دانلود پایان نامه

……………………………………………………………………………………………….71
شکل3-3- ساختار چهار ایزومر فضایی ممکن برای ترکیبc 4 ……………………………………………………………………………………………….77
شکل3-4- ساختار چهار ایزومر فضایی ممکن برای ترکیبf 4 ………………………………………………………………………………………………..83
شکل3-5- ساختار چهار ایزومر فضایی ممکن برای ترکیبi 4 …………………………………………………………………………………………………89
شکل3-6: فعالیت ضد باکتریایی ترکیبات (e1)، b)II4)، e)I4) و e)II4) در برابر دو باکتری گرم مثبت و دو باکتری گرم منفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………90
شکل 3-7: طیف 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (a4) …………………………………………………………………………95
شکل 3-8: طیف باز شده 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (a4) …………………………………………………………..95
شکل 3-9: طیف 13C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب I (a4) ………………………………………………………………………….96
شکل 3-10: طیف IR ترکیب I (a4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………97
شکل 3-11: طیف Mass ترکیب I (a4) ………………………………………………………………………………………………………………………………..97
شکل 3-12: طیف 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (a4) …………………………………………………………………….98
شکل 3-13: طیف باز شده 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (a4) ………………………………………………………98
شکل 3-14: طیف 13C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب II (a4) …………………………………………………………………… 99
شکل 3-15: طیف IR ترکیب II (a4) ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
شکل 3-16: طیف Mass ترکیب II (a4) …………………………………………………………………………………………………………………………. 100
شکل 3-17: طیف 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (b4) …………………………………………………………………. 101
شکل 3-18: طیف باز شده 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (b4) ……………………………………………………..101
شکل 3-19: طیف 13C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب I (b4) ………………………………………………………………….. 102
شکل 3-20: طیف IR ترکیب I (b4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………103
شکل 3-21: طیف Mass ترکیب I (b4) …………………………………………………………………………………………………………………………… 103
شکل 3-22: طیف 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (b4) …………………………………………………………………104
شکل 3-23: طیف باز شده 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (b4) ……………………………………………………104
شکل 3-24: طیف 13C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب II (b4) …………………………………………………………………..105
شکل 3-25: طیف IR ترکیب II (b4) …………………………………………………………………………………………………………………………………106
شکل 3-26: طیف Mass ترکیب II (b4) ……………………………………………………………………………………………………………………………106
شکل 3-27: طیف 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (c4) ……………………………………………………………………107
شکل 3-28: طیف باز شده 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (c4) ………………………………………………………107
شکل 3-29: طیف 13C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب I (c4) ……………………………………………………………………..108
شکل 3-30: طیف IR ترکیب I (c4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………109
شکل 3-31: طیف Mass ترکیب I (c4) ……………………………………………………………………………………………………………………………..109
شکل 3-32: طیف 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (c4) ………………………………………………………………….110
شکل 3-33: طیف باز شده 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (c4) …………………………………………………….110
شکل 3-34: طیف 13C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب II (c4) …………………………………………………………………..111
شکل 3-35: طیف IR ترکیب II (c4) ………………………………………………………………………………………………………………………………….112
شکل 3-36: طیف Mass ترکیب II (c4) ……………………………………………………………………………………………………………………………112
شکل 3-37: طیف 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (d4) ……………………………………………………………………113
شکل 3-38: طیف باز شده 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (d4) ……………………………………………………..113
شکل 3-39: طیف 13C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب I (d4) …………………………………………………………………….114
شکل 3-40: طیف IR ترکیب I (d4) …………………………………………………………………………………………………………………………………..115
شکل 3-41: طیف Mass ترکیب I (d4) ……………………………………………………………………………………………………………………………..115
شکل 3-42: طیف 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (d4) ………………………………………………………………….116
شکل 3-43: طیف باز شده 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (d4) ……………………………………………………116
شکل 3-44: طیف 13C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب II (d4) …………………………………………………………………..117
شکل 3-45: طیف IR ترکیب II (d4) …………………………………………………………………………………………………………………………………118
شکل 3-46: طیف Mass ترکیب II (d4) ……………………………………………………………………………………………………………………………118
شکل 3-47: طیف 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (e4) ……………………………………………………………………119
شکل 3-48: طیف باز شده 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (e4) ………………………………………………………119
شکل 3-49: طیف 13C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب I (e4) ……………………………………………………………………..120
شکل 3-50: طیف IR ترکیب I (e4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………121
شکل 3-51: طیف Mass ترکیب I (e4) ……………………………………………………………………………………………………………………………..121
شکل 3-52: طیف 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (e4) ………………………………………………………………….122
شکل 3-53: طیف باز شده 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (e4) …………………………………………………….122
شکل 3-54: طیف 13C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب II (e4) …………………………………………………………………..123
شکل 3-55: طیف IR ترکیب II (e4) ………………………………………………………………………………………………………………………………….124
شکل 3-56: طیف Mass ترکیب II (e4) ……………………………………………………………………………………………………………………………124
شکل 3-57: طیف 1H NMR (400.13 MHz , CDCl3) ترکیب I (f4) ……………………………………………………………………125
شکل 3-58: طیف باز شده 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (f4) ……………………………………………………….125
شکل 3-59: طیف 13C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب I (f4) ……………………………………………………………………..126
شکل 3-60: طیف IR ترکیب I (f4) …………………………………………………………………………………………………………………………………….127
شکل 3-61: طیف Mass ترکیب I (f4) ………………………………………………………………………………………………………………………………127
شکل 3-62: طیف 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (f4) …………………………………………………………………..128
شکل 3-63: طیف باز شده 1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (f4)

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوعبورس اوراق بهادار، اوراق قرضه، ارزش بازار

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید