5 

دكتر امیرطباطبایی (عضو شورا) 

 

 

6 

دكتر اسماعیل عطای صالحی (عضو شورا) 

 

 

7 

دكتر حسین علیزاده گلستانی (عضو شورا) 

 

 

8 

دكتر بابك فیضی زاده (عضو شورا) 

 

 

منابع:

 • ابوالقاسمی، عباس؛ غلامی، حسین؛ نریمانی، محمد و گنجی، مسعود. (1387) مقایسه تاثیر دو روش شناخت درمانی تیزدل و بك در كاهش نشانه های افسردگی و اصلاح باورهای فراشناختی در بیماران افسرده، پژوهشهای روان شناختی 11،26-11،(2-1) .
 • نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی

 • اسماعیلیان، نسرین، طهماسیان، کارینه، دهقانی، محسن، موتابی، فرشته، اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشانه های افسردگی و پذیرش کودکان دارای والدین مطلقه سال 91
 • بیرامی، منصور، عبدی، رضا، بررسی تأثیر آموزش فنون مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان در تبریز
 • شفیع‌نژاد، رقیه، رابطه تاب آوری با پنچ عامل بزرگ شخصیت در اصفهان
 • کشتکاران، طاهره، رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با تاب آوری دانشجویان در دانشگاه شیراز در سال 87
 • گل پورچپررکوهی، رضا، محمدامینی، زرار، اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود ذهن آگاهی و افزایش ابراز وجود در دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان
 • صفاری نیا، مجید و بازیاری میمند، مهتاب، مقایسه تاب آوری هیجانی و اجتماعی در دانش آموزان مناطق محروم با غیرمحروم در سال 1390
 • تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 • نشریه علمی تخصصی دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم و مرکز مشاوره دانشگاه تهران، ش98، سال دهم، بهمن 1389، کد مقاله: 89111
 • نیسی، عبدالكاظم و شهنی ییلاق، منیجه .(1388) تاثیر آموزش ابراز وجود بر ابراز وجود، عزت نفس، اضطراب اجتماعی و بهداشت روانی دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعی دبیرستانی شهرستان اهواز. مجله ی علوم تربیتی و روانشناسی. 3(8)، 30-11.
 • نریمانی، محمد، آریاپوران، سعید، ابوالقاسمی، عباس، احدی، بتول، مقایسه اثربخشی آموزش‌های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت روان جانبازان شیمیائی در سال 88
 • مشاوری، امیرحسین، بررسی اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری بر اضطراب اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان
 • Acarturk, C., Smit, F., Deraaf, R., Straten, A., Ten Have, M., & Cuijpers, P. (2008). Economic Costs Of Social Phobia: A Population-Based Study. Journal of Affective Disorders, 115(3), 421-9
 • Alfano, C.A., & Beidel, D.C. (2011). Social anxiety in adolescents and young adults. Washington, DC: American Psychological Association Books.
 • Bögels, S.M., Alden, L., Beidel, D.C., Pine, D.S., Clark, L.A., Stein, M.B., Voncken, M. (2010). Social anxiety disorder: Questions and answers for the DSM-V. Depression and Anxiety, 27, 168-189.
 • Dalrymple, K.L., Galione, J., Hrabosky, J., Chelminski, I., Young, D., O’brien, E., Zimmerman, M. (2011). Diagnosing Social Anxiety Disorder In The Presence Of Obesity: Implications For A Proposed Change In Dsm-5+. Depression and Anxiety, 28(5): 377-382.
 • Fitzpatic., M.A., & Koener, A. F.(2004). Family communication schema effect on childerns resiliency running head: family.: Multiple perspectives on family interaction. Human communication Research, 20, 275-301.
 • Fennell. J. V. Melanie. (2004). Depression, Low self-esteem and mindfulness. Behaviour Research and Therapy, 42, 1053-1067.
 • Schreiber, F., Steil, R. (2012). Haunting self-images? The role of negative self-images in adolescent social anxiety disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 19, 44(2), 158-164.
 • Sugiura, Y. (2004). Detached mindfulnees and worry: a meta-cognitive analysis,

Personality and Individual Differences, 37, 169-179.

 • Moitra, M., Herbert, J.D. & Forman, E.M. (2008).Behavioral avoidance mediates relationship between anxiety and depressive symptoms among social anxiety disorder patients. Journal of Anxiety Disorders, 22,1205-1213.
 • Wells, A. (1995). Meta-cognition and worry: a cognitive model of generalized an xiety disorder. Behavioral and Cognitive Psychotherapy, 23, 301-320.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *