دانلود پایان نامه

اجتماعی.
امانی، مهدی (1380). جمعیتشناسی عمومی ایران. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
ایران نژاد پاریزی، مهدی (1388). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: نشر مدران.
باقیانی مقدم، محمد حسین؛ مظلومی، سید سعید؛ شریفی راد، غلامرضا و محمد علی مروتی (1384). آموزش بهداشت، ارتباطات و تکنولوزی آموزشی. تهران: چراغ دانش.
پایدارفر، علی اکبر (1354). پدیده نوگرایی و ارتباط آن با میزان باروری. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.
حاجی وندی، عبدالله (1368). بررسی عوامل مختلف در رابطه با تمایل مادران به ادامهی باروری و تعداد فرزندان دلخواه اضافی به وسیلهی آنالیز مسیری در شهر تهران. دانشگاه علوم پزشکی تهران: پایاننامه کارشناسی ارشد آمار زیستی.
حسینی حاتم و امیر هوشنگ مهریار (1385). “قومیت، نابرابری آموزشی و باروری”، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، شماره 1، صص 167-141.
حسینی، حاتم (1381). درآمدی بر جمعیتشناسی اقتصادی- اجتماعی و تنظیم خانواده. همدان: دانشگاه بوعلی سینا.
حسینی، حاتم و بلال بگی (1391). “استقلال زنان و کنشهای باروری در میان زنان کرد شهر مهاباد”، زن در توسعه و سیاست، شماره 4، دوره 10، صص 78 – 57.
حسینی، حاتم و بلال بگی (1391). “فرهنگ و فرزندآوری: بررسی تمایلات باروری زنان کرد شهر مهاباد”، مطالعات راهبردی زنان، سال 15، شماره 58، صص 161-121.
حسینی، حاتم و محمد جلال عباسی شوازی (1388). “تغییرات اندیشهای و تأثیر آن بر رفتار و ایدهآلهای باروری زنان کرد و ترک”، پژوهش زنان، شماره 2، دوره 7، صص 84 – 55.
دواس، دی. ای (1376). پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.
رازقی نصرآباد، حجیه بیبی (1392). “شمار فرزندان ایدهآل و واقعی و شکاف میان آنها در 3 استان منتخب سمنان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان”، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، تهران.
رانگ، دنیس (1349). جمعیت و جامعه. ترجمه اسدالله معزی، شیراز: انتشارات دانشگاه پهلوی.
رشیدی، ابراهیم (1379). “بررسی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی مؤثر بر باروری در شهر دهاقان استان اصفهان”، فصلنامه جمعیت، سال 8، شماره 34-33، صص 21-1.
زنجانی، حبیب الله؛ میرزایی، محمد؛ شادپور، کامل و امیرهوشنگ مهریار (1387). جمعیت، توسعه و بهداشت باروری. چاپ پنجم، تهران: نشر و تبلیغ بشری.
ساروخانی، باقر (1385). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی. جلد اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سرایی، حسن (1385). “تداوم و تغییر خانواده در جریان گذار جمعیتی ایران”، نامه انجمن جمعیتشناسی ایران، دوره 1، شماره 2، صص 60-37.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و الهه حجازی (1382). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
سروش، مریم و شعله بحرانی (1392). “رابطه دینداری، نگرش به نقشهای جنسیتی و نگرش به فرزند، با تعداد واقعی و ایدهآل فرزند”، زن در توسعه و سیاست، شماره 2، دوره 11، صص 208-189.
سیفی، منصور (1366). پژوهش در زمینه باروری و مصرف در مناطق روستایی فارس، یک تجزیه و تحلیل چند متغیره. دانشگاه شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز، بخش برنامهریزی و جامعه شناسی.
شایانی، سیروس(1383). بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی مؤثر بر باروری زنان 49-15 ساله شهر نورآباد ممسنی. دانشگاه تهران: پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی.
شهبازی، عباس (1377). “برخی از عوامل اقتصادی- اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر باروری شهرستان نهاوند”، فصلنامه جمعیت، شماره 23 و 24، صص 77- 58.
شیخ عطار، علی (1388). بررسی عوامل اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر رفتار باروری: مطالعه موردی زنان متأهل شاغل در دانشگاه شیراز. دانشگاه شیراز: پایاننامه کارشناسی ارشد جمعیتشناسی.
صادقی، رسول (1388). جمعیت و توسعه در ایران: ابعاد و چالشها. طرح پژوهشی، تهران: مرکز مطالعات و پژوهشهای آسیا و اقیانوسیه.
طالب، مهدی و محسن گودرزی (1382). “قومیت، نابرابری آموزشی و تحولات جمعیتی”، نامه علوم اجتماعی، شماره 2، صص 142- 113.
عباسی شوازی، محمد جلال (1379). “ارزیابی “روش فرزندان خود” برای برآورد باروری در ایران با استفاده از دادههای سرشماری 1365 و 1375″، نامه علوم اجتماعی، دوره 8، شماره 16، صص 135-105.
عباسی شوازی، محمد جلال (1380). “همگرایی رفتارهای باروری در ایران: میزان، روند و الگوی سنی باروری در استانهای کشور در سالهای 1351 و 1375″، نامه علوم اجتماعی، شماره 18، صص 231-201.
عباسی شوازی، محمد جلال و عباس عسکری ندوشن (1384). “تغییرات خانواده و کاهش باروری در ایران: مطالعهی موردی استان یزد”، نامه علوم اجتماعی، شماره 25، صص 75-25.
عباسی شوازی، محمد جلال و ملیحه علیمندگاری (1389). “تأثیر ابعاد متفاوت استقلال زنان بر رفتار باروری آنها در ایران”، پژوهش زنان، دوره 8، شماره 1، صص 51-35.
عباسی شوازی، محمد جلال و میمنت حسینی چاوشی (1390). “تحولات باروری، تنظیم خانواده و سیاستهای جمعیتی در ایران”، معرفت در دانشگاه اسلامی، سال 15، شماره 3، صص 25- 9.
عرفانی، امیر (1392). “باروری در ایران و شهر تهران: میزانها، روندها و تفاوتها”، مطالعات جمعیتی، سال 1، شماره 1، صص107-87.
فروتن، یعقوب (1379). “ملاحظات جمعیتی در فرهنگ عامهی ایران”، فصلنامه جمعیت، سال 8، شماره 32-31.
فروتن، یعقوب (1388). “زمینههای فرهنگی تحولات جمعیتشناختی با اشاراتی به انتقال باروری در ایران”، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 14، صص 110-91.
کلانتری، صمد؛ بیک محمدی، حسن و اکبر زارع شاه آبادی (1384). “عوامل جمعیتی مؤثر بر باروری زنان یزد در سال 1383″، پژوهش زنان، دوره 3، شماره 2، صص 156- 137.
کلانتری، صمد؛ ربانی، رسول و رزیتا اکتایی (1385). “بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تأثیرگذار بر میزان باروری با تأکید بر نقش تنظیم خانواده در شهر اصفهان”، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شوشتر، سال اول، پیش شماره اول، صص 150-107.
کارن، گلانز؛ مارکوس، فرانسیس و لوئیس باربارا رایمر (1376). رفتارهای بهداشتی و آموزش بهداشت- تئوری، پژوهش و عملکرد. ترجمه فروغ شفیعی، تهران: انتشارات لادن.
مباشری، محمود؛ علیدوستی، معصومه؛ حیدری سورشجانی، سعید؛ خسروی، فرزین، خلفیان، پوران و محسن جلیلیان (1392). “تعیین مهمترین عوامل تأثیرگذار بر الگوی باروری خانوادههای تک فرزند و بدون فرزند شهرستان شهرکرد در سال 1392″، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره 21، شماره 6، صص 70- 63.
محمودیان، حسین و مهدی رضایی (1391). “زنان و کنش کم فرزندآوری: مطالعه موردی زنان کرد”، مطالعات راهبردی زنان، شماره 55، سال 4، صص 225-172.
محمودیان، حسین؛ محمدپور، احمد و مهدی رضایی (1388). “زمینههای کمفرزندآوری در استان کردستان: مطالعه موردی شهر سقز”، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، شماره 8، دوره 4، صص 122-85.
مرکز آمار ایران (1387). نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1385، تهران: مرکز آمار ایران.
مرکز آمار ایران (1390- 1335). نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن کل کشور، تهران: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
مرکز آمار ایران (1391). گزیده نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1390، تهران: مرکز آمار ایران.
مشفق، محمود و قربان حسینی (1391). “آیندهپژوهی تغییرات جمعیتی ایران طی دوره 1390 تا 1420″، معرفت فرهنگی اجتماعی، سال 4، شماره 1، صص 42-21.
مشفق، محمود؛ محمودی، محمد جواد و نادر مطیع حق شناس (1391). “چشمانداز تحولات جمعیتی ایران: لزوم تجدیدنظر در سیاستهای جمعیتی”، مطالعات راهبردی زنان، سال 14، شماره 55، صص 172-151.
مطیع حق شناس، نادر (1382). عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر باروری زنان 49- 15 ساله ارومیه. دانشگاه شیراز: پایاننامه کارشناسی ارشد جمعیتشناسی.
نقیبالسادات، سید رضا؛ درستی، امیر علی و سیده ساره خلیلی نژاد (1389). “بررسی نقش عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به نگرش زنان نسبت به باروری”، کتاب ماه علوم اجتماعی، دوره جدید، شماره 36، صص 133-122.
نوروزی، لادن (1377). “بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان باروری زنان در ایران”، مجله برنامه و بودجه، شماره 30، صص 61- 78.
هیر، دیوید. ام (1380). جامعه و جمعیت. ترجمه یعقوب فروتن، مازندران: انتشارات دانشگاه مازندران.
منابع انگلیسی
Abbasi-Shavazi, M. J. (2000). “Effect of Marital Fertility and Nuptiality on Fertility Transition in the Islamic Republic of Iran”, Working Paper in Demography, No. 84, Canberra, The Australian National University.
Abbasi-Shavazi, M. J. (2002). “Recent Changes and the Future of Fertility in Iran”, Paper Presented at the Expert Group Meeting on Continuing Fertility Transition, Population Division of the United Nation, March 13-18, NewYork.
Abbasi- Shavazi, M. J., McDonald, P., & Hossein- Chavoshi, M. (2003). “Changes in Family, Fertility Behavior and Attitudes in Iran”, Working Papers in Demography, No. 88: Demography and Sociology Program, Research School of Social Sciences, Australian National University.
Abbasi-Shavazi, M. J., Hosseini-Chavoshi, M., & McDonald, P. (2004). “Convergence of fertility ideals in Iran: A comparative study of the youth and the older generation”. 12th Biennial Conference of the Australian Population Association, 15-17 September, Canberra, Australia.
Abbasi-Shvazi, M. J., MacDonald, P., & Hosseini-Cavoshi, M. (2009). The Fertility Transition in Iran: Revolution and Reproductive. London: Springer.
Abbasi- Shavazi, M. J., Salehi-Isfahani, J., & Hosseini-Chavoshi, M. (2010). “Family Planning and Rural Fertility Decline in Iran: The Impact of Rural Health Clinics”. Health Economics, Vol.19, Issue.1: 159-180.
Adsera, A. (2006). “An Economic Analysis of the Gap between Desired and Actual Fertility: The case of Spain”, Review Economics of the Household, Vol.4, Issue.1: 75-95.
Aghajanian, A. (1992). “Status of Women and Fertility in Iran”. Journal of Comparative Family Studies, Vol.23, No.3: 361-374.
Aghajanian, A., & Mehryar, A. H. (1999). “Fertility Transition in the Islamic Republic of Iran: 1967- 1996”, Asia- Pacific Population Journal, Vol.14, No.1: 21-42.
Ajzen, I. (1980). Understanding the attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
Ajzen, I. (1985). “From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior”. In J. Kuhl & J. Beckman (Eds.), Action-control: From cognition to behavior (pp. 11-39). Heidelberg: Springer.
Ajzen, I. (1987). “Attitudes, Traits, and Actions: Dispositional Prediction of Behavior in Personality and Social Psychology”. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology, Vol.20: 1-63. New York: Academic Press.
Aizen, I. (1991). “The Theory of Planned Behavior”, Organization Behavior and Human Decision Process, Vol.50: 179-211.
Ajzen, I., & Fishbein, M. (1972). “Attitudes and Normative Beliefs as Factors Influencing Behavioral Intention”, Journal of Personality and Social Psychology

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهal، ------------------------------------------------------------، ---------------

Written by 

پاسخی بگذارید