دانلود پایان نامه:اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

2007). درپژوهشکنونی،اینجلسۀدرمانیبهروشگروهی،درازآزمودنیهایسهگروهشرکت کننده در پژوهش، آزمایش تشخیصی برای مصرف مت آمفتامین به صورت دوره ای به اقدام آمد،بدینترتیبکهازابتدایشروعدرمانتاانتهایدرمان به علاوۀ ادامۀ آن تا سه ماه پس از اتمام درمان (پیگیریسهماهه) که در کل حدود 6 ماه پیوسته می گردد،ازآزمودنیهایسهگروه (هردوهفتهیکبار) آزمایشبرای سنجش عود مصرف مواد بهعملآمد (توسطکارکنانمرکز). نتایجتستهایمثبتادراریهرسهگروهبهصورتمجزایادداشتشدند.

همانطوری که قبلا اظهار شدپیشازشروعدرمان،ازآزمودنیها،پرسشنامههایذهنآگاهی،نشخوارفکری،ودشواری های تنظیمهیجانیبهعملآمد. همچنینپسازاتمامجلساتآموزشیکهدرآزمودنیهایمختلفبین 3-2ماهبهطولانجامید،مجدداًپرسشنامههادربیندوگروهآزمایشیوگروهکنترلتوزیعواجراشدند،این بدین معنی می باشد که پرسش نامه ها فقط دو بار (قبل از شروع درمان و پس از اتمام درمان) توزیع و اجرا شدند و پیگیری در مورد سنجش تغییرات متغیرهای نشخوار فکری و تنظیم هیجانی و ذهن آگاهی انجام نشد گرچه در مورد متغیر عود مصرف مواد، پیگیری سه ماهه انجام گردید.

لازم به ذکر می باشد که ریزش افراد در گروه های آزمایشی اول و دوم و کنترل به ترتیب دو، چهار، و یک نفر بود یعنی مجموع تعداد افراد شرکت کننده در پژوهش از 54 نفر به 47 نفر کاهش پیدا نمود، بدین ترتیب که 16 نفرمعادل 34 درصد در گروه تلفیقی، 14 نفرمعادل 8/29 درصد در گروه ذهن آگاهی، و 17 نفرمعادل 2/36 درصد در گروه کنترل تا انتهای پژوهش در درمان باقی ماندند.

 

3-5 روشتجزیهوتحلیلآماریدادهها

درنهایتپسازنمرهگذاریپرسشنامهها،تحلیلآماریمناسببااهدافپژوهشصورتگرفت. برایتحلیلدادههاازآزمونهایتجزیهوتحلیلکوواریانستکمتغیری (ANCOVA) وویلکاکسون استفادهشد.

 

3-6  ملاحظاتاخلاقی

دراینپژوهشبهمنظورتوافقدربارۀاهداف،موضوع،نحوۀاجراوزمانبرگزاریجلسات،باافرادشرکتکنندهبحثوگفتگوشد. در این بحث و گفتگو ضمن تکریم و ارزش دادن به شأن آزمودنیها، به آنان درموردگمنامماندنشان، رازداریوحفظ اطلاعاتمحرمانه ایشان،اطمینانکاملدادهشد.اطلاعاتبهگونهایثبتوذخیرهمیشدندکهامکاندسترسیافرادغیرمجازبهدادههاوجودنداشت. در ضمن بهآزمودنیهااجازهدادهشدکهدرهرزمانبخواهندقادرباشندبهطرحنامهودستورالعملپژوهشیدسترسیداشتهباشند.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه:اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

-4 روشاجرایپژوهش

بهمنظوراجرایاینپژوهش،پسازتعییناهدافپژوهشیوتعریفجامعۀآماری (روش نمونه گیری هدفمند)، ازبینافرادیکهدورهسمزداییراباموفقیتبهپایانرساندهبودندوجوابآزمایشآنهامنفیبودباتوجهبهملاکهایورود و پس از همتاسازی گروهی، 54 نفر به صورت تصادفی انتخاب و دوباره تصادفی در سه گروه مساوی 18 نفری(دوگروهآزمایشیویکگروهکنترل)گماردهشدند. گروهآزمایشیاول، درمان تلفیقیدریافتکرد،گروهآزمایشیدومفقطروشدرمانی «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»دریافتکرد،وگروهسوم (گروهکنترل)،فقط مدلدرمانیرایجماتریکسرادریافتکرد. دراینپژوهشبهدلیلموجودنبودنگروهکنترلکههیچدرمانیرادریافتنکند،گروهدریافتکنندۀدرمانرایجباالگویماتریکسبهعنوانگروهکنترلدرنظرگرفتهشد.

پسازانجام مصاحبه تشخیصی(به عنوان تکمیل تشخیص توسط روانپزشک) توسط محقق و توضیح در بارۀ هدف و روند درمان، از آنان رضایتشفاهیوکتبی گرفته گردید. پس از دادناطمینانبهآناندرموردمحرمانهماندناطلاعاتمربوطه،اجرایپژوهشدنبالشد. درصورتعدمتمایلبههمکاریدرهرمرحلهازآزمون،آزمودنیهاازمطالعهخارجمیشدند. درادامۀاجرایپژوهش،بررویآزمودنیهایهرسهگروه،پرسشنامههایمقیاسذهنآگاهی،نشخوارفکری،ومشکلاتدرتنظیمهیجانیبهعنوانپیشآزموناجراشدوسپسجلساتآموزشیانفرادیبرایدوگروهآزمایشیاولودومآغازشد.

مداخلۀارائهشدهدراینپژوهشآموزشدرمان «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»بودکهبهصورتانفرادیبرگزارشد. دراینآموزشبیمارانیادمیگیرندکهچگونهبهطورمتفاوتباافکارواحساساتمنفیخودرابطهبرقرارکنندوبهجایدرگیرشدنباافکارواحساسات،آنهاراقبولکنندوبهآنهاعکسالعملنشانندهند. همچنینیادمیگیرندکهافکارخودآیند،عادتها،نشخوارهایفکری،هیجاناتناخوشایند،وافکارواحساساتمنفیخودراچگونهتغییرجهتدهند،نسبتبهآنهاآگاهشوند،ودرچشماندازوسیعتریافکارواحساساتخودراببینند. دراینمدتگروهکنترلهیچگونهآموزشیدریافتکردند.

براساسپروتوکلاستاندارددرمانی،روشدرمان «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی» 8 هفتهبهطولمیانجامدوهرهفتهیکجلسۀدوساعتونیمهباآزمودنیهاکارکردهمیشود. درپژوهشحاضر،بهعلتطولانیبودنطولجلسهبرایبعضیازافراد،هرجلسهبهدوجلسهتقسیمشدکهمجموعجلساتدراینافرادبه 16 جلسهافزایشیافت. درضمنروشدرمانی «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»علاوهبراینجلساتیکروزکامل 7 ساعته[1]رایعنییکروزبینجلسهششموهفتمکهبهآن «روزذهنآگاهی»[2]میگویند،پیشنهادمیکند (دیویسوهمکاران[1]– One Day-long Retreat

[2]– Mindfulness Day

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه ارشد درباره :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

-4 روشاجرایپژوهش

بهمنظوراجرایاینپژوهش،پسازتعییناهدافپژوهشیوتعریفجامعۀآماری (روش نمونه گیری هدفمند)، ازبینافرادیکهدورهسمزداییراباموفقیتبهپایانرساندهبودندوجوابآزمایشآنهامنفیبودباتوجهبهملاکهایورود و پس از همتاسازی گروهی، 54 نفر به صورت تصادفی انتخاب و دوباره تصادفی در سه گروه مساوی 18 نفری(دوگروهآزمایشیویکگروهکنترل)گماردهشدند. گروهآزمایشیاول، درمان تلفیقیدریافتکرد،گروهآزمایشیدومفقطروشدرمانی «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»دریافتکرد،وگروهسوم (گروهکنترل)،فقط مدلدرمانیرایجماتریکسرادریافتکرد. دراینپژوهشبهدلیلموجودنبودنگروهکنترلکههیچدرمانیرادریافتنکند،گروهدریافتکنندۀدرمانرایجباالگویماتریکسبهعنوانگروهکنترلدرنظرگرفتهشد.

پسازانجام مصاحبه تشخیصی(به عنوان تکمیل تشخیص توسط روانپزشک) توسط محقق و توضیح در بارۀ هدف و روند درمان، از آنان رضایتشفاهیوکتبی گرفته گردید. پس از دادناطمینانبهآناندرموردمحرمانهماندناطلاعاتمربوطه،اجرایپژوهشدنبالشد. درصورتعدمتمایلبههمکاریدرهرمرحلهازآزمون،آزمودنیهاازمطالعهخارجمیشدند. درادامۀاجرایپژوهش،بررویآزمودنیهایهرسهگروه،پرسشنامههایمقیاسذهنآگاهی،نشخوارفکری،ومشکلاتدرتنظیمهیجانیبهعنوانپیشآزموناجراشدوسپسجلساتآموزشیانفرادیبرایدوگروهآزمایشیاولودومآغازشد.

مداخلۀارائهشدهدراینپژوهشآموزشدرمان «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»بودکهبهصورتانفرادیبرگزارشد. دراینآموزشبیمارانیادمیگیرندکهچگونهبهطورمتفاوتباافکارواحساساتمنفیخودرابطهبرقرارکنندوبهجایدرگیرشدنباافکارواحساسات،آنهاراقبولکنندوبهآنهاعکسالعملنشانندهند. همچنینیادمیگیرندکهافکارخودآیند،عادتها،نشخوارهایفکری،هیجاناتناخوشایند،وافکارواحساساتمنفیخودراچگونهتغییرجهتدهند،نسبتبهآنهاآگاهشوند،ودرچشماندازوسیعتریافکارواحساساتخودراببینند. دراینمدتگروهکنترلهیچگونهآموزشیدریافتکردند.

براساسپروتوکلاستاندارددرمانی،روشدرمان «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی» 8 هفتهبهطولمیانجامدوهرهفتهیکجلسۀدوساعتونیمهباآزمودنیهاکارکردهمیشود. درپژوهشحاضر،بهعلتطولانیبودنطولجلسهبرایبعضیازافراد،هرجلسهبهدوجلسهتقسیمشدکهمجموعجلساتدراینافرادبه 16 جلسهافزایشیافت. درضمنروشدرمانی «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»علاوهبراینجلساتیکروزکامل 7 ساعته[1]رایعنییکروزبینجلسهششموهفتمکهبهآن «روزذهنآگاهی»[2]میگویند،پیشنهادمیکند (دیویسوهمکاران[1]– One Day-long Retreat

[2]– Mindfulness Day

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

-4 روشاجرایپژوهش

بهمنظوراجرایاینپژوهش،پسازتعییناهدافپژوهشیوتعریفجامعۀآماری (روش نمونه گیری هدفمند)، ازبینافرادیکهدورهسمزداییراباموفقیتبهپایانرساندهبودندوجوابآزمایشآنهامنفیبودباتوجهبهملاکهایورود و پس از همتاسازی گروهی، 54 نفر به صورت تصادفی انتخاب و دوباره تصادفی در سه گروه مساوی 18 نفری(دوگروهآزمایشیویکگروهکنترل)گماردهشدند. گروهآزمایشیاول، درمان تلفیقیدریافتکرد،گروهآزمایشیدومفقطروشدرمانی «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»دریافتکرد،وگروهسوم (گروهکنترل)،فقط مدلدرمانیرایجماتریکسرادریافتکرد. دراینپژوهشبهدلیلموجودنبودنگروهکنترلکههیچدرمانیرادریافتنکند،گروهدریافتکنندۀدرمانرایجباالگویماتریکسبهعنوانگروهکنترلدرنظرگرفتهشد.

پسازانجام مصاحبه تشخیصی(به عنوان تکمیل تشخیص توسط روانپزشک) توسط محقق و توضیح در بارۀ هدف و روند درمان، از آنان رضایتشفاهیوکتبی گرفته گردید. پس از دادناطمینانبهآناندرموردمحرمانهماندناطلاعاتمربوطه،اجرایپژوهشدنبالشد. درصورتعدمتمایلبههمکاریدرهرمرحلهازآزمون،آزمودنیهاازمطالعهخارجمیشدند. درادامۀاجرایپژوهش،بررویآزمودنیهایهرسهگروه،پرسشنامههایمقیاسذهنآگاهی،نشخوارفکری،ومشکلاتدرتنظیمهیجانیبهعنوانپیشآزموناجراشدوسپسجلساتآموزشیانفرادیبرایدوگروهآزمایشیاولودومآغازشد.

مداخلۀارائهشدهدراینپژوهشآموزشدرمان «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»بودکهبهصورتانفرادیبرگزارشد. دراینآموزشبیمارانیادمیگیرندکهچگونهبهطورمتفاوتباافکارواحساساتمنفیخودرابطهبرقرارکنندوبهجایدرگیرشدنباافکارواحساسات،آنهاراقبولکنندوبهآنهاعکسالعملنشانندهند. همچنینیادمیگیرندکهافکارخودآیند،عادتها،نشخوارهایفکری،هیجاناتناخوشایند،وافکارواحساساتمنفیخودراچگونهتغییرجهتدهند،نسبتبهآنهاآگاهشوند،ودرچشماندازوسیعتریافکارواحساساتخودراببینند. دراینمدتگروهکنترلهیچگونهآموزشیدریافتکردند.

براساسپروتوکلاستاندارددرمانی،روشدرمان «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی» 8 هفتهبهطولمیانجامدوهرهفتهیکجلسۀدوساعتونیمهباآزمودنیهاکارکردهمیشود. درپژوهشحاضر،بهعلتطولانیبودنطولجلسهبرایبعضیازافراد،هرجلسهبهدوجلسهتقسیمشدکهمجموعجلساتدراینافرادبه 16 جلسهافزایشیافت. درضمنروشدرمانی «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»علاوهبراینجلساتیکروزکامل 7 ساعته[1]رایعنییکروزبینجلسهششموهفتمکهبهآن «روزذهنآگاهی»[2]میگویند،پیشنهادمیکند (دیویسوهمکاران[1]– One Day-long Retreat

[2]– Mindfulness Day

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

نمونه گیری هدفمند) ازطریقمصاحبهحضوریوتکمیلپرسشنامهموردمطالعهقراردادند. نتیجۀتحقیقمیدانیآنهالزومپیشگیریازمصرفمادهروانگردانشیشهراتوسطنوجوانانبهاثباترسانید.

حناسابزادهاصفهانیوهمکاران (1389)،پژوهشیباعنوان «شناختدرمانیمبتنیبرذهنآگاهیبرکدامیکازعلایمشناختی،عاطفیوجسمانیافسردگیتاثیربیشتریدارد؟»انجامدادند. دراینپژوهش، 26 بیمارباتشخیصاختلالافسردگیاساسی،برپایۀمعیارهایتشخیصیDSMومصاحبهساختاریافتهبالینی (SCID) دردوگروهآزمایشوگواهجایدادهشدند. همهبیمارانبهآزمونافسردگیبکپاسخدادند. سپسپروتکلدرمانیMBCTرویگروهآزمایشبهمدتدهجلسه 2 دوساعتهانجامشد. نتایجپژوهشنشاندادندکهتفاوتدوگروهازنظرعلایمشناختیونیزعاطفیهمدرمراحلپسآزمونوهمدرپیگیری،نسبتبهمرحلهپیشآزمونمعنیداربود،ولیازنظرشدتعلایمجسمانیافسردگی،تفاوتمعنیداریبیندوگروهدیدهنشد. محققاناینپژوهشبهایننتیجهکلیرسیدندکهپروتکلدرمانیMBCTمیتواندعلایمشناختیونیزعاطفیبیمارانمبتلابهافسردگیاساسیراکاهشدهد.

کیانی و همکاران (1391)، در پژوهش خود با هدف مطالعه «مقایسه اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و ذهن آگاهی بر میزان ولع مصرف و تنظیم شناختی هیجان در مصرف کنندگان شیشه» تعداد 34 مصرف کنندۀ مواد (نمونه گیری هدفمند) به صورت تصادفی در دو گروه درمان مبتنیبرپذیرشوتعهد و گروه ذهن آگاهی قرار دادند. ابزارهای مورد بهره گیری شامل 1- آزمون سنجش شدت ولع مصرف شیشه 2-2-3-3 جمع بندی پیشینۀ پژوهش ها در خارج و ایران

پژوهشهاییدرخارجازکشوروایراندررابطهبامتغیرهای مختلفدر پژوهشحاضرصورتگرفتهاست، گرچه پژوهشیباموضوعکنونیدرخارجازکشوروایرانتاکنونصورتنپذیرفتهاست. تمامیاینپژوهشهانتایجتقریباًمشابهیرابهدنبالداشته اند. تحقیقات در مورد ذهن آگاهی، نشان دهندۀ تأثیر مثبت ذهن آگاهی بر سلامت روان، جسم، و همچنین بر انواع اختلالات منجمله اعتیاد می باشد. تأثیرذهنآگاهیدرکاهشعودمصرفمواد،موضوعپژوهشهایزیاداخیریاستکههمگینقشمثبتذهنآگاهیرادر پیشگیری و درمان اعتیادبه اثبات می رسانند. تحقیقاتچندی هم در مورد تأثیر ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و تنظیم هیجانی صورت پذیرفته می باشد که آنها هم نتایج تقریباً مشابهی به دنبال داشته اند و همگی موید تأثیر مثبت ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و تنظیم هیجانی می باشد.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

نمونه گیری هدفمند) ازطریقمصاحبهحضوریوتکمیلپرسشنامهموردمطالعهقراردادند. نتیجۀتحقیقمیدانیآنهالزومپیشگیریازمصرفمادهروانگردانشیشهراتوسطنوجوانانبهاثباترسانید.

حناسابزادهاصفهانیوهمکاران (1389)،پژوهشیباعنوان «شناختدرمانیمبتنیبرذهنآگاهیبرکدامیکازعلایمشناختی،عاطفیوجسمانیافسردگیتاثیربیشتریدارد؟»انجامدادند. دراینپژوهش، 26 بیمارباتشخیصاختلالافسردگیاساسی،برپایۀمعیارهایتشخیصیDSMومصاحبهساختاریافتهبالینی (SCID) دردوگروهآزمایشوگواهجایدادهشدند. همهبیمارانبهآزمونافسردگیبکپاسخدادند. سپسپروتکلدرمانیMBCTرویگروهآزمایشبهمدتدهجلسه 2 دوساعتهانجامشد. نتایجپژوهشنشاندادندکهتفاوتدوگروهازنظرعلایمشناختیونیزعاطفیهمدرمراحلپسآزمونوهمدرپیگیری،نسبتبهمرحلهپیشآزمونمعنیداربود،ولیازنظرشدتعلایمجسمانیافسردگی،تفاوتمعنیداریبیندوگروهدیدهنشد. محققاناینپژوهشبهایننتیجهکلیرسیدندکهپروتکلدرمانیMBCTمیتواندعلایمشناختیونیزعاطفیبیمارانمبتلابهافسردگیاساسیراکاهشدهد.

کیانی و همکاران (1391)، در پژوهش خود با هدف مطالعه «مقایسه اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و ذهن آگاهی بر میزان ولع مصرف و تنظیم شناختی هیجان در مصرف کنندگان شیشه» تعداد 34 مصرف کنندۀ مواد (نمونه گیری هدفمند) به صورت تصادفی در دو گروه درمان مبتنیبرپذیرشوتعهد و گروه ذهن آگاهی قرار دادند. ابزارهای مورد بهره گیری شامل 1- آزمون سنجش شدت ولع مصرف شیشه 2-2-3-3 جمع بندی پیشینۀ پژوهش ها در خارج و ایران

پژوهشهاییدرخارجازکشوروایراندررابطهبامتغیرهای مختلفدر پژوهشحاضرصورتگرفتهاست، گرچه پژوهشیباموضوعکنونیدرخارجازکشوروایرانتاکنونصورتنپذیرفتهاست. تمامیاینپژوهشهانتایجتقریباًمشابهیرابهدنبالداشته اند. تحقیقات در مورد ذهن آگاهی، نشان دهندۀ تأثیر مثبت ذهن آگاهی بر سلامت روان، جسم، و همچنین بر انواع اختلالات منجمله اعتیاد می باشد. تأثیرذهنآگاهیدرکاهشعودمصرفمواد،موضوعپژوهشهایزیاداخیریاستکههمگینقشمثبتذهنآگاهیرادر پیشگیری و درمان اعتیادبه اثبات می رسانند. تحقیقاتچندی هم در مورد تأثیر ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و تنظیم هیجانی صورت پذیرفته می باشد که آنها هم نتایج تقریباً مشابهی به دنبال داشته اند و همگی موید تأثیر مثبت ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و تنظیم هیجانی می باشد.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

نمونه گیری هدفمند) ازطریقمصاحبهحضوریوتکمیلپرسشنامهموردمطالعهقراردادند. نتیجۀتحقیقمیدانیآنهالزومپیشگیریازمصرفمادهروانگردانشیشهراتوسطنوجوانانبهاثباترسانید.

حناسابزادهاصفهانیوهمکاران (1389)،پژوهشیباعنوان «شناختدرمانیمبتنیبرذهنآگاهیبرکدامیکازعلایمشناختی،عاطفیوجسمانیافسردگیتاثیربیشتریدارد؟»انجامدادند. دراینپژوهش، 26 بیمارباتشخیصاختلالافسردگیاساسی،برپایۀمعیارهایتشخیصیDSMومصاحبهساختاریافتهبالینی (SCID) دردوگروهآزمایشوگواهجایدادهشدند. همهبیمارانبهآزمونافسردگیبکپاسخدادند. سپسپروتکلدرمانیMBCTرویگروهآزمایشبهمدتدهجلسه 2 دوساعتهانجامشد. نتایجپژوهشنشاندادندکهتفاوتدوگروهازنظرعلایمشناختیونیزعاطفیهمدرمراحلپسآزمونوهمدرپیگیری،نسبتبهمرحلهپیشآزمونمعنیداربود،ولیازنظرشدتعلایمجسمانیافسردگی،تفاوتمعنیداریبیندوگروهدیدهنشد. محققاناینپژوهشبهایننتیجهکلیرسیدندکهپروتکلدرمانیMBCTمیتواندعلایمشناختیونیزعاطفیبیمارانمبتلابهافسردگیاساسیراکاهشدهد.

کیانی و همکاران (1391)، در پژوهش خود با هدف مطالعه «مقایسه اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و ذهن آگاهی بر میزان ولع مصرف و تنظیم شناختی هیجان در مصرف کنندگان شیشه» تعداد 34 مصرف کنندۀ مواد (نمونه گیری هدفمند) به صورت تصادفی در دو گروه درمان مبتنیبرپذیرشوتعهد و گروه ذهن آگاهی قرار دادند. ابزارهای مورد بهره گیری شامل 1- آزمون سنجش شدت ولع مصرف شیشه 2-2-3-3 جمع بندی پیشینۀ پژوهش ها در خارج و ایران

پژوهشهاییدرخارجازکشوروایراندررابطهبامتغیرهای مختلفدر پژوهشحاضرصورتگرفتهاست، گرچه پژوهشیباموضوعکنونیدرخارجازکشوروایرانتاکنونصورتنپذیرفتهاست. تمامیاینپژوهشهانتایجتقریباًمشابهیرابهدنبالداشته اند. تحقیقات در مورد ذهن آگاهی، نشان دهندۀ تأثیر مثبت ذهن آگاهی بر سلامت روان، جسم، و همچنین بر انواع اختلالات منجمله اعتیاد می باشد. تأثیرذهنآگاهیدرکاهشعودمصرفمواد،موضوعپژوهشهایزیاداخیریاستکههمگینقشمثبتذهنآگاهیرادر پیشگیری و درمان اعتیادبه اثبات می رسانند. تحقیقاتچندی هم در مورد تأثیر ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و تنظیم هیجانی صورت پذیرفته می باشد که آنها هم نتایج تقریباً مشابهی به دنبال داشته اند و همگی موید تأثیر مثبت ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و تنظیم هیجانی می باشد.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

نمونه گیری هدفمند) ازطریقمصاحبهحضوریوتکمیلپرسشنامهموردمطالعهقراردادند. نتیجۀتحقیقمیدانیآنهالزومپیشگیریازمصرفمادهروانگردانشیشهراتوسطنوجوانانبهاثباترسانید.

حناسابزادهاصفهانیوهمکاران (1389)،پژوهشیباعنوان «شناختدرمانیمبتنیبرذهنآگاهیبرکدامیکازعلایمشناختی،عاطفیوجسمانیافسردگیتاثیربیشتریدارد؟»انجامدادند. دراینپژوهش، 26 بیمارباتشخیصاختلالافسردگیاساسی،برپایۀمعیارهایتشخیصیDSMومصاحبهساختاریافتهبالینی (SCID) دردوگروهآزمایشوگواهجایدادهشدند. همهبیمارانبهآزمونافسردگیبکپاسخدادند. سپسپروتکلدرمانیMBCTرویگروهآزمایشبهمدتدهجلسه 2 دوساعتهانجامشد. نتایجپژوهشنشاندادندکهتفاوتدوگروهازنظرعلایمشناختیونیزعاطفیهمدرمراحلپسآزمونوهمدرپیگیری،نسبتبهمرحلهپیشآزمونمعنیداربود،ولیازنظرشدتعلایمجسمانیافسردگی،تفاوتمعنیداریبیندوگروهدیدهنشد. محققاناینپژوهشبهایننتیجهکلیرسیدندکهپروتکلدرمانیMBCTمیتواندعلایمشناختیونیزعاطفیبیمارانمبتلابهافسردگیاساسیراکاهشدهد.

کیانی و همکاران (1391)، در پژوهش خود با هدف مطالعه «مقایسه اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و ذهن آگاهی بر میزان ولع مصرف و تنظیم شناختی هیجان در مصرف کنندگان شیشه» تعداد 34 مصرف کنندۀ مواد (نمونه گیری هدفمند) به صورت تصادفی در دو گروه درمان مبتنیبرپذیرشوتعهد و گروه ذهن آگاهی قرار دادند. ابزارهای مورد بهره گیری شامل 1- آزمون سنجش شدت ولع مصرف شیشه 2-2-3-3 جمع بندی پیشینۀ پژوهش ها در خارج و ایران

پژوهشهاییدرخارجازکشوروایراندررابطهبامتغیرهای مختلفدر پژوهشحاضرصورتگرفتهاست، گرچه پژوهشیباموضوعکنونیدرخارجازکشوروایرانتاکنونصورتنپذیرفتهاست. تمامیاینپژوهشهانتایجتقریباًمشابهیرابهدنبالداشته اند. تحقیقات در مورد ذهن آگاهی، نشان دهندۀ تأثیر مثبت ذهن آگاهی بر سلامت روان، جسم، و همچنین بر انواع اختلالات منجمله اعتیاد می باشد. تأثیرذهنآگاهیدرکاهشعودمصرفمواد،موضوعپژوهشهایزیاداخیریاستکههمگینقشمثبتذهنآگاهیرادر پیشگیری و درمان اعتیادبه اثبات می رسانند. تحقیقاتچندی هم در مورد تأثیر ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و تنظیم هیجانی صورت پذیرفته می باشد که آنها هم نتایج تقریباً مشابهی به دنبال داشته اند و همگی موید تأثیر مثبت ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و تنظیم هیجانی می باشد.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه:اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

محققاناینپژوهشبهایننتیجهرسیدندکهروششناختدرمانیبرپایۀتفکرنظارهایوفعالسازیطرحوارههایمعنویازنظرکاهشمیزانعود،افزایشمیزاناطاعتدرمانی،کارکرداجتماعی،کاهشمصرفموادوبهبودسلامتیومعنویتازرفتاردرمانیشناختیموثرتربود. بنابهگفتۀاینمحققان،بهنظرمیرسدبهکارگیریاینروشدرمانیبهشکلچشمگیریاثربخشیدرمانداروییورفتاردرمانیشناختیرادرپیشگیریازعودموادافیونیافزایشمیدهد

آذرگون و همکاران (1388)،درپژوهشخودباهدفبررسی «اثربخشیآموزشذهنآگاهیبرکاهشنشخوارفکریوافسردگیدانشجویاندانشگاهاصفهان»تعداد 70 نفرازدانشجویانیکهبهخاطرداشتنعلائمافسردگیبهمرکزمشاورۀدانشگاهاصفهانمراجعهکردهبودند(روش نمونه گیری هدفمند) جداوسپسبهروشنمونهگیریتصادفیابتدا 36 نفرازآنهاراانتخابودوبارهبانمونهگیریتصادفیآنهارادردوگروهجایدادند. اینمحققانبااستفادهازابزارهای 1- پرسشنامهافسردگیبک 2- پرسشنامهنشخوارفکریو 3- پرسشنامۀویژگیهایجمعیتشناختیبهایننتیجهرسیدندکهروشمذکوردربالابردنتمرکزوهمچنینپیشگیریازافسردگیمؤثراست.

شیمیاییانتخابوبابهکارگیریابزارهای 1- پرسشنامۀسلامتعمومیو 2- فرممشخصاتجمعیتشناختیبهایننتیجهرسیدندکهآموزشهایذهنآگاهیوتنظیمهیجانبربهبودسلامتروانجانبازانشیمیاییتأثیرگذاراست.

موسویان و همکاران (1389)،درپژوهشخودباهدفبررسی «اثربخشیشناختدرمانیمبتنیبرذهنآگاهی (MBCT) برکاهشچاقی»تعداد 48 نفرازافرادچاقرابهشیوهنمونهگیریدردسترسانتخابوپسازقراردادنتصادفیآنهادرسهگروه،بااستفادهازابزارپرسشنامههایجمعیتشناختیواستفادهازوزنوقدآزمودنیهابرایمحاسبۀنمایههایتودۀبدنیبهایننتیجهرسیدندکهذهنآگاهیمبتنیبرشناختدرمانیدرکاهشچاقیموثراست؛همچنیننتایجحاصلازپیگیرییکماهه،پایدارینتایجرانشانداد.

صادقی و همکاران (1389)،درپژوهشخودباهدف «بررسیاثربخشیتلفیقدارودرمانیوشناختدرمانیگروهیمبتنیبرذهنآگاهی (MBCT) برکاهشافسردگیزنانمطلقهشهراصفهان»تعداد 60 زنمطلقهرابهصورتنمونهگیریتصادفیانتخابوبااستفادهازابزارهای 1- مقیاسافسردگیبک 2- مقیاسنگرشناکارآمدوایزمن[1]و 3- مقیاسمهارتمقابلهبااسترساندلروپارکر[2]بهایننتیجهرسیدندکهدرگروهتجربی،باگذشتزمانازشدتافسردگی،نگرشناکارآمد[1]-Wiseman

[2]-Andler and Parker

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه ارشد درباره :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

(توسطاسپیلبرگر[1]  و همکاران، 1970) و 6- مقیاساعتمادبهنفسروزنبرگ[2] (1965) بودند. درحالتیکهآزمودنیهاتوجهمتمرکزبرتنفس (عنصراساسیدرذهنآگاهی) داشتندکاهشتجربۀهیجانیمنفی،کاهشفعالیتآمیگدال،وافزایشفعالیتمغزیدرنواحیمرتبطبهتوجهرانشاندادند. بنابهگفتۀمحققاناینپژوهش،کاربرددرمان MBSR درافرادمبتلابهاختلالاضطراباجتماعیمنجربهکاهشاضطراب،افسردگی،وعکسالعملهایهیجانی،تقویتتنظیمهیجانی،بالارفتناعتمادبهنفسمی­شودکهاینتغییراتباعثکاهشرفتارهایاجتنابیوعلائمکلینیکیدراینگروهازبیمارانمیشود.

گریسون و همکاران (2011)،درپژوهشخودباعنوان «تغییراتدرمعنویتوبالارفتنکیفیتسلامتزندگیباکاربرددرمانکاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»، تعداد 279 نفررابهصورتنمونهگیریدردسترس (ازکلینیککاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی) انتخابوبااستفادهازابزارهای 1- مقیاسذهنآگاهیشناختی- عاطفی[3] (فرمتجدیدنظرشده) 2- مقیاستجربیاتمعنویروزانه[4]و 3- فرمکوتاهمقیاسسلامتی4- شاخصکیفیتخوابپیتزبرگ[5] (توسط بایسی[6]وهمکاران، 1988) بودند. محققانبابررسینتایجبهایننتیجهرسیدندکهذهنآگاهیرویکیفیتزندگی،خواب،وخلقکودکانونوجوانانسرطانیتأثیرگذاشتهوباعثمیشودکهآنهابهتربتوانندسرطانومشکلاتمربوطبهاینبیماریراقبولوباآنزندگیکنند. همچنینتأثیرذهناگاهیبرسلامتروانیوجسمیاینجمعیتخاصباعثبالارفتنتواناییروحیوجسمیاینبیماراندرمقابلهبابیماریشانمیشود.

 

2-3-2  پیشینۀپژوهشدرایران

دباغی و همکاران (1386)،پژوهشیباهدفبررسی «اثربخشیشناختدرمانیگروهیبرپایۀتفکرنظارهای (ذهنآگاهی) وفعالسازیطرحوارههایمعنویدرپیشگیریازعودمصرفموادافیونی»انجامدادند. دراینپژوهش، 90 بیمارمردباتشخیصوابستگیبهموادافیونیبرپایۀمعیارهایDSM-IVپسازدورهسمزداییانتخابوبهتصادفدردوگروهآزمایشیویکگروهگواهجایدادهشدند. آزمودنیهابهکمک 1- مصاحبهساختاریافتهشاخصمصرفموادافیونی[7] 2- پرسشنامهسلامتعمومی 28 سوالی[8]و 3- پرسشنامهاثرمعنویتبررفتار،ارزیابیشدند. گروهگواهبدونهیچدرمانگروهیتنهاداروینالترکسوندریافتکرد.[1]-Spielberger

[2]-Rosenberg Self-Steem Scale

[3]-Cognitive and Affective Mindfulness Scale- Revised (CAMS-R)

[4]-Daily Spiritual Experiences Scale (DSES)

[5]– PSQI

[6]-Buysse

[7]-OTI

[8]-GHQ-28

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>