دانلود پایان نامه

کولموگروف
2.54
2.92
1.32
1.52
سطح معنی داری
0.73
0.68
0.059
0.4
متغیرها
عملکرد
اداری
مدیریت اسناد
جابه جایی اسناد
تعداد
196
196
196
196
آماره کولموگروف
1.25
2.27
2.11
2.33
سطح معنی داری
0.084
0.32
0.25
0.54
جدول (4-7) و مقادیر بدست آمده (P0.05 = سطح معنی داری) نشان می دهند که فرض H0 مورد تایید می باشد. بنابراین با اطمینان 95% می توان ادعا نمود که هر هشت متغیر از توزیع نرمال پیروی می کنند.
4-4) آزمون فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی: اتوماسیون اداری بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
H0: اتوماسیون اداری بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر ندارد. Sig. ? 0.05
H1: اتوماسیون اداری بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد. Sig. 0.05
در جدول (4-8) نتیجه آزمون فرضیه فوق ارائه شده است. به منظور بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری کارکنان، از آزمون تی استفاده شده است. آماره تی بدست آمده (11.476 =t) می باشد که با درجه آزادی 194در سطح (0.05p ) معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر را می توان رد کرد. یعنی بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسی اتوماسیون اداری بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
جدول (4-8): نتایج آزمون تی فرضیه اصلی پژوهش
متغیر
بهره وری کارکنان
درجه آزادی
سطح معناداری
تایید یا رد فرض صفر
اتوماسیون اداری
11.476
194
0.000
رد
فرضیه اصلی: اتوماسیون اداری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
.
H0: اتوماسیون اداری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر ندارد. Sig. ? 0.05
H1: اتوماسیون اداری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد. Sig. 0.05
در جدول (4-9) نتیجه آزمون فرضیه فوق ارائه شده است. به منظور بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ،از آزمون تی استفاده شده است. آماره تی بدست آمده (10.81 =t) می باشد که با درجه آزادی 194در سطح (0.05p ) معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر را می توان رد کرد. یعنی بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسی اتوماسیون اداری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
جدول (4-9): نتایج آزمون تی فرضیه اصلی پژوهش
متغیر
رفتار شهروندی سازمانی
درجه آزادی
سطح معناداری
تایید یا رد فرض صفر
اتوماسیون اداری
10.81
194
0.000
رد
فرضیه اصلی: اتوماسیون اداری بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
.
H0: اتوماسیون اداری بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر ندارد. Sig. ? 0.05
H1: اتوماسیون اداری بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد. Sig. 0.05
در جدول (4-10) نتیجه آزمون فرضیه فوق ارائه شده است. به منظور بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر عملکرد کارکنان، از آزمون تی استفاده شده است. آماره تی بدست آمده (8.38 =t) می باشد که با درجه آزادی 194در سطح (0.05p ) معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر را می توان رد کرد. یعنی بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسی اتوماسیون اداری بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
جدول (4-10): نتایج آزمون تی فرضیه اصلی پژوهش
متغیر
عملکرد کارکنان
درجه آزادی
سطح معناداری
تایید یا رد فرض صفر
اتوماسیون اداری
8.38
194
0.000
رد
فرضیه اول: به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
H0: به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر ندارد. Sig. ? 0.05
H1: به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد. Sig. 0.05
در جدول (4-11) نتیجه آزمون فرضیه فوق ارائه شده است. به منظور بررسی تاثیر به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر بهره وری کارکنان، از آزمون تی استفاده شده است. آماره تی بدست آمده (9.76 =t) می باشد که با درجه آزادی 194در سطح (0.05p ) معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر را می توان رد کرد. یعنی بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسی به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
جدول (4-11): نتایج آزمون تی فرضیه اول پژوهش
متغیر
بهره وری کارکنان
درجه آزادی
سطح معناداری
تایید یا رد فرض صفر
سیستم های پشتیبانی اداری
9.76
194
0.000
رد
فرضیه دوم: به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
H0: به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر ندارد. Sig. ? 0.05
H1: به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد. Sig. 0.05
در جدول (4-12) نتیجه آزمون فرضیه فوق ارائه شده است. به منظور بررسی تاثیر به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر بهره وری کارکنان، از آزمون تی استفاده شده است. آماره تی بدست آمده (5.87 =t) می باشد که با درجه آزادی 194در سطح(0.05p ) معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر را می توان رد کرد. یعنی بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسی به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
جدول (4-12): نتایج آزمون تی فرضیه دوم پژوهش
متغیر
بهره وری کارکنان
درجه آزادی
سطح معناداری
تایید یا رد فرض صفر
ارتباطات از راه دور
5.87
194
0.000
رد
فرضیه سوم: به کارگیری سیستم های جا به جایی اسناد بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
H0: به کارگیری سیستم های جابه جایی اسناد بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر ندارد. Sig. ? 0.05
H1: به کارگیری سیستم های جابه جایی اسناد بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد. Sig. 0.05
در جدول (4-13) نتیجه آزمون فرضیه فوق ارائه شده است. به منظور بررسی تاثیر به کارگیری سیستم های جابه جایی اسناد بر بهره وری کارکنان ،از آزمون تی استفاده شده است. آماره تی بدست آمده(7.05 =t) می باشد که با درجه آزادی 194در سطح(0.05p ) معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر را می توان رد کرد. یعنی بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسی به کارگیری سیستم های جابه جایی اسناد بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
جدول (4-13): نتایج آزمون تی فرضیه سوم پژوهش
متغیر
بهره وری کارکنان
درجه آزادی
سطح معناداری
تایید یا رد فرض صفر
سیستم های جابه جایی اسناد
7.05
194
0.000
رد
فرضیه چهارم: به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
H0: به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر ندارد. Sig. ? 0.05
H1: به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد. Sig. 0.05
در جدول (4-14) نتیجه آزمون فرضیه فوق ارائه شده است. به منظور بررسی تاثیر به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر بهره وری کارکنان، از آزمون تی استفاده شده است. آماره تی بدست آمده (8.68 =t) می باشد که با درجه آزادی 194در سطح (0.05p ) معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر را می توان رد کرد. یعنی بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسی به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
جدول (4-14): نتایج آزمون تی فرضیه چهارم پژوهش
متغیر
بهره وری کارکنان
درجه آزادی
سطح معناداری
تایید یا رد فرض صفر
سیستم های مدیریتی اسناد
8.68
194
0.000
رد
فرضیه پنجم: به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
H0: به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر ندارد. Sig. ? 0.05
H1: به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد. Sig. 0.05
در جدول (4-15) نتیجه آزمون فرضیه فوق ارائه شده است. به منظور بررسی تاثیر به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، از آزمون تی استفاده شده است. آماره تی بدست آمده (10.81 =t) می باشد که با درجه آزادی 194در سطح (0.05p ) معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر را می توان رد کرد. یعنی بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسی به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
جدول (4-15): نتایج آزمون تی فرضیه پنجم پژوهش
متغیر
رفتار شهروندی
درجه آزادی
سطح معناداری
تایید یا رد فرض صفر
سیستم های پشتیبانی اداری
10.81
194
0.000
رد
فرضیه ششم: به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
H0: به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر ندارد. Sig. ? 0.05
H1: به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد. Sig. 0.05
در جدول (4-16) نتیجه آزمون فرضیه فوق ارائه شده است. به منظور بررسی تاثیر به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، از آزمون تی استفاده شده است. آماره تی بدست آمده (5.69 =t) می باشد که با درجه آزادی 194در سطح (0.05p ) معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر را می توان رد کرد. یعنی بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسی به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد .
جدول (4-16): نتایج همبستگی آزمون فرضیه ششم پژوهش
متغیر
رفتار شهروندی
درجه آزادی
سطح معناداری
تایید یا رد فرض صفر
سیستم ارتباط از راه دور
5.69
194
0.000
رد
فرضیه هفتم: به کارگیری سیستم های جا به جایی اسناد بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
H0: به کارگیری سیستم های جابه جایی اسناد بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر ندارد. Sig. ? 0.05
H1: به کارگیری سیستم های جابه جایی اسناد بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد. Sig. 0.05
در جدول (4-17) نتیجه آزمون فرضیه فوق ارائ

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد دربارهاستان هرمزگان، کارشناسان

Written by 

پاسخی بگذارید