پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، سن ازدواج

درصد هیستون ها، احتمالا به دلیل نقش ژن های موجود در این قسمت ها در لقاح، رشد اولیه جنینی و بیان یک سری از ژن ها از جمله ژن های اثرگذار (Imprinting) است(V.W. Aoki & D.T. Carrell, 2003; Carrell, Emery, & Hammoud,... متن کامل

Read More
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه با موضوع انکوباسیون، دمای، سانتی، آپوپتوز

< ). درصد میانگین قطعه قطعه شدن DNA اسپرم پس یک ساعت انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتی گراد نسبت به دو ساعت انکوباسیون اختلاف معنا داری را نشان نداد (151/0P < ). اختلاف درصد میانگین قطعه... متن کامل

Read More
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه با موضوع سازی، Swim-up، Direct، میانگین

لام به مدت 10 دقیقه در محلول شماره یک در دمای اتاق قرار داده می شود، محلول شماره یک چون داری مرکاپتواتانول می باشد در زیرهود این کار را انجام می شود. 7- لام به مدت 15 دقیقه در محلول... متن کامل

Read More
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه با موضوع ،آلمان، PH، بررسی، کروماتین

جهت تشخیص و بررسی میزان شکستگیها در DNA اسپرم ابتدا ساختار DNA را با تغییر غلظت PH دناتوره کرده و سپس با مواد قلیایی باعث جدا شدن محلهای شکسته شده از یکدیگر در ساختار DNA میشود. پس از... متن کامل

Read More
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه با موضوع دارای، میلی، طبیعی، مایع

های غیر طبیعی هستند. ناهنجاری های مورفولوژیک ممکن است شامل ناهنجاری های سر، قطعه میانی و یا دم اسپرم باشند. ناهنجاری های سر اسپرم همراه با نازایی هستند. پیشنهاد کرده اند که مورفولوژی... متن کامل

Read More