45/4 ±9/14
غیر برتر
45
41/2 ±6/3
88/1 ±7/2
93/1 ±8/2
06/3 ±4/6
90
01/2 ±5/4
90/2 ±7/3
76/2 ±1/4
83/3 ±7/8
135
20/2 ±2/6
09/3 ±7/3
13/3 ±6/5
44/4 ±7/11 ذوزنقه میانی برتر
45
76/2 ±1/7
85/3 ±8/5
47/4 ±5/6
76/1 ±3/11
90
61/2 ±2/12
53/5 ±7/9
83/3 ±7/10
53/5 ±3/16
135
25/2 ±2/15
58/6 ±4/11
84/3 ±1/14
16/1 ±5/22
غیر برتر
45
4/5 ±9/5
21/2 ±7/4
04/3 ±2/4
28/3 ±1/9
90
4/5 ±5/9
21/4 ±7/6
83/2 ±6/7
42/5 ±9/14
135
48/2 ±8/12
60/5 ±9/8
77/3 ±7/10
25/9 ±4/19 ذوزنقه پایینی برتر
45
76/2 ±1/6
12/3 ±7/4
36/3 ±7/5
5/1 ±6/10
90
02/3 ±5/10
94/4 ±7
97/2 ±2/10
03/6 ±8/14
135
88/2 ±1/14
30/5 ±2/10
02/3 ±5/12
52/9 ±6/20
غیر برتر
45
11/2 ±6/4
76/2 ±9/3
2/2 ±2/3
43/1 ±5/7
90
12/4 ±9/7
86/3 ±5/5
69/2 ±2/7
21/5 ±1/14
135
98/2 ±3/11
6/5 ±1/8
85/2 ±8/10
01/8 ±9/18 پشتی بزرگ برتر
45
55/0 ±17/1
50/0 ±85/0
58/0 ±04/1
81/0 ±54/1
90
79/0 ±8/1
79/0 ±82/1
68/0 ±6/1
99/0 ±9/4
135
07/1 ±6/2
68/0 ±69/1
36/1 ±2/2
11/2 ±6/5
غیر برتر
45
25/0 ±74/0
38/0 ±74/0
35/0 ±59/0
48/0 ±38/1
90
78/0 ±6/1
58/0 ±96/0
70/0 ±4/1
08/1 ±3/3
135
31/1 ±8/2
54/0 ±41/1
91/0 ±8/1
58/1 ±5/4
دندانه‌ای قدامی برتر
45
75/2 ±7/6
6/2 ±1/5
46/3 ±7/5
51/3 ±1/11
90
78/2 ±8/11
6/2 ±1/8
9/2 ±7/9
48/4 ±9/15
135
78/2 ±8/19
93/2 ±2/15
04/3 ±8/16
41/3 ±1/25
غیر برتر
45
57/2 ±2/3
09/2 ±2/3
31/2 ±4/3
13/4 ±3/9
90
92/3 ±9/8
49/2 ±9/5
2/3 ±4/7
19/4 ±4/14
135
19/3 ±7/16
82/2 ±8/11
31/2 ±7/12
42/4 ±4/22
4-16: سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی
عضلات
شانه
زاویه
شنا
هندبال
تنیس
غیر ورزشکار دلتوئید میانی برتر
45
68/6 ±5/17
4/7 ±9/16
47/9 ±4/17
39/6 ±3/21
90
41/11 ±5/37
67/9 ±2/35
7/11 ±8/35
83/13 ±4/43
135
50/10 ±7/42
52/8 ±5/40
22/10 ±3/42
5/9 ±1/48
غیر برتر
45
7/6 ±1/16
06/6 ± 2/15
22/8 ± 9/16
88/5 ± 8/17
90
7/10±8/35
34/10 ±3/32
63/12 ±1/33
28/14 ±5/40
135
53/10 ±9/38
35/8 ±1/36
34/10 ±1/39
31/13 ±2/45 دلتوئید قدامی برتر
45
16/10 ±8/23
30/14 ±7/22
85/13 ±9/23
68/8 ±5/27
90
72/16 ±8/46
97/15 ±3/46
95/16 ±8/48
05/13 ±2/53
135
41/13 ±9/51
31/15 ±7/36
31/15 ±7/36
09/13 ±3/59
غیر برتر
45
75/7 ±1/21
53/13 ±8/19
75/11 ±8/20
64/8 ±1/23
90
23/13 ±1/44
04/15 ±1/43
31/17 ±7/45
09/13 ±4/49
135
06/14 ±6/48
24/15 ±30/33
07/16 ±6/47
15/9 ±2/55
ذوزنقه فوقانی برتر
45
26/9 ±4/16
33/11 ±1/15
72/10 ±5/14
62/6 ±1/21
90
45/13 ±6/40
03/13 ±7/39
21/15 ±8/38
44/12 ±4/45
135
69/13 ±9/44
5/12 ±8/33
29/14 ±7/40
78/8 ±1/50
غیر برتر
45
40/9 ±8/14
82/10 ±7/12
34/10 ±8/12
18/7 ±9/17
90
27/13 ±1/39
57/12 ±7/37
3/13 ±1/35
2/12 ±2/42
135
7/12 ±6/40
34/11 ±5/29
36/14 ±3/37
22/10 ±2/47 تحت خاری برتر
45
25/5 ±7/8
79/5 ±3/7
83/6 ±7/8
76/4 ±3/12
90
28/7 ±3/15
41/6 ±3/14
66/5 ±1/15
41/7 ±5/20
135
58/6 ±4/19
92/5 ±7/11
86/3 ±6/7
11/4 ±5/23
غیر برتر
45
27/5 ±1/7
02/6 ±9/5
04/6 ±4/7
37/4 ±6/9
90
89/6 ±6/13
48/6 ±3/12
52/5 ±5/12
5/7 ±9/16
135
66/5 ±1/17
07/5 ±3/8
03/6 ±3/16
13/4 ±8/19 ذوزنقه میانی برتر
45
06/10 ±1/15
87/10 ±5/14
58/16 ±7/17
02/9 ±2/21
90
91/15 ±3/27
94/14 ±1/26
29/19 ±7/25
92/16 ±8/32
135
92/14 ±6/30
5/13 ±3/18
91/13 ±9/27
73/11 ±4/36
غیر برتر
45
42/9 ±14
2/10 ±2/12
54/15 ±3/15
64/8 ±9/17
90
17/16 ±6/25
44/14 ±1/24
09/11 ±4/21
05/16 ±1/29
135
76/13±9/27
58/12 ±6/14
42/11 ±9/23
83/10 ±7/33 ذوزنقه پایینی برتر
45
5/9 ±5/13
18/11 ±5/12
08/10 ±7/12
02/7 ±2/18
90
78/11 ±2/33
47/11 ±3/31
33/13 ±1/30
19/12 ±6/38
135
83/11 ±9/43
74/11 ±1/42
77/13 ±9/41
37/9 ±5/49
غیر برتر
45
68/9 ±8/11
68/8 ±3/10
13/8 ±8/10
34/6 ±6/14
90
92/11 ±7/31
79/11 ±3/28
31/12 ±9/26
73/11 ±35
135
61/17 ±3/37
29/12 ±2/39
53/14 ±3/38
42/10 ±1/46 پشتی بزرگ برتر
45
11/3 ±5/4
29/2 ±2/3
58/3 ±16/4
14/3 ±1/7
90
86/2 ±7/11
63/2 ±5/9
15/4 ±2/10
74/3 ±5/14
135
08/3 ±2/10
89/2 ±8/9
36/3 ±3/11
42/4 ±6/15
غیر برتر
45
61/2 ±6/3
15/1 ±9/1
46/2 ±31/2
78/2 ±33/5
90
95/2 ±6/10
42/2 ±9/7
2/4 ±1/8
65/3 ±5/11
135
21/3 ±1/8
78/3 ±1/7
2/3 ±4/9
92/3 ±4/13 دندانه‌ای قدامی برتر
45
59/5 ±7/13
3/5 ±8/12
62/5 ±5/12
72/5 ±9/17
90
73/5±3/38
30/5 ±8/37
26/6 ±7/37
33/5 ±5/44
135
43/4 ±1/45
28/4 ±2/46
58/4 ±9/41
05/3 ±3/52
غیر برتر
45
79/5 ±5/12
68/5 ±5/10
53/5 ±3/10
46/5 ±6/13
90
51/8 ±4/36
96/5 ±7/33
69/6 ±2/34
68/5 ±1/42
135
59/5 ±43
7/53 ±1/43
02/4 ±3/37
54/4 ±8/49
4-2-4-4 اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن
در این قس مت اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی بین عضلات مجموعه شانه (عضلات مفصل شانه (گلنوهومرال) و عضلات اسکاپولوتراسیک) در گروه‌های مختلف تحقیق طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن (حالت دینامیک) در شرایط اعمال بار خارجی و بدون اعمال بار خارجی آورده شده و در ادامه اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی بین عضلات مجموعه شانه در گروه‌های مختلف تحقیق در حالت نگهداری ابداکشن بازو (پوزیشن ایستا) در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی و بدون اعمال بار خارجی آورده می‌شود.
4-2-4-4-1 اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف تحقیق در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن
در جداول 4-17 و 4-18 اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه (میانگین± انحراف استاندارد) در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار خارجی آورده شده است. همان‌طور که در فصل سوم ذکر شد نسبت هم انقباضی عضلات از فرمول نسبت هم انقباضی که توسط رادولف و همکارانش47 ارائه‌شده است (Rudolph et al, 2000) محاسبه شد. بر طبق این فرمول، هم انقباضی بالا دلالت‌کننده سطح فعالیت بالای دو عضله درحالی‌که هم انقباضی کم دلالت‌کننده سطح فعالیت کم دو عضله یا سطح فعالیت بالای یک عضله در امتداد با سطح کم فعالیت عضله دیگر می‌باشد (Rudolph et al, 2000, Myers et al, 2009).
جدول 4-17: نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن بدون اعمال بار خارجی
هم انقباضی
شانه
زاویه
غیر ورزشکار
شنا
هندبال
تنیس ذوزنقه بالایی- دندانهای قدامی برتر
45-0
6/7±3/11
5/4±9/5
5/2±6/3
3/2±9/4
90-0
9/8±5/27
08/7±2/17
9/6±3/8
03/4±3/14
135-0
1/9±3/37
6/7±8/28
8/12±7/12
5/4±9/24
غیر برتر
45-0
4/3±6/7
9/1±7/3
6/1±9/2
3/2±6/3
90-0
3/7±8/21
2/6±1/12
9/2±3/4
6/4±06/9
135-0
6/9±5/30
3/7±4/23
3/7±1/8
4/4±6/15 ذوزنقه میانی- دندانهای قدامی برتر
45-0
4/8±1/12
1/5±08/6
4/3±4/4
3/2±2/5
90-0
5/5±03/23
02/7±6/17
04/7±1/10
9/1±8/14
135-0
4/4±9/29
4/6±4/24
6/8±5/11
05/6±8/21
غیر برتر
45-0
02/3±09/6
4/1±2/3
3/1±6/2
3
90-0
8/5±07/19
8/24±3/21
4/3±7/4
2/4±2/8
135-0
06/7±5/24
9/5±7/17
9/4±5/6
4/2±8/14 ذوزنقه تحتانی- دندانه‌ای قدامی برتر
45-0
4/6±4/10
3/5±8/5
2/3±2/4
3/2±4/5
90-0
4/4±8/23
5/6±6/16
6/6±6/9
1/4±9/13
135-0
6/4±9/31
9/4±07/23
5/5±2/8
6/6±3/20
غیر برتر
45-0
4/4±2/8
9/1±9/3
6/1±1/3
6/1±5/3
90-0
7/4±05/19
5/5±5/11
02/3±6/4
6/3±8/7
135-0
8/5±3/25
7/3±9/17
7/4±8/7
5/3±7/14
تحت خاری- دلتوئید میانی برتر
45-0
08/4±4/7
4/4±2/7
1/5±01/6
2/4±8/6
90-0
01/4±3/8
1/4±3/8
8/4±6/5
3/3±1/7
135-0
05/4±4/12
4/4±7/8
1/2±1/3
5/3±7/7
غیر برتر
45-0
8/2±5/5
3/3±2/4
5/1±3/2
7/2±5/3
90-0
5/3±3/8
2/3±7/6
9/1±2/3
1/4±9/6
135-0
1/4±2/10
7/2±01/6
2/1±2/2
2/3±1/5
تحت خاری- دلتوئید قدامی برتر
45-0
8/3±8/6
2/4±8/6
6/4±6/5
06/4±3/6
90-0
8/3±9/7
9/3±9/7
4/4±2/5
2/3±9/6
135-0
8/3±1/12
3/4±5/8
02/2±03/3
4/3±4/7
غیر برتر
45-0
7/2±2/5
07/3±9/3
5/1±3/2
5/2±3/3
90-0
6/3±6/5
1/2±1/5
8/1±7/2
8/2±1/5
135-0
9/3±06/10
7/2±8/5
1/1±1/2
2/3±1/5
دلتوئید قدامی- پشتی بزرگ
برتر
45-0
4/1±4/2
01/2±5/2
94/0±8/1
72/0±9/1
90-0
3/2±7/6
2±06/3
75/0±7/1
3/1±9/2
135-0
3/3±2/7
1/2±03/4
4/1±9/2
7/1±4/4
غیر برتر
45-0
1±2
1/1±8/1
81/0±3/1
92/0±4/1
90-0
7/1±2/4
89/0±3/2
56/0±4/1
02/1±2/2
135-0
3/2±03/6
2±7/3
02/1±4/2
08/1±3/2 دلتوئید میانی – پشتی بزرگ
برتر
45-0
4/1±3/2
8/1±4/2
89/0±8/1
72/0±8/1
90-0
1/2±4/6
9/1±9/2
73/0±6/1
3/1±9/2
135-0
2/3±1/7
1/2±9/3
3/1±8/2
6/1±3/4
غیر برتر
45-0
97/0±9/1
08/1±7/1
72/0±2/1
87/0±3/1
90-0
7/1±1/4
85/0±2/2
51/0±3/1
1±1/2
135-0
3/2±9/5
9/1±6/3
01/1±3/2
06/1±3/2 جدول 4-18: نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی
هم انقباضی
شانه
زاویه
غیر ورزشکار
شنا
هندبال
تنیس ذوزنقه بالایی- دندانهای قدامی برتر
45-0
04/15±4/20
3/8±7/16
4/9±5/10
06/10±9/20
90-0
1/18±6/51
2/13±1/44
8/26±3/29
2/5±5/39
135-0
08/15±1/60
7/12±9/51
2/29±7/32
3/14±4/48
غیر برتر
45-0
5/14±1/17
6/9±9/14
8/5±1/6
6/8±9/16
90-0
5/21±1/44
05/16±3/37
3/22±5/23
6/11±4/34
135-0
1/19±8/51
9/9±8/48
8/25±7/29
3/13±3/43 ذوزنقه میانی- دندانهای قدامی برتر
45-0
6/13±1/21
02/10±03/18
02/10±02/11
5/10±2/19
90-0
09/15±03/49
5/11±7/40
1/28±4/28
7/16±05/36
135-0
1/10±2/51
4/12±9/41
2/31±7/27
4/25±4/34
غیر برتر
45-0
3/11±4/16
9/9±2/15
6/6±02/6
7/9±4/15
90-0
1/17±3/41
2/9±3/36
2/22±5/23
6/20±6/34
135-0
6/10±9/44
6/20±7/43
2/26±8/25
6/21±7/34 ذوزنقه تحتانی- دندانه‌ای قدامی برتر
45-0
2/13±2/21
5/9±2/19
08/9±2/11
3/12±7/17 < br />90-0
6/14±5/48
6/12±1/42
3/22±5/27
03/7±6/13
135-0
4/10±6/51
7/9±5/44
7/27±7/31
19±7/44
غیر برتر
45-0
09/16±05/17
4/8±6/15
1/6±3/6
8/10±1/15
90-0
3/15±6/40
3/12±05/39
06/18±2/22
6/16±2/33
135-0
9/7±8/43
07/11±1/38
7/23±6/26
4/18±2/43
تحت خاری- دلتوئید]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *