دانلود پایان نامه

< ).
درصد میانگین قطعه قطعه شدن DNA اسپرم پس یک ساعت انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتی گراد نسبت به دو ساعت انکوباسیون اختلاف معنا داری را نشان نداد (151/0P < ).
اختلاف درصد میانگین قطعه قطعه شدن DNA اسپرم پس سه ساعت انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتی گراد نسبت به یک ساعت انکوباسیون بطور معنی دار افزایش یافته بود (002/0P < ).
سه ساعت پس از انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتی گراد میزان قطعه قطعه شدن DNA اسپرم نسبت به دو ساعت انکوباسیون اختلاف معنی داری را نشان نداد (405/0P < ). نمودار3-4: مقایسه میانگین قطعه قطعه شدن DNA اسپرم در زمان های مختلف انکوباسیون بعد از آماده سازی به روش Swim-up 3-3- تست SCD برای بررسی میزان قطعه قطعه شدن DNA اسپرم میباشد: :A اسپرم داری هاله ی بزرگ در اطراف سر خود می باشد ، یعنی DNA اسپرم سالم است.B : اسپرمی که هاله ندارد بدین معنی که DNA آن قطعه قطعه شده است.C : اسپرم دارای هاله متوسط داری قطعه قطعه شدن DNA می باشد. هرچه هاله ی ایجاد شده در اطراف سر اسپرم بزرگتر باشد DNA سالم تر است. 3-6- نتایج اثر زمان های مختلف انکوباسیون(3،2،1،0ساعت) بعد از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up برروی آپوپتوز اسپرم
بلافصله بعد از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up (زمان صفر) درصد میانگین آپوپتوز اسپرم 933/0±90/4، یک ساعت بعد از انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتی گراد 05/1±10/7، دو ساعت بعد از انکوباسیون 864/0±19/9 و سه ساعت بعد از انکوباسیون 788/0±95/10 گزارش شد.
میزان آپوپتوز اسپرم بعد از آماده سازی اسپرم به روش Direct Swim-up در زمان صفر نسبت به پس از یک ساعت انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتی گراد بطور معنی دار افزایش نیافته بود(335/0P < ) اما پس از دو ساعت و همچنین سه ساعت انکوباسیون اسپرم در دمای 37 درجه سانتی گراد نسبت به زمان صفر میزان آپوپتوز اسپرم اختلاف معنی داری پیدا کرد (008/0P < ، 0001/0P < ).
درصد میانگین آپوپتوز اسپرم پس یک ساعت انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتی گراد نسبت به دو ساعت انکوباسیون اختلاف معنا داری را نشان نداد(375/0P < ).
اختلاف درصد میانگین آپوپتوز اسپرم پس سه ساعت انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتی گراد نسبت به یک ساعت انکوباسیون بطور معنی دار افزایش یافته بود (020/0P < ).
سه ساعت پس از انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتی گراد میزان آپوپتوز اسپرم نسبت به دو ساعت انکوباسیون اختلاف معنی داری را نشان نداد (528/0P < ).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد0.5، 0.25، 0.0620، 0.0930
نمودار3-5: مقایسه میانگین آپوپتوز اسپرم در زمان های مختلف انکوباسیون بعد از آماده سازی به روش Swim-up

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید