمترین درصد پاسخگویان (7/2 درصد) درآمد خانوادهی آنها ماهیانه دو و نیم میلیون و بیشتر بوده است.
جدول 5-1-7 توزیع فراوانی و درصد درآمد ماهیانه خانواده پاسخگویان
درآمد خانواده
فراوانی
درصد
کمتر از 400000
28
4/7
600000- 400000
62
5/16
1000000- 600000
152
4/40
1500000- 1000000
96
5/25
2500000- 1500000
28
4/7
2500000 و بیشتر
10
7/2
تعداد کل
376
100
میزان بهرهمندی از تسهیلات: جدول 5-1-8 نشان دهندهی توزیع فراوانی و درصدی میزان بهرهمندی پاسخگویان از تسهیلات است. برای سنجش میزان بهرهمندی از تسهیلات در این پژوهش از 8 وسیله و اینکه آیا پاسخگو آنها را در اختیار دارد یا نه، استفاده شده است. همانطور که جدول نشان میدهد بیشترین وسیلهای که پاسخگویان در اختیار دارند، جاروبرقی (7/82 درصد) و ماشین لباسشویی (4/81 درصد) است. تلویزیون رنگی معمولی با 6/64 درصد، سومین وسیلهای است که بیشتر پاسخگویان از آن بهرهمند هستند. کمترین میزان در ارتباط با در اختیار داشتن ماشین ظرفشویی است که از کل نمونهی مورد بررسی، تنها 20 نفر (3/5 درصد) اعلام کردهاند که این وسیله را در اختیار دارند. بیش از نیمی از پاسخگویان، اتومبیل و همچنین تلویزیون رنگی LCD را دارند. در ارتباط با دو وسیلهی آنتن ماهواره و ویدیو سی دی، به ترتیب 5/45 درصد و 2/37 درصد از پاسخگویان اظهار کردهاند که این دو وسیله را در اختیار دارند.
جدول 5-1-8 توزیع فراوانی و درصد میزان بهرهمندی پاسخگویان از تسهیلات
نام وسیله
دارند
ندارند
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
ماشین لباسشویی
306
4/81
70
6/18
ماشین ظرفشویی
20
3/5
356
7/94
جاروبرقی
311
7/82
65
3/17
تلویزیون رنگی معمولی
243
6/64
133
4/35
تلویزیون رنگی LCD
195
9/51
181
1/48
آنتن ماهواره
171
5/45
205
5/54
ویدیو سی دی
140
2/37
236
8/62
اتومبیل
221
8/58
155
2/41
ویژگیهای اجتماعی- فرهنگی نمونه
تحصیلات: جدول 5-1-9 توزیع فراوانی و درصدی سطح تحصیلات پاسخگویان را نشان میدهد. در پرسشنامه میزان تحصیلات به صورت فاصلهای پرسیده شده است اما به منظور دستهبندی متغیر مذکور در مقاطع مشخص، در سطح ترتیبی و در 8 طبقه آورده شده است. براساس نتایجی که از جدول به دست آمد، کمترین درصد پاسخگویان (3/1 درصد) بیسواد و 7/3 درصد، دارای تحصیلات در سطح کارشناسی ارشد و بالاتر بودند. بیشترین درصد پاسخگویان (5/28 درصد) دارای تحصیلات تا سطح دیپلم بودند. در مجموع، میزان تحصیلات 37 درصد از پاسخگویان، کمتر از دیپلم و 33 درصد از آنها بالاتر از دیپلم بود. در مجموع نزدیک به 62 درصد از زنان دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر بودند که نشاندهندهی پیشرفت تحصیلات در بین زنان است.
جدول 5-1-9 توزیع فراوانی و درصد تحصیلات پاسخگویان
تحصیلات
فراوانی
درصد
بیسواد
5
3/1
ابتدایی
49
0/13
راهنمایی
53
1/14
دبیرستان
37
8/9
دیپلم
107
5/28
کاردانی
38
1/10
کارشناسی
73
4/19
ارشد و بالاتر
14
7/3
تعداد کل
376
100
آمارههای توصیفی
میانگین
61/11
میانه
12
مد (نما)
دیپلم (ارزش 5)
انحراف معیار
29/2
میزان مطالعه: جدول 5-1-10 توزیع فراوانی و درصد میزان مطالعهی پاسخگویان را نشان میدهد. در پرسشنامه ابتدا از پاسخگویان خواسته شده که به این سؤال پاسخ بدهند که آیا به مطالعهی کتاب، مجله و روزنامه میپردازند و سپس در سؤالی در ادامه از آنها خواسته شده که در صورت داشتن مطالعه، میزان آن را در طول یک هفته-که به صورت 4 طبقه ذکر شده بود- بیان کنند. از مجموع 376 پاسخگو، حدود 80 درصد آنها مطالعه داشتند و از این 80 درصد، بیشترین آنها (2/37 درصد) کمتر از یک ساعت و 8/29 درصد از آنها، بین 1 تا 2 ساعت در طول هفته مطالعه داشتند. در مجموع، 67 درصد از کل پاسخگویانی که مطالعه داشتند، میزان مطالعهی آنها در طول هفته، 2 ساعت و کمتر بود. 75 نفر از پاسخگویان (9/19 درصد) نیز اعلام کردند که هیچگونه مطالعهای ندارند.
جدول 5-1-10 توزیع فراوانی و درصد میزان مطالعهی پاسخگویان
میزان مطالعه
فراوانی
درصد
اصلا مطالعه نداشته است
75
9/19
کمتر از یک ساعت
140
2/37
2-1 ساعت
112
8/29
4-3 ساعت
30
0/8
بیش از 4 ساعت
19
1/5
تعداد کل
376
100
آمارههای توصیفی
میانه
2-1 ساعت
نما
کمتر از یک ساعت
طبقهی اجتماعی: از افراد نمونهی مورد بررسی درمورد تعلق طبقاتی و این که خود را جزء کدام طبقهی اجتماعی میدانند، سؤال شد. این متغیر در سطح ترتیبی و به صورت 5 طبقه، سنجیده شد. جدول 5-1-11 نتایج مربوط به این متغیر را نشان میدهد. 4/57 درصد از پاسخگویان، خود را متعلق به طبقهی اجتماعی متوسط میدانند. 7/23 درصد، خود را جزء طبقهی متوسط رو به بالا میدانستند. تنها 8/0 درصد خود را در سطح طبقهی اجتماعی پایین گزارش کردهاند. در مجموع 3/30 درصد، طبقهی اجتماعی خود را بالاتر از متوسط ذکر کردهاند و 2/12 درصد خود را متعلق به طبقهی اجتماعی پایینتر از متوسط میدانند.
جدول 5-1-11 توزیع فراوانی و درصد طبقه اجتماعی پاسخگویان
طبقه اجتماعی
فراوانی
درصد
بالا
25
6/6
متوسط رو به بالا
89
7/23
متوسط
216
4/57
متوسط رو به پایین
43
4/11
پایین
3
8/0
تعداد کل
376
100
میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی: جدول 5-1-12 نشاندهندهی توزیع فراوانی و درصد میزان استفادهی پاسخگویان از وسایل ارتباطی است. برای سنجش این متغیر در این پژوهش از 5 وسیله و هم چنین دامنهی پاسخی خیلی کم (یا اصلاً)، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد استفاده شده است. همانگونه که جدول نشان میدهد، بیشترین نسبت استفاده از تلویزیون خارجی (ماهواره)، برای پاسخگویان در طبقهی خیلی کم (اصلاً) (8/54 درصد) قرار گرفته است. کمترین نسبت استفاده از این رسانه به میزان خیلی زیاد (4/6 درصد) است. 5/70 درصد از پاسخگویان اظهار کردهاند که خیلی کم از رادیو استفاده میکنند. در حالی که در مجموع، تنها نزدیک به 11 درصد پاسخگویان در حد متوسط و بیشتر در طول روز از رادیو استفاده میکردند. درمورد اینترنت، بیشتر پاسخگویان (1/43 درصد) اصلاً از اینترنت استفاده نمیکردند. 16 درصد، کم ؛ 8/17 درصد، متوسط؛ 1/14 درصد، زیاد و 9 درصد، خیلی زیاد در طول شبانهروز از اینترنت استفاده میکنند. درمورد تلویزیون داخلی، 8/37 درصد پاسخگویان (بیشترین نسبت) اظهار کردهاند که در طول شبانهروز در حد متوسط از این رسانه استفاده میکنند. 5/28 درصد پاسخگویان، ساعات زیادی از روز را به تماشای تلویزیون داخلی میپردازند. کمترین نسبت استفاده از این رسانه در طبقهی اصلاً (7/3) و کم (5/12) قرار گرفته است. 6/17 درصد از پاسخگویان اظهار کردهاند که زمان خیلی زیادی از روز را صرف تماشای تلویزیون داخلی میکنند. 5/59 درصد پاسخگویان در حد متوسط و زیاد به استفاده از موبایل میپردازند. 9/18 درصد از پاسخگویان، خیلی زیاد از موبایل استفاده میکنند. تنها 16 نفر (3/4 درصد) از کل نمونهی مورد بررسی، اظهار کردهاند که هیچ استفادهای از موبایل ندارند یا خیلی کم از آن استفاده میکنند. نسبت پاسخگویانی که به میزان کم از موبایل استفاده میکنند، 3/17 درصد میباشد.
جدول 5-1-12 توزیع فراوانی و درصد میزان استفادهی پاسخگویان از وسایل ارتباط جمعی
وسایل ارتباط جمعی
میزان استفادهی روزانه
خیلی کم (اصلاً)
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
ماهواره
206
8/54
50
3/13
67
8/17
29
7/7
24
4/6
رادیو
265
5/70
70
6/18
28
4/7
11
9/2
2
5/0
اینترنت
162
1/43
60
0/16
67
8/17
53
1/14
34
0/9
تلویزیون داخلی
14
7/3
47
5/12
142
8/37
107
5/28
66
6/17
موبایل
16
3/4
65
3/17
119
6/31
105
9/27
71
9/18
میزان آگاهی از روشها و وسایل جلوگیری از حاملگی: جدول 5-1-13 توزیع فراوانی و درصد آگاهی پاسخگویان از روشهای جلوگیری از حاملگی را نشان میدهد. در پرسشنامه برای سنجش این متغیر، 10 روش جلوگیری از حاملگی نام برده شده است و از پاسخگو خواسته شده که هر کدام از آنها را که میشناسد با زدن علامت نشان دهد؛ اما در اینجا این متغیر به این صورت که چه تعداد روش جلوگیری از حاملگی را میشناسید- صرفنظر از ذکر نام آنها- در سطح ترتیبی و در سه طبقهی آگاهی بالا (شناخت 7 تا 10 روش)، متوسط (شناخت 4 تا 6 روش) و پایین (شناخت 1 تا 3 روش) آورده شده است. همانگونه که جدول نشان میدهد 4/40 درصد پاسخگویان (بیشترین درصد) آگاهی متوسطی از روشهای جلوگیری از حاملگی داشتند. 7/36 درصد از پاسخگویان 1 تا 3 روش جلوگیری از حاملگی را میشناختند (آگاهی پایین). تنها 86 نفر از کل پاسخگویان (9/22 درصد) آگاهی بالایی نسبت به روشهای جلوگیری از حاملگی داشتند.
جدول 5-1-13 توزیع فراوانی و درصد میزان آگاهی پاسخگویان از روشهای جلوگیری از حاملگی
میزان آگاهی از روشهای جلوگیری از حاملگی
فراوانی
درصد
بالا (7 تا 10 روش)
86
9/22
متوسط (4 تا 6 روش)
152
4/40
پایین (1 تا 3 روش)
138
7/36
تعداد کل
376
100
ترجیح جنسی فرزند: از افراد نمونهی مورد بررسی درمورد جنسیت دلخواه فرزندان سؤال شد. برای سنجش این متغیر، دو سؤال از پاسخگویان پرسیده شد: 1) اگر خانوادهای 3 فرزند داشته باشد، بهتر است چند تا از آنها پسر و چند تا دختر باشند؛ 2) اگر خانوادهای بخواهد تنها 1 فرزند داشته باشد، بهتر است آن یک فرزند دختر باشد یا پسر، که نتایج آن در دو جدول مجزا آمده است. همانطور که آمارهای جدول 5-1-14 نشان میدهد بیشترین درصد پاسخگویان (8/54 درصد) ترجیح میدهند از بین 3 فرزند، 2 تا از آنها دختر و یکی پسر باشد؛ در مقابل 2/41 درصد از پاسخگویان، 2 پسر و یک دختر را ترجیح میدهند.
جدول 5-1-14 توزیع فراوانی و درصد ترجیح جنسی از بین 3 فرزند در بین پاسخگویان
ترجیح جنسی (بین 3 فرزند)
فراوانی
درصد
1 دختر، 2 پسر
155
2/41
2 دختر، 1 پسر
206
8/54
فرقی ندارد
15
0/4
تعداد کل
376
100
آمارهای جدول بالا بیانگر برقراری ترجیح جنسی به نفع دختر بین نمونهی مورد بررسی میباشد اما جدول 5-1-15 عکس آن را نشان میدهد. همانطور که آمارهای این جدول نشان میدهد، 4/52 درصد- که بیشترین درصد از پاسخگویان را تشکیل میدهد- فرزند پسر را ترجیح میدهند. به طور کلی، آنچه از ترکیب یافتههای این دو جدول به دست میآید این است که در بین پاسخگویان، ترجیح جنسی به نفع پسر حاکم میباشد.
جدول 5-1-15 توزیع فراوانی و درصد ترجیح جنسی فرزند در بین پاسخگویان
ترجیح جنسی ( 1 فرزند)
فراوانی
درصد
دختر
139
0/37
پسر
197
4/52
فرقی ندارد
40
6/10
تعداد کل
376
100
میزان گرایش مذهبی: بیانگر درجهی اعتقادات فرد به باورهای مذهبی میباشد. در این قسمت مقیاس میزان گرایش مذهبی بر اساس 5 گویه ساخته شده است. آمارههای توصیفی از نمرهی مقیاس ساخته شده در جدول 5-1-16 ارائه شده است.
جدول 5-1-16 آمارههای توصیفی نمرهی مقیاس میزان گرایش مذهبی
مقیاس
آمارههای توصیفی
میزان گرایش مذهبی
میانگین
میانه
نما
حداقل
حداکثر
تعداد

مطلب مرتبط :   منبع مقاله دربارهتکرار جرم، قانون مجازات، ارتکاب جرم

Written by 

پاسخی بگذارید