دانلود پایان نامه

هیدرولیز می شوند. بامقایسه سرعت های نسبی هیدرولیز سوبسترا ها و یا از نسبت های مقادیر Vmax/Km چنین بر می آید که یک اختلاف 50 مرتبه ایی در تمایل برای پاراکسون و سارین بین ایزوفرم ها وجود دارد جدول(1-4) اگرچه صحت این مقایسه به طور in vivo ثابت نگردیده است. ولی اختلاف محسوس در برتری ایزوفرمی قابل پیش بینی است به طور مثال می توان پیش بینی کرد که افراد هموزیگوت برای PON(192R) اگر در معرض سارین قرار گیرند حساسیت بیشتری نشان خواهند داد. این افراد ممکن است در پاک سازی کامل خون و بافت ها از سارین ضعیف تر و نسبت به اثرات درازمدت این عوامل در خطر بیشتر می باشند. از طرف دیگر کارگران کشاورزی از جمله سمپاش ها و یا کارگران کارخانه تولید سموم که برای ایزوفرم R هموزیگوت هستند احتمالا تحمل بیشتری نسبت به پاراکسوناز را نشان می دهند(130).
مواد و روش ها:
مطالعه موردی-شاهدی آینده نگرحاضر از تاریخ اول تیر 1393 به مدت 3 ماه بر روی بیماران دچار آسیب سوختگی بستری شده در بخش اورژانس بیمارستان سوانح و سوختگی مطهری تهران که حداکثر 4 ساعت از سوختگی آنها گذشته بود انجام شد. نمونه گیری با شیوه غیر احتمالی و در دسترس صورت گرفت. در این مطالعه هیچ گونه محدودیتی در زمینه سن، جنس و درصد سوختگی لحاظ نگردید. مطالعه به تایید کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران رسید.
بیماران با سابقه سو مصرف الکل، حاملگی، استفاده از آنتی اکسیدان ها، مکمل های روغن ماهی و آنتی اکسیدان ها و استاتین ها در یک ماه گذشته، ویروس نقص ایمنی انسان، هپاتیت بی و سی، عفونت فعال، فشار خون بالا، دیابت ملیتوس، چربی خون (hyperlipidemia)، بیماری تیروئیدی، نارسایی مزمن تنفسی، روماتوئید ورم مفاصل، سیروز، بیماری کلیوی، بیماری قلبی عروق کرونر (CHD)، بیماری عروق مغزی یا تومور بدخیم و بیمارانی که تمایل به داخل شدن به مطالعه را نداشتند از مطالعه خارج شدند.
جمع‌آوری اطلاعات به وسیله چک لیست تهیه شده جهت این مطالعه که شامل اطلاعات دموگرافیک، سابقه بیماری های قبلی، نتایج آزمایشات و اقدامات پاراکلینیک بیماران و در نهایت سطح فعالیت سرمی آنزیم پاراکسوناز آنها بود صورت گرفت.
جهت تهیه سرم، خون کامل در لوله های 10 میلی لیتری بدون مواد ضد انعقاد جمع آوری شد. خون گیری از افراد دچار سوختگی در نیم ساعت اول پذیرش در اورژانس و از افراد شاهد به صورت ناشتا انجام شد. و پس از نیم ساعت و لخته شدن خون، لوله ها با دور 3000 سانتریفیوژ گردید. پس از اتمام سانتریفیوژ، به کمک سمپلر سرم ها به آرامی جدا و به حجم های مشخصی ( با توجه به مقادیر مورد نیاز برای سنجش های مختلف) تقسیم و در 20- فریز گردید.
پارامتر های بیوشیمیایی شامل سطح قند خون، اسید اوریک، اوره، کراتینین، سطح کلسترول تام، تری گلیسرید، آنزیم های کبدی، کلسترول با دانسیته بالا، سطح سدیم، سطح پتاسیم، کلسیم، فسفر، سطح آلبومین برای هر دو گروه مورد و شاهد به روش رنگ سنجی و با استفاده از کیت های تجاری در دسترس شرکت پارس آزمون (تهران، ایران ) و دستگاه اتوآنالیزور بیوشیمیایی شرکت (Hitachi 912, Roche Diagnostics, USA) انجام شد.
شمارش سلول های خونی (WBC-RBC-HGB-HCT-PLT) به روش ایمپدانس و با استفاده از دستگاه آنالیزور (Sysmex KX21N, USA) اندازه گیری گردید.
فعالیت آنزیم پاراکسوناز یک با استفاده از کیت های تجاری در دسترس شرکت آزمایشگاهی ((Rel Assay Diagnostics®, Gaziantep, Turkey اندازه گیری شد. روش اندازه گیری شامل استفاده از دو معرف بود: معرف اول بافر تریس که حاوی یون کلسیم به عنوان کوفاکتور پاراکسوناز و معرف دوم شامل اتیل پاراکسون که مسئول هیدرولیز پاراکسون و تولید پی نیترو فنول و افزایش جذب در 412 نانومتر بود.
حداقل حجم نمونه لازم بر اساس مطالعاتی(131) که در آن هدف، مقایسه میانگین یک پدیده در گروه کنترل و مورد می باشد با در نظر گرفتن سطح فعالیت پاراکسوناز در بیماران سوختگی و افراد سالم به ترتیب برابر 98 و 86 و واریانس 17 و 15 بر اساس مطالعات قبلی، α=0.05 و توان 90 درصدی (β=0.1) بر مبنای فرمول ذیل 38 مورد و 38 شاهد برآورد گردید.
n=(〖(Z_(1-α/2)+Z_(1-β))〗^2×(S_1^2+S_2^2))/〖(μ_1-μ_2)〗^2
n=(〖(1.94+1.64)〗^2×(〖17〗_^2+〖15〗_^2))/〖(98-86)〗^2
n=38
اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS 19 آنالیز گردید و یافته ها بشکل میانگین ± انحراف معیار بیان گردید. برای مقایسه میانگین مقادیر کمی بین دو گروه مورد و شاهد از تست آماری Mann Whitney U test و برای ارتباط یافته های کمی از روش های Correlation استفاده گردید. برای یافتن ارتباط بین مقادیر کیفی یا اسمی از روش Chi square استفاده شد. مقادیر p کمتر از 05/0 با ارزش تلقی گردید.
یافته ها
متغیرهای دموگرافیک
در نهایت 114 بیمار وارد پژوهش حاضر شدند. 57 (50 درصد) بیمار دچار سوختگی در گروه مورد و 57 (50 درصد) فرد سالم وارد گروه کنترل شدند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه برابر 3/14± 1/33 سال بدست آمد. در جامعه مورد مطالعه 70 درصد نمونه ها مرد بودند (شکل 1).
میانگین سنی در گروه کنترل برابر 8/11±2/34 سال (محدوده 6 تا 53 سال) و در گروه دچار سوختگی 8/16±1/33 سال (محدوده 73 تا 1 سال) بود. آزمون های آماری اختلاف معنی داری از لحاظ سنی بین دو گروه نشان نداد (71/0=p) (شکل 2). شایان ذکر است که 34 (7/60 درصد) فرد در گروه کنترل و 43 (1/81 درصد) فرد در گروه سوختگی مرد بودند. آزمون آماری نشان داد اختلاف معنی داری بین توزیع جنسیتی در دو گروه وجود دارد (02/0=p) (شکل 3).
شکل 1: توزیع جنسیتی افراد مورد مطالعه
شکل 2: مقایسه سنی افراد مورد مطالعه در گروه کنترل و سوختگی
شکل 3: مقایسه توزیع جنسیتی بین گروه های مورد مطالعه
متغیرهای کلینکی و پایه افراد مورد مطالعه
تنها دو فرد در گروه کنترل سابقه بیماری داشتند در حالی که در گروه سوختگی هیچ سابقه بیماری گزارش نگردید (50/0=p). دو مورد بیماری بیان شده شامل 1 مورد هایپوتیروتیدی و 1 مورد کبد چرب بود. در کل جامعه مورد مطالعه نیز دو بیمار سابقه مصرف دارویی را گزارش کردند که هر دو در گروه کنترل بودند (50/0=p) که هر دو مورد فاموتیدین بود. شایان ذکر است 10 (5/17 درصد) بیمار در گروه کنترل و 35 (5/62 درصد) فرد در گروه دچار سوختگی سابقه مصرف دخانیات داشتند (001/0P) (شکل 4). تعداد ضربان قلب (04/0=p) (شکل 5)، تعداد تنفس (001/0p)، فشار خون سیستولیک(82/0(p= (شکل 6)، فشار خون دیاستولیک(45/0p=) (شکل7)
شکل 4: مقایسه توزیع مصرف سیگار در جامعه مورد مطالعه
شکل 5: مقایسه میانگین ضربان قلب افراد مورد مطالعه. * نشان دهنده اختلاف معنی دار بین دو گروه می باشد.
شکل 6:مقایسه میانگین تعداد تنفس در افراد مورد مطالعه .* نشان دهنده اختلاف معنادار بین دو گروه می باشد.
ارزیابی های آزمایشگاهی
تعداد گلبول قرمز (55/0 p=)(شکل7)، تعداد گلبول سفید خون (001/0p)(شکل 8)، سطح هموگلوبین(09/0 p=)(شکل 9)، سطح هماتوکریت (17/0 p=)(شکل 10)، تعداد پلاکت پلاسما (03/0=p)(شکل 11)، سطح قند خون (001/0p)(شکل 12)، سطح اسید اوریک(74/0 p=) (شکل 13)، سطح اوره (67/0 p=)(شکل14)، سطح کراتی نین(43/0 p=)(شکل 15)، سطح تری گلیسرید(65/0 p=)(شکل 16)، سطح کلسترول تام (007/0=p)(شکل 17)، سطح HDL (001/0p)(شکل 18)، سطح SGOT (001/0p)(شکل 19)، سطح SGPT (01/0=p)(شکل 20)، سطح سدیم(65/0 p=)(شکل21)، سطح پتاسیم (001/0p)(شکل 22)، سطح فسفر(74/0 p=)(شکل 23)، سطح کلسیم (04/0=p)(شکل 24)، و سطح آلبومین سرمی (001/0p) (شکل 25) اختلاف معنی داری بین دو گروه دارد. شایان ذکر است سطح پاراکسوناز در گروه دچار سوختگی به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود (001/0p) (شکل 26).
شکل 7:مقایسه میانگین تعداد گلبول قرمز در افراد مورد مطالعه.
شکل 8:مقایسه میانگین تعداد گلبول سفید در افراد مورد مطالعه. * نشان دهنده اختلاف معنی دار بین دو گروه می باشد.
شکل9:مقایسه میانگین هموگلوبین در افراد مورد مطالعه.
شکل10:مقایسه میانگین هماتوکریت در افراد مورد مطالعه.
شکل 11:مقایسه میانگین پلاکت در افراد مورد مطالعه. * نشان دهنده اختلاف معنی دار بین دو گروه می باشد.
شکل 12:میانگین سطح قند خون در افراد مورد مطالعه. * نشان دهنده اختلاف معنی دار بین دو گروه می باشد.
شکل13:مقایسه میانگین اسید اوریک در افراد مورد مطالعه.
شکل 14:مقایسه میانگین اوره خون در افراد مورد مطالعه.
شکل 15:مقایسه میانگین کراتینین در افراد مورد مطالعه. * نشان دهنده اختلاف معنی دار بین دو گروه می باشد
شکل 16:مقایسه میانگین سطح تری گلیسرید درافراد مطالعه .
شکل 17:مقایسه میانگین کلسترول تام در افراد مورد مطالعه. * نشان دهنده اختلاف معنی دار بین دو گروه می باشد
شکل 18: مقایسه میانگین HDL در افراد مورد مطالعه. * نشان دهنده اختلاف معنی دار بین دو گروه می باشد.
شکل 19:مقایسه میانگین SGOT در افراد مورد مطالعه. * نشان دهنده اختلاف معنی دار بین دو گروه می باشد.
شکل 20:مقایسه میانگین SGPT در افراد مورد مطالعه . * نشان دهنده اختلاف معنی دار بین دو گروه می باشد.
شکل 21:مقایسه میانگین سطح سدیم در افراد مورد مطالعه.
شکل 22:مقایسه میانگین سطح پتاسیم در افراد مورد مطالعه. * نشان دهنده اختلاف معنی دار بین دو گروه می باشد.
شکل23:مقایسه میانگین سطح فسفر در افراد مورد مطالعه.
شکل 24 :میانگین سطح کلسیم در افراد مورد مطالعه . * نشان دهنده اختلاف معنی دار بین دو گروه
می باشد.
شکل25:میانگین آلبومین در افراد مورد مطالعه. * نشان دهنده اختلاف معنی دار بین دو گروه می باشد.
شکل 26:میانگین سطح پاراکسوناز سرمی در افراد مورد مطالعه. * نشان دهنده اختلاف معنی دار بین دو گروه می باشد.
یافته های حاصل از آنالیز چند متغیره
یافته های مطالعه حاضر نشان داد حتی پس از تعدیل آنالیزها برای فاکتورهای احتمالی تاثیر گذار بر سطح پاراکسوناز شامل سطح HDL، فعالیت کبدی، مصرف دخانیات و سطح آلبومین پلاسما رابطه معنی داری بین سطح پاراکسوناز و سوختگی وجود دارد بدین مفهوم که سطح این آنزیم پلاسمایی در بیماران دچار سوختگی کمتر از افراد سالم می باشد (03/0=p) (جدول 1).
جدول 1: رابطه بین سطح پاراکسوناز و سوختگی تعدیل شده برای متغیرهای احتمالی تاثیر گذار بر سطح پاراکسوناز
متغیر
β
95 درصد فاصله اطمینان
P
سطح پاراکسوناز
1/16-
6/2- – 9/29-
03/0
مصرف دخانیات
7/9-
4/2-5/21-
1/0
HDL
5/1-
8/1-0/5-
39/0
سطح آلبومین
1/2-
4/3-5/7-
45/0
بحث و نتیجه گیری:
سوختگی به دلیل تخلیه ذخایر آنتی اکسیدانی در انسان می شود بنابراین سوختگی به دلیل تخلیه ذخایر آنتی اکسیدانی سلولی می تواند سبب استرس اکسیداتیو شود(133). از این رو با تخلیه آنتی اکسیدان ها پس از سوختگی ماشه استرس اکسیداتیو و التهاب کشیده می شود. در مراحل بعد تغییرات تنظیمی در جهت بیان تغییرات تنظیمی در جهت بیان برخی از آنزیم ها به منظور مقابله با اثرات مخرب زودرس سوختگی رخ می دهد. علی رغم مطالعات زیادی که روی اثرات مخرب سوختگی انجام شده است اثرات دیررس سوختگی به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعات متعددی در مورد تظاهرات بالینی درازمدت بیماران دچار آسیب سوختگی انجام شده است(134)، (110)، (135) اما مکانیسم های پایه ایی دخیل در بروز این تظاهرات بالینی دراز مدت به خوبی مورد بررسی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهاستان مازندران، آموزش و پرورش، سطح معنادار

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید