دانلود پایان نامه با موضوع اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

با این هوشیاری می توانیم با تمام حواسمان، واقعیت خود و دنیایمان را تجربه کنیم» (پروچاسکا و نورکراس، 1389، ترجمۀ سیدمحمدی، ص 233) که این امر همان چیزی می باشد که در ذهن آگاهی صورت می پذیرد. کُری (1389، ترجمۀسیدمحمدی) هم در کتاب خود اظهار می کند که «زمان حال مهمترین زمان در درمان گشتالتی می باشد، یکی از خدمات اصلی رویکرد گشتالت، تأکید آن بر یادگیری درک کردن و تجربه کردن کامل زمان حال می باشد» (ص 217) که این درست همان تأکیدی می باشد که در آموزش های ذهن آگاهی هم هست.

 

 

اینمبحث «تئوریذهنناپایدار»[1]استکهبیانمیداردذهنانسانبهگونهایتکاملیافتهکهذاتاًناپایداروبهمحرک های برانگیزاننده وحوادثجزییحساساست. نبودبالانسبهعنوانمثالدرافرادمعتاد،مسئولتحریکشدنبامحرک های برانگیزانندۀمصرفموادوعودمصرفمواداست.

 

2-2-15-2 تئوریجلوگیریازعودمصرفمواد مارلات و گوردون

«تئوریجلوگیریازعودمصرفمواد»[2]توسطمارلاتوگوردن[3]درسال 1985 براساستئورییادگیریاجتماعیوشناختی[4]ارائهشد؛اینمحققانمجموعهایازعواملیراکهمنجربهعودمصرفمیشوندرابااستراتژیهایشناختیورفتاریترکیبکردهومدلخودراارائهدادند (لارمیر و همکاران، 1999).براساسمدلشناختیرفتاریمارلاتوگوردون،فقدانمهارتهایمناسبمانندقاطعیت[5]وداشتنافکارناکارآمد[6]درزمانمواجهشدنباموقعیتهایپرخطرویااسترسزامنجربهعودمصرفموادمیشوند (برزلین و همکاران، 2002) وتغییرافکارناکارآمدوپاسخهایانطباقی (ازقبیلتنظیمهیجاناتمناسب) منجربهکاهشدرعودمصرفموادمیشود (مارلاتوگوردون،1985،بهنقلازبرزلین و همکاران، 2002). لارمیر و همکاران (1999) همبیانمیدارندکهمارلاتوگوردوندرارائۀتئوریخودموقعیتهاییراکهباعثعودمصرفموادمیشوندبهدودستۀ «تعیینکنندههایآنی»[7]و «پیشآیندهایپنهان»[8]تقسیمبندیکردهاند؛آنیهاشاملمواردموقعیتهایپرخطر،مهارتهای انطباقی،انتظاراتپیامد،تأثیراتلغزشوپیشآیندهایپنهانشاملمواردسبکزندگی،انگیختههاوولعمصرفمیباشند. مداخلاتاختصاصیباهدفخنثیکردناینعواملصورتمیپذیرد.

[1]– Unstable Mind

[2]– Marlatt and Gordon’s Cognitive Behavior Relapse Prevention (CBRP)

[3]-Marlatt and Gordon

[4]– Cognitive Social Learning Theory

[5]– Assertiveness

[6]– Dysfunctional Thoughts

[7]– Immediate Determinants

[8]– Covert Antecedents

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

ماتریکس در وابستگان به الکل هم به اثبات رسیده می باشد، سیل پاکیت و پراسِرتچای[1] (2007) در پژوهش خود با به کارگیری الگوی ماتریکسی متشکل از فعالیت سه گروه اصلی (گروه بهبود اولیه: 8 جلسه، گروه جلوگیری از عود مصرف: 32 جلسه، و گروه آموزش خانواده: 12 جلسه) به این نتیجه دست یافتند که این مدل درمانی می تواند در وابستگانبهالکلهم مثمرثمر باشد.

راوسون و همکاران (2004)بیانمیدارندکهمدلماتریکساساساًبهخاطرافرادیکهدرطولدهۀ 1980 درمرکزماتریکسلوسآنجلسبهخاطراعتیادبهکوکائیندرمانمیشدند،گسترشیافت. راوسون و همکاران (1991، به نقل از راوسون و همکاران، 2004) بیانمیدارندکهمدلماتریکس،تکنیکهاوعناصریراازبه عنوان مثال، پایهتئوریکیوقوانیندرمانیمرتبطبهدرمانموریتااقتباسشدهاززِنبودایی[2] (مانندرشد «من»[3]،وحدتجسموروح،طبیعتدرونیوبیرونی،وقوانینپوچی) میباشد (واتانابومکلیدت[4]، 2003)، این محققانبیانمیدارندکهموسسایندرمان،بهبودیبیمارانرانهدررهاییازترسبلکهدرقبولدرونی[5]اینترسهاکههمراستابااصولاساسیزِنمیباشد،میداند. هافمن[6] (2008) دررابطهباارتباط «درمانقبولوتعهد»ودرمانموریتابیانمیداردکهایندرمانبرگرفتهازدرمانموریتا (که 80 سالپیشدرژاپنابداعشدهاست) میباشدوبایدازاصطلاحموجسومبرایدرمانقبولوتعهدخودداریکرد. بنابهگفتۀواتانابومکلیدت (2003)،درژاپن،درمانموریتایسنتیبرایبیمارانبااختلالاتاضطرابینوروتیک (بهخصوصباعلائمفوبیاوهیپوکندریا) بهکارمیرودکهشاملیکدورۀهفتروزۀایزولهوسخت (درتختخواب) وسپسشروعمرحلهبهمرحلۀدرمانحرفهایمیباشد.

درماندیگریکهعنصرذهنآگاهیرادرخوددارامیباشدوبرایسوءمصرفموادهماستفادهمیشود،  «درمانشناختیرویارویی- محور»[7]می باشد. بهگفتۀکومار و همکاران (2008)ایندرماندراصلبرایافسردگیبهکارمیرودومتشکلاز 24-20 جلسۀدرمانیدرطولدورهایازسهفازاست،آموزشمراقبهیذهنآگاهییکیازعناصرمهمایندرمانترکیبیمیباشد.

گشتالت درمانی، درمان دیگری می باشد که شاید بتوان آن را اقتباس شده از عناصر درمانی ذهن آگاهی دانست. فردریش پرلز[8] (1970-1893)، بانی درمان گشتالتی[9] و استاد به کارگیری مفاهیم گشتالتی برای آگاه کردن هرچهبیشترافراداز خود و بدنشان بود؛ پرلز می گوید «برای آزاد شدن از مایا (لایۀ جعلی و خیالی وجود) بایستی ذهن خود را رها کنیم و به حواسمان بپردازیم، این رها کردن ذهن در واقع تغییر اساسی در هوشیاری می باشد که[1]-Silpakit and Prasertchai

[2]– Buddhist Zen

[3]– Ego

[4]-Watanabe and Machleidt

[5]– Inner Acceptance

[6]-Hofman

[7]– Exposure-Based Cognitive Therapy (EBCT)

[8]-Frederich Perls

[9]-Gestalt Therapy

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه درباره :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

یکی از عوامل شیوع باور نکردنی مصرف مت آمفتامین در سطح جهانی سهولت ساخت آن می باشد. براساسگفتۀکرینگو همکاران (ترجمه شمسی پور، 1388)،«زمانی موادشیمیاییلازمبرایساختمتآمفتامینمانندافدرینبهراحتیدردسترسبود،تصویبقوانینیمانندحکمسال 1996 دربارۀکنترلمتآمفتامینباعثکاهشعرضۀاینمادهشداماافدرینکاذب[1]،مادۀمشترکدربسیاریازداروهایضداحتقانبدوننسخه،جایگزینآنشد که به راحتی در دسترس عموم می باشد» (ص 397).

 

 

2-2-11  تاریخچۀدرمان «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»  (MBSR)

درمان «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»یا «ام.بی.اس.آر»[2]قدیمیتریندرمانبرپایۀذهنآگاهیاستکهسودمندیخودرابهاثباترساندهاست. ایندرمانتوسطجانکابات- زینبهدنیایپزشکیمعرفیشد. درسال 1979 ایندرمانباواردشدنبهکلینیککاهشاسترسدرمرکزپزشکیدانشگاهماساچوست[3]آمریکاروبهگسترشنهاد؛دربرنامهریزیپروتوکلدرمانیتلاشبراینبودکهایندرمانازمذهب،فرهنگ،وایدئولوژیبودایی آزادباشدودرعینحالبهدارمایجهانی[4]وفادارباشد (ویلیامز و کابات- زین، 2011). مطالعاتجدید،مراقبۀذهنآگاهیبراساسرویکرداصلیکابات- زینرابرایدرمانسوءمصرفموادونیزافسردگی،اضطرابودردبهکاربردهاند( کابات-زین، 1990).

 

2-2-12  تاریخچۀدرمانهایمختلفدر درماناعتیاد

2-2-12-1  درمانهایشناختیرفتاریمنجملهماتریکس

درپاسخبهمیزانروبهگسترشسوءمصرفمواد،مجموعهایازدرمانهایمتفاوتابداعشدند. زگیرسکاوهمکاران (2009) بیانمیدارندکهبرایدرمانسوءمصرفمواددربینمداخلاترفتاری،درمانشناختیرفتاریحمایتقابلملاحظهایراکسبکرد،بااینوجود،علیرغمبهتریندرمانِاستاندارد،میزانعودِبالاادامهداشتهکهاینامرنیازبرایتوسعۀروشهایدرمانیجدیدرابیانمیکند. پسازگذشتمدتزمانی،رواندرمانیباالگویماتریکس (نوعیدرمانشناختیرفتاری) بهدنیایپزشکیمعرفیشدکهاکنونبهعنوانشناختهشدهترینروشدرماناعتیادبهآمفتامینهادرسراسردنیاست. برنامهمتشکلازگروههایجلوگیریازعودمصرف،گروههایآموزشی،گروههایحمایتاجتماعی،مشاورهفردی،وتستتنفسوادراراستکهدرطی 16 هفتهبهروشیباساختارارائهمیشود (اُبرت و همکاران، 2000). تاثیر مدل درمانی[1]– Pseudo Ephedrine

[2]– MBSR

[3]– University of Massachusetts Medical Center

[4]– Universal Dharma

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه:اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

یکی از عوامل شیوع باور نکردنی مصرف مت آمفتامین در سطح جهانی سهولت ساخت آن می باشد. براساسگفتۀکرینگو همکاران (ترجمه شمسی پور، 1388)،«زمانی موادشیمیاییلازمبرایساختمتآمفتامینمانندافدرینبهراحتیدردسترسبود،تصویبقوانینیمانندحکمسال 1996 دربارۀکنترلمتآمفتامینباعثکاهشعرضۀاینمادهشداماافدرینکاذب[1]،مادۀمشترکدربسیاریازداروهایضداحتقانبدوننسخه،جایگزینآنشد که به راحتی در دسترس عموم می باشد» (ص 397).

 

 

2-2-11  تاریخچۀدرمان «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»  (MBSR)

درمان «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»یا «ام.بی.اس.آر»[2]قدیمیتریندرمانبرپایۀذهنآگاهیاستکهسودمندیخودرابهاثباترساندهاست. ایندرمانتوسطجانکابات- زینبهدنیایپزشکیمعرفیشد. درسال 1979 ایندرمانباواردشدنبهکلینیککاهشاسترسدرمرکزپزشکیدانشگاهماساچوست[3]آمریکاروبهگسترشنهاد؛دربرنامهریزیپروتوکلدرمانیتلاشبراینبودکهایندرمانازمذهب،فرهنگ،وایدئولوژیبودایی آزادباشدودرعینحالبهدارمایجهانی[4]وفادارباشد (ویلیامز و کابات- زین، 2011). مطالعاتجدید،مراقبۀذهنآگاهیبراساسرویکرداصلیکابات- زینرابرایدرمانسوءمصرفموادونیزافسردگی،اضطرابودردبهکاربردهاند( کابات-زین، 1990).

 

2-2-12  تاریخچۀدرمانهایمختلفدر درماناعتیاد

2-2-12-1  درمانهایشناختیرفتاریمنجملهماتریکس

درپاسخبهمیزانروبهگسترشسوءمصرفمواد،مجموعهایازدرمانهایمتفاوتابداعشدند. زگیرسکاوهمکاران (2009) بیانمیدارندکهبرایدرمانسوءمصرفمواددربینمداخلاترفتاری،درمانشناختیرفتاریحمایتقابلملاحظهایراکسبکرد،بااینوجود،علیرغمبهتریندرمانِاستاندارد،میزانعودِبالاادامهداشتهکهاینامرنیازبرایتوسعۀروشهایدرمانیجدیدرابیانمیکند. پسازگذشتمدتزمانی،رواندرمانیباالگویماتریکس (نوعیدرمانشناختیرفتاری) بهدنیایپزشکیمعرفیشدکهاکنونبهعنوانشناختهشدهترینروشدرماناعتیادبهآمفتامینهادرسراسردنیاست. برنامهمتشکلازگروههایجلوگیریازعودمصرف،گروههایآموزشی،گروههایحمایتاجتماعی،مشاورهفردی،وتستتنفسوادراراستکهدرطی 16 هفتهبهروشیباساختارارائهمیشود (اُبرت و همکاران، 2000). تاثیر مدل درمانی[1]– Pseudo Ephedrine

[2]– MBSR

[3]– University of Massachusetts Medical Center

[4]– Universal Dharma

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

تحمل[1]یعنیبینبرانگیختگی پایین/ بالا[2] نگهمیدارد،جاییکهعملکرداجتماعیمناسبودرگیریباهدفامکانپذیرمیشود. بنا به گفتۀ برزلین و همکاران (2002)، «رفتاردرمانیجدلی»براصلتئوری زیستی- اجتماعی[3]استواراستوبیانمیکندکهرفتارناکارآمدپسآینداختلالدرتنظیمهیجانیاست،افراددچاراختلالشخصیتمرزیبایداستراتژیهایانطباقیبیشتریرابیاموزندتاقادربهتنظیمعکسالعملهایخودوهمچنینتنظیمشدتوطولپاسخهایهیجانیخودشوند.

 

ایندرمانطوریطراحیشدهاستکهمستقیماًخلقمنفی،ولعمصرف،ونقشآنهادرفرایندعودراهدفقراردهد. اگرچهمدتزمانزیادیازابداعاینروشدرمانینمیگذردامادرعملسودمندیوکارآمدیخودرابهاثباترساندهاست. بوئنوهمکاران (2009) بیانمیدارندکهنتایجتحقیقشانمدارکیدالبرعملیبودنوکارآمدیاینروشدرمانیارائهمیدهدوحمایتتجربیرابرایایندرمانبهعنوانجایگزیندرماناستانداردبرپایه 12 گام[4]ویادیگربرنامههایمرتبطکهدردرماناعتیاداستفادهمیشوند،فراهممیآورد.

 

2-2-9-2 خود- طرحواره درمانی معنوی (3-S)

درمان «سهاس»[5]برگرفته از بودا و روان شناسان شناختی منتها با تأکید خاص بر تئوری که هر فرد، طرحی خاص برای خود دارد، میباشد. بودا طی کردن 8 جادۀ معنوی را برای دستیابی به شادمانی ضروری می داند؛ این اصول پایه و اساس خود- طرحوارهدرمانی معنویمی باشد که با به کارگیری تکنیک های شناختی رفتاری زمینۀ تغییر در افراد مهیا می گردد (آوانتز و مارگولین[6]، 2004). مارکوت[7] (2003) اظهار می دارد که درمان «سه- اس» بر اساس خود- طرحواره درمانی شناختی[8] می باشد و هدفش کمک به بیماران برای خلق، ارزیابی، و دسترسی به خود- طرحواره معنوی شناختی[9] می باشد که با مصرف مواد و رفتارهای جنسی خطرزایی که خطر ابتلاء به ایدز را بالا می برد در تضاد می باشد. مارکوت همچنین دریافت که این درمان منجر به تسهیل شیفت شناختی از فعال شدن عادات مرتبط به اعتیاد، به خود- طرحوارهمعنویشناختی و رفتارها و عقاید کاهندۀ آسیب و پاک باقی ماندن از مواد می گردد. در واقع علاقۀ فزاینده به ادغام عقاید مذهبی و معنوی افراد در درمان های جلوگیری از اعتیاد و ابتلاء به ایدز باعث توسعۀ درمان «سه- اس» گردید (آوانتزومارگولین، 2004).

[1]– window of Tolerance

[2]– Hypo/Hyper Arousal

[3]– Biosocial

[4]– 12 Step-Based Program

[5]– Spiritual Self-Schema Therapy (3-S)

[6]-Avants and Margolin

[7]-Marcotte

[8]– Self-Schema Cognitive Theory

[9]– Cognitive Spiritual Self-Schema

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامهارشد درباره اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

تحمل[1]یعنیبینبرانگیختگی پایین/ بالا[2] نگهمیدارد،جاییکهعملکرداجتماعیمناسبودرگیریباهدفامکانپذیرمیشود. بنا به گفتۀ برزلین و همکاران (2002)، «رفتاردرمانیجدلی»براصلتئوری زیستی- اجتماعی[3]استواراستوبیانمیکندکهرفتارناکارآمدپسآینداختلالدرتنظیمهیجانیاست،افراددچاراختلالشخصیتمرزیبایداستراتژیهایانطباقیبیشتریرابیاموزندتاقادربهتنظیمعکسالعملهایخودوهمچنینتنظیمشدتوطولپاسخهایهیجانیخودشوند.

 

ایندرمانطوریطراحیشدهاستکهمستقیماًخلقمنفی،ولعمصرف،ونقشآنهادرفرایندعودراهدفقراردهد. اگرچهمدتزمانزیادیازابداعاینروشدرمانینمیگذردامادرعملسودمندیوکارآمدیخودرابهاثباترساندهاست. بوئنوهمکاران (2009) بیانمیدارندکهنتایجتحقیقشانمدارکیدالبرعملیبودنوکارآمدیاینروشدرمانیارائهمیدهدوحمایتتجربیرابرایایندرمانبهعنوانجایگزیندرماناستانداردبرپایه 12 گام[4]ویادیگربرنامههایمرتبطکهدردرماناعتیاداستفادهمیشوند،فراهممیآورد.

 

2-2-9-2 خود- طرحواره درمانی معنوی (3-S)

درمان «سهاس»[5]برگرفته از بودا و روان شناسان شناختی منتها با تأکید خاص بر تئوری که هر فرد، طرحی خاص برای خود دارد، میباشد. بودا طی کردن 8 جادۀ معنوی را برای دستیابی به شادمانی ضروری می داند؛ این اصول پایه و اساس خود- طرحوارهدرمانی معنویمی باشد که با به کارگیری تکنیک های شناختی رفتاری زمینۀ تغییر در افراد مهیا می گردد (آوانتز و مارگولین[6]، 2004). مارکوت[7] (2003) اظهار می دارد که درمان «سه- اس» بر اساس خود- طرحواره درمانی شناختی[8] می باشد و هدفش کمک به بیماران برای خلق، ارزیابی، و دسترسی به خود- طرحواره معنوی شناختی[9] می باشد که با مصرف مواد و رفتارهای جنسی خطرزایی که خطر ابتلاء به ایدز را بالا می برد در تضاد می باشد. مارکوت همچنین دریافت که این درمان منجر به تسهیل شیفت شناختی از فعال شدن عادات مرتبط به اعتیاد، به خود- طرحوارهمعنویشناختی و رفتارها و عقاید کاهندۀ آسیب و پاک باقی ماندن از مواد می گردد. در واقع علاقۀ فزاینده به ادغام عقاید مذهبی و معنوی افراد در درمان های جلوگیری از اعتیاد و ابتلاء به ایدز باعث توسعۀ درمان «سه- اس» گردید (آوانتزومارگولین، 2004).

[1]– window of Tolerance

[2]– Hypo/Hyper Arousal

[3]– Biosocial

[4]– 12 Step-Based Program

[5]– Spiritual Self-Schema Therapy (3-S)

[6]-Avants and Margolin

[7]-Marcotte

[8]– Self-Schema Cognitive Theory

[9]– Cognitive Spiritual Self-Schema

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه با موضوع اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

رفتاریودرمانمبتنیبرپذیرشوتعهد[1]نشاندادندکهمیزانماندنافراددردرمانهایروانشناختیشدیداًچالشبرانگیزاست،درحدودیکسومافرادریزشداشتندوتنها 21 درصددردرمانشناختی- رفتاریدرتمام 12 جلسۀدرمانحاضرشدند،بااینوجود،تأثیرایندودرمانبرمصرفآمفتامینوتسکینآسیبهایروانشناختیآنمعناداربودهاست.

درپاسخبهناکارآمدینسبیدرمانهایشناختیرفتاریمنجملهمدلدرمانیماتریکسدرجلوگیریازمصرفوعودمصرفموادمنجملهمتآمفتامین،درمانهایجدیدیازترکیبذهنآگاهیوعناصردرمانهایشناختیرفتاریابداعشدند. بنابهگفتۀایروین[2]وهمکاران (1999)،ممکناستترکیبیازعناصردرمانهای2-2-8-1 شناخت درمانی بر پایۀ ذهن آگاهی (MBCT)

«شناختدرمانیبرپایۀذهنآگاهی»[3]،بهوسیلۀتیزدیلابداعشدهاستوبرگرفتهازمدل «زیرسیستمهایشناختیدرتبادلات»[4]بارناردوتیزدیل[5]درسال 1991 میباشد (مانیکاواسکار[6] و همکاران، 2011). ایندرماندراصلبرایافسردگیابداعشد،امابرایجلوگیریازعودمصرفموادمخدرهماستفادهمیشود. دباغی و همکاران (1386) نشاندادندکهشناختدرمانیبرپایۀذهنآگاهیمیتوانددرکاهشمیزانعود،افزایشاطاعتدرمانی،ومیزانابقاءدردرمانمؤثرباشد. تحقیقاتدیگرازتأثیرات «شناختدرمانیبرپایۀذهنآگاهی»برافرادیکهسهیابیشترازسهدورهافسردگیداشتهاند 50% کاهشعودرانشاندادهاست (مانیکاواسگار و همکاران، 2011).

 

2-2-8-2  رفتاردرمانیجدلی(DBT)

کاربرددرمانبرپایۀذهنآگاهیدر «رفتاردرمانیجدلی»[7]همراهپیداکردهاست، (دیمف[8] و همکاران، 2000) بیانمیدارندکهامروزهایندرمانهمراهباکاربردروشدرمانیذهنآگاهیکهبرایاختلالشخصیتمرزی[9]بهکارمیرود،درسوءمصرفموادهممورداستفادهقرارمیگیرد. «رفتاردرمانیجدلی»، اختلالهیجانیراهستۀاصلیتکانشگریهایخطرناکازقبیلسوءمصرفمواددراختلالشخصیتمرزیمیداندومکانیزماصلیتغییردرایندرمانهدفقراردادنرشدتنظیمهیجانیاست (آکسلرادوهمکاران، 2011).اسکور[10] (2003،بهنقلازچمبرزوهمکاران، 2009) بیانمیداردکههیجانتنظیمشدهمنتج از درمان «رفتاردرمانیجدلی»فردرادرپنجره ای از[1]– Acceptance and Commitment

[2]-Irvin

[3]– Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)

[4]– Interacting Cognitive Subsystems (ICS)

[5]– Barnard and Teasdale

[6]-Manicavasgar

[7]– Dialectical Behavior Therapy (DBT)

[8]-Dimeff

[9]– Borderline Personality Disorders (BPD)

[10]-Schore

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

همکشفبیشترنقشبالقوۀتنظیمهیجانیرابهعنوانمکانیزمتغییردرمداخلاتکلینیکیتوصیهمیکنند، بنا به گفتۀ این محققان، براساسیافتههایمتعدد،ازآنجائیکهعلتوابقاءبعضیازاختلالاتروانیازقبیلوابستگیبهموادواختلالشخصیتمرزیبهتنظیمهیجاناتمرتبطمیباشند،ارزیابیبیشتردرموردتنظیمهیجانیبرایمطالعاتآیندهپیشنهادمیشود.

 

2-2-7-1 تنظیم هیجانی و استرس

بیناسترسوتنظیمهیجانی،رابطهایمتقابلوجوددارد. بهعنوانمثال،محققانبیانمیکنندکهریسکابتلابهافسردگینهتنهاازپاسخآغازینافرادبهاسترسایجادمیشودبلکهازمشکلدرتنظیمهیجانی (حالتبراساسDSM-IV-TR، «یکی از ملاک های تشخیصی سوء مصرفموادمخدر منجمله مت آمفتامین، معضلات پایدار یا عود کنندۀ اجتماعی یا بین فردی (ناشی از تأثیرات ماده) و همچنین ازملاکهایتشخیصی وابستگیبهموادمخدر،معضلات روان شناختی و جسمی مستمر و عود کننده از قبیل افسردگی می باشند» (سادوکوسادوک،ترجمهرضاعی، 1387،ص 478) که این ملاک ها به احتمال زیاد با آسیب پذیری های ناشی از نشخوار فکری و تضعیف تنظیم هیجانیدرارتباطهستند.

 

2-2-8  اعتیاد و موجسومرفتاردرمانی

براساسگفتۀبرزلینو همکاران (2002)،دردرمانهایشناختیرفتاری،تغییردرپردازشهایتوجهوحافظهکهشاملسهاستراتژیاجتنابازمحرک های برانگیزانندۀ مصرف مواد[1] (مانندافراد،مکانها،اشیاء)،استراتژیهایرفتاریفعال[2] ( مانندمهارتهایارتباطی،مهارتحلمسئلهکهمنجربهبالارفتناعتمادبهنفسدرموقعیتهایپرخطرمیشود)،وبازسازیشناختی[3] (مانندبحثمنطقیبرایافکارناکارآمدکهعکسالعملهایعاطفیرادرموقعیتهایپرخطرتنظیممیکند) باعثجلوگیریازعودمصرفموادمیشوند.

ثابت شده می باشد که درمانشناختیرفتاریسنتیبهطورکاملدرجلوگیریازعودمصرفموادمؤثرنیست. برزلین و همکاران (2002)بیانمیدارندکهدلیلیکهچرادرمانشناختیرفتاریسنتیبطورکاملدرجلوگیریازعودمصرفموادمؤثرنیستایناستکهایندرمانبصورتاصلیرویاستراتژیهایکنترلرفتاروشناختتکیهمیکند،استراتژیهاییکهممکناستدرموقعیتهایپرخطرکهمراجعکنترلکمتریدارد،مؤثرنباشد. اسموتوهمکاران (2010) درمطالعهایباقراردادن 104 نفرازافرادسوءمصرفکنندۀمواددردوگروهدرمانشناختی-[1]– Avoid Triggers

[2]– Active Behavioral Strategies

[3]– Cognitive Restructuring

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

که جزءانطباقینشخوار فکری«به اندیشه فرو رفتن»[1] میباشدکهبهمعنیتلاششناختیوارادیرویحلمسئلهبهمنظورحفظوبرگرداندنخلقاستوجزءغیرانطباقی آن «منفعلانهنشستنوفکرکردن»[2] ویاتمرکزبرعلائمافسردگیمیباشد.

اجتماعیمی­دانند. نتایجتحقیقیکهبهوسیلۀموریسونواُکانر[3] (2008) انجامگرفت،نشاندادکهبیننشخوار فکریواسترسارتباطوجودداردوایندوپیشبینیکنندۀآتیآشفتگیهایروانیازقبیلبدخلقی،ناامیدیوافکارخودکشیهستند، این محققانبیانمیدارندکهنشخوار فکرییاسبکپاسخنشخواریپیشبینیکنندهاختلالدرعملکرداجتماعیاستوایناختلالدرحضوراسترسبیشترخواهدشد.

 

2-2-7 تنظیم هیجانی

راهبردهایتنظیمهیجانشاملنهراهبردمقابلهایشناختی[4]متفاوت،یعنیخودملامتگری،پذیرشوعینیتبخشی،نشخوارفکری،تمرکزمجددمثبت،تمرکزمجددرویبرنامهریزی،ارزیابیمجددمثبت،تسهیلحادثهازطریقکلنگری،فاجعهسازی،وسرزنشدیگرانمیشود (گارنفسکی[5]وهمکاران، 2002). آمستادتر[6] (2008) بیانمیداردکهتنظیمهیجانوجهذاتیگرایشهایپاسخهایهیجانیاست. درواقعساختارتنظیمهیجانیازمفهوموسیعتر «انطباق»[7]تکاملیافتهاستوبهمعنیکاربرداستراتژیهایشناختیورفتاریبهمنظورتنظیمشدت، طولوبیانعواطفمیباشد (تامپسون،1994،بهنقلازلیمولت، 2012).به طور کلی، ترکیبیازفرایندهایفیزیولوژیکی،رفتاری،وشناختیفردراقادرمیسازدتاتجربهوابرازهیجاناتمنفیومثبتراتنظیمنماید (بریجز و همکاران، 2004).

