45-0
5/9±6/14
01/5±3/12
6/6±7/7
7/6±4/11
90-0
6/9±6/21
5/11±5/20
8/9±5/14
6/10±3/20
135-0
4/8±7/22
1/12±31/19
9/12±3/13
8/10±1/22
غیر برتر
45-0
4/8±4/11
05/4±8/9
4/5±7/5
3/6±8/8
90-0
3/8±8/18
1/10±7/17
1/7±3/10
4/9±9/16
135-0
1/8±5/18
01/11±6/15
7/8±8/8
2/6±08/16
تحت خاری- دلتوئید قدامی برتر
45-0
8/9±02/15
7/4±7/11
02/6±3/7
9/6±7/10
90-0
3/11±8/21
1/11±2/19
7/11±6/14
9/10±5/18
135-0
1/11±06/24
7/11±3/18
4/12±8/12
6/9±5/20
غیر برتر
45-0
6/8±4/11
6/3±4/9
1/5±4/5
3/6±3/8
90-0
5/10±5/19
6/9±4/16
8/7±2/10
4/9±4/15
135-0
6/11±3/20
6/10±15
4/8±4/8
4/6±5/14
دلتوئید میانی- پشتی بزرگ
برتر
45-0
6/2±8/7
2/2±5/5
3/1±8/1
5/3±8/7
90-0
9/6±6/11
05/3±1/8
4/1±5/2
5/5±4/7
135-0
3/7±1/14
8/2±3/11
9/1±3/3
3/4±4/11
غیر برتر
45-0
5/3±4/5
9/1±2/4
94/0±5/1
4/3±2/5
90-0
5/5±6/9
6/2±3/5
79/0±6/1
5/4±2/5
135-0
8/5±7/11
4/3±6/7
90/0±2
2/3±5/8 دلتوئید قدامی – پشتی بزرگ
برتر
45-0
5/2±4/7
1/2±4/5
3/1±8/1
7/3±5/7
90-0
6/6±9/10
9/2±7/7
5/1±5/2
2/5±07/7
135-0
3/7±6/13
7/2±8/10
9/1±3/3
2/4±8/10
غیر برتر
45-0
3/3±1/5
7/1±1/4
88/0±4/1
3/3±03/5
90-0
8/4±9
5/2±09/5
83/0±6/1
4/4±07/5
135-0
8/5±4/11
2/3±4/7
92/0±9/1
2/3±9/7 4-2-4-4-2 اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف تحقیق در حالت نگهداری ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن
در این قسمت اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه در گروه‌های مختلف تحقیق در حالت نگهداری ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن (پوزیشن ایستا) در شرایط اعمال بار خارجی و بدون اعمال بار خارجی آورده شده است.
4-2-4-4-2-1 اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن
در جداول 4-19 و 4-20 اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه (میانگین± انحراف استاندارد) گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال و بدون اعمال بار خارجی آورده شده است.
جدول 4-19: نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن بدون اعمال بار خارجی
هم انقباضی
شانه
زاویه
غیر ورزشکار
شنا
هندبال
تنیس
ذوزنقه بالایی- دندانهای قدامی برتر
45
8/5±9/18
8/4±3/11
5±6/8
9/5±4/9
90
9/5±8/26
8/4±2/20
5/4±02/13
8/4±3/16
135
1/17±8/35
9/9±6/30
9/6±1/28
5/8±3/31
غیر برتر
45
9/7±4/16
07/5±07/5
03/4±7/5
7/3±8/4
90
8/6±7/27
8/3±2/18
2/4±5/11
8/5±7/14
135
4/13±7/37
06/8±6/26
8/5±6/20
5/4±1/23
ذوزنقه میانی- دندانهای قدامی برتر
45
2/5±2/17
8/3±1/10
08/5±8/7
6/5±3/8
90
5/8±1/27
8/5±8/20
3/7±5/12
8/5±1/17
135
7/17±7/34
3/5±1/27
1/12±6/20
4/8±1/26
غیر برتر
45
2/7±9/14
1/4±7/4
05/4±6/5
04/4±2/5
90
8/8±05/25
6/7±2/14
2/28±5/16
6/6±8/12
135
7/16±6/32
6/5±23
1/10±5/15
9/6±9/18
ذوزنقه تحتانی- دندانه‌ای قدامی برتر
45
06/4±9/17
7/5±02/11
8/4±6/6
7/6±7/9
90
04/10±2/26
8/5±8/18
08/8±1/11
1/5±4/17
135
5/18±8/35
6/6±4/24
7/10±03/18
1/6±9/21
غیر برتر
45
9/2±7/11
03/4±6/4
3/4±9/4
3/4±7/5
90
6/9±02/25
4/5±8/10
8/4±9/6
7/5±09/12
135
5/13±3/31
1/6±2/19
9/9±4/13
6/45±4/19
تحت خاری- دلتوئید میانی برتر
45
6/3±7/12
4/2±4/7
07/4±04/6
5/6±2/8
90
1/5±1/14
1/3±9/7
6/4±7/5
1/6±2/8
135
5/5±01/23
3/3±5/12
08/4±9/5
7/5±4/10
غیر برتر
45
6/5±07/10
3/4±4/5
2/3±86/3
2/3±1/4
90
6/5±6/12
9/2±1/6
09/5±5/5
06/4±6/5
135
8/6±3/17
6/3±4/8
5/4±8/4
6/4±4/7
تحت خاری- دلتوئید قدامی برتر
45
6/3±01/12
5/2±04/7
7/3±6/5
1/6±5/7
90
4/5±04/14
1/3±7/7
3/4±4/5
01/6±02/8
135
3/6±9/21
2/3±09/12
9/3±7/5
6/5±3/10
غیر برتر
45
5/5±2/9
8/3±1/5
8/2±6/3
06/3±8/3
90
6/5±4/12
8/2±9/5
6/4±1/5
08/4±7/5
135
9/6±08/17
3/3±03/8
2/4±7/4
4/4±2/7 دلتوئید میانی- پشتی بزرگ
برتر
45
94/0±71/1
65/0±3/1
58/0±93/0
65/0±14/1
90
23/1±07/6
9/0±01/2
87/0±28/1
78/0±79/1
135
46/2±72/6
26/1±9/2
79/0±84/1
64/1±52/2
غیر برتر
45
55/0±54/1
27/0±81/0
43/0±81/0
41/0±65/0
90
27/1±9/3
94/0±87/1
68/0±06/1
82/0±68/1
135
98/1±39/5
61/1±25/3
61/0±54/1
1/1±99/1 دلتوئید قدامی – پشتی بزرگ
برتر
45
94/0±69/1
65/0±28/1
56/0±91/0
64/0±12/1
90
23/1±99/5
91/0±2
86/0±26/1
77/0±77/1
135
54/2±59/6
25/1±88/2
78/0±83/1
63/1±5/2
غیر برتر
45
55/0±5/1
27/0±81/0
46/0±82/0
4/0±.64/0
90
27/1±85/3
92/0±84/1
66/0±04/1
85/0±67/1
135
92/1±33/5
59/1±19/3
6/0±52/1
08/1±97/1
جدول 4-20: نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی
هم انقباضی
شانه
زاویه
غیر ورزشکار
شنا
هندبال
تنیس
ذوزنقه بالایی- دندانهای قدامی برتر
45
3/12±1/28
1/10±8/21
2/11±6/19
4/9±1/19
90
3/15±46/77
6/12±9/63
24/14±9/64
6/18±4/58
135
5/17±9/91
9/17±03/75
1/27±3/58
2/16±08/64
غیر برتر
45
7/9±8/23
3/11±2/19
1/11±7/15
3/10±2/16
90
6/17±7/72
8/14±2/63
3/12±8/58
94/15±1/57
135
6/20±8/85
3/20±4/70
8/24±01/51
6/12±9/54
ذوزنقه میانی- دندانهای قدامی برتر
45
7/9±8/32
5/10±5/20
2/17±7/239
7/9±07/15
90
3/34±7/56
04/30±6/45
9/29±5/45
2/32±01/39
135
6/27±3/63
8/32±4/54
2/24±4/28
1/32±27/49
غیر برتر
45
9/8±03/24
5/10±6/18
1/14±7/14
9/8±4/11
90
2/34±5/51
6/28±8/41
3/28±8/41
5/24±2/37
135
9/24±9/57
5/29±5/48
5/21±3/22
8/25±4/41
ذوزنقه تحتانی- دندانه‌ای قدامی برتر
45
3/11±1/32
5/11±8/19
5/12±3/13
6/11±5/16
90
9/24±8/69
5/20±4/56
3/20±5/53
5/23±5/50
135
3/16±03/90
7/17±5/75
8/21±6/75
9/15±7/66
غیر برتر
45
3/10±2/25
8/10±8/15
9/10±6/13
2/8±8/13
90
1/25±6/63
2/20±5/54
5/17±1/46
5/22±6/45
135
9/20±4/85
4/29±6/64
1/20±2/66
3/16±9/58 تحت خاری- دلتوئید میانی برتر
45
7/8±7/21
6/12±04/16
9/12±6/12
02/13±7/15
90
8/11±3/30
1/12±8/21
9/13±2/21
4/8±5/21
135
5/6±1/35
1/12±7/28
3/9±4/15
9/4±07/9
غیر برتر
45
8/8±1/17
7/13±4/13
08/14±5/10
4/11±5/12
90
7/11±2/24
1/11±05/19
1/15±6/18
1/8±3/17
135
5/6±8/28
8/9±25
4/7±6/10
2/10±5/23
تحت خاری- دلتوئید قدامی برتر
45
3/7±8/17
2/9±5/12
9/8±10
11±2/12
90
7/11±5/28
2/11±9/20
2/9±8/18
8/7±9/19
135
1/5±4/18
4/3±8/12
8/2±8/8
3/2±7/4
غیر برتر
45
6/6±6/13
4/9±1/10
8/9±1/8
07/10±5/10
90
6/11±9/22
04/11±4/18
4/9±06/16
6/7±1/16
135
2/6±02/27
6/8±3/23
9/6±5/10
7/8±05/22
دلتوئید میانی- پشتی بزرگ
برتر
45
7/4±2/10
7/4±5/6
1/4±5/4
3/7±5/6
90
9/4±4/19
6/3±3/15
4±3/12
03/7±6/13
135
3/6±7/20
1/4±7/12
1/4±3/12
1/5±6/14
غیر برتر
45
1/4±6/7
4±1/5
4/1±3/2
7/4±4/3
90
7/4±8/14
9/3±8/13
6/3±08/10
08/7±7/10
135
2/5±4/17
2/4±8/9
2/5±7/8
5/4±9/11
دلتوئید قدامی- پشتی بزرگ
برتر
45
1/4±9/8
01/4±8/5
8/2±7/3
1/5±2/5
90
9/4±4/18
3/3±15
4/3±5/11
9/5±6/12
135
9/5±7/19
8/3±23/12
05/4±7/12
8/4±1/14
غیر برتر
45
6/3±6/6
3/3±3/4
2/1±1/2
2/3±7/2
90
7/4±2/14
7/3±2/13
04/3±4/9
9/5±8/9
135
3/5±7/16
9/3±5/9
9/4±8/8
4/4±5/11
4-3 آمار استنباطی
در این بخش از تحقیق به بررسی تائید یا عدم‌تأیید فرضیه‌های تحقیق پرداخته می‌شود. قبل از پرداختن به این موضوع ابتدا آزمون‌های مربوط به پایایی ابزارهای تحقیق و سپس تعیین نرمال یا غیر نرمال بودن توزیع داده‌های تحقیق می‌پردازیم.
4-3-1 پایایی ابزارهای تحقیق
همان‌طور که قبلاً ذکر شد در این مطالعه ما از اینکلینومتر و تکنیک عکس گرفتن برای اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف در جهت محاسبه ریتم اسکاپولوهومرال و از دستگاه الکترومیوگرافی سطحی برای بررسی فعالیت الکتریکی عضلات مجموعه شانه در پارامترهای الگوی فراخوانی عضلات، سطح فعالیت عضلات و نسبت هم انقباضی عضلات استفاده کردیم. هدف ما در این بخش ارائه نتایج پایایی هرکدام از این ابزارها و تعیین روایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر و تکنیک عکس گرفتن می‌باشد.
4-3-1-1 پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر
همان‌طور که در فصل سوم توضیح داده شد برای تعیین پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر، تعداد 20 آزمودنی در جلسه اول، ابداکشن بازوی برتر و غیر برتر را در زوایای مختلف ابداکشن در شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار خارجی به‌صورت تصادفی انجام دادند. در جلسه دوم (یک هفته بعد از جلسه اول) همان آزمودنی‌ها، همان آزمون‌ها را مجدداً باهمان شرایط تکرار کردند (شخص ارزیاب در هر دو جلسه اندازهگیری یک نفر بود). نتایج پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر در شرایط اعمال بار خارجی و بدون اعمال بار خارجی در جداول 4-21 و 4-22 آورده شده است.
جدول 4-21: پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر
متغیر
شانه
ICC*
فاصله اطمینان 95%
حد بالا حد پایین
P-value* پوزیشن استراحت کتف
برتر
غیر برتر
93/0
92/0
97/0
96/0
83/0
81/0
001/0>
001/0> 45 درجه
برتر
غیر برتر
94/0
]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *