دانلود پایان نامه

ش فعالیت PON1 تحت شرایط استرس اکسیداتیو را اساسا به تغییر در وضعیت احیایی گروه های سولفیدریل پروتئین ها نسبت می دهند زیرا ترکیبات دارای گروه سولفیدریل از مهار PON1 توسط ROS مانعت به عمل می آورند(161). گروه های سولفیدریل پروتئین ها جز اصلی آنتی اکسیدانی سرم را شامل می شوند(162). مطالعات نشان داد که سطح گروه SH تام به شدت بیماری کرونر قلب مرتبط می باشد.گروه های SH سرم به عنوان روبشگر های پراکسید عمل نموده و بنابراین از آسیب سلول ها توسط این مکانیسم ممانعت به عمل می آورند(163). در این مطالعه سطح آلبومین سرم که قسمت اعظم پروتئین ها ی سرم را شامل می شود و واجد گروه های تیول می باشد اندازه گیری شد. آلبومین فراوان ترین پروتئین پلاسما و یک آنتی اکسیدان خارج سلولی می باشد. این پروتئین دارای 17 پیوند دی سولفیدی و یک باقیمانده مسئول ظرفیت آنتی اکسیدانی آلبومین در واکنش های با رادیکال های پراکسیل و خنثی نمودن آن ها می باشد. غلظت آلبومین در افراد مسن نیز کاهش معنا داری در مقایسه با افراد جوان تر نشان می دهد(163). کاهش آلبومین سرم منجر به کاهش تیول تام سرم و افزایش استرس در افراد مسن می شود.
بررسی های in vitro نشان می دهد که افزودن نمک های CU(1) به سیستم های تولید کننده H2O2 سبب تشکیل داریکال های آزاد هیدروکسیل شده و این عمل با افزودن هسیتیدین یا آلبومین، در غلظت های فیزیولوژیک ممانعت می شود. از این رو یون های مس سرم خون نمی تواند رادیکال آزاد هیدروکسیل را کاتالیز کند همانطور که در مطالعه حاضر نیز مشاهده شد غلظت آلبومین در بیماران سوختگی به طور معنا داری کمتر از گروه شاهد می باشد. بنابراین می توان تولید رادیکال آزاد هیدروکسیل در این افراد را محتمل دانست .
وجود ارتباط مستقیم بین آلبومین سرم وفعالیت PON1 در این مطالعه حاکی از نقش احتمالی آلبومین در محافظت از پاراکسوناز می باشد به هر حال ارتباط آلبومین با فعالیت پاراکسونازی در بیماران سوختگی می تواند دلالت براین موضوع داشته باشد که رادیکال های آزاد سبب ناکامی آلبومین در محافظت از پاراکسوناز می شود. به علاوه کاهش تدریجی در سطح آلبومین و فعالیت پاراکسونازی با شدت بیماری نیز مشاهده شده است

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوعارزش بازار، ترازنامه، طلاق

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید