میشود.
– دیچاو و همکاران(2004) پایداری و قیمتگذاری اجزای نقدی سود ر ا مورد بررسی قرار دادند. آنها اجزای نقدی سود را به سه جزء مانده وجوه نقد، وجوه نقد پرداختی به اعتباردهندگان و وجوه نقد پرداختی به سهامداران تجزیه کردند و دریافتند اجزاء پایدارتر سود که در این تحقیق وجوه پرداختی به سهامداران بود، رابطه معنی داری با قیمت سهام دارد.
– کرسچنهیتر و ملومد(2004) در مطالعه عوامل مؤثر بر میزان هموارسازی سود و تأثیر آن بر کیفیت سود نشان دادند که سود گزارش شده هموارتر و تغییرات مثبت سود به کیفیت بالاتر سود مربوط می شود.
– توماس و ژانگ(2002) در پژوهشی با عنوان میزان هموارسازی و تغییرپذیری سود با ارزش سهام نشان داد شرکتهایی که تغییر پذیری سود گزارش شده آنها کمتر است، ارزش سهام آنها بیشتر است.
– بیور و همکاران(1999) به بررسی ارتباط اجزای نقدی و تعهدی سود با ارزش شرکت پرداختهاند. نتایج تحقیق بر توان پیشبینی اجزای نقدی و تعهدی سود از ارزش بازار شرکت دلالت دارد با این تفاوت که ضرایب بخش نقدی مثبت و ضریب بخش تعهدی منفی بوده است.
– چنی و جیتر(1997) در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین میزان هموارسازی سود و بازده سهام نشان دادند که شرکت های هموارساز، بازده بالاتری دارند.
– بریکر و دیگران(1995) در بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت سود شواهدی را فراهم کردند که نشان میداد به عقیده تحلیلگران شرکتهایی که از تغییرات منفی سود اجتناب می کنند، دارای کیفیت سود بالاتری هستند.
فصل سوم:
روش شناسی پزوهش
3-1 مقدمه
پایهی هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. روش تحقیق فرآیند نطاممند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راهحل یک مسأله است. دستیابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود، مگر زمانیکه جستجوی شناخت، با روش شناختی درست صورت گیرد. در این فصل به بررسی چگونگی روش تحقیق، معرفی جامعه آماری، روش نمونه گبری، روش گردآوری داده ها و روش های آزمون فرضیات پژوهش پرداخته میشود.
3-2 روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش کاربردی میباشد. این پژوهش از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع استقرایی، از نظر زمان انجام پژوهش طولی و گذشته نگر، از نظر نحوهی اجرای پژوهش توصیفی، پیمایشی و از نوع همبستگی و از نظر نوع داده ها کمی می باشد.
3-3 مدل مفهومی تحقیق
تغییرات حسابهای دریافتنی

هموارسازی سود
هموارسازی سود

تغییرات در حسابهای پرداختنی
اجزای تعهدی سود
اجزای تعهدی سود

تغییرات در موجودی کالا
فرصت های رشد
فرصت های رشد

3-4 جدول متغیرهای تحقیق
جدول3-1 تعیین متغیرهای پژوهش
نام متغیر
نقش متغیر در
پژوهش
نوع متغیر در
پژوهش
مقیاسهای سنجش متغیر
در پژوهش
مستقل
وابسته
مداخلهای
زمینهای
کمی
کیفی
اسمی
رتبهای
فاصلهای
نسبتی
پیوسته
گسسته
تغییرات حسابهای دریافتنی
*
*

*
تغییرات در حسابهای پرداختنی
*
*

*

 
 
