دانلود پایان نامه

شود. بدون آنکه واقعا بدانیم آیا این تکنولوژی تاثیر مطلوب و مورد نظر را در اداره و یا زمینه مورد نظر دارد یا خیر؟
فناوری اتوماسیون اداری نیز از این قاعده مستثنی نیست. اینکه تکنولوژی اتوماسیون اداری باعث افزایش بهره وری در بیشتر کشورهای استفاده کننده از آن شده است، تردیدی وجود ندارد، اما قبل از پیاده نمودن و یا حتی در حین پیاده سازی اتوماسیون اداری در نظام آموزشی کشور، به ویژه آموزش و پرورش که اساسی ترین محور تعلیم و تربیت کشور می باشد، باید تاثیر آن بر بهره وری سازمانی، عملکرد کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی آنان سنجیده شود.
همچنین با توجه به ا?نکه حجم مکاتبات اداری و گردش نامه ها و اسناد در سازمانها و مؤسسات اداری بس?ار با? م? باشد، وجود ?ک س?ستم نامناسب مکاتبات اداری باعث ات?ف زمان، صرف انرژی ب?شتر، افزا?ش هز?نه ها و در نت?جه غ?ر بهره ور شدن سازمان م? شود. تنها ?ک س?ستم مناسب و سر?ع اداری م? تواند حجم عمده ای از پاسخ ها را کاهش داده و باعث صرفه جو?? اقتصادی و افزا?ش بهره وری گردد. از این رو پرداختن به این موضوع در قلمرو زمانی و مکانی پژوهش حاضر جای بحث دارد.
1-4) اهداف پژوهش
1-4-1) هدف اصلی
– تعیین تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران.
1-4-2) اهداف ویژه
1. تعیین تاثیر به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران؛
2. تعیین تاثیر به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران؛
3. تعیین تاثیر به کارگیری سیستم های جا به جایی اسناد بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران؛
4. تعیین تاثیر به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران؛
5. تعیین تاثیر به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران؛
6. تعیین تاثیر به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران؛
7. تعیین تاثیر به کارگیری سیستم های جا به جایی اسناد بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران؛
8. تعیین تاثیر به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران؛
9. تعیین تاثیر به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران؛
10. تعیین تاثیر به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر عمکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران؛
11. تعیین تاثیر به کارگیری سیستم های جا به جایی اسناد بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران؛
12. تعیین تاثیر به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران.
1-5) مدل مفهومی پژوهش
هر مدل مفهومی بعنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است بگونه‌ای که متغیرهای مورد نظر پژوهش و روابط میان آنها را مشخص می‌کند. بعبارت دیگر می‌توان گفت که بصورتی ایده‌ال، مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی و ابزار تحلیلی، یک استراتژی جهت شروع و انجام پژوهش است بگونه‌ای که انتظار می‌رود در حین اجرای پژوهش، متغیرها، روابط و تعاملات بین آنها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و حسب ضرورت تعدیلاتی در آنها انجام شده و عواملی نیز از آنها کم و یا به آنها اضافه شود. در پژوهش حاضر تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان طبق مدل مفهومی زیر مورد بررسی قرار می گیرد.
شکل (1-1): مدل مفهومی پژوهش؛ منبع: (حبیبی، 1383)
1-6) فرضیات پژوهش
1-6-1) فرضیه اصلی
– اتوماسیون اداری بر بهره وری، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
1-6-2) فرضیات ویژه
1. به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
2. به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
3. به کارگیری سیستم های جا به جایی اسناد بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
4. به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
5. به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
6. به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
7. به کارگیری سیستم های جا به جایی اسناد بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
8. به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
9. به کارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
10. به کارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر عمکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
11. به کارگیری سیستم های جا به جایی اسناد بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد؛
12. به کارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران تاثیر دارد.
1-7) قلمرو پژوهش
1-7-1) قلمرو زمانی
با توجه به اثرات اقتضایی متغیرهای مختلف و بخصوص متغیرهای محیطی بر موضوع پژوهش، دوره زمانی اجرای پژوهش بعنوان محدوده زمانی طرح در نظر گرفته شده است. قلمرو زمانی پژوهش از دی (1392) تا خرداد (1393) می باشد.
1-7-2) قلمرو مکانی
قلمرو مکانی پژوهش حاضر اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران در نظر گرفته شده است.
1-7-3) قلمرو موضوعی
تمامی موضوعات مرتبط با اتوماسیون اداری، بهره وری، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان به عنوان قلمرو موضوعی پژوهش حاضر در نظر گرفته شده اند.
1-8) تعریف واژه ها و اصطلاحات
1-8-1) تعریف واژه های کلیدی
جدول (2-1): تعاریف بهره وری؛ منبع: (بردبار و کنجکاو، 1390)
سال
محقق
تعریف
1987
اِرلی16
بهره وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید به دست می آید. بدین لحاظ می توان از بهره وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد.
1958
آژانس بهره وری اروپا17
درجه و شدت استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید. بهره وری یک نوع طرز تفکر و دیدگاه است که هر فرد می تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز قبل انجام دهد. اعتقاد به بهبود بهره وری یعنی داشتن ایمان راسخ به پیشرفت انسان ها. به عبارت دیگر، بهره وری درجه استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید (زمین، سرمایه، کار و سازماندهی) است.
1962
فابریکانت18
همبستگی خروجی به ورودی
1991
بورکمن19
در مهندسی صنایع غالبا بهره وری به عنوان رابطه خروجی (در ارتباط با کالاهای تولیدی) به ورودی (منابع مصرف شده) در فرایند تولید تلقی می شود
1997
سازمان بین المللی کار20
نسبت ستاده به یکی از عوامل تولید (زمین، سرمایه، نیروی کار، و مدیریت). بهره وری در واقع به عقلایی تولید کردن، عقلایی مصرف کردن و نسبت ستاده به داده اشاره دارد و دربرگیرنده کارایی و اثربخشی است.
1383
سازمان بهره وری ملی ایران21
بهره وری، یک فرهنگ و یک نگرش عقلایی به کار و زندگی است که هدف آن هوشمندانه تر کردن فعالیت ها برای دستیابی به زندگی بهتر و متعالی است.
1384
احدی نیا
بهره وری در لغت به معنی قدرت تولید و بارور بودن به کار رفته و در ادبیات فارسی به معنی با فایده بودن و سود بردن است.
2-9) بهره وری نیروی کار22
نیروی انسانی مهم ترین عامل موفقیت و دوام سازمانی می باشد و بقا و موفقیت سازمان در گرو بهره وری گروه های کاری آن است. بهره وری نیروی انسانی از نسبت ارزش افزوده یا ارزش ستانده به ساعت کار و یا تعداد افراد شاغل در هر بخش به دست می آید. بسیاری از صاحب نظران “واژه” بهره وری را با “بهره وری نیروی کار” یکسان می دانند. (احمدی، 1385) در این رابطه هدف، یافتن حاصل ستاده به نیروی کار است که با تعداد کارگران، تعداد ساعات کار مصرف شده در تولید کالاها یا خدمات، اندازه گیری می شود. مفهوم ضمنی این فرمول این است که میزان بهره وری حاصله تنها به نیروی کار نسبت داده می شود. در واقع، بهره وری کار ممکن است حتی در صورت عدم وجود هیچ گونه بهبودی در عملکرد نیروی کار افزایش یابد. این افزایش می تواند ناشی از تغییرات تکنولوژیکی باشد که کیفیت سرمایه ثابت را بهبود می دهد یا فقط به سبب استفاده کارگران از ابزار و ماشین آلات باشد. در هر حال، شاخص بهره وری جزئی نیروی کار به این معنا نیست که بهره وری نیروی کار یک شاخص بی ارزش و بی اهمیت است، بلکه این شاخص کاربردهای مهمی دارد. بهره وری نیروی کار یکی از شاخص های سودمند برای بازدهی یا درآمد آینده است که می تواند از یک واحد نیروی کار به دست آید. (همان منبع)
“ویلیام بامول” اقتصاددان مشهور در کتاب بهره وری و رهبری آمریکا، چشم انداز بلندمدت می نویسد: “در حالی که بهره وری عامل کل بی تردید شاخص بهتری برای کارایی کاربر نهاده است، اما به نظر می رسد بهره وری نیروی کار شاخص بهتری از نتیجه فرآیند برای مشارکت کنندگان انسانی باشد”. بر این اساس، بهره وری نیروی کار، شاخص مناسبی برای بهره وری در حالتی است که رفاه اقتصادی اهمیت دارد. در هر حال، بهره وری نیروی کار به عنوان یک شاخص بهره وری جزئی، نسبت به سایر شاخص های جزئی مورد توجه زیادی قرار گرفته است و روش و نگرش های متفاوتی برای محاسبه و تفسیر آن وجود دارد که به آن ها اشاره خواهد شد.
“چاندر اشکار” در بحث خود پیرامون روابط صنعتی و بهره وری، دلایل زیر را برای اهمیت بهره وری نیروی کار نسبت به سایر انواع بهره وری ذکر می کند: (بردبار و کنجکاو، 1390)
1. کارگر یک کالا نیست، بلکه عامل انسانی است که بر سایر عوامل موثر در بهره وری کنترل داشته و با آن ها تعامل دارد.
2. بهره وری کارگر یکی از عوامل تولید است و در تمام فرایندهای تولید و توزیع دخالت دارد.
3. بهره وری کارگر یک مفهوم نسبتا ساده از نسبت بازده به داده کارگر است.
4. هر عامل دیگر تولید را می توان به معادل نیروی کار آن تبدیل کرد.
5. مقایسه های داخلی شرکت، از تغییر بهره وری در یک دوره زمانی ممکن می شود.
6. کارگر فردی است که نقش دوگانه دارد. یعنی هم هدف تولید است و هم وسیله تولید. به عبارت دیگر، یک کارگر، هم تولید کننده است و هم مصرف کننده.
بنابراین، همانطور که ملاحظه می شود، بهبود بهره وری نیروی کار از اهمیت زیادی برخوردار است و می تواند بر روند بهره وری شرکت ها تاثیر مضاعف داشته باشد.
2-10) شاخص های ارزیابی بهره وری نیروی کار
در محاسبه بهره وری نیروی کار معمولا از دو شاخص با تعریف زیر استفاده می شود: (کریستاکیس23، 1998)
* “ارزش ثابت کالاها و خدمات تولید شده” به “نفر ساعت به کار گرفته شده”؛
* “خروجی (ستانده)” به “نفر- ساعت وزن دار”.
که در شاخص اخیر، ترکیب و کیفیت نفر- ساعت رشته های گوناگون

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوعشخص ثالث، اشخاص ثالث، بهره بردار

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید