دانلود پایان نامه

استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره دستگیر گردد. بر اساس صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان تهران، دادسرای عمومی و انقلابی استان اصفهان قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران صادر کرده و متهم مذکور به دادگاه کیفری استان تهران جهت انجام تحقیقات مقدماتی انتقال می‌یابد. حال اگر شخص متهم فاقد مشاغل مصرّح در ماده مذکور بود و فقط روحانی و یا نظامی محسوب می‌شد قایل به تفکیک می‌شویم به نحوی که اگر متهم روحانی است دادسرای اصفهان قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت صادر می‌کند و در صورتی که شخص نظامی است و اتهام مذکور را در راستای وظیفه‌ی شغلی خود انجام نداده است، دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان بدون صدور قرار عدم صلاحیت راساً به انجام تحقیقات می‌پردازد امّا اگر متهم به‌واسطه‌ی شغل خود مبادرت به استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره نموده است دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای نظامی صادر می‌نماید النهایه قرار عدم صلاحیت از دادسرای عمومی و انقلاب می‌تواند در فروض دیگری نیز که شخص متهم به جرم دیگری که مهم‌تر از جرم مطرح شده در آن دادسراست و ارتکاب جرم مهم‌تر در محل دیگری واقع شده از سوی دادسرای مذکور صادر شود. شایان ذکر است این قرار به دلالت ماده3 بند “ن” قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل اعتراض از سوی متهم به مدت 10روز از تاریخ ابلاغ خواهد بود.
بند4- رسیدگی و صدور حکم
پس از این‌که پرونده‌ی مربوط در خصوص به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره در دادسرا به مرحله‌ی صدور کیفرخواست رسید و تحقیقات مقدماتی در ارتباط با متهم پرونده پایان یافت پرونده‌ی مذکور جهت رسیدگی و صدور حکم به محکمه‌ی کیفریِ بدوی صالح ارجاع می‌گردد. در این مرحله دادرسان دادگاه‌ها درباره‌ی چگونگی مسئولیت مرتکب، کیفیت دلایل استنادی، نوع و میزان مجازات و یا اقدامات تامینی تریبتی و بالاخره تناسب آن با شخصیت بزهکار تصمیم‌گیری می‌کنند121 باید توجه داشت که این مرحله مهم‌ترین مرحله‌ی فرایند دادرسی محسوب می‌گردد زیرا انطباق فعل و یا ترک فعل متهم با عناوین مجرمانه‌ی کیفری در این مرحله صورت خواهد گرفت و حتی جزیی‌ترین دلایل و مسائل که مربوط به جرم ارتکابی در این مرحله مورد بررسی جدی قرار خواهد گرفت. قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره در موارد 8 و 9 به مصادیق هشت‌گانه‌ی به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره اشاره می‌کند و این مصادیق هشت‌گانه را واجد مجازات مصرّح در این قانون می‌داند. این مصادیق عبارتند از ورود، تولید، توزیع، استفاده، حمل، نگه‌داری، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره. لذا دادرسان دادگاه‌ها در این مرحله از فرایند دادرسی با بررسی دلایل و مستندات مضبوط در پرونده و مطالعه‌ی کیفرخواست و هم‌چنین استماع دفاعیات متهم در صورت وجود، به تطبیق عنوان اتهامی با مصادیق هشت‌گانه‌ی جرم مذکور و در نهایت اصدار حکم مقتضی اعم از برائت و یا حکم به مجازات متهم به تناسب جرم ارتکابی می‌پردازد شایان ذکر است که در صورت برائت متهم از عنوان مجرمانه‌ی مذکور و احراز مجوز قانونی متهم جهت به‌کارگیری این تجهیزات مرجع قضایی مکلّف به مسترد ساختن تجهیزات ضبط شده از سوی دادسراست امّا اگر عنوان مجرمانه‌ی مذکور از سوی دادگاه محقق تلقی شد فرد به تناسب فعل ارتکابی خود بر اساس مواد 8 و9 قانون مذکور به مجازات محکوم شده و این تجهیزات در راستای اجرای مجازات وی مصادره می‌گردد. البته حکم صادره در خصوص جرم به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره قابل اعتراض از سوی مجرم بوده و در موعد 20 روزه‌ی قانونی قابلیت اعتراض را در مرجع تجدیدنظر دارد.
بند5- اجرای حکم کیفری
در راستای رعایت ماده‌ی 278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب پس از قطعی شدن حکم صادره از مرجع صالح قضایی حکم مذکور لازم‌الاجرا می‌گردد. جرم به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره اضافه بر مصادره‌ی این تجهیزات به تناسب فعل مجرمانه واجد جزای نقدی مصرّح در قانون است که این جزای نقدی بین حداقل و حداکثر مقرر قانونی ثابت است لذا در این قانون به رصد به سه دسته از جزای نقدی اشاره شده است نخست ده میلیون تا صد میلیون ریال دوّم یک میلیون تا سه میلیون ریال و بالاخره یک میلیون تا پنج میلیون ریال بنابراین پس از تعیین مجازات نقدی برای مجرم پرونده جهت اجرای حکم کیفری و وصول جزای نقدی مورد حکم به دایره اجرای‌ احکام کیفری واصل می‌گردد در صورتی که مجرم جزای نقدی مصرح در حکم را بپردازد اجرا پایان یافته امّا در غیر این صورت و امتناع مجرم از پرداخت به دستور مرجع قضایی مجرم به میزان جزای نقدی محکوم شده توقیف می‌گردد.
بر اساس تبصره‌ی ماده‌ی 3 قانون مذکور در راستای اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره تجهیزات مصادره شده توسط مرجع قضایی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی و وجوه دریافتی بابت جزای نقدی مجرمین جهت تأمین هزینه‌های اجرای این قانون و هم‌چنین مقابله با تهاجم فرهنگی در اختیار وزارت‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد.
نتیجه‌گیری
عصری که هم‌اکنون در آن بسر می‌بریم؛ دربردارنده‌ی حرکت پرشتاب و گسترده‌ی رسانه‌ها به‌سوی تحولات و تغییرات روزافزون است. حضور یک‌پارچه‌ی رسانه‌ها در زندگی انسان و تأثیرات گسترده و عمیق این وسایل در ابعاد مختلف جامعه‌ی انسانی سبب شده که انسان امروز در حضور تمام‌عیار این وسایل متولد شود و بخش کثیری از زوایای زندگی‌اش تحت تأثیر این وسایل قرار گیرد. ماهواره‌ها و پخش مستقیم برنامه‌ها از طریق ماهواره عضوی از خانواده‌ی بزرگ فناوری‌های ارتباطاتی هستند.
امروزه ماهواره‌ها نیز در کنار سایر فناوری‌های نوین نقش مهمی در حاکمیت بر شرایط جدید بر زندگی بشر دارند و همواره او را در معرض تغییرات گسترده و عمیق قرار داده‌اند و دنیایی بکلّی متمایز از گذشته برایش ساخته‌اند. در چنین شرایط پیچیده‌ای که رسانه‌های مختلف بر سر تثبیت حاکمیت خود بر زندگی انسان به رقابت می‌پردازند و هر کدام انسان را در جهتی هدایت می‌کنند ضرورت مهار و مدیریت این وسایل هر چه بیش‌تر احساس می‌شود. ورود یک‌باره‌ی ماهواره به جامعه‌ی ایران و استقبال بسیاری از افراد از این وسیله سبب شد که دغدغه‌ای جدید در نظام قانون‌گذاری ایران شکل پذیرد در نتیجه با تقویت دلایل ممانعت از بکارگیری این وسیله از سوی مخالفان در نهاد قانون‌گذاری در سال 1373 شاهد قانون ممنوعیت به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره هستیم امّا پس از این قانون و متعاقب استقبال گسترده و روزافزون مردم و هم‌چنین آمارهای استخراج شده از افزایش مخاطبان این وسیله از نهادهای مختلف اندک اندک سبب استنتاج این فرضیه گردید که سیاست جنایی تقنینی و قضایی در این خصوص همراه با وجدان جمعی جامعه‌ی ایران اتخاذ نشده است و افزون بر آن مسئولان و کارگزاران نظام عدالت کیفری آن‌چنان که شایسته است در جرم‌انگاری این وسیله به اصول متبّع و لازم‌الرعایه در این مقام توجّهی ننموده‌اند. واقعیت این است که هر فناوری نوینی همانند سکّه واحد دوروی است و نمی‌توان صرفاً به دلیل هراس از پیامدهای ناخوشایند یک وسیله استفاده از آن را به‌طور کلّی ممنوع نمود و بعد مثبت آن را نادیده انگاشت. تمسک به ساده‌ترین و کم‌خرج‌ترین طریق ممنوعیت قانونی جهت توجیه ضعف در رقابت با سایر رسانه‌ها پسندیده نیست. تأثیرپذیری و استقبال شهروندان ایرانی از ماهواره و بهره‌مندی از برنامه‌های مختلف آن نکته‌ی قابل تأملی است که جدا از بخش‌های متداول محتاج برخوردی کارشناسانه است نگاهی گذرا به وضعیت جامعه‌ی ایران پس از تصویب این قانون نشان می‌دهد که ممنوعیت قانونی و برخوردهای فیزیکی نه تنها عاملی در جهت کاهش استفاده از این وسیله نبوده است بلکه افراد را برای دسترسی و استفاده از این تجهیزات حریص‌تر کرده است و حتی به موازات توسعه‌ی کمی و گاهی کیفی رسانه‌ی داخلی در طول یک دهه‌ی گذشته بر تعداد استفاده‌کنندگان از این تجهیزات افزوده است. بنابراین در حال حاضر به نظرمی‌رسد کنترل این وسیله و مدیریت مخاطبان و علاقه‌مندان به برنامه‌های ماهواره‌ای در گرو سیاست‌های سرکوب‌گرایانه و برخوردهای فیزیکی و هم‌چنین استفاده از ضمانت اجراهای کیفری به‌دست نمی‌آید زیرا اگر وجدان جمعی و خرد اجتماعی عملی یا وسیله‌ای را قبیح و زشت بداند خود پیش از این‌که قانون دخالت کند به طرد و ردّ آن می‌پردازد امّا متأسفانه در بحث بکارگیری از تجهیزات ماهواره‌ای ما شاهد فاصله‌ی مشهود قانون با وجدان جمعی جامعه هستیم که محصول این کشمکش به ناکارامدی قانون و سردرگمی شهروندان و تحمیل هزینه‌های سنگین به دوش نظام عدالت کیفری انجامیده است. در پایان در راستای بهبود شرایط کنونی در جهت هم‌زیستی با این وسیله و برخوردی منصفانه بر پایه‌ی عقلانیت و اتخاذ سیاست‌های موثر و کارآمد در این مقام پیشنهاداتی را در این مجال ارایه می‌نماییم امید است که راه‌کارهای ارایه شده در این خصوص گره‌گشای مشکلات و دغدغه‌های نظام عدالت کیفری در این بحث باشد.
پیشنهادات:
نظام عدالت کیفری می‌تواند با سازوکار جرم‌زدایی یعنی زدودن برچسب و عنوان مجرمانه از به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره گامی موثر در کاهش تورم کیفری و هزینه‌های ناشی از این مقوله و افزایش منطقه‌ی آزادی‌های شهروندان بردارد. بی‌‌شک این مهم جز با تغییر سیاست جنایی این نظام و عقب‌نشینی از مواضع سابق محقق نمی‌گردد. باید توجه داشت که جرم‌زدایی از چنین مقوله‌ای به اعتبار ابعاد ویژه و متفاوت در این عرصه به توسعه‌ی هر چه بیش‌تر فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی فراروی شهروندان کمک خواهد کرد.
اگر به موازات گسترش و استقبال استفاده از ماهواره فرآیند آگاه‌سازی جامعه تسریع گردد می‌توان امیداور بود که افراد بیشتری در جهت علاقه‌مندی و اشتیاق به رسانه‌های بومی و داخلی افزایش یابند.
در شرایط کنونی با توجه به گریزناپذیری از این واقعیت که هر روز بر مخاطبان ماهواره افزوده می‌شود

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درموردعوامل موثر، نرم افزار، رفتار انسان

Written by 

پاسخی بگذارید