تأثیر تنظیم هیجانی و چگونگی تأثیر آن بر زندگی ما موضوع تحقیقات اخیر زیادی بوده می باشد. ازمنظرعملگرایانمعاصر[8]، نقشهایمهمهیجاناتشاملمهیاکردنپاسخهایرفتاریضروری، تعدیلتصمیمگیری، تقویتحافظهبرایحوادثمهم، وتسهیلروابطبینفردیمیباشد، بااینوجودهیجاناتمیتوانندغیرازکمککنندهبودن، آسیبرسانهمباشندوقتیکهدرزماننامناسبوباشدتنامناسبایجادشوند (گراسوتامپسون[9]، زیر چاپ). دیاموندوآسپینوال[10][1]– Reflective Pondering

[2]– Brooding Rumination

[3]– Morrison and O’connor

[4]– Cognitive Coping Strategy

[5]-Garnefski

[6]-Amstadter

[7]– Coping

[8]– Contemporary Functionalist

[9]-Gross and Thompson

[10]-Diamond and Aspinwall

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه ارشد:اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

تعریفخودراکاملترکردهوذهنآگاهیرانوعیازآگاهیمیداندکهازطریقتوجهبهاهدافواقعیوبودندرزمانحال،بدونقضاوتراجعبهتجربیاتآشکارلحظهبهلحظهپدیدارمیگردد (کابات-زین، 2003).  شاپیرو[1] ونشخوار فکری بر روی توانایی های طبیعی و انطباقی ذهن تأثیر می گذارد و منجر به معضلات روانی بیشتر می گردد، به عنوان مثال هولگین[2](2010) اظهار می دارد که نشخوار فکریفرایندیتوانااستکهبررویظرفیتشناختی[3]افرادتاثیرمیگذاردوچالشیمیشودکهبعضیازافرادنمیتوانندازاثراتمنفیآن (ازقبیلخستگی، استرسواضطراب) بهبودیابند و یا بنا به گفتۀ آپتون (2011)، نشخوار فکریباعثشدیدشدنوماندگاریخلقمنفی[4]، تخریبتمرکز، تخریبحافظهواختلالدرحلمسئلهمیشودوانگیزهرابرایرفتارابزاری[5]کممیکندوپیشبینشروعدوره های[6] افسردگیدرآیندهاست. مطالعاتدیگری نشاندادهاندکهنشخوار فکریباعثخلقمنفیپایدار، گسترششناختهایمنفی[7]، وکاهشتواناییحلمسئلهدرآزمودنیهایافسردهمیشود (واتکینزومولدز، 2005). بدبینی فزاینده به زندگی از دیگر عواقب نشخوار فکری می باشد به عنوان مثال آزمایشاتتجربینشاندادهاندکهزمانیکهبهآزمودنیهانشخوار فکریالقاءمیشود، آنهابرایحوادثزندگیویامشکلاتبینفردیتوضیحاتمنفیبیشتریارائهمیدهندوهمچنیندربارهحوادثمثبتآیندهبدبینترهستندتاافرادیکه«حواس پرتی»[8] بهآنهاالقامیشود (لیوبومیرسکی[9]ونالنهاکسما، 1995،بهنقلازموریسون و اُکانر،  2008).

نشخوار فکری از زمرۀ سبک های انطباقی[10] شمرده می گردد که بیشتر به مقصود انطباق با هیجانات به کار برده می گردد. اسپایکر[11](2011)، سبک های انطباقی را به سبک انطباقی متمرکز بر هیجان[12]، سبکانطباقیمتمرکزبر مسئله[13]، و استراتژی انطباقی اجتناب[14] تقسیم بندی نمود و در تحقیقش به این نتیجه رسید که سبکانطباقیمتمرکزبرهیجانبهصورتمثبتبانشخوار فکریهمپوشیدارد. البته ناگفته نماند که نشخوار فکری متمرکزبرهیجانویژگیانطباقیوغیرانطباقیدارد. ترینور[15] و همکاران(2003، به نقل از رود[16]، 2011) اظهار می دارند[1]-Shapiro

[2]-Holguin

[3]– Cognitive Capacity

[4]– Negative Mood

[5]– Instrumental Behavior

[6]-Episode

[7]– Negative Cognitions

[8]– Distraction

[9]-Lyubomirsky

[10]– coping Styles

[11]-Spiker

[12]– Emotion-Focused Coping

[13]– Problem-Focused Coping

[14]– Avoidant-Focused Strategy

[15]-Trinor

[16]-Rood

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه:اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

دوروشیکهبهوسیلۀآنهاذهنآگاهیمیتواندتواناییپاسخدادنبهصورتانعطافپذیروباآگاهیبالادرهمکاران (2009)،استرسدر «اختلالاتسوءمصرفمواد»[1]عاملمهمیبهشمارمیرود. حوادثاسترسزاوآشفتگیهایروانیمکرردربینافرادیکه «اختلالاتسوءمصرفمواد»دارند،بهعنواندلایلعودمصرفموادذکرشدهاند (والاس[2]، 1989، بهنقلازبِرِوِروهمکاران، 2009). درکل،مدارکقابلملاحظهایوجوددارندکهبیانمیداردزمانیکهافرادپاکشدهازمواد،درمعرضاسترسقرارمیگیرندحالتبرانگیختگیروبهگسترشیمانندالقاءشدنبهوسیلۀمحرک هایبرانگیزانندۀ مصرفمواد،درآنهابهوجودمیآید (بِرِوِروهمکاران، 2009). درکلبهخوبیمشخصشدهاستکهاسترس،پیشآگهیآشفتگیهایروانیمیباشد (چنگ[3]، 2001،بهنقلازموریسون و اُکانر، 2005).

 

2-2-5  درمان«کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»یا MBSR

درمان «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»[4]توسط جان کابات- زین[5] ابداع شده می باشد. این درمانهماکنوندربیشاز 240 بیمارستانوکلینیکدرآمریکاوکشورهایخارجیآموزشدادهمیشود (آپلوکیمآپل، 2009). رویکردکابات- زینبرایدرمانسوءمصرفموادشاملوارسیبدن (فنآگاهیازبدن)،یکسریازتغییراتعمدیرادربرمیگیردکهدرآغازبرکلبدنوسپسبرهربخشیازبدندریکشیوۀبدونداوریمتمرکزمیشود (کابات- زین، 1990،بهنقلاززگیرسکاوهمکاران، 2009 ). ایندرمانیکمداخلۀدرمانی 8 هفتهایاستکهشرکتکنندگانهفتهاییکباربرایتقریباً 5/2 ساعتبهاضافۀیکروزکاململاقاتمیشوند. درایندرمانگرچهتکنیکذهنآگاهیبهصورتخالصوبدونکاربرددیگردرمانهایتکمیلیاستفادهمیشود،امادرخودمداخلاتشناختی،رفتاریوآموزشی- روانیرادارااست (دیمیدجیانولینهان[6]، 2003؛رومرواورسیلو[7]، 2003).

کابات- زینتعریفخودازذهنآگاهیرابهصورتمفهومسازیکیفیارتقابخشیدونشاندادکهچگونهیکفردازسلامتخوددرفرایندذهنآگاهیمراقبتکند(کابات-زین، 1990). کاباتزیندر 1990 ذهنآگاهیرابهعنوانآگاهیقضاوتیلحظهبهلحظهتعریفمیکند،اودرسال 1994 توجهکردنبهاهدافدرحالحاضربهشیوهخاصوبهصورتغیرقضاوتیراذهنآگاهیمیداندودرسال[1]– Substance Use Disorders (SUDs)

[2]-Wallace

[3]-Cheng

[4]– Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)

[5]– Joan Kabat-Zinn

[6]-Dimidjian and Linehan

[7]-Roemer and Orsillo

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌بودن در مثنوی و نهج‌البلاغه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌بودن در مثنوی و نهج‌البلاغه

تکه ای از متن پایان نامه :

چکیده

حضرت علی (علیه السلام) پیشوای شیعیان می باشد و نهج البلاغه گزیده­ای از حکمتها، نامه­هاو خطبه­های آن حضرت می باشد که سید شریف رضی در قرن چهارم با ذوق ادبی خود آن را گردآوری نمود که شعرا و نویسندگان به روش­های مختلف از آن بهره می­برند.

مولانا جلاالدین محمد بلخی شاعر و عارف قرن هفتم هجری قمری می باشد که در بین آثارش مثنوی معنوی مورد توجه بیشتری از سوی عام و خاص قرار گرفته می باشد. زبان مولانا در مثنوی از وضوح و روش خاصی برخوردار می باشد؛ در واقع به زبان مردم حرف زده می باشد: مثنوی کتابی می باشد تعلیمی، درسی در زمینه عرفان و اصول تصوف، اخلاق، معارف و …….

در این رساله به مطالعه تطبیقی اخلاق از منظر مطلق یا نسبی بودن در نهج البلاغه و مثنوی پرداخته شده و هدف این پژوهش کوشش جهت نشان دادن همسو بودن امام اول شیعیان و ملای روم در دعوت از بشر­ها به سوی حقیقی جهان شمول می باشد. درحالی که بشر از یک اراده خیر و ارزشی ذاتی و مطلق جدا افتاده و کوشش می­کند به آن اصل بازگردد. با در نظر گرفتن اغراض خود و نیازهای فردی و اجتماعی به آن گاهی نسبیت هم می­دهد. برای این مقصود اخلاق و تعاریف آن از جنبه­های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته همچنین نسبیت و اطلاق آن از دیدگاه­های مختلف صاحب نظران.از رذایل خلاقی هر کدام 7 مورد از متن نهج البلاغه و شش دفتر مثنوی شواهدی آورده شده و به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته که در اکثر موارد هر دو بزرگوار در بسیاری از مضامین اخلاقی همسو بوده و در مواقعی که اغراض فرد را کنار بگذاریم بشر­ها را به سوی اراده الهی دعوت می­نمایند.

کلید واژه­ها: نهج البلاغه، مثنوی، اخلاق نسبی، اخلاق مطلق.

مطالعه تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌ بودن در مثنوی و نهج‌ البلاغه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>