(کردستان، لرستان، ایلام و همدان) جامعه آماری بررسی حاضر را تشکیل دادند.
3-5-1 نمونه
رؤسای پلیس آگاهی استان کرمانشاه و استان های همجوار آن (کردستان، لرستان، ایلام و همدان)، معاونین امورشهرستان های پلیس آگاهی استان کرمانشاه و استان های همجوار آن(کردستان، لرستان، ایلام و همدان)، رؤسای ادارات ده گانه پلیس آگاهی (مبارزه با سرقت، جرایم جنایی، اقتصادی، جعل و کلاهبرداری، قاچاق کالا، اداره ی تشخیص هویت، اطلاعات جنایی، پشتیبانی عملیات اداری، پشتیبانی و عملیات ویژه) و رؤسای پلیس آگاهی شهرستان های استان کرمانشاه (اسلام آبادغرب، پاوه، تازه آباد، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، سنقر، صحنه، قصرشیرین، کنگاور، گیلان غرب و هرسین)، استان کردستان (بانه، بیجار، دهگلان، دیوان دره، سروآباد، سقز، قروه، کامیاران و مریوان)، استان لرستان (ازنا، الیگودرز، بروجرد، پل دختر، چگنی، دلفان، دورود، سلسله و کوهدشت)، استان ایلام (آبدانان، ایوان، چوار، دره شهر، دهلران، شیروان و چرداول، ملکشاهی و مهران) و استان همدان (اسدآباد، بهار، تویسرکان، رزن، فامنین، کبودرآهنگ، ملایر و نهاوند)، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند (جدول 3 – 1).
جدول (3 – 1) نمونه تحقیق به تفکیک سطوح مدیریت
سطوح مدیریت
تعداد
مدیران ارشد
رؤسای پلیس آگاهی استان کرمانشاه و استان های همجوار آن (کردستان، لرستان، ایلام و همدان)
5
مدیران میانی
معاونین امور شهرستان های پلیس آگاهی استان کرمانشاه و استان های همجوار آن (کردستان، لرستان، ایلام و همدان)
5
رؤسای ادارات ده گانه پلیس آگاهی
50
رؤسای پلیس آگاهی شهرستان های استان کرمانشاه و استان های همجوار آن (کردستان، لرستان، ایلام و همدان)
47
کل
107
شایان ذکر است که پس از توزیع پرسشنامه ها بین نمونه تحقیق، تعداد 102 پرسشنامه به محقق بازگردانده شد.
3-5-2 روش نمونه گیری
نمونه تحقیق به صورت تمام شمار از جامعه ی آماری تحقیق انتخاب شدند.
3-5-3 ابزار پژوهش
ابزار جمع آوری اطلاعات و داده های پژوهش، پرسشنامه است.
پرسشنامه محقق ساخته
در این تحقیق برای سنجش عوامل ارتقای شایستگی مدیران پلیس آگاهی، پرسشنامه ای با 45 سؤال براساس مدل سه شاخگی دکتر حسن میرزایی اهرنجانی طراحی گردید. این پرسشنامه عوامل محتوایی، ساختاری و زمینه ای مدل سه شاخگی را در قالب 8 خرده مقیاس می سنجد (جدول 3 – 2). و از نوع آزمون های بسته پاسخ است که هریک از سؤالات آن از یک طیف 5 درجه ای (کاملاً مخالفم = 1، مخالفم = 2، نظری ندارم = 3، موافقم = 4 و کاملاً موافقم = 5) تشکیل شده است. برای به دست آوردن نمره مربوط به هر خرده مقیاس کافی است نمره همه ی سؤالات مربوط به خرده مقیاس موردنظر را با هم جمع کنیم.
جدول (3 – 2) راهنمای پرسشنامه محقق ساخته
شماره سؤال
تعداد
خرده مقیاس
عوامل
33، 25، 17، 9، 1
5
انگیزش
محتوایی
34، 26، 18، 10، 2
5
سطح دانش
35، 27، 19، 11، 3
5
آمادگی یادگیری
36، 28، 20، 12، 4
5
نحوه ارزیابی عملکرد
ساختاری
37، 29، 21، 13، 5
5
توسعه فناوری اطلاعات
38، 30، 22، 14، 6
5
سطح پاداش دهی

45، 44، 43، 42، 41، 39، 31، 23، 15، 7
10
فرهنگ
زمینه ای
40، 32، 24، 16، 8
5
رضایت شهروندان
شایان ذکر است که سؤالات خرده مقیاس انگیزش، برگرفته از پرسشنامه ی سنجش انگیزه ی مدیریت ماینر و اسمیت است. با بهره گرفتن از این پرسشنامه انگیزه ی افراد برای اداره ی یک سازمان بزرگ و پیچیده مورد ارزیابی قرار می گیرد (مقیمی، 1377، ص 349). سؤالات خرده مقیاس آمادگی یادگیری، برگرفته از پرسشنامه ی آمادگی برای خودراهبری در یادگیری فیشر و همکارانش (2001) است. سؤالات خرده مقیاس نحوه ارزیابی عملکرد، برگرفته از پرسشنامه مفروضات ارزیابی عملکرد رابرت کوئین و همکارانش است. این سؤالات حاکی از یک شیوه پیشرفته برای ارزیابی عملکرد است که تأکید زیادی بر نقش مشاوره ای و آموزشی سرپرست دارد. در این جا سرپرست به زیردستان کمک می کند که کارشان را بهتر انجام دهند (مقیمی، 1377، ص 85 و 86). سؤالات خرده مقیاس فرهنگ، برگرفته از پرسشنامه ی نگرش های فرهنگی هافستد است. و فرهنگ جمع گرایی و اجتناب از عدم اطمینان را می سنجد. برای اطمینان از روایی ابزار، پرسشنامه به چند نفر از خبرگان موضوع از جمله اساتید راهنما و مشاور ارائه و نظر موافق آنان اخذ شد. برای اطمینان از پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر با 85/0 به دست آمد. یک نمونه از سؤالات این پرسشنامه به این شرح است: من برای انجام وظایف تکراری که اغلب با کار مدیریتی مرتبط باشد، تمایل دارم.
پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیران و رؤسا
در این تحقیق برای سنجش شایستگی مدیران از پرسشنامه بومی سازی شده رابرت. ای. براون استفاده شد. در این پرسشنامه، 8 شایستگی در قالب 63 پرسش 5 گزینه ای (هرگز = 1، به ندرت = 2، گاهی = 3، اغلب = 4 و همیشه = 5) مطرح شده است. از مجموع سؤالات، 9 نمره شامل 8 نمره برای هریک از شایستگی ها و یک نمره کل به دست می آید. نمره بالاتر بیانگر شایستگی بیشتر است.
جدول (3 – 3) راهنمای پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیران و رؤسا
شماره سؤال
تعداد سؤال
شایستگی ها
10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1
10
مهارت های ارتباطی
17، 16، 15، 14، 13، 12، 11
7
تصمیم گیری
25، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18
8
تشویق، نوآوری و تغییر
33، 32، 31، 30، 29، 28، 27، 26
8
ارتباطات کاری
44، 43، 42، 41، 40، 39، 38، 37، 36، 35، 34
11
مهارت های رهبری
51، 50، 49، 48، 47، 46، 45
7
مهارت های حرفه ای
57، 56، 55، 54، 53، 52
6
به کارگیری قابلیت ها
63، 62، 61، 60، 59، 58
6
توسعه فعالیت تیمی

عربی (1391) نسخه ای از پرسشنامه بومی سازی شده رابرت. ای. براون را در پژوهش خود استفاده و آلفای کرونباخ آن را 98/0 برآورد کرده است. روایی محتوایی این پرسشنامه نیز قابل قبول گزارش شده است. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر با 92/0 به دست آمد. یک نمونه از سؤالات این پرسشنامه به این شرح است: پاسخگوی نظرات (همکاران، رؤسا، همترازان سازمانی و ارباب رجوع) به روش سازنده می باشم.
3-6 روش گردآوری داده ها
به منظور گردآوری داده های بررسی حاضر، از تاریخ 3/2/93 لغایت 22/2/93 به پلیس آگاهی استان کرمانشاه و استان های همجوار آن (کردستان، لرستان، ایلام و همدان) مراجعه و پس از انجام هماهنگی های لازم، پرسشنامه ها به صورت فردی در اختیار نمونه تحقیق قرار گرفت. اطلاعات پرسشنامه های جمع آوری شده کدگذاری و وارد نرم افزار 18SPSS شد.
3-6-1 روش تجزیه و تحلیل داده ها
در مطالعه ی حاضر از آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه، تحلیل و بررسی داده ها استفاده شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
در این فصل ابتدا آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) سپس آمار استنباطی داده ها در قالب جدول و نمودار ارائه شده است. در بخش آمار استنباطی داده ها، آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن توزیع نمره ها و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون برای آزمون فرضیه های تحقیق ارائه شده است.
4-2 آمار توصیفی
در جدول (4-1) فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها برحسب تحصیلات ارائه شده است.
جدول (4-1) توزیع فراوانی و درصد آزمودنی‌ها برحسب تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
لیسانس و بالاتر
70
6/68
فوق دیپلم
25
5/24
دیپلم
7
9/6
نتایج جدول (4-1) نشان می دهد که 6/68 درصد از آزمودنی‌ها دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر، با بیشترین فراوانی(70 نفر) و 9/6 درصد از آزمودنی‌ها دارای مدرک دیپلم، با کمترین فراوانی (7 نفر) هستند.
نمودار(4-1) درصد آزمودنی‌ها به تفکیک تحصیلات
در جدول (4-2) فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها برحسب درجه ارائه شده است.
جدول (4-2) توزیع فراوانی و درصد آزمودنی‌ها برحسب درجه
درجه
فراوانی
درصد فراوانی
سرهنگ
15
7/14
سرهنگ 2
21
6/20
سرگرد
28
5/27
سروان
17
7/16
ستوان
21
6/20
نتایج جدول (4-2) نشان می دهد که بیشتر آزمودنی‌ها (28 نفر) 5/27 درصد دارای درجه سرگردی و کمترین درصد 7/14 (15 نفر) آن ها دارای درجه سرهنگی هستند.
نمودار (4-2) درصد آزمودنی‌ها به تفکیک درجه
در جدول (4-3) فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها به تفکیک محل خدمت ارائه شده است.
جدول (4-3) توزیع فراوانی و درصد آزمودنی‌ها برحسب محل خدمت
محل خدمت
فراوانی
درصد
کرمانشاه
25
5/24
همدان
19
6/18
لرستان
22
6/21
کردستان
19
6/18
ایلام
17
7/16
نتایج جدول (4-3) نشان می دهد که ب
یشترین درصد آزمودنی‌ها 5/24 (25 نفر) محل خدمتشان کرمانشاه و کمترین درصد 7/16 (17 نفر) آن ها محل خدمتشان ایلام است.
نمودار(4-3) درصد آزمودنی‌ها برحسب محل خدمت
در جدول (4-4) میانگین و انحراف معیار متغیرهای سن و مدت خدمت آزمودنی ها ارائه شده است.
جدول (4-4) میانگین و انحراف معیار متغیرهای سن و مدت خدمت
تعداد
میانگین
انحراف معیار
کمترین میانگین
بیشترین میانگین
سن
102
44/39
14/5
24
52
مدت خدمت
102
51/19
44/5
6
29
باتوجه به جدول فوق میانگین سن آزمودنی‌ها 14/5±44/39 و میانگین مدت خدمت 44/5±51/19 است. پایین‌ترین و بالاترین سن گزارش شده به ترتیب 24 و 52 و مدت خدمت 6 و29 سال است.
جداول (4-5) تا (4-7) فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار سؤال‌های زیرمقیاس عوامل محتوایی را براساس مقیاس لیکرت نشان می‌دهد.
جدول (4-5) توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار سؤال‌های مقیاس انگیزش
سؤال
کاملاً مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملاً موافقم
میانگین
انحراف معیار
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1


32
4/31
12
8/11
48
1/47
10
8/9
35/3
03/1
9


2
2
1
1
48
1/41
51
50
45/4
62/0
17


3
9/2
4
9/3
73
6/71
22
6/21
12/4
60/0
25


1
1
12
8/11
54
9/52
35
3/34
21/4
68/0
33


4
9/3
6
9/5
68
7/66
24
5/23
10/4
66/0
جدول (4-5) فراوانی و درصد فراوانی سؤالات مقیاس انگیزش را براساس طیف لیکرت نشان می‌دهد. بیشترین میانگین 62/0±45/4 مربوط به سؤال نه و کمترین میانگین 03/1±35/3 مربوط به سؤال یک است.
جدول (4-6) توزیع فراوانی و درصد، میانگین و انحراف معیار سؤال‌های مقیاس سطح دانش
سؤال
کاملاً مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملاً موافقم
میانگین
انحراف معیار
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
2


3
9/2
1
1
47
1/46
51
50
43/4
66/0
10


1
1
1
1
27
5/26
73
6/71
69/4
54/0
18


11
8/10
10
8/9
66
7/64
15
7/14
83/3
81/0
26

1
1
3
9/2
64
7/62
34
3/33
28/4
57/0
34


2
2
7
9/6
78
5/76
15
7/14
04/4
54/0
جدول (4-6) فراوانی و درصد فراوانی سؤالات مقیاس دانش را براساس طیف لیکرت نشان می‌دهد. بیشترین میانگین 54/0± 69/4 مربوط به سؤال ده و کمترین میانگین 81/0± 83/3 مربوط به سؤال هجده است.
جدول (4-7) توزیع فراوانی و درصد، میانگین و انحراف معیار سؤال‌های مقیاس آمادگی یادگیری
سؤال
کاملاً مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملاً موافقم
میانگین
انحراف معیار
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
3
3
9/2
18
6/17
81
4/79
76/4
49/0
11


12
8/11
90
2/88
88/4
32/0
19


1
1
1
1
24
5/23
76
5/74
72/4
53/0
27
7
9/6
56
9/54
39
2/38
31/4
60/0
35


6
9/5
2
2
73
6/71
21
6/20
07/4
68/0
جدول (4-7) فراوانی و درصد فراوانی سؤالات مقیاس آمادگی یادگیری را براساس طیف لیکرت نشان می‌دهد. بیشترین میانگین 32/0±88/4 مربوط به سؤال یازده و کمترین میانگین 68/0±07/4 مربوط به سؤال سی و پنج است.
جداول (4-8) تا (4-10) فراوانی و درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار سؤال‌های زیرمقیاس عوامل ساختاری را براساس مقیاس لیکرت نشان می‌دهد.
جدول (4-8) توزیع فراوانی و درصد، میانگین و انحراف معیار سوال‌های مقیاس نحوه ارزیابی عملکرد
سؤال
کاملاً مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملاً موافقم
میانگین
انحراف معیار
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
4


11
8/10
16
7/15
60
8/58
15
7/14
77/3
83/0
12
1
1
26
5/25
25
5/24
42
2/41
8
8/7
29/3
97/0
20


22
6/21
25
5/24
35
3/34
20
6/19
52/3
04/1
28


24
5/23
36
3/35
35
3/34
7
9/6

 
 
25/3
89/0
36


9
8/8
15
7/14
53
52
25
5/24
92/3
86/0
جدول (4-8) فراوانی و درصد فراوانی سؤال‌های مقیاس نحوه ارزیابی عملکرد را براساس طیف لیکرت نشان می‌دهد. بیشترین میانگین 86/0±92/3 مربوط به سؤال سی و شش و کمترین میانگین 89/0 ±25/3 مربوط به سؤال بیست و هشت است.
جدول(4-9)توزیع فراوانی و درصد، میانگین و انحراف معیار سؤال‌های مقیاس توسعه فناوری اطلاعات
سؤال
کاملاً مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملاً موافقم
میانگین
انحراف معیار
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
5


3
9/2
7
9/6
47
1/46
45
1/44
31/4
73/0
13
1
1
23
5/22
11
8/10
59
8/57
8
8/7
49/3
96/0
21
3
9/2
9
8/8
4
9/3
51
50
35
3/34
04/4
004/1
29
2
2
32
4/31
3
9/2
56

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

9/54
9
8/8
37/3
08/1
37
3
9/2
19
6/18
12
8/11
54
9/52
14
7/13
56/3
04/1
جدول (4-9) فراوانی و درصد فراوانی سؤال‌های مقیاس توسعه فناوری اطلاعات را براساس طیف لیکرت نشان می‌دهد. بیشترین میانگین 73/0± 31/4 مربوط به سؤال پنج و کمترین میانگین 08/1± 37/3 مربوط به سؤال بیست و نه است.
جدول(4-10) توزیع فراوانی و درصد، میانگین و انحراف معیار سؤال‌های مقیاس سطح پاداش دهی
سؤال
کاملاً مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملاً موافقم
میانگین
انحراف

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *