در پایان هر فعالیت تحقیقی محقق پس از آزمون فرضیات، میبایستی نتایج کار را ارائه دهد. نتایج حاصل از فرضیات نیز پایههایی هستند که پیشنهادات بر اساس آنها شکل میگیرند. بنابراین یکی از قسمتهای مهم تحقیق که در واقع میتواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت در آینده باشد نتیجهگیریهای صحیح و پیشنهادات مربوط و مناسب است. نتیجهگیریهایی که بر اساس تحلیلهای صحیح ارائه شده باشد میتواند مشکلات موجود بر سر راه سازمان را که تحقیق به آن منظور طراحی شده است را برطرف کند.
این فصل به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها خلاصه میشود تا به سؤالاتی که در فصل اول از سوی محقق مطرح شده بود پاسخ داده شود. در بخش اول این فصل خلاصه نتایج حاصل از اجرای طرح تحقیق و پاسخ هر یک از سؤالات تحقیق ارائه شده است. در بخش بعدی با استفاده از اطلاعات به دست آمده، پیشنهاداتی به اداره کل بیمه ایران در استان اردبیل ارائه گردیده و در نهایت پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه شده است.
۵-۲ یافتههای جمعیتشناختی
نتایج توصیف ویژگی های جمعیت شناختی برای متغیر جنسیت بیانگر این امر است که ۸۰% نمونه آماری مرد و ۲۰% نمونه آماری زن می باشد. در توصیف متغیر نمونه این نتایج بدست آمد که ۶/۷۷% درصد نمونه متاهل و ۴/۲۲% مجرد می باشد و نتایج متغیر توصیف سنی نمونه بیانگر این امر است که ۵/۲۹% در صد سنشان زیر ۲۹ سال، ۵/۴۵% درصد بین ۳۰ تا ۳۹، ۷/۱۹ درصد بین ۴۰ تا ۴۹ و ۳/۵ درصد سنشان ۵۰ به بالا می باشد. و نتایج حاصل از توصیف متغیر تحصیلات بیانگر این امر است که ۱/۶% پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی دیپلم، ۸/۲۵% دارای مدرک فوق دیپلم، ۶/۶۳% دارای مدرک لیسانس و ۵/۴% نیز دارای مدرک فوق لیسانس می باشند.
۵-۳ یافتههای مربوط به فرضیههای تحقیق
یافتههای تحقیق حاضر نشان دهنده اثبات اکثر فرضیههای تحقیق است، یافتههای تحقیق نشان میدهد که بین رهبری تحولآفرین با بعد ابتکارات فردی از ابعاد رفتار شهروندی رابطه معنیداری وجود دارد، همچنین بین سبک رهبری تحولآفرین با ابعاد وظیفهشناسی، جوانمردی و نوعدوستی رابطه معنیداری وجود دارد، تنها این رابطه در یک مورد رد شد و آن، رابطه بین سبک رهبری تحولآفرین با بعد رفتار مدنی از ابعاد رفتار شهروندی است که نتایج به دست آمده رابطه فوق را نقض میکند.

5-4 بحث و نتیجهگیری از فرضیهها
مجموعاً در این پژوهش ۵ فرضیه عمده وجود داشت که با استفاده از روشهای آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیات به شرح زیر خلاصه میگردد:
۵-۴-۱ نتیجهگیری از فرضیه اول
فرضیه اول عبارت بود از این که بین سبک رهبری تحولآفرین با بعد ابتکارات فردی رفتار شهروندی رابطه وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش سطح معناداری بدست آمده (۰۰۰/۰) که کوچکتر از سطح استاندارد(۰۵/۰) است اثبات شد که بین سبک رهبری تحول آفرین و بعد ابتکارات فردی از ابعاد رفتار شهروندی رابطه معنادار و مستقیمی(۳۵۴/۰) وجود دارد، لذا فرضیه مورد تایید قرار گرفت.
۵-۴-۲ نتیجهگیری از فرضیه دوم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *