دانلود پایان نامه

ابزار
محققان برای اطمینان از روایی و پایایی ابزار از روش های مختلفی استفاده می کنند که عبارتند از: (حافظ نیا، 1387، 157-158)
استفاده از روش های دوگانه و موازی: در این روش محقق می تواند یک ابزار را در دو زمان یا دو مکان به مورد اجرا گذارد؛ یعنی اینکه در یک زمان و مکان دو گروه نمونه متجانس را انتخاب کند و ابزار را درباره آن ها به کار گیرد. یا اینکه ابزار را در دو گروه متجانس ولی متفاوت از حیث زمان و مکان مورد استفاده قرار دهد. سپس می تواند نتایج حاصل را با یکدیگر مقایسه نموده، ضریب همبستگی آن ها را محاسبه نماید. چنانچه نتایج مشابه و ضریب همبستگی بالا باشد (بیش از 90 درصد)، می توان گفت که ابزار دارای روایی و پایایی است.
استفاده از روش مقایسه با معیار: در این روش محقق نیاز به معیار و محک دارد که بتواند نتایج حاصل از ابزار را با آن مقایسه نموده، بسنجد. معیارها و محک ها معمولا مشکل ساخته می شوند و کمتر وجود دارند، ولی در مواردی که موجود هستند محقق می تواند از آن ها استفاده کند. یکی از این معیارها پارامترهای جامعه مثل میانگین سنی جامعه یا طول عمر و ضریب رشد و نظایر آن است. اگر ابزاری بتواند این موارد را درباره نمونه ای از جامعه طوری بسنجد که با پارامترهای جامعه هماهنگی داشته باشد می توان به روایی آن اطمینان کرد.
استفاده از روش پیش آزمون: از طریق این روش مسائل مختلف فرایند تحقیق مورد بررسی مقدماتی قرار می گیرد که یکی از این موارد روایی پایایی ابزار سنجش است. وقتی محقق ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات را طراحی نمود، لازم است آن را به صورت آزمایشی به مورد اجرا گذارد. نتایج گردآوری شده پس از اجرای مرحله پیش آزمون به محقق کمک می کند تا اصلاحات لازم را در بخش ها و مراحل گوناگون تحقیق به عمل آورد. اگر محقق دریابد که نتایج تحقیق آزمایشی پاسخگوی اهداف وی نمی باشد، باید نسبت به اصلاح و تغییر روش های کار و ابزار به کار گرفته شده اقدام کند و این کار را آنقدر ادامه دهد تا در نهایت روش ها و ابزار سنجش از روایی و پایایی و تناسب لازم برخوردار شوند.
آلفای کرونباخ یک ضریب اعتبار است که میزان همبستگی مثبت اعضای یک مجموعه را با هم منعکس می کند، آلفای کرونباخ بر حسب میانگین همبستگی داخلی میان پرسش هایی که یک مفهوم را می سنجد، محاسبه می شود. هر قدر آلفای کرونباخ به عدد 1 نزدیک تر باشد اعتبار سازگاری درونی بیشتر است. (سکاران، 1388، 381)
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های سوال‌های پرسش نامه‌ و واریانس کل را محاسبه کرد سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود (سکاران، 1388، 385)
K : تعداد زیر مجموعه سؤال های پرسشنامه یا آزمون
k2S : واریانس زیرآزمون
2S : واریانس کل آزمون
برای سنجش پایایی پرسشنامه، یک مرحله پیش آزمون انجام گرفت. بدین صورت که ابتدا تعداد 25 پرسشنامه در جامعه مورد نظر توزیع و جمع آوری و پس از وارد کردن داده ها، ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) محاسبه گردید. ضریب مورد نظر برای پرسشنامه اتوماسیون اداری 79/0، رفتار شهروندی سازمانی 73/0، عملکرد کارکنان 85/0 و برای مقیاس بهره وری سازمانی 94/0 تعیین گردید. با توجه به اینکه آلفای محاسبه شده بزرگتر از 7/0 است، پس می توان گفت که قابلیت اعتماد پرسش‌نامه در حد قابل قبول است. (جداول مربوط به آلفای کرونباخ در پیوست می باشد)
3-6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
روش هایی که در تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از :
– تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی
این نوع آمار صرفا به توصیف جامعه می پردازد و هدف آن محاسبه پارامترهای جامعه است. چنانچه محاسبه مقادیر و شاخص های جامعه آماری با استفاده از سرشماری تمامی عناصر آن انجام گیرد آن را آمار توصیفی گویند. (حافظ نیا، 1387، 8) بر اساس آمار توصیفی از شاخص هایی مانند جداول توزیع فراوانی، میانگین و واریانس جهت توصیف داده ها استفاده خواهد شد.
– تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار استنباطی
در این نوع آمار محقق با استفاده از مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه می کند. سپس به کمک تخمین و آزمون فرض آماری، آماره ها به پارامترهای جامعه تعمیم داده می شود. به طور کلی در بحث آماری، هر جا سخن از استنباط و استنتاج باشد، آن را آمار استنباطی می خوانند. (حافظ نیا، 1387، 8-9) در تحلیل های آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده می شود. (همان منبع، 242)
آمار استنباطی :
در تحلیل های آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده می شود. (حافظ نیا، 1387، 242)
* آزمون k-s (کولموگوروف- اسمیرنوف) جهت بررسی نرمال بودن هر یک از توزیع های حاصل از سوالات
آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف ، که به افتخار دو آماردان روسی به نام های اِ.اِن.کولموگوروف63 و اِن.وی.اسمیرنوف64 به این نام خوانده می شود ، روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری منتخب است . ( آذر و مومنی ، 1387 ، 310 )
* آزمون t با نمونه های مستقل
آزمون T برای نمونه های کوچک کاربرد دارد (کمتر از 30 مورد مشاهده)، در سال 1915 به وسیله فردی به نام ویلیام سیلی گوست مشاور امار یکی از موسسات ایرلند مطرح شد. مفهوم اظهارات او این بود که انحراف استاندارد در نمونه های کوچک با انحراف استاندارد در جامعه شباهت کمی دارد؛ بنابراین، برای حل مساله آزمون T را پیشنهاد کرد. توزیع T از بسیاری جهات شبیه توزیع با کمیت Z (نمرات استاندارد) است که از فرمولبه دست می آید. به کمک کمیت Z می توان تفاوت موجود در پراکندگی میان یک سری انحراف نمره از میانگین را به وسیله تقسیم انحراف هر نمره از میانگین (x- ?) بر انحراف استاندارد آن سری نمره (?)، مرتفع نمود و نمره ها را با یکدیگر مقایسه کرد. البته توزیع T با کمیت Z و منحنی طبیعی تفاوت دارد؛ مثلا توزیع کمیت Z طبیعی است، در حالی که توزیع کمیت T تابع تعداد آزمودنی هاست که در درجه ازادی (df) تاثیر دارد و هر چه درجه آزادی بیشتر باشد شکل توزیع به منحنی توزیع طبیعی نزدیکتر است. از آزمون T برای مقایسه و تشخیص تفاوت و رابطه علی استفاده می شود و موارد کاربردی آن عبارت است از: (حافظ نیا، 1387، 250)
الف) آزمون فرض درباره میانگین جامعه؛ ب) آزمون T برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل؛ ج) آزمون T برای گروه های همبسته.
3-7) جمع بندی فصل سوم
فصل حاضر به بیان روش شناسی اجرای تحقیق شامل: روش تحقیق، جامعه آماری، تعداد و روش نمونه گیری، اعتبار و قابلیت اعتماد پرسشنامه، ابزارهای مختلف جمع آوری داده ها و روش جمع آوری داده ها، روش تجزیه و تحلیل داده ها و قلمرو تحقیق در سه گروه قلمرو مکانی، موضوعی و زمانی پرداخته است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و درستی فرضیات تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخش های تحقیق محسوب می شود. بنابراین پس از معرفی روش تحقیق، لازم است با استفاده از داده ها و روش های آماری، به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شود.
در این فصل داده های جمع آوری شده برای تائید یا رد فرضیه های تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند. جهت تحلیل یافته ها ابتدا داده های پژوهش (که در عملیات میدانی از طریق پرسشنامه جمع آوری شده بودند)، استخراج شده اند. سپس کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در بررسی توصیفی داده ها، شاخص های آماری مربوط به هر یک از متغیرهای تحقیق محاسبه گردید. در بخش آمار استنباطی از آزمونهای کولموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها و از آزمون t با نمونه های مستقل جهت بررسی رابطه متغیرها استفاده گردیده است.
4-2) شاخص های توصیفی متغیرها
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرها ی پژوهش، قبل از واکاوی داده های آماری،لازم است این داده ها توصیف شود.آمار توصیفی به تلخیص،توصیف و توضیح ویژگی های مهم داده ها گفته می شود.
توصیف آماری داده ها،گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم برآن ها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش بکار می رود.
* توصیف متغیرهای دموگرافیک
جنسیت
با توجه به نتایج جدول، از 196 نفر شرکت کننده در مطالعه، 58 نفر (29.6 درصد) زن و 138 نفر (70.4 درصد) مرد می باشند.
جدول (4-1): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسیت
متغیر
سطوح متغیر
فراوانی
درصد
جنسیت
زن
58
29.6
مرد
138
70.4
جمع
196
100
نمودار (4-1): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسیت
سن
با توجه به نتایج جدول، از 196 نفر شرکت کننده در مطالعه، 4 نفر (2 درصد) کمتر از 20 سال، 57 نفر (29.1 درصد) بین 21 تا 30 سال، 75 نفر (38.3 درصد) بین 31 تا 40 سال و 36 نفر (18.4 درصد) بین 41 تا 50 سال و 24 نفر (12.2درصد) بیش از 51 سال سن دارند.
جدول (4-2): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سن
متغیر
سطوح متغیر
فراوانی
درصد
سن
کمتر از 20 سال
4
2
30-21
57
29.1
40-31
75
38.3
50-41
36
18.4
بیش از 51 سال
24
12.2
جمع
196
100
نمودار (4-2): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سن
تاهل
با توجه به نتایج جدول، از 196 نفر شرکت کننده در مطالعه، 34 نفر (17.3 درصد) مجرد و 162 نفر (82.7 درصد) متاهل می باشند.
جدول (4-3): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تاهل
متغیر
سطوح متغیر
فراوانی
درصد
تاهل
مجرد
34
17.3
متاهل
162
82.7
جمع
196
100
نمودار (4-3): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تاهل
تحصیلات
با توجه به نتایج جدول، از 196 نفر شرکت کننده در مطالعه، 4 نفر (2درصد) با مدرک زیر دیپلم، 17 نفر (8.7 درصد) دیپلم، 38 نفر (19.4 درصد) فوق دیپلم، 111 نفر(56.6 درصد) لیسانس و 26 نفر (13.3درصد) دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر هستند.
جدول (4-4): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تحصیلات
متغیر
سطوح متغیر
فراوانی
درصد
مدرک تحصیلی
زیردیپلم
4
2
دیپلم
17
8.7
فوق دیپلم
38
19.4
لیسانس
111
56.6
فوق لیسانس و بالاتر
26
13.3
جمع
196
100
نمودار (4-4): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تحصیلات
درآمد
با توجه به نتایج جدول، از 196 نفر شرکت کننده در مطالعه، 29 نفر (14.8درصد) زیر 500 هزار تومان، 112 نفر (57.1 درصد) بین 500 تا یک میلیون تومان، 55 نفر (28.1 درصد) با درآمد بالای یک میلیون تومان می باشند.
جدول (4-5): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب درآمد
متغیر
سطوح متغیر
فراوانی
درصد
درآمد
زیر 500هزار تومان
29
14.8
بین 500 تا1 میلیون تومان
112
57.1
بالای 1 میلیون تومان
55
28.1
جمع
196
100
نمودار (4-5): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب درآمد
سابقه شغلی
با توجه به نتایج جدول، از 196 نفر شرکت کننده در مطالعه، 21 نفر (10.7درصد) با سابقه کمتر از 5 سال، 79 نفر (40.3 درصد) بین 6 تا 10 سال، 73 نفر (37.2 درصد) بین 11 تا 15 سال و 23

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه هایارزش شرکت، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

Written by 

پاسخی بگذارید