تغییرات در موجودی کالا
*

*
هموارسازی سود
*
*
*

فرصت های رشد
*
*
*
3-5 جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (طی دوره زمانی 1387 الی 1392 یک دوره 6 ساله تخمین زده شده است) می باشد.
3-6 نمونه آماری و روش نمونه گیری
روش نونه گیری در این پژوهشف روش حذف سیستماتیک می باشد. که مراحل فیلترینگ به ترتیب مراحل زیر می باشد:
1- تا پایان اسفند ماه سال 1387 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد و سال مالی آن منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
2- شرکتها نبایستی سال مالی خود را در طی دوره های مورد نظر تغییر داده باشند.
3- شرکت مورد نظر طی دوره پژوهش فعالیت مستمر داشته و سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در هیچ سالی منفی نباشد.
4- اطلاعات مالی مور د نیاز برای انجام این پژوهش را در دوره زمانی 1387 الی 1392 به طور کامل ارائه کرده باشد، جزء شرکتهای سرمایهگذاری نباشد و سودده باشند.
با توجه به محدودیتهای اعمال شده تعداد 112 شرکت انتخاب شدهاند که اطلاعات این شرکتها از سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار رهآورد نوین جمعآوری شده اند.
جدول 3-2 حذف سیستماتیک (چگونگی انتخاب شرکتهای مورد مطالعه)
شرح
تعداد
اعضای جامعه آماری در پایان سال 1392
551
جمع کل
تا پایان اسفند ماه سال 1387 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد و سال مالی آن منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
209
فیلتر
شرکتهایی که جزء صنعت سرمایهگذاری، بانکها و واسطهگرهای مالی طبقهبندی
میشوند.
11
فیلتر
شرکتهایی که جزء شرکتهای زیان ده محسوب میشوند.
55
فیلتر
شرکتهایی که بعد از ١/١/١٣٨7 در بورس اوراق بهادار پذیرفتهشده، یا قبل از ٢٩/١٢/١٣92 از تابلوی بورس خارج شدهاند و یا اطلاعات آنها در دسترس نبوده است.
164
فیلتر
جمع شرکتهای حذف شده از جامعه آماری
439
کل فیلتر
جمع شرکتهای عضو نمونه ی آماری
112
مانده
3-7 روش گردآوری داده ها
در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ابتدا از روش کتابخانهای استفاده به عمل می آید. در بخش کتابخانهای، مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری میگردد و سپس اطلاعات و داده های تحقیق از نشریات و گزارشات سالانه و سایر گزارشات بورس اوراق بهادار تهران و صورتهای مالی حسابرسی شدهی شرکتها از طریق نرمافزار رهآورد نوین، جمعآوری شده است.
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوری داده ها از طریق نرم افزار رهآورد نوین با بهره گرفتن از نرم افزار Excel و Eviews8 در دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. مراحل انجام کار به شرح زیر می باشد.
3-9 روش های محاسبهی فرضیات پژوهش و مدل رگرسیونی
/ GApp = α+ α PACC+ α RACC+ α INV + ε SMOTh

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

متغیرهای وایسته:
:GApp فرصت های رشد شرکت
:SMOTh میزان هموارسازی سود
متغیرهای مستقل:
PACC: حسابهای دریافتنی
:RACC حسابهای دریافتنی
INV : موجودی کالا
3-9-1 داده های پانل (داده های تابلویی)
مدلهای اقتصادی از نظر استفاده از داده های آماری به سه بخش تقسیم میشوند، در برخی از آنها برای برآورد مدل، از اطلاعات سری زمانی استفاده میشود. در مدلهای مبتنی برسریهای زمانی، مقدار متغیرهای مختلف مدل، تابعی از زمان هستند. بعضی دیگر از مدلها براساس داده های مقطعی برآورد میشوند. در مدلهای مبتنی بر داده های مقطعی، زمان به هیچ عنوان نقشی نداشته و مقدار متغیرهای مختلف مدل تابعی از مقاطع مختلف است. در برخی از مطالعات طراحی مدلهایی که صرفا مبتنی بر آمارهای سری زمانی و یا مقطعی است، فروض ضمنی محدودکنندهای برنتایج حاصل، تحمیل میکند و منجر به کاهش اعتبار نتایج به دست آمده از مدل میشود.
بنابراین برای افزایش دقت مطالعه تفکیک این دو مقوله ضروری است. روش سوم برآورد مدل که در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاست، برآورد مدل براساس داده های پانل است. در این روش، یک سری واحدهای مقطعی طی چند سال مورد برازش قرار میگیرند. تحلیل با داده های ادغام شده محیطی بسیار غنی از اطلاعات را برای گسترش فنون تخمین و نتایج نظری فراهم میآورد. در بسیاری از موارد محققان از این روش، برای مواردی که نمیتوان مسائل را به صورت سری زمانی یا مقطعی بررسی کرد یا زمانیکه تعداد داده ها کم است، استفاده میکنند.
از آنجا که لحاظ نکردن برخی از متغیرها در ساختار مدلها موجب ایجاد عدم کارایی در برآوردهای مدلهای اقتصادسنجی میشود، روش داده های تلفیقی که از ترکیب اطلاعات سریهای زمانی و داده های مقطعی تشکیل شده است، اثر این نوع متغیرهای لحاظ نشده یا غیر قابل اندازهگیری را بهتر از داده های مقطعی طی یک سال یا داده های سری زمانی برای یک مقطع زمانی نشان میدهد. داده های تلفیقی روند گذشته متغیرها را در برگرفته و از نظر لحاظ کردن پویایی متغیرها، اطمینان ایجاد میکند. یک مدل تجربی بزرگ میتواند به طور کاملتری روابط بین متغیرهای مربوطه، اثرات مثبت و منفی که به لحاظ آماری معنیدار هستند، متغیرهای زمان و مکان، اثرات و روابط متقابل بین متغیرها را مشخص کند. ادغام داده های سری زمانی و مقطعی و ضرورت استفاده از آن بیشتر به علت افزایش تعداد مشاهدات و بالابردن درجۀآزادی است.
3-9-2 روش های تخمین مدلهای ادغام شده
برآورد روابطی که در آنها از داده های ترکیبی (سری زمانی، مقطعی) استفاده میشود، غالبا با پیچیدگیهایی مواجه است. در مدلهای پانل، بعضی از متغیرها بین واحدهای مقطعی و یا طی زمان تغییر میکنند. آنچهکه به طور کلی در مدلهای پانل مطرح میگردد، وجود p واحد مجزا است که با شاخص i از 1 تا p شمارهگذاری میشود؛ همچنین mدوره زمانی متوالی که با شاخص t از 1 تاm شمارهگذاری میشوند وجود دارد که مجموع n= pm مشاهده موجود خواهد بود.
برآورد روابطی که در آنها از داده های پانل (مقطعی- سری زمانی) استفاده میشود، غالبا با پیچیدگیهایی مواجه است. ضرایب مدل، واکنش متغیر وابسته نسبت به تغییرات k امین متغیر مستقل در i امین مقطع را در زمان t اندازهگیری میکند. در حالت کلی فرض میشود که این ضرایب در میان تمامی واحدهای مقطعی و زمانی مختلف متفاوت است. در حالت کلی متغیرهای یک مدل پانل را میتوان به صورت زیر تعریف نمود:
رگرسیون خطی این پانل، عبارت خواهد بود از:
: ارزش متغیر وابسته برای واحد i ام در دوره t ام.
: ارزش متغیر توضیحی j ام در دوره t ام.
(که i=1,…,p؛ t=1,…,m و j=1,…,k).
در رابطه فوق دارای میانگین صفر و واریانس ثابت است. اثرات ثابت و نشانگر تفاوتها در ویژگیهای خاص فردی، بنگاهها یا کشورها است. جزء اخلال است.
در این رگرسیون دستگاه عمومی پارامترهای تمام واحدها در تمام زمانها بیان گردیدهاست. این رگرسیون را میتوان به صورت ماتریسی نیز در نظر گرفت که در آن یک بردار از واحدها، اسکالر و میباشند.
اختلاف بین مقاطع در نشان داده میشود و در طول زمان ثابت فرض میگردد. اگر فرض ما این باشد که برای تمام بنگاهها ثابت است، روش حداقل مربعات معمولی، تخمینهای کارا و سازگاری از و به دست خواهد داد. ولی اگر فرض کنیم که در بین مقاطع مختلف اختلاف وجود دارد، باید از روش های دیگری برای تخمین استفاده شود.
مدلهای پانل دیتا به پنج گروه کلی تقسیم میشود:
مدلهایی که در آن تمامی ضرایب ثابتاند و فرض میشود که جمله اختلال قادر است تمام تفاوتهای میان واحدهای مقطعی و زمان را دریافت کند و توضیح دهد که به این مدل pooling گویند.
مدلهایی که در آن ضرایب مربوط به متغیرها (شیبها) ثابتند و تنها عرض از مبدأ برای واحدهای مختلف مقطعی متفاوت است.
3
ضرایب مربوط به متغیرها (شیبها) ثابتاند و تنها عرض از مبدأ در زمانها و واحدهای مختلف مقطعی تغییر میکند.
همه ضرایب برای تمام واحدهای مقطعی متفاوت است.
تمام ضرایب هم نسبت به زمان هم نسبت به واحدهای مقطعی متفاوت است.
در خصوص روش های تخمین مدلهای فوق الذکر میتوان گفت که در حالتهای 2و3 و4 بسته به اینکه کدام یک از ضرایب ثابت یا متغیر باشد به مدلهای تاثیرات ثابت یا تاثیرات تصادفی تقسیم میشوند. (اشرفزاده و مهرگان، 1387).
3-9-3 آزمون F لیمر
در خصوص استفاده از پانل، آزمون مربوط به همگنی مقاطع انجام میپذیرد. در صورتی که شرکتها همگن باشند، میتوان به سادگی از روش حداقل مربعات معمولی اس تفاد
ه نمود، در غیر این صورت، ضرورت استفاده از پانل ایجاب میگردد.
در آزمون F فرضیه یکسان بودن عرض از مبدأها (روش پولینگ یا ترکیبی)، در مقابل فرضیه مخالف، ناهمسانی عرض از مبدأها، (روش داده های تابلویی) قرار میگیرد. بنابراین در صورت رد فرضیه روش داده های تابلویی پذیرفته میشود.
فرضیات این آزمون براساس ها، که بیانکنندهی اثرات فردی و یا ناهمگنیها هستند به صورت زیر است:
: ها مخالف صفر است حداقل یکی از
این آزمون با بهره گرفتن از مجموع مربعات باقیمانده مقید حاصل از مدل ترکیبی به دست آمده از OLS و مجموع مربعات باقیمانده غیر مقید حاصل از تخمین رگرسیون درونگروهی به صورت زیر است :
i =1,2,…,N مدل مقید
i =1,2,…,N مدل نامقید
آماره آزمون F به شرح زیر است :
که در آن N تعداد مقاطع، K تعداد متغیرهای توضیحی و T تعداد مشاهدات در طول زمان است. با مقایسه آماره F محاسباتی با Fجدول، میتوان در صورت بزرگتر بودن آماره F محاسباتی از روش پانل استفاده کرد.
3-9-4 آزمون هاسمن
برای تشخیص اینکه در برآورد مدلهای پانل دیتا کدام روش (اثرات ثابت و اثرات تصادفی) مناسب میباشد، از آزمون هاسمن (1980) استفاده میشود. در آزمون هاسمن، فرضیه صفر و فرضیه مقابل آن به صورت زیر بیان میگردد:
فرضیه صفر به معنای این است که بین جمله خطا (که دربرگیرنده اثرات فردی است)، و متغیرهای توضیحی، هیچ ارتباطی وجود ندارد و در واقع، مستقل از یکدیگر میباشند. این در حالی است که فرضیه مقابل به این معنی است که بین جزء اخلال و متغیرهای توضیحی، همبستگی وجود دارد (اشرف زاده و مهرگان،1387).
در صورت رد فرضیه صفر، بهتر است که از روش اثرات ثابت استفاده شود.
اگر b تخمین زننده روش اثرات ثابت، و تخمینزن روش تصادفی باشد، آنگاه میتوان نوشت:
هاسمن ثابت نمود که عبارت مذکور دارای توزیع  میباشد.

K: تعداد متغیرهای توضیحی
اگر آماره محاسبه شده از این آزمون از  بزرگتر باشد، فرضیه صفر مبنی بر اثر تصادفی رد شده و فرض اثر ثابت پذیرفته میشود.
3-9-5 مدل اثر ثابت (FEM)
استدلال پایهای مدل اثرات ثابت آن است که در تصریح مدل رگرسیونی نمیتوان متغیرهای توضیحی مناسب را که طی زمان تغییر نمیکنند، وارد مدل کنیم. از این رو، وارد کردن متغیرهای مجازی، پوشش و جبرانی بر این بیتوجهی وناآگاهی میباشد. استفاده ازدادههای تابلویی با اثرات ثابت یک راه حل مناسب برای عدم تشخیص رگرسیون به خصوص زمانیکه اثرات ویژه هر واحد )اثرات فردی ( براثرات زمانی آن غالب میباشد، خواهد بود.
یک روش متداول در فرمولبندی مدل پانل دیتا بر این فرض استوار است که اختلاف بین مقطعها را میتوان به صورت تفاوت در عرض از مبدأ نشان داد.
به فرض که و شامل t مشاهده برای واحد i ام باشد و بردار جزء اختلال بوده و دارای ابعاد بوده باشد، در نتیجه داریم:

که در این فرمولها i بردار یکه با ابعاد میباشد، مدل فوق را میتوان به شکل خلاصه به صورت زیر نوشت.
که متغیر مجازی برای نشان دادن i امین مقطع میباشد حال اگر ماتریس D را به صورت:
با ابعاد n و nT تعریف کنیم خواهیم داشت:
که این رابطه به عنوان مدل حداقل مربعات متغیر مجازی

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *