آلیاژی، آزمایش‌های

شکل ‏۴۱۷ گام‌های حل برای یک چرخه کاری توربین فصل ۵: تعیین خواص مکانیکی جنس روتور تعیین خواص مکانیکی جنس روتور
۵-۱ مقدمه در این فصل شیوه شناسایی جنس روتور توربین گاز و استخراج پارامترهای آن به منظور استفاده در تحلیل المان محدود بیان می‌شود. معادلات متشکله که رفتار مواد را بیان می‌کنند، دارای ضرایبی هستند که به آن‌ها ضرایب مشخصه۱۱۸ یا ثابت‌های ماده می‌گویند. این ثابت‌ها به جنس ماده و دما بستگی دارند. بنا‌براین برای تحلیل رفتار مواد نیاز است تا این ثابت‌ها را از آزمایش‌های مختلف به‌دست آورد. در این فصل روش‌های تعیین این ثابت‌ها از آزمایش‌های مختلف بیان شده است. همچنین آزمایش‌های صورت گرفته و نتایج حاصل نیز به تفصیل بیان شده‌اند.
۵-۲ شناسایی جنس روتور توربین گاز جنس روتور توربین گاز مورد مطالعه فولاد آلیاژی با نام تجاری ۱-۱/۴CrMoV می‌باشد. این فولاد از دسته فولادهای کم‌آلیاژ است که در دهه‌های گذشته در ساخت روتور توربین‌های گاز و بخار کاربرد داشته است. امروزه این فولاد در ساخت روتور توربین گاز به‌کار نمی‌رود و کاربرد فعلی آن برای اتصالات توربین‌ها می‌باشد.
با جستجو در میان فولادهای آلیاژی با استفاده از مرجع کلید فولاد مشخص گردید که عناصر تشکیل‌دهنده و درصد هر یک از اجزاء برای فولاد آلیاژی روتور مطابقت خوبی با فولاد آلیاژی ۲۱CrMoV5-7 دارد[۵۳]. عناصر تشکیل‌دهنده فولاد آلیاژی ۱-۱/۴CrMoV و فولاد آلیاژی ۲۱CrMoV5-7 به همراه درصد آنها در جدول ۵-۱ با یکدیگر مقایسه شده‌اند. جدول ‏۵۱ ترکیب شیمیایی و درصد عناصر روتور و فولاد۲۱CrMoV5-7 ترکیب شیمیایی [ Wt% ]
ماده
C
Si
Mn
P
S
Cr
Mo
Ni
V
۲۱CrMoV5-7 (1.7709)
۰.۱۷-۰.۲۵
<۰.۴
۰.۴۰-۰.۸
<۰.۰۳
<۰.۰۳
۱.۲-۱.۵
۰.۵۵-۰.۸
<۰.۶
۰.۲۰-۰.۳۵
۱۱/۴CrMoV (Rotor)
۰.۱۹
۰.۳۶
۰.۴۸
۰.۰۰۶
۰.۰۰۷
۱.۲۹
۰.۹۳
۰.۴۷
۰.۳۲
برای فولاد ۲۱CrMoV5-7 خواص مکانیکی آن از مرجع کلید فولاد در جدول ۵-۲ آمده است[۵۳]. جدول ‏۵۲ خواص مکانیکی برای فولاد ۲۱CrMoV5-7 از مرجع کلید فولاد
Material data sheet
 
 
 
 
 
Material number
 
۱.۷۷۰۹
 
 
 
Country Germany
 
Designation ۲۱CrMoV5-7  
Standards
 
DIN EN 10269
 
 
 
 
 
 
 
 
Density
 
 
 
 
 
  ۷.۸۵
kg/dm3  
Specific heat
 
 
 
 
 
  ۴۶۰
J/(g*K) ۲۰ °C
Heat conductivity
 
 
 
 
 
  ۳۳
W/(K*m) ۲۰ °C
Mean thermal expansion coefficient
 
 
 
  ۱۴.۱E10e-06
۱/K ۲۰-۶۰۰ °C
Modulus of elasticity
 
 
 
 
 
  ۱۲۷۰۰۰
N/mm2 ۶۰۰ °C
  ۱۶۴۰۰۰
N/mm2 ۵۰۰ °C
  ۱۷۷۰۰۰
N/mm2 ۴۰۰ °C
  ۱۸۶۰۰۰
N/mm2 ۳۰۰ °C
  ۱۹۶۰۰۰
N/mm2 ۲۰۰ °C
  ۲۰۴۰۰۰
N/mm2 ۱۰۰ °C
  ۲۱۱۰۰۰
N/mm2 ۲۰ °C
Tensile strength
 
 
 
 
 
  ۷۰۰-۸۵۰
N/mm2 ۲۰ °C
Elongation after fracture
 
 
 
 
  ۱۶%
۲۰ °C
Reduction of area
 
 
 
 
 
  ۶۰%
۲۰ °C
۰.۲% yeild stress
 
 
 
 
 
  ۳۵۰
N/mm2 ۵۰۰ °C
  ۴۱۰
N/mm2 ۴۰۰ °C
  ۴۶۰
N/mm2 ۳۰۰ °C
  ۵۰۰
N/mm2 ۲۰۰ °C
  ۵۳۰
N/mm2 ۱۰۰ °C
  ۵۴۲
N/mm2 ۵۰ °C
 
 
۵۵۰
N/mm2
 
۲۰ °C با توجه به عدم وجود اطلاعات از خواص پلاستیک، خزش و آسیب این آلیاژ نیاز است که خواص مکانیکی مورد نیاز برای تحلیل را با انجام آزمایش‌های لازم استخراج نمود. به همین منظور برای تعیین ضرایب پلاستیک آزمون کشش ساده، برای تعیین پارامترهای آسیب آزمون کشش دوره‌ای و برای تعیین پارامترهای خزش آزمون رهایش۱۱۹ بر روی آلیاژ فولاد ۲۱CrMoV5-7 انجام گردید. البته لازم به ذکر است که برای تعیین ضرایب پلاستیک و پارامتر آسیب، استفاده از آزمون خستگی کم‌چرخه به صورت کشش-فشار نتایج بهتری را ارائه می‌دهد، اما به علت عدم دسترسی به دستگاه آزمون کشش-فشار، در این تحقیق آزمون کشش به همراه باربرداری مورد استفاده قرار گرفت.
۵-۳ آزمون کشش ساده و دوره‌ای با استفاده از آزمون کشش ساده می‌توان پارامترهای مدل سختی سینماتیکی غیرخطی را تعیین نمود. همچنین به کمک باربرداری الاستیک می‌توان میزان آسیب ناشی از تغییر شکل پلاستیک را تعیین نمود. آزمون کشش در چهار دمای ۲۵، ۲۵۰، ۴۵۰ و ۵۵۰ درجه سانتیگراد برنامه‌ریزی شد. برای هر دما ابتدا یک آزمون کشش ساده انجام شد تا منحنی تنش-کرنش تعیین گردد. سپس برای ه ر آزمون، چهار سیکل بارگذاری و باربرداری مطابق شکل ۵-۱ انجام شد.
شکل ‏۵۱ نمودار تنش-کرنش در آزمون کشش دوره‌ای
آزمون کشش بر اساس استاندارد DIN-EN10002-1 انجام گرفت. برای هر دما، دو نمونه آزمون بر اساس این استاندارد تهیه شد. شکل ۵-۲ نمونه‌ آزمون ساخته شده و نمونه آزمون استاندارد را نشان می دهد.
شکل ‏۵۲ نمونه‌ آزمون ساخته شده و نمونه آزمون استاندارد
۵-۳-۱ نتایج آزمون‌ کشش نتایج به دست آمده از آزمون‌های کشش در جدول ۵-۳ آورده شده‌اند.
جدول ‏۵۳ مشخصات آزمون‌های کشش و نتایج آن
Test]]>

پلاستیک، ترمودینامیکی

• آسیب نرم
بر خلاف آسیب ترد، آسیب نرم زمانی رخ می‌دهد که گسترش آسیب همراه با تغییر شکل پلاستیک قابل ملاحظه‌ای باشد. این پدیده به واسطه رشد و به هم پیوستن حفره‌ها در اثر تغییر شکل پلاستیک به‌وجود می‌آید، نمونه‌ای از این پدیده در فلزاتی رخ می‌دهد که کرنش‌های پلاستیک زیادی را در دمای پایین تجربه می کنند (شکل ۳-۲). شکل ‏۳۲ آسیب نرم [۱]
• آسیب خزشی
هنگامی که ماده در دمای بالا، مثلا بالای یک سوم دمای ذوب، تحت بارگذاری قرار گیرد، ممکن است تحت تنش ثابت دارای تغییر شکل گردد. در این حالت وقتی کرنش به اندازه‌ی کافی بزرگ شود، گسستگی‌ درون‌دانه‌ای اتفاق می افتد که منجر به پدیده آسیب و افزایش نرخ کرنش خزشی می‌شود. برای مواد نرم، تغییرات آسیب خزشی همانند تغییرات کرنش ویسکوپلاستیک است (شکل ۳-۳). شکل ‏۳۳ آسیب خزشی [۱]
• آسیب خستگی کم‌چرخه
هنگامی که ماده تحت بارگذاری دوره‌ای با مقادیر قابل توجه تنش و کرنش قرار می‌گیرد، آسیب پس از یک تاخیر ناشی از جوانه‌زنی و رشد ریزترک‌ها همراه با کرنش‌های پلاستیک دوره‌ای شروع به رشد می‌کند. به علت مقادیر زیاد تنش‌ها معمولا خستگی کم‌چرخه در تعداد دوره‌های بارگذاری کم رخ می‌دهد (شکل ۳-۴). شکل ‏۳۴ آسیب خستگی کم‌چرخه [۱] • آسیب خستگی پر‌چرخه
این آسیب هنگامی رخ می‌دهد که ماده در معرض بارگذاری دوره‌ای با مقادیر تنش کمتر از حد تسلیم قرار می‌گیرد. چنین آسیبی در تعداد دوره‌های بارگذاری زیاد رخ می‌دهد(شکل ۳-۵). شکل ‏۳۵ آسیب خستگی پر‌چرخه [۱] به کمک تئوری آسیب می‌توان مواد مختلف را تحت بارگذاری‌های متفاوت مدل‌سازی نمود. مدل‌‌های مختلف رشد آسیب امکان مدل‌سازی رفتار ماده را تحت شرایط مختلف میسر می‌سازند. با آگاهی از تاریخچه تنش و کرنش و انتگرال‌گیری از معادلات متشکله ماده با شرایط مرزی مناسب می‌توان رفتار حاکم بر رشد آسیب در ماده تا شکل‌گیری ترک‌های ماکروسکوپی و زمان متناظر آن را محاسبه نمود. امروزه مکانیک آسیب به عنوان ابزاری مناسب و قوی برای طراحی و تخمین عمر سازه‌ها به‌کار می‌رود. ۳-۴ مفاهیم پایه ۳-۴-۱ پارامتر آسیب اولین گام در پیشبرد تئوری آسیب، معرفی و تعریف پارامتر آسیب می‌باشد. با توجه به گستردگی حالات ممکن، تعاریف متفاوتی برای متغیر آسیب بیان شده است. بر پایه تعریف ارائه شده توسط کاچانف، متغیر آسیب متناظر با چگالی سطح مؤثر حفره‌ها در نظر گرفته می‌شود (شکل ۳-۶). به این ترتیب در یک حجمک نماینده، اگر مساحت سطح مقطع المان باشد که با بردار نرمال تعریف شود و مساحت ریزحفره‌ها و ترک‌ها روی این سطح مقطع باشد، آن‌گاه متغیر آسیب متناظر با بردار نرمال به‌صورت زیر تعریف می‌شود[۱].
(‏۳۲)
شکل ‏۳۶ آسیب فیزیکی و مدل آسیب پیوسته ریاضی [۵۱]
اگر آسیب را همسانگرد۸۳ در نظر بگیریم، آن‌گاه متغیر آسیب دیگر به جهت بردار نرمال بستگی نداشته و یک کمیت اسکالر است.
(‏۳۳) از رابطه بالا واضح است که برای هیچ‌گونه آسیبی رخ نداده است و برای المان دچار گسیختگی کامل (شکست حجمک نماینده به دو قسمت) شده است. البته در واقعیت شکست ماده به ازای مقدار کمتر از یک رخ می‌دهد (برای فلزات است) که پارامتر بحرانی آسیب می‌باشد.
۳-۴-۲ مفهوم تنش مؤثر۸۴ در وضعیت بارگذاری تک‌محوره در المان بدون آسیب، اگر نیروی F بر روی سطح اعمال گردد، تنش تک‌محوره نرمال به ‌صورت تعریف می‌گردد (شکل ۳-۷). در این حالت سطح مؤثر (سطح واقعی که تنش را تحمل می‌کند) برابر است با:
(‏۳۴) شکل ‏۳۷ مفهوم سطح مقطع مؤثر [۱۱]
بدین ترتیب تنش مؤثر به صورت تنش متناظر با سطح مؤثر به شکل زیر تعریف می‌گردد:
(‏۳۵) البته لازم به ذکر است که در حالت فشار، اگر بعضی از ترک‌ها و ریزحفره‌ها بسته شوند، در این صورت سطح مؤثر برای تحمل تنش، بیشتر از خواهد بود.
در حالت بارگذاری سه‌بعدی و با فرض همگن و همسانگرد بودن ماده، معادله (۳-۵) به‌ صورت تانسور تنش تعریف می‌گردد:
(‏۳۶) در حالت کلی آسیب غیرهمسانگرد، پارامتر آسیب به جهت نیز وابسته خواهد بود. در این صورت متغیر واقعی آسیب متناظر به صورت یک تانسور مرتبه دوم یا چهارم تعریف می‌شود. ۳-۴-۳ اصل کرنش‌ معادل۸۵ در تئوری آسیب فرض می‌گردد که رفتار تغییرشکل به‌ صورت مستقیم تحت تاثیر آسیب قرار ندارد و تابعی از تنش مؤثر می‌باشد. این بدان معنی است که معادلات متشکله کرنش برای مواد آسیب‌دیده و بکر۸۶ یکسان می‌باشند و تنها تنش عادی با تنش مؤثر جایگزین می‌گردد و تغییر دیگری در معادلات متشکله ایجاد نمی‌شود. (‏۳۷(
ماده آسیب‌دیده
ماده بکر
۳-۴-۴ ارتباط کرنش و آسیب به کمک اصل کرنش معادل، معادلات متشکله برای تنش تک‌محوره برای حالت‌های الاستیک و پلاستیک ماده آسیب‌دیده به صورت زیر بیان می‌شوند: • حالت الاستیک
در حالت الاستیک، ماده‌ی بدون آسیب به صورت مستقیم با تنش مؤثر در ارتباط است:
(‏۳۸) و مدول الاستیسیته ماده آسیب‌دیده به کمک رابطه به صورت زیر بیان می‌شود:
(‏۳۹) شکل ۳-۸ مثالی از تغییرات مدول الاستیسیته در اثر رشد آسیب نرم را نشان می‌دهد.
شکل ‏۳۸ تغییرات مدول الاستیسیته در اثر آسیب برای مس ۹/۹۹% [۱] • حالت پلاستیک
در حالت پلاستیک، کرنش پلاستیک از معادله متشکله سینماتیکی با معادله تسلیم استخراج می‌گردد. در وضعیت تنش تک‌محوره، معیار تسلیم به صورت زیر است.
(‏۳۱۰) یا
(‏۳۱۱) که تابع تسلیم، تنش تسلیم، افزایش تنش به علت کارسختی همسان و ، تانسور پیش‌تنش به علت کارسختی سینماتیکی می‌باشد.
هنگامی که آسیب رخ می‌دهد بر اساس اصل کرنش معادل، تابع تسلیم به صورت زیر نوشته می‌شود.
(‏۳۱۲) یا
(‏۳۱۳) معادله بالا و نتایج آزمایشگا‌هی نشان می‌دهند که آسیب باعث کاهش تنش تسلیم، تنش کارسختی همسان و تانسور پیش‌تنش می‌گردد (شکل ۳-۹). شکل ‏۳۹ تغییرات معیار تسلیم پلاستیک در اثر رشد آسیب [۱] ۳-۴-۵ آستانه آسیب۸۷ دو پدیده تجمع ریزتنش‌ها همراه با ناسازگاری‌ ریزکرنش‌ها۸۸ و تجمع نا‌بجایی‌ها۸۹ در فلزات منجر به تشکیل ریزترک‌ها می‌شوند. از آنجا که عامل مؤثر بر متغیر آسیب، ایجاد و انتشار ریزترک‌ها در ماده می‌باشد، بنابراین تا قبل از تشکیل ریزترک‌ها، با وجود کرنش پلاستیک، مقدار برابر صفر می‌باشد. اگر در حالت کشش ساده، کرنش پلاستیک آستانه،، متناظر با شروع ریزترک‌ها در ماده باشد، آستانه آسیب به شکل زیر بیان می‌شود:
(‏۳۱۴) مقدار برای برخی مواد در جدول ۳-۱ آورده شده است. معرف کرنش در آستانه آسیب است که پیش از آن آسیب صفر یا قابل صرفنظر است. کرنش در هنگام شکست است، یعنی وقتی که متغیر آسیب به مقدار بحرانی خود، ، می‌رسد.
جدول ‏۳۱ مقدار آستانه آسیب و پارامتر آسیب بحرانی برای مواد مختلف ماده در دمای محیط
۰.۸۵
۱.۰۴
۰.۳۵
مس ۹۹.۹%
۰.۲۳
۰.۲۵
۰.۰۳
فولاد ۲۰۲۴
۰.۱۷
۰.۸۸
۰.۵۰
فولاد E 24
۰.۲۲
۰.۵۶
۰
فولاد ۳۸ XC
۰.۰۲۴
۰.۳۷
۰.۰۲
فولاد ۳۰ CD 4
۰.۰۲۴
۰.۲۹
۰.۰۲
فولاد INCO 718 مفهوم آستانه آسیب که در بالا برای وضعیت تنش تک‌محوره بیان شد، به شیوه‌ای مشابه با معیار پلاستیسیته، به وضعیت تنش سه‌بعدی قابل تعمیم است. در حالت تک‌محوره می‌توان آستانه‌ آسیب را در قالب عبارت تنش بیان نمود:
(‏۳۱۵) هنگامی که فراتر از آستانه باشد، آسیب رشد می‌کند. در وضعیت سه‌بعدی، این مفهوم به وسیله یک سطح آستانه آسیب قابل تعمیم است:
(‏۳۱۶) در صورتی که باشد هیچ‌گونه آسیبی در ماده به‌وجود نمی‌آید، اما اگر باشد آسیب رشد می‌کند. می‌توان از قوانین شامل عبارت‌های کرنش نیز استفاده نمود. در این صورت سطح آستانه آسیب به شکل یک سطح هم‌پتانسیل بیان می‌شود:
(‏۳۱۷) در نهایت چهار رابطه اصلی که پایه مکانیک آسیب را تشکیل می‌دهند، به شرح زیر هستند[۱]: (‏۳۱۸( رابطه الاستیک معیار تسلیم پلاستیک آستانه آسیب شروع ترک
۳-۵ فرمول بندی ترمودینامیکی آسیب ۳-۵-۱ ترمودینامیک آسیب به کمک ترمودینامیک فرایند‌های برگشت‌ناپذیر می‌توان رفتار مواد مختلف را در سه مرحله مدل‌سازی نمود:
۱. تعریف متغیر‌های حا‌لت۹۰
۲. تعریف تابع پتانسیل حالت۹۱، که از آن می‌توان قوانین حالت را استخراج کرد و به کمک آن متغیر‌های ترمودینامیکی متناظر با متغیر‌های حا‌لت داخلی تعریف می‌گردند.
۳. معرفی تابع پتانسیل اتلاف۹۲، که از آن می‌توان قوانین رشد متغیر‌های حالت وابسته به مکانیزم‌های اتلافی را استخراج نمود.
از بین گزینه‌های گوناگونی که این سه مرحله را ارضا می‌کنند، گزینه‌هایی که با نتایج آزمایشگاهی مطابقت بیشتری داشته باشند، انتخاب می‌گردند. سپس باید قانون دوم ترمودینامیک برای هر تغییری بررسی شود. پارامتر‌های موجود در دو تابع پتانسیل حالت و اتلاف که توابعی از جنس مواد و دما می‌باشند نیز از نتایج تجربی و آزمایشگاهی به‌دست می‌آیند[۵۱].
۳-۵-۲ چارچوب کلی با فرض کوچک ‌بودن کرنش‌ها، کرنش کلی را می‌توان به دو بخش ترموالاستیک، ، و بخش پلاستیک، ، تقسیم کرد. بنابراین می‌توان نوشت
(‏۳۱۹) در اولین گام متغیرهای حالت معرفی می‌شوند. متغیر‌های حالت، اعم از قابل مشاهده یا داخلی، بر اساس مکانیزم فیزیکی تغییرشکل و آسیب مواد انتخاب می‌شوند. برای سیستم ترمودینامیکی متغیرهای حالت قابل مشاهده و داخلی به شرح زیر هستند:
• متغیرهای قابل مشاهده:
، تانسور کرنش و متغیر ترمودینامیکی متناظر آن تانسور تنش کوشی۹۳،
T، دما و متغیر ترمودینامیکی متناظر آن چگالی انتروپی، s
• متغیرهای داخلی:
، تانسور کرنش پلاستیک متغیر ترمودینامیکی متناظر آن،
، آسیب ناشی از کرنش پلاستیک تجمعی۹۴ و متغیر ترمودینامیکی متناظر آن کارسختی همسان۹۵،
، تانسور پیش‌کرنش۹۶ و متغیر ترمودینامیکی متناظر آن کارسختی سینماتیکی۹۷ (یا تانسور پیش‌تنش۹۸)،
، متغیر آسیب و متغیر ترمودینامیکی متناظر آن نرخ رهایی انرژی آسیب، در جدول ۳-۲ متغیرهای حالت به همراه مکانیزم فیزیکی تغییرشکل و متغیر ترمودینامیکی متناظر با آن‌ها بیان شده‌اند[۵۱].
جدول ‏۳۲ متغیرهای حالت، مکانیزم فیزیکی تغییرشکل و متغیر ترمودینامیکی مت ناظر
مکانیزم
متغیر حا‌لت
متغیر متناظر قابل مشاهده
داخلی ترمو الاستیسیته انتروپی پلاستیسیته کارسختی همسان کارسختی سینماتیکی آسیب پس از معرفی متغیر‌های حا‌لت و متغیر‌های وابسته به آن‌ها بایستی تابع پتانسیل حالت تعریف گردد. بیان تحلیلی تابع پتانسیل باید بر اساس مشاهدات تجربی و نتایج میکرومکانیک باشد. به عنوان مثال تابع پتانسیل باید نسبت به الاستیسیته همسان، خطی باشد و یا رابطه تنش کوشی و آسیب همسان مطابق با مفهوم تنش موثر باشد. همچنین نباید هیچ‌گونه وابستگی بین متغیرهای الاستیک و پلاستیک و همچنین بین متغیرهای آسیب و پلاستیک باشد. یکی از توابع پتانسیل مرسوم آنتا‌لپی آزاد مخصوص گیبس۹۹،، است که از تابع انرژی آزاد هلمهولتز۱۰۰ به‌دست می‌آید. این تابع پتانسیل به شکل زیر بیان می‌گردد:
(‏۳۲۰) که در این رابطه چگالی است و و به کرنش کل وابسته نیستند. پارامتر کوپلینگ بین الاستیسیته و آسیب را به کمک مفهوم تنش مؤثر و اصل کرنش معادل در نظر می‌گیرد. پارامتر مربوط به کارسختی پلاستیک۱۰۱ است و هنگامی که در ضرب شود، بیانگر انرژی ذخیره شده، ، در حجمک نماینده می‌باشد. پارامتر تنها تابع دما است که به صورت ضمنی ظرفیت گرمایی ماده را نشان می‌دهد.
اکنون با تعریف تابع پتانسیل حالت، می‌توان قوانین حالت را همانند زیر استخراج کرد و رابطه متغیرهای حالت و متغیر‌های وابسته را بیان نمود: (‏۳۲۱) البته باید تعاریف فوق با قانون دوم ترمودینامیک سازگار باشند و آن‌ را ارضا نمایند. قانون دوم ترمودینامیک که به صورت نامساوی کلازیوس-دوهم۱۰۲ ارا‌ئه می‌گردد، هنگامی ارضاء می‌شود که نرخ آسیب مثبت باشد.
(‏۳۲۲) مثبت بودن نرخ آسیب، ، بدین معنی است که آسیب تنها می‌تواند افزایش یابد یا ثابت بماند. به عبارت دیگر، متغیر آسیب فقط می‌تواند بیانگر زوال ماده باشد و نه شاخصی از بازیابی استحکام ماده. معادله بالا بیانگر این است که اتلاف مربوط به توان پلاستیک ()، به‌‌ علاوه اتلاف ناشی از آسیب ()، منهای نرخ چگالی انرژی ذخیره ‌شده ()، به ‌علاوه انرژی گرمایی ( شار حرارتی می‌باشد) به گرما تبدیل می‌شوند.
در نهایت بایستی تابع پتانسیل اتلاف، ، تعریف گردد تا به کمک آن بتوان قوانین رشد متغیر‌های حا‌لت را بیان کرد. تابع پتانسیل اتلاف را می‌توان به شکل زیر بیان نمود:
(‏۳۲۳) که تابع معیار پلاستیسیته، عبارت مربوط به کارسختی سینماتیکی غیرخطی و پتانسیل آسیب می‌باشد. بنابراین قوانین رشد متغیر‌های حا‌لت به ‌صورت زیر بیان می‌گردند:
(‏۳۲۴)
به رابطه آخر قانون تعامد۱۰۳ گفته می‌شود. روند تعریف تابع پتانسیل به گونه‌ای صورت می‌گیرد که قانون دوم ترمودینامیک را ارضا نماید. همچنین]]>

**، پلاستیک

(‏۳۲۵) ۳-۵-۳ پتانسیل حا‌لت برای آسیب همسان بر اساس اصل کرنش معادل، پتانسیل کرنش برای حا‌لت ترمو-الاستیک خطی همسان و آسیب همسان به صورت زیر بیان می‌گردد.
(‏۳۲۶) که در آن مدول یانگ، ضریب پوا‌سون، ضریب انبساط حرارتی و دمای مرجع می‌باشد. بنابراین قانون ترمو-الاستیسیته از این تابع پتانسیل به ‌صورت زیر استخراج می‌گردد.
(‏۳۲۷) که تنش موثر برابر است با .
همچنین نرخ چگالی انرژی آزاد شده، ، که متغیر ترمودینامیکی متناظر با پارامتر آسیب است، به‌ صورت زیر نوشته می‌شود:
(‏۳۲۸) که
(‏۳۲۹)
که تابع ‌‌‌ بیانگر سه‌بعدی بودن وضعیت تنش است. همچنین ، و به ترتیب تنش هیدرواستاتیک، تنش ون‌میزز معادل و تنش انحرافی می‌باشند.
۳-۵-۴ قوانین سینتیک رشد آسیب با تعریف متغیر آسیب نیاز است تا قانون رشد آن نیز بیان شود. برای مکانیزم‌های آسیب مختلف (مانند شکست نرم، خستگی، خزش و …) نیاز به مدل‌های رشد مختلف می‌باشد که رفتار مواد را پیش‌بینی نمایند. بر اساس چارچوب ترمودینامیک آسیب، قانون رشد برای آسیب از پتانسیل اتلاف و به‌طور خاص از تابع استخراج می‌گردد.
(‏۳۳۰) گزینه‌های مختلفی برای فرم تحلیلی تابع وجود دارد که به توانایی طراح مدل و دانش او از نتایج تجربی و همچنین زمینه کاربرد مدل بستگی دارد. یکی از بهترین مدل‌های موجود در این زمینه که توانایی مدل‌سازی مکانیزم‌های مختلف آسیب را دارد مدل متحد لومتر می‌باشد که در ادامه معرفی شده است.
۳-۵-۴-۱ فرمول‌بندی قانون متحد آسیب همسانگرد۱۰۴ رهیافت ترمودینامیکی بیان می‌کند که متغیر اصلی حاکم بر قانون رشد آسیب (یا نرخ تغییر آسیب )، متغیر وابسته به آن یعنی آهنگ آزاد شدن چگالی انرژی۱۰۵ () می‌باشد. بنابراین تابع پتانسیل اتلاف آسیب، ، تابعی از می‌باشد. همچنین طبق مشاهدات، این تابع به کرنش پلاستیک نیز وابسته است که این وابستگی از طریق ضریب پلاستیک، ، بیان می‌گردد. بنابراین می‌توان نوشت که
(‏۳۳۱( اگر که پارامتر از معادلات متشکله (ویسکو-)پلاستیسیته کوپل با آسیب (که توسط تابع پتانسیل اتلاف بیان می‌گردند) به‌دست می‌آید.
(‏۳۳۲) تابع بارگذاری (ویسکو-)پلاستیک، ، توسط معیار ون‌میزز بیان می‌گردد.
(‏۳۳۳) که در آن
(‏۳۳۴) که تنش ویسکوز برای وضعیت ویسکوپلاستیسیته است و برای وضعیت پلاستیسیته می‌باشد.
قانون تعامد و قانون رشد آسیب ناشی از کرنش پلاستیک تجمعی به شکل زیر نوشته می‌شوند.
(‏۳۳۵)
به کمک این دو معادله و تعریف نرخ کرنش پلاستیک تجمعی، ، رابطه بین و به دست می‌آید.
(‏۳۳۶) نتایج آزمایش‌های بسیار نشان داده است که باید تابعی غیرخطی از باشد. یکی از مناسب‌ترین توابع پیشنهادی برای آن به ‌صورت زیر است.
(‏۳۳۷) بنابراین قانون رشد آسیب به صورت زیر به‌دست می‌آید:
(‏۳۳۸) در معادلات فوق S و s، پارامترهای ماده هستند که تابعی از دما می‌باشند. به این ترتیب معادلات متشکله آسیب را می‌توان به ‌صورت زیر نوشت: (‏۳۳۹) اگر
اگر شروع ترک ماکروسکوپی
: که در آن
(‏۳۴۰)
همچنین پارامتر بحرانی آسیب است که باعث بروز ترک در ابعاد مزو می‌شود.
قانون متحد لومتر مدل‌های گوناگونی را به شرح زیر پوشش می‌دهد:
• اگر توسط پلاستیسیته بیان شود، آسیب نرم را مدل‌سازی می‌کند.
• اگر توسط قوا‌نین ویسکوزیته (مانند قانون ویسکوز نورتن) بیان شود، آسیب خزشی را مدل‌سازی می‌کند.
• اگر توسط پلاستیسیته‌ دوره‌ای بیان شود، آسیب خستگی را مدل‌سازی می‌کند.
• اگر در ابعاد میکروسکوپیک باشد، آسیب شبه ترد را مدل‌سازی می‌کند.
۳-۶ معادلات الاستو-(ویسکو-)پلاستیسیته کوپل با آسیب تمامی معادلات متشکله از تابع پتانسیل اتلاف، ، بر اساس چارچوب ترمودینامیک استخراج می‌شوند. بر اساس انتخاب‌های متفاوت برای فرم تحلیلی توابع ، و ، معادلات متشکله مختلفی به دست می‌آیند.
۳-۶-۱ معادلات اساسی (ویسکو-)پلاستیسیته بدون کوپل با آسیب در پلاستیسیته و ویسکوپلاستیسیته، معیار تسلیم برای بیان حالات مختلف ماده به کار می‌رود. حالت الاستیک
حالت پلاستیک
حالت ویسکوپلاستیک که تنش ویسکوز در قانون ویسکوزیته می‌باشد. معیار تسلیم ون‌میزز همراه با کار‌سختی همسان و سینماتیکی به صورت زیر بیان می‌گردد.
(‏۳۴۱) که در آن
(‏۳۴۲) کار‌سختی همسان ناشی از چگالی نابجایی‌ها می‌باشد و بیانگر تغییرات اندازه سطح تسلیم در فضای تنش‌ها می‌باشد. یکی از مدل‌های متداول کار‌سختی همسان که رفتار اشباع شدن ناشی از کرنش‌سختی را به خوبی پیش‌بینی می‌کند، مدل نمایی است.
(‏۳۴۳) که و پارامترهای ماده و وابسته به دما می‌باشند. در غیاب آسیب، پارامتر r برابر با کرنش پلاستیک تجمعی، p ، می‌باشد.
کار‌سختی سینماتیکی متناظر با تانسور پیش‌تنش، ، مربوط به تجمع میکروتنش‌های داخلی ماده می‌باشد و بیانگر جابجایی سطح تسلیم در فضای تنش‌ها می‌باشد. یکی از مدل‌های مناسب در زمینه پیش‌بینی رفتار پلاستیسیته دوره‌ای در فلزات، مدل کار‌سختی سینماتیکی غیر‌خطی (مدل آرمسترا‌نگ- فردریک۱۰۶) می‌باشد که از تابع پتانسیل زیر به‌دست می‌آید.
(‏۳۴۴) که و پارامترهای ماده و وابسته به دما می‌باشند. در غیاب آسیب، قانون رشد تانسور پیش‌تنش به صورت زیر است.
(‏۳۴۵) همان‌‌طور که قبلا ذکر گردید، ضریب پلاستیک، ، موجود در قوانین رشد برای حالت پلاستیک توسط شرایط سازگاری تعیین می‌گردد که این شرایط به صورت زیر هستند.
(‏۳۴۶) که شرط بیانگر این است که حا‌لت تنش بر روی سطح تسلیم واقع است و شرط بیان می‌کند که افزایش حا‌لت تنش، باعث القای همان مقدار افزایش در سطح تسلیم می‌شود.
برای حالت ویسکوپلاستیک، ضریب پلاستیک تابعی از نرخ کرنش پلاستیک تجمعی، ، می‌باشد که توسط قانون ویسکوزیته بیان می‌گردد. قانون توانی نورتن۱۰۷ که یکی از قوانین متداول ویسکوزیته می‌باشد، به صورت زیر است.
(‏۳۴۷) یا ۳-۶-۲ معادلات کوپل بین پلاستیسیته و آسیب در نهایت تمامی معادلات کوپل بین پلاستیسیته و آسیب همسان در جدول ۳-۳ آورده شده‌اند[۵۱].
جدول ‏۳۳ معادلات الاستو– (ویسکو-) پلاستیسیته کوپل با آسیب همسان
جداسازی کرنش‌ها ترموالاستیسیته (ویسکو-) پلاستیسیته
آسیب ضریب پلاستیک
که از شرایط به‌دست می‌آید. ضریب ویسکوپلاستیک
قانون توانی نورتن :
۳-۷ مدل‌سازی اندرکنش خزش-خستگی آسیب خزش-خستگی در فلزات هنگامی رخ می‌دهد که خستگی کم‌چرخه در دمای بالا، مثلاً بالای یک سوم دمای ذوب، وجود داشته باشد. این پدیده بسیارخطرناک است، زیرا وجود یک پدیده بر کاهش حد دوام پدیده دیگر موثر است، به عنوان مثال تغییرات کوچک در آسیب خزش، عمر خستگی را به مقدار قابل ملاحظه‌ای (با یک رابطه غیرخطی) کاهش می‌دهد. مدل‌های ابتدایی ارائه شده در این زمینه از روش جمع خطی آسیب، قانون تایرا۱۰۸، برای در نظر گرفتن اندرکنش خزش-خستگی بهره می‌بردند. به عنوان مثال، در حالت بارگذاری متناوب تک‌محور هم‌دما با شرایط و با زمان نگه‌داشتن۱۰۹، اگر تعداد چرخه‌های بارگذاری خستگی، تعداد چرخه‌های لازم برای شکست تحت بارگذاری خستگی خالص و زمان رسیدن به شکست در خزش خالص برای تنش ماکزیمم،، باشد معیار جمع خطی آسیب برای شکست به صورت زیر خواهد بود.
(‏۳۴۸) هر چند عیوب ناشی از اثرات مختلف مانند خزش و خستگی را به علت ماهیت و مکانیزم متفاوتشان نمی‌توان مستقیماً با هم جمع نمود، اما به کمک مفهوم تنش مؤثر می‌توان کاهش سطح مؤثر ناشی از اثرات مختلف را با هم جمع نمود، بنابراین آسیب کل به صورت زیر بیان می‌گردد.
(‏۳۴۹) که آسیب ناشی از مکانیزم خزش و آسیب ناشی از مکانیزم خستگی می‌باشد. روابط و برای آسیب خزش-خستگی بر اساس اصول ترمودینامیک آسیب بیان می‌شوند که این روابط اثرات آسیب تجمعی غیرخطی و تنش‌های چندمحوره را در نظر می‌گیرند[۹]. شکل زیر تفاوت قانون جمع خطی آسیب و مدل‌سازی از روش آسیب را نشان می‌دهد. شکل ‏۳۱۰ تفاوت قانون جمع خطی آسیب و روش مکانیک آسیب پیوسته [۳]
۳-۸ اندازه‌گیری آسیب رشد ریزترک‌ها و ریزحفره‌ها در اثر پدیده آسیب باعث ایجاد تغییر در خصوصیات ماده می‌شود که به کمک این تغییرات می‌توان آسیب را اندازه‌گیری نمود. از جمله این تغییر خصوصیات می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
• کاهش مدول الاستیسیته
• کاهش تنش تسلیم
• کاهش سختی
• کاهش سرعت امواج آلتراسونیک
• کاهش چگالی
• افزایش نرخ کرنش خزشی
• افزایش مقاومت الکتریکی انواع روش‌های مختلف اندازه‌گیری آسیب بر مبنای تغییر خواص ماده در شکل زیر بیان شده‌اند. به کمک این خواص و استفاده از روش معکوس می‌توان مقدار آسیب در مواد را توسط روش‌های آزمایشگاهی تعیین نمود.
شکل ‏۳۱۱ انواع روش‌های اندازه‌گیری آسیب البته هیچ‌‌کدام از این روش‌ها به تنهایی روشی کامل برای محاسبه آسیب نیست. در واقع هر یک از این روش‌ها برای شرایط و فرایندهای خاصی مناسب است. در جدول ۳-۴ روش‌های مختلف اندازه‌گیری آسیب با یکدیگر مقایسه شده‌اند. همچنین در این جدول رابطه بین آسیب و خواص ماده، قبل و بعد وقوع از آسیب، بیان شده است.
جدول ‏۳۴ مقایسه روش‌های اندازه‌گیری آسیب و محاسبه پارامتر آسیب
خستگی
خستگی
خزش
آسیب
آسیب
پارامتر
روش
پر‌چرخه
کم‌چرخه نرم
ترد
آسیب *
*
**
**
* تصاویر ریزنگاره‌ای
 
*
*
**
  چگالی
 
***
***
***
** مدول الاستیسیته
*
*
**
**
*** امواج آلتراسونیک
*
**
*
*
  دامنه تنش دوره‌ای
 
*
***
*
  مرحله نهایی خزش
*
***
**
***
** میکرو سختی
*
*
**
**
* پتانسیل الکتریکی در جدول ۳-۴ پارامتر‌های ، ، ، ، ، ، و به ترتیب سطح مقطع، چگالی، مدول الاستیسیته، سرعت صوت، دامنه تنش، نرخ کرنش خزشی، سختی و پتانسیل الکتریکی در حالت بدون آسیب و پارامتر‌های ، ، ، ، ، ، و به ترتیب سطح مقطع، چگالی، مدول الاستیسیته، سرعت صوت، دامنه تنش، نرخ کرنش خزشی، میکروسختی و پتانسیل الکتریکی در حالت آسیب‌دیده می‌باشند[۱].
با بررسی روش‌های مختلف اندازه‌گیری آسیب، روش تغییرات مدول الاستیسیته به منظور تعیین پارامترهای آسیب انتخاب گردید که در ادامه چگونگی اندازه‌گیری آسیب به کمک آزمون کشش همراه با برداری شرح داده می‌شود.
۳-۸-۱ روش تغییرات مدول الاستیسیته در این روش اندازه‌گیری آسیب به کمک بررسی آثار آن بر روی مدول الاستیسیته انجام می‌گیرد. برای حالت تنش تک‌محوره، اصل کرنش معادل به شکل زیر است.
(‏۳۵۰) در این رابطه اگر به عنوان مدول مؤثر الاستیسیته در نظر گرفته شود، آن‌گاه می‌توان مقدار آسیب را با اندازه‌گیری مدول الاستیسیته ماده در وضعیت بدون آسیب و آسیب‌دیده تعیین نمود.
(‏۳۵۱) این روش یکی از متداول‌ترین روش‌های آزمایشگاهی است و مثالی از آن را در شکل ۳-۱۲ می‌توان دید. شکل ‏۳۱۲ اندازه‌گیری آسیب نرم برای مس ۹/۹۹% در دمای اتاق [۱]
بر اساس تجربیات آزمایشگاهی پیشنهاد شده است که در این روش از نتایج مرحله باربرداری به منظور تعیین مقدار آسیب استفاده شود. همچنین برای کاهش خطای ناشی از اثرات غیرخطی بودن شرایط و وسایل آزمایش، از شروع و پایان مسیرهای باربرداری صرفنظر ‌شود. محدوده پیشنهاد شده برای معتبر بودن نتایج به شرح زیر است.
(‏۳۵۲) فصل ۴: مدل‌سازی روتور مدل‌سازی روتور
۴-۱ مقدمه هدف از انجام این پایان‌نامه، تحلیل تنش‌ یک نمونه روتور توربین گاز در اثر بارگذاری مکانیکی و حرارتی به منظور تعیین عمر و محاسبه میزان آسیب می‌باشد. توربین گاز موردنظر متعلق به نیروگاه شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی می‌باشد. در این فصل ابتدا شرایط کارکرد و هندسه روتور موردنظر معرفی شده است و سپس فرایند مدل‌سازی آن با روش المان محدود شرح داده شده است. با توجه به هندسه پیچیده روتور و بارگذاری مختلط آن، در این پژوهش از نرم افزار المان محدود ABAQUS برای تحلیل تنش‌های مکانیکی و حرارتی روتور استفاده شده است. لازم به ذکر است که نحوه انتخاب و تعیین ثابت‌های جنس روتور در فصل بعد به تفصیل بیان شده است. ۴-۲ شرایط کارکرد و هندسه روتور ۴-۲-۱ شرایط کارکرد توربین گاز نیروگاه شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی ساخت شرکت ژاپنی TOKYOSHIBAURA می‌باشد. سرعت دورانی روتور آن ۳۰۰۰ دور در دقیقه می‌باشد که بین ۹۵ الی ۱۰۶درصد متغیر است و دمای محیط آن در حدود ◦C40 می‌باشد. نسبت تراکم در کمپرسور ۷/۹ و دمای هوای خروجی از آن ◦C320 است. دمای گاز ورودی به توربین ◦C800 در شرایط کارکرد می‌باشد، ولی دمای آن در شرایط بار پایه۱۱۰]]>

تجزیه واریانس

۰۰۱/۰ ns
۰۴/۰ ns
۱۶/۰ ns
۹۸/۳۰ ns
۰۲/۰ ns
۳۸۱*
۰۰۰۴/۰ ns
۰۰۸/۰ ns
۰۷/۰ ns
۱۳/۰ ns
۱
دفعات محلول پاشی
۷۰/۰ ns
۰۷۵/۰ ns
۳۷/۰ ns
۰۴/۱ ns
۷۸/۶ ns
۰۱/۰ ns
۲۴۳ ns
۰۰۱۹/۰ ns
۰۰۰۵/۰ ns
۳۶۷/۰ ns
۰۴۳/۰ ns
۲
تیمار × دفعات
۳۱/۰
۰۳/۰
۲۲/۰
۸/۶
۲۶/۱۳
۰۴۲/۰
۸۱
۰۰۶/۰
۰۱۳/۰
۱۳۳/۰
۰۳۶/۰
۱۵
خطای آزمایش
۹۵/۸
۹۱/۰
۷۷/۱۰
۵۱/۳
۸/۱۳
۴۱/۳
۲۲/۱۰
۱۵/۶
۰۹/۲
۳۳/۸
۰۹/۵

ضریب تغییرات
*و** معنیداری در سطح احتمال ۱درصد و ۵درصد آزمون LSD و ns عدم معنی داری را نشان میدهند
۴-۱-۱-۱-۱- اثر تیمارها بر صفات رویشی میوه
نتایج نشان داد که تیمار اسیدجیبرلیک باعث افزایش تعداد میوه، طول و قطر میوه نسبت به نمونه شاهد شد. همچنین عملکرد نیز تحت اثر این تیمار افزایش یافت. هرچند که تیمار کلریدکلسیم بر تعداد و عملکرد بوته تاثیر نداشت. طول میوه در تیمار کلریدکلسیم با تیمار اسیدجیبرلیک اختلاف معنیداری نداشت ولی با تیمار شاهد دارای اختلاف معنیدار بود. قطر میوه نیز تحت تاثیر تیمار کلریدکلسیم قرار نگرفت. همچنین بین تیمار کلریدکلسیم و شاهد از نظر شاخص شکل میوه اختلاف معنیدار مشاهده نگردید. اما اختلاف آنها نسبت به تیمار اسیدجیبرلیک معنیدار شد و تیمار اسیدجیبرلیک دارای شاخص شکل کمتری نسبت به سایر تیمارها بود. اختلاف بین تیمارها با نمونه شاهد از نظر وزن و حجم میوه معنیدار شد و بیشترین افزایش به ترتیب مربوط به تیمار اسیدجیبرلیک و پس از آن تیمار کلسیم بود. همچنین چگالی میوه تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت و اختلاف معنیداری مشاهده نگردید (جدول ۴-۲). ۴-۱-۱-۱-۲- اثر تیمارها بر پوسیدگی گلگاه و آفتاب سوختگی میوه
نتایج نشان داد که بین تیمار کلریدکلسیم واسیدجیبرلیک از نظر پوسیدگی گلگاه اختلاف معنیداری مشاهده نگردید. اما بین تیمارها با نمونه شاهد این اختلاف معنیدار شد به طوری که تیمار اسیدجیبرلیک و کلریدکلسیم با ۴۶/۲ و ۱۳/۱ درصد پوسیدگی گلگاه دارای کمترین میزان پوسیدگی در ناحیه گلگاه نسبت به نمونه شاهد با ۷۱/۹ درصد پوسیدگی بودند. همچنین از نظر آفتاب سوختگی میوه نیز بین تیمارها با نمونه شاهد اختلاف معنیدار شد. اما بین تیمار اسیدجیبرلیک و کلریدکلسیم با هم اختلاف معنیداری مشاهده نگردید. به طوری که تیمار جیبرلین و شاهد با ۴۵/۲ و ۵۵/۷ درصد آفتاب سوختگی به ترتیب دارای کمترین و بیشترین میزان آفتاب سوختگی بودند (جدول ۴-۲). ۴-۱-۱-۱-۳- اثر تیمارها بر ضخامت گوشت و سفتی بافت میوه
نتایج نشان داد که ضخامت گوشت میوه تحت تاثیر تیمارها افزایش یافت به طوری که بیشترین و کمترین ضخامت گوشت میوه به ترتیب مربوط به تیمارهای اسیدجیبرلیک و شاهد با ۸۱/۶ و ۲۶/۵میلیمتر بود، همچنین سفتی بافت میوه نیز در تیمارهای کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت هرچند که بین تیمار اسیدجیبرلیک و کلریدکلسیم اختلاف معنیداری مشاهده نگردید (جدول ۴-۲). ۴-۱-۱-۱-۴- اثر تیمارها بر مواد جامد محلول میوه
نتایج نشان داد که تیمارها بر میزان مواد جامد محلول در میوههای فلفل دلمهای اثر معنیداری نداشتند (جدول ۴-۲). ۴-۱-۱-۱-۵- اثر تیمارها بر pH و اسید کل
نتایج نشان داد که تیمارها برpH اثر معنیداری نداشتند، اما اسیدکل تحت تاثیر تیمارهایاسیدجیبرلیک و کلریدکلسیم افزایش یافت بطوریکه بین تیماراسیدجیبرلیک و کلریدکلسیم اختلاف معنیداری مشاهد نگردید اما تیمار اسیدجیبرلیک با ۳۵/۱ درصد اسید اختلاف معنیداری با نمونه شاهد داشت هرچند که بین تیمارکلریدکلسیم با شاهد اختلافی مشاهده نگردید (جدول ۴-۲). ۴-۱-۱-۱-۶- اثر تیمارها بر ویتامینC، ظرفیت آنتی اکسیدان و فنل کل
نتایج نشان داد که ویتامینC و آنتیاکسیدان در تیمار اسیدجیبرلیک نسبت به سایر تیمارها افزایش یافت هرچند از نظر ویتامینC بین تیمار اسیدجیبرلیک و کلریدکلسیم باهم اختلاف معنیداری مشاهده نگردید. همچنین تیمارها بر میزان فنل کل در میوههای فلفل دلمهای تاثیری نداشتند (جدول ۴-۲).
۴-۱-۱-۱-۷- اثر تیمارها بر کلروفیل میوه
نتایج نشان داد که بین تیمارها با هم و با شاهد از نظر کلروفیلa و کلروفیل کل اختلاف معنیدار شد به طوری که تیمار اسیدجیبرلیک و شاهد به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان کلروفیلa و کل در بافت میوه بودند. همچنین بین تیمار اسیدجیبرلیک و کلریدکلسیم باهم از نظر میزان کلروفیلb اختلافی مشاهده نشد اما اختلاف آنها با تیمار شاهد معنی دار شد و نمونه شاهد با ۴۶/۱ میلیگرم در لیتر دارای کمترین میزان کلروفیلb نسبت به سایر تیمارها بود (جدول ۴-۲). جدول ۴-۲- مقایسه میانگین اثر تیمارهای اسیدجیبرلیک و کلریدکلسیم بر خصوصیات کمی و کیفی فلفل دلمهای رقم کالیفرنیا واندر
قطر میوه
(mm)
طول میوه
(mm)
چگالی میوه
(gr/cm³)
حجم تک میوه
(cm³)
وزن تک میوه
(gr)
آفتاب سوختگی
(%)
پوسیدگی گلگاه
(%)
تعداد میوه
تک بوته
عملکرد تک بوته
(kg)
شاخص
تیمار
۰۳/۶۷b
۱۳/۷۹b
۴۹/۰a
۲۹۱?
۱۴۴?
۵۵/۷a
۷۱/۹a
۵۵/۱۵b
۹۷/۱b
شاهد
۶۱/۷۷a
۹۶/۸۴a
۵۱/۰a
۳۵۲a
۱۷۹a
۴۵/۲b
۴۶/۲b
۳۲/۱۶a
۳۷/۲a
اسیدجیبرلیک
۱۵/۷۱b
۹۹/۸۲ab
۴۸/۰a
۳۲۱b
۱۵۶b
۱۷/۴b
۱۳/۱b
۵۸/۱۵b
۰۱/۲b
کلریدکلسیم
ادامه جدول ۲
ف نل کل
(mg/100g)
وزن خشک میوه
(%)
ویتامینC
(mg/100g)
اسید کل
(%)
pH موادجامد محلول
(Brix)
سفتی بافت
(kg/m²)
ضخامت گوشت
(mm)
شاخص شکل میوه
شاخص
تیمار
۵۴/۲۶a
۷۲/۵b
۷۶/۸۱b
۲۵/۱b
۴۸/۵a
۴۳/۴a
۲۸/۳b
۲۶/۵?
۱۸/۱a
شاهد
۱۷/۲۶a
۱۳/۶a
۸۷/۹۵a
۳۵/۱a
۵۳/۵a
۴۲/۴a
۹۵/۳a
۸۱/۶a
۰۹/۱ b
اسیدجیبرلیک
۴۳/۲۶a
۲۶/۶a
۷۹/۸۷ab
۳۲/۱ab
۵۲/۵a
۳۰/۴a
۰۳/۴a
۹۷/۵b
۱۷/۱a
کلریدکلسیم
ادامه جدول ۲
کلروفیل کل میوه (mg/L)
کلروفیلb میوه(mg/L)
کلروفیلa میوه(mg/L)
آنتی اکسیدان(%)
شاخص
تیمار
۳۰/۵?
۴۶/۱b
۸۳/۳?
?۸۷/۷۲
شاهد
۱۱/۷a
۰۳/۲a
۰۷/۵a
۸۷/۷۶a
اسیدجیبرلیک
۲۹/۶b
۸۷/۱a
۳۹/۴b
۷۵/۷۲b
کلریدکلسیم
* میانگینهای با حروف مشابه دارای اختلاف معنیدار نسبت به یکدیگر در سطح ۵ درصد آزمونLSD نمیباشند
۴-۱-۱-۲- نتایج مربوط به صفات گیاه فلفل دلمهای
با توجه به جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۳) مشاهده گردید که وزن خشک شاخه،طول ساقه، ریشه جانبی، شاخه فرعی، سطح برگ، تعداد برگ، طول میانگره، وزن خشک ریشه و کلروفیلb در برگ، تحت اثر تیمارها معنی دار شدند اما بقیهی صفات تحت تاثیر تیمار قرار نگرفتند. همچنین هیچکدام از صفات تحت تاثیر دفعات محلولپاشی معنیدار نشدند اما برهمکنش تیمار و دفعات محلولپاشی تنها برای طول ساقه (ارتفاع گیاه) معنیدار گردید. میانگین مربعات
کلروفیل
کل
کلروفیل
b
کلروفیل a
وزن خشک ریشه
طول میانگره
تعداد
برگ
سطح برگ
شاخه فرعی
شاخه اصلی
ریشه جانبی
عرض شاخساره
طول ساقه
وزن خشک شاخه
درجه آزادی
منبع تغییرات
۸۷۱/۰**
۰۱۲/۰**
۶۹/۰**
۱۵/۱**
۹۴/۰*
۳۰/۵۷ ns
۳۹/۵ ns
۸۰/۴**
۳۲۵/۰ ns
۲۶/۱۷۴*
۶۳۶۶ ns
۲۵۳۹۶**
۵۲/۹ ns
۳
بلوک
۰۴۲/۰ ns
۰۰۸/۰*
۰۲/۰ ns
۱۶/۰*
۱۷/۳**
۱۶/۴۵۱۱**
۱۷/۱۰۰**
۷۵/۱۸**
۰۹۷/۰ ns
۷۹/۱۵ ns
۱۴۸۶۸ ns
۹۳۲۷۴**
۵۷/۲۱*
۲
تیمار
۰۰۶/۰ ns
۰۰۱/۰ ns
۰۱/۰ ns
۰۰۸/۰ ns
۰۶/۰ ns
۳۳/۹۷ ns
۱۳/۰ ns
۰ ns
۱۱۵/۰ ns
۳۳/۱ ns
۷۸۲۴ ns
۵۵ ns
۵۹/۶ ns
۱
دفعات محلول پاشی
۰۰۲/۰ ns
۰۰۷/۰ ns
۰۰۵/۰ ns
۰۱/۰ ns
۱۹/۰ ns
۹۰ /۶۴۵ ns
۶۵/۴ ns
۰۹/۰ ns
۴۷۶/۰ ns
۲۲/۶۷ ns
۱۱۴۶ ns
۲۲۹۶۸**
۶۵/۱۲ ns
۲
تیمار × دفعات
۰۶۳/۰
۰۰۱/۰
۰۷/۰
۰۲/۰
۲۷/۰
۸۸/۳۶۳
۵۱/۶
۴۳/۰
۳۱۴/۰
۲۰/۴۱
۴۴۶۹
۶۹۲
۴
۱۵
خطای آزمایش
۶۲/۱۶
۷۸/۳۶
۲۷/۱۹
۷/۰
۲۲/۹
۲۰/۱۰
۴۷/۳
۳۶/۱۰
۰۳/۱۷
۶۴/۱۳
۹۶/۱۲
۰۶/۴
۶۱/۸

ضریب تغییرات
جدول ۴-۳- تجزیه واریانس آزمایش اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک بر خصوصیات گیاه فلفل دلمهای
*و** معنیداری در سطح ۱% و ۵% آزمون LSDو ns عدم معنی داری را نشان میدهند
۴-۱-۱-۲-۱- اثر تیمارها بر وزن خشک شاخه و ریشه
نتایج نشان داد که درصد وزن خشک در شاخه تحت تیمار اسیدجیبرلیک کاهش یافت در صورتی که بین تیمار کلریدکلسیم و شاهد اختلاف معنیداری مشاهده نگردید در حالیکه وزن خشک ریشه در تیمار اسیدجیبرلیک نسبت به تیمار کلریدکلسیم و شاهد افزایش یافت و بین تیمار کلریدکلسیم و شاهد با همدیگر نیز اختلاف معنیداری مشاهده نگردید (جدول ۴-۴).
۴-۱-۱-۲-۲- اثر تیمارها بر طول ساقه و میانگره
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که طول ساقه تحت اعمال تیمار اسیدجیبرلیک افزایش یافت در حالی که بین تیمار کلریدکلسیم و شاهد اختلافی مشاهده نگردید. همچنین مشاهده گردید که طول میانگره نیز مشابه طول ساقه تنها تحت اعمال تیمار اسیدجیبرلیک افزایش یافت و تیمار کلریدکلسیم نیز نسبت به شاهد اثر معنیداری در طول میانگرهها نداشت (جدول ۴-۴).
۴-۱-۱-۲-۳- اثر تیمارها بر شاخه اصلی و شاخه فرعی
نتایج نشان داد که تعداد شاخه اصلی تحت اعمال تیمارها تغییری نیافت در حالیکه تعداد شاخه فرعی تحت اعمال تیمار اسیدجیبرلیک نسبت به سایر تیمارها افزایش یافت و تیمار اسیدجیبرلیک با میانگین ۱۲/۸ شاخه در هربوته دارای بیشترین تعداد شاخه فرعی در هر بوته بود. این در حالی بود که تیمار کلریدکلسیم نسبت به نمونه شاهد اثر معنیداری بر تعداد شاخه فرعی نداشت (جدول۴-۴).
۴-۱-۱-۲-۴- اثر تیمارها بر تعداد برگ، سطح برگ و کلروفیل برگ
نتایج نشان داد که تیمار کلریدکلسیم دارای کمترین تعداد برگ نسبت به تیمار اسیدجیبرلیک و شاهد بود، چون در اواخر رشد بوتههای این تیمار از جهش رشدی کمتری برخوردار بودند که شاید به دلیل غلظت زیاد کلسیم باشد که باعث خسارت به برگها و غذاسازی و کاهش فتوسنتز شده باشد که این نیز باعث کاهش رشد میشود. در حالی که بین تیمار اسیدجیبرلیک و شاهد باهم اختلاف معنیداری مشاهده نگردید. همچنین مشاهده گردید که تیمار اسیدجیبرلیک باعث افزایش سطح برگ نسبت به تیمار شاهد و کلریدکلسیم گردید هرچند که بین تیمار کلریدکلسیم و شاهد از نظر میزان سطح برگ اختلاف معنیداری مشاهده نگردید. نتایج مربوط به کلروفیل نشان داد که کلروفیلb در برگ تیمارهای کلریدکلسیم نسبت به شاهد اختلاف نداشت ، همچنین تیمار اسیدجیبرلیک نیز از نظر کلروفیل با تیمار شاهد اختلاف معنیداری نداشت (جدول۴-۴). جدول ۴-۴- مقایسه میانگین اثر تیمارهای کلر یدکلسیم و اسیدجیبرلیک بر خصوصیات کیفی و کمی فلفل دلمهای رقم کالیفرنیا واندر
کلروفیل
b
(µg/ml)
وزن خشک ریشه
(%)
طول میانگره
(mm)
تعداد برگ
(No.)
سطح برگ
(cm³)
شاخه
فرعی
(No.)
شاخه
اصلی
(No.)
ریشه جانبی
(No.)
عرض شاخساره
(mm)
طول ساقه
(mm)
وزن خشک شاخه
(%)
شاخص
تیمار
۱۵۴/۰?
۹۹/۲۲?
۰۸/۵?
۲۰۱?
۵/۷۰?
۵۸/۵?
۳۳/۳?
۴۵?
۵۱۰??
۵۹۲?
۶۲/۲۴ ?
شاهد
۱۲۲/۰??
۲۶/۲۳?
۳۳/۶?
۲۰۰?
۳۷/۷۷?
۱۲/۸?
۳۷/۳?
۴۸?
۵۶۰?
۷۷۲?
۴۲/۲۱ ?
اسیدجیبرلیک
۰۸۷/۰ ?
۰۵/۲۳?
۵۶/۵?
۱۵۹?
۴۶/۷۲?
۳۷/۵?
۱۶/۳?
۴۷?
۴۷۵?
۵۷۸?
۶۵/۲۳?
کلریدکلسیم
*میانگینهای با حروف مشابه دارای اختلاف معنیدار نسبت به یکدیگر در سطح ۵ درصدآزمون LSD نمیباشند.
۴-۱- ۲- نتایج آزمایش دوم: اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک قبل از برداشت برماندگاری و مقاومت به سرما میوه فلفل دلمهای در انبار
جدول تجزیه واریانس دادههای آزمایش نشان داد که اثر تیمارها بر تمامی صفات غیر از کاهش وزن، درصد وزن خشک، کارتنوئید و pH معنیدار گردید. همچنین دمای انبارمانی که شامل صفر و ۱۰ درجهی سانتیگراد بود بر تمامی صفات تاثیر گذاشت و تنها برای میزان بازارپسندی، ویتامینC، فنل کل، کلروفیل و کارتنویید معنیدار نشد. اثر بلوک نیز برای اکثر صفات معنیدار شد. برهمکنش تیمار و دمای نگهداری نیز تنها برای صفات بیماری و سرمازدگی معنیدار شد درحالی که برهمکنش تیمار و دورهی انبارمانی بر صفاتی مانند بازارپسندی، بیماری، مواد جامد محلول، اسید کل، درصد وزن خشک و ظرفیت آنتیاکسیدانی اثر معنیدار داشت. همچنین برهمکنش دمای نگهداری و دورهی انبارمانی نیز برای صفات کاهش وزن، سرمازدگی، بیماری، سفتی، مواد جامد محلول، pH، اسید کل، درصد وزن خشک، نشت یونی، فنل کل، محتوای مالون دی آلدئید و ظرفیت آنتیاکسیدانی معنیدار گردید. در نهایت در برهمکنش بین تیمار، دمای نگهداری و دورهی انبارمانی تنها میزان بیماری نمونههای فلفل دلمهای معنیدار گردید (جدول۴-۵). میانگین مربعات نشت یونی
ویتامینC
اسیدکل
موادجامد محلول
pH
سفتی
بیماری
بازارپسندی
سرمازدگی
کاهش وزن
درجه آزادی
منبع تغییرات
۴۶**
۱۶۱۰**
۱۰۲/۰**
۷۴/۰**
۰۱۵/۰ ns
۵۴/۱**
۴۳/۰**
۹۴/۰**
۴۴/۰*
۱۴/۶ns
۴
تیمار
۷۹۹۳**
۱۸۹ ns
۱۸۴/۰**
۲۲/۱**
۳۰۸/۰**
۸۷/۹**
۴۹/۳**
۰۳/۰ns
۴۸/۷**
۲/۱۱۹**
۱
دمای انبار
۱۳۳۰۴**
۴۷۳۹**
۱۵۸/۰**
۶۸/۴**
۱۵۵/۰**
۷/۲۵**
۳۳/۲**
۸۱/۲۵**
۱۳/۲**
۱۳/۹۵۳**
۲
دوره انبارمانی
۹۴**
۱۱۴۰**
۰۵۵/۰**
۰۹/۱**
۰۳۲/۰*
۳۷/۰**
۰۹/۰**
۲۵/۰ ns
۳۶/۰ns
۵۴/۱۲*
۳
بلوک
۷۴/۱ ns
۳۲ ns
۰۱۱/۰ ns
۰۳/۰ ns
۰۰۲/۰ ns
۰۳/۰ ns
۲۱/۰**
۲۳/۰ns
۳۸/۰*
۴۶/۱ns
۴
تیمار×دما
۱۲ ns
۱۴۶ ns
۰۲۷/۰*
۴۶/۰**
۰۱۴/۰]]>

تجزیه واریانس

۳-۱-۵- مراحل اجرای آزمایش و مراقبتهای مزرعه ۳۴
۳-۱- ۶- اعمال تیمارها ۳۵
۳-۱-۷- زمان و روش نمونهبرداری ۳۵
۳-۱-۸- صفات مورد ارزیابی ۳۵
۳-۱-۸-۱- صفات مربوط به میوه ۳۶
۳-۱-۸-۱-۱- صفات فیزیکی و ظاهری ۳۶
۳-۱-۸-۱-۱-۱- عملکرد و تعداد میوه ۳۶
۳-۱-۸-۱-۱-۲- طول، قطر و شاخص شکل میوه ۳۶
۳-۱-۸-۱-۱-۳- وزن، حجم و چگالی میوه ۳۶
۳-۱-۸-۱-۱-۴- ضخامت گوشت میوه ۳۶
۳-۱-۸-۱-۱-۵- سفتی بافت میوه ۳۷
۳-۱-۸-۱-۱-۶- پوسیدگیگلگاه و آفتاب سوختگی بافت میوه ۳۷
۳-۱-۸-۱-۲-صفات بیوشیمیایی میوه ۳۷
۳-۱-۸-۱-۲-۱- مواد جامد محلول(TSS) ۳۷
۳-۱-۸-۱-۲-۲- درصد اسید کل و pH آب میوه ۳۷
۳-۱-۸-۱-۲-۳-ویتامینث در بافت میوه ۳۷
۳-۱-۸-۱-۲-۴- فنل کل در بافت میوه ۳۸
۳-۱-۸-۱-۲-۵- ظرفیت آنتیاکسیدانی در بافت میوه ۳۹
۳-۱-۸-۱-۲-۶-محتوای مالوندیآلدئید در بافت میوه ۴۰
۳-۱-۸-۱-۲-۷- نشت یونی بافت میوه ۴۰
۳-۱-۸-۱-۲-۸- محتوای کلروفیل و کارتنوئید بافت میوه ۴۰
۳-۱-۸-۱-۲-۹- وزن خشک میوه ۴۰
۳-۱-۸-۲- صفات رویشی گیاه ۴۱
۳-۱-۸-۲-۱- طول میانگره، ارتفاع و عرض بوته ۴۱
۳-۱-۸-۲-۲- تعداد شاخه ۴۱
۳-۱-۸-۲-۳- سطح برگ ۴۱
۳-۱-۸-۲-۴- وزن خشک ساقه، برگ و ریشه ۴۱
۳-۱-۸-۲-۵- تعداد ریشه جانبی ۴۱
۳-۱-۸-۲-۶- قطر طوقه ۴۱
۳-۱-۸-۲-۷- محتوای کلروفیل و کارتنوئید در برگ ۴۱
۳-۲- آزمایش دوم: بررسی اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک قبل از برداشت، بر صفات کیـفی و مقاومت به سرما در میوههای فلفل دلمهای طی زمان انبارمانی ۴۲
۳-۲-۱- تعیین درصد آلودگی یا بیماری قارچی ۴۳
۳-۲-۲- تعیین درجه سرمازدگی ۴۳
۳-۲-۳- تعیین میزان بازارپسندی (رنگ و ظاهر) ۴۳
۳-۳- آزمایش سوم: بررسی اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک قبل از برداشت و برهمکنش آن با پوششهای سلوفان و چیتوزان بر صفات کیفی فلفل دلمهای در انبار ۴۴
۳-۴- آزمایش چهارم: بررسی اثر چیتوزان بر کنترل پوسیدگی نرم فلفل دلمهای در انبار ۴۵
۳-۴-۱- تهیه سوسپانسیون ۴۵
۳-۴-۲- تهیه واکس چیتوزان ۴۶
۳-۵-مواد مصرفی در اجرای آزمایشها ۴۶
۳-۶- آنالیز آماری ۴۶
فصل چهارم ۴۷
نتایج و بحث ۴۷
۴-۱-۱- نتایج آزمایش اول: بررسی اثر محلولپاشی با کلریدکلسیم واسیدجیبرلیک بر صفات کمی، کیفی و رویشی فلفل دلمهای در شرایط کشت در مزرعه ۴۸
۴-۱-۱-۱- نتایج مربوط به صفات میوه ۴۸
۴-۱-۱-۱-۱- اثر تیمارها بر صفات رویشی میوه ۵۱
۴-۱-۱-۱-۲- اثر تیمارها بر پوسیدگی گلگاه و آفتاب سوختگی میوه ۵۱
۴-۱-۱-۱-۳- اثر تیمارها بر ضخامت گوشت و سفتی بافت میوه ۵۱
۴-۱-۱-۱-۴- اثر تیمارها بر مواد جامد محلول میوه ۵۲
۴-۱-۱-۱-۵- اثر تیمارها بر pH و اسید کل ۵۲
۴-۱-۱-۱-۶- اثر تیمارها بر ویتامینC، ظرفیت آنتی اکسیدان و فنل کل ۵۲
۴-۱-۱-۱-۷- اثر تیمارها بر کلروفیل میوه ۵۲
۴-۱-۱-۲- نتایج مربوط به صفات گیاه فلفل دلمهای ۵۴
۴-۱-۱-۲-۱- اثر تیمارها بر وزن خشک شاخه و ریشه ۵۶
۴-۱-۱-۲-۲- اثر تیمارها بر طول ساقه و میانگره ۵۶
۴-۱-۱-۲-۳- اثر تیمارها بر شاخه اصلی و شاخه فرعی ۵۶
۴-۱-۱-۲-۴- اثر تیمارها بر تعداد برگ، سطح برگ و کلروفیل برگ ۵۶
۴-۱- ۲- نتایج آزمایش دوم: اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک قبل از برداشت برماندگاری و مقاومت به سرما میوه فلفل دلمهای در انبار ۵۸
۴-۱-۲-۱- اثر تیمار، دمای نگهداری و دورهی انبارمانی بر کاهش وزن و سفتی بافت میوه فلفل دلمهای ۶۱
۴-۱-۲-۲- اثر تیمارها، دمای نگهداری و دورهی انبارمانی بر بازارپسندی (تغییررنگ و ظاهر)، شیوع بیماری و سرمازدگی میوه ۶۱
۴-۱-۲-۳- اثر تیمارها، دمای نگهداری و دورهی انبارمانی بر pH و اسید کل آب میوه ۶۲
۴-۱-۲-۴- اثر تیمار، دمای نگهداری و دورهی انبارمانی بر مواد جامد محلول میوههای فلفل دلمهای ۶۲
۴-۱-۲-۵- اثر تیمار، دمای نگهداری و دورهی انبارمانی بر میزان ویتامینC، ظرفیت آنتیاکسیدانی و فنل کل در میوههای فلفل دلمهای ۶۳
۴-۱-۲-۶- اثر تیمار ، دمای نگهداری و دورهی انبارمانی بر نشت یونی و محتوای مالون دیآلدئید در میوههای فلفل دلمهای ۶۳
۴-۱-۲-۷- اثر تیمار ، دمای نگهداری و دورهی انبارمانی بر کلروفیل و کارتنوئید در میوههای فلفل دلمهای ۶۴
۴-۱-۲-۸- برهمکنش اثر تیمار و دمای انبار بر میزان بیماری و سرمازدگی میوههای فلفل دلمهای ۶۷
۴-۱-۲-۹- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر میزان بازارپسندی میوههای فلفل دلمهای در انبار ۶۷
۴-۱-۲-۱۰- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر میزان بیماری در میوههای فلفل دلمهای در انبار ۶۹
۴-۱-۲-۱۱- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر میزان مواد جامد محلول در میوههای فلفل دلمهای در انبار ۶۹
۴-۱-۲-۱۲- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر میزان اسیدکل در میوههای فلفل دلمهای در انبار ۷۰
۴-۱-۲-۱۳- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر ظرفیت آنتیاکسیدان میوههای فلفل دلمهای در انبار ۷۱
۴-۱-۲-۱۴- برهمکنش اثر تیمار، دما و دوره انبارمانی بر میزان بیماری میوههای فلفل دلمهای در انبار ۷۱
۴-۱-۳- نتایج آزمایش سوم: اثر برهمکنش کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک قبل ازبرداشت و پوششهای سلوفان و چیتوزان بر ماندگاری میوه فلفل دلمهای در انبار ۷۲
۴-۱-۳-۱- اثر تیمارهای پس از برداشت بر کاهش وزن و سفتی بافت میوه فلفل دلمهای در انبار ۷۶
۴-۱-۳-۲- اثر تیمارهای پس از برداشت بر بیماری و بازارپسندی میوه فلفل دلمه در انبار ۷۶
۴-۱-۳-۳- اثر تیمارهای پس از برداشت بر اسیدکل و نسبت قند به اسید میوه فلفل دلمهای در انبار ۷۶ ۴-۱-۳-۴- اثر تیمارهای پس از برداشت بر آنتیاکسیدان و فنل کل در میوه فلفل دلمهای در انبار
۷۶
۴-۱-۳-۵- اثر برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر کاهش وزن میوه ۷۹
۴-۱-۳-۶- اثر برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر بیماری میوه ۷۹
۴-۱-۳-۷- اثر برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر بازارپسندی میوه ۸۰
۴-۱-۳-۸- اثر برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر اسید کل میوه ۸۰
۴-۱-۳-۹- اثر برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر نسبت قند به اسید میوه ۸۱
۴-۱-۳-۱۰- اثر برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر ظرفیت آنتیاکسیدان میوه ۸۲
۴-۱-۳-۱۱- اثر برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر فنلکل میوه ۸۳
۴-۱-۴- نتایج آزمایش چهارم: اثر چیتوزان بر پوسیدگی نرم فلفل دلمهای ۸۴
۴-۱-۴-۱- نتایج اثر چیتوزان در کنترل عامل پوسیدگی نرم فلفل دلمهای در شرایط درون شیشهای ۸۴
۴-۱-۴-۲- نتایج اثر چیتوزان بر پوسیدگی نرم فلفل دلمهای در انبار ۸۵
۴-۱-۴-۲-۱- اثر غلظتهای مختلف چیتوزان بر کاهش وزن، سفتی و وزن خشک میوه ۸۷
۴-۱-۴-۲-۲- اثر غلظتهای مختلف چیتوزان بر بیماری و بازارپسندی میوه ۸۷
۴-۱-۴-۲-۳-اثر غلظتهای مختلف چیتوزان بر pH و اسید کل میوه ۸۷
۴-۱-۴-۲-۴-اثر غلظتهای مختلف چیتوزان بر مواد جامد محلول، نسبت قند به اسید و وزن خشک میوه ۸۷
۴-۱-۴-۲-۵- اثر غلظتهای مختلف چیتوزان بر ویتامینث و آنتیاکسیدان میوه ۸۸
۴-۱-۴-۲-۶-اثر غلظتهای مختلف چیتوزان بر نشت یونی میوه ۸۸
۴-۱-۴-۲-۷-اثر غلظتهای مختلف چیتوزان بر فنلکل و کارتنوئید میوه ۸۸
۴-۲-۱- بحث آزمایش اول ۹۱
۴-۲-۱-۱- نتیجه گیری کلی آزمایش اول ۹۶
۴-۲-۲- بحث آزمایش دوم ۹۶
۴-۲-۲-۱- نتیجهگیری کلی آزمایش دوم ۱۰۳
۴-۲-۳- بحث آزمایش سوم ۱۰۳
۴-۲-۳-۱-نتیجه گیری کلی آزمایش سوم ۱۰۶
۴-۲-۴- بحث آزمایش چهارم ۱۰۷
۴-۲-۴-۱- نتیجه گیری کلی آزمایش چهارم ۱۰۹
پیشنهادها ۱۱۰
منابع ۱۱۱
پیوستها…………………………………………………………………………………………….۱۱۸
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول ۴-۱- تجزیه واریانس آزمایش اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک بر خصوصیات کمی و کیفی میوه فلفل دلمهای ۴۹
جدول ۴-۲- مقایسه میانگین آزمایش اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک بر خصوصیات کمی و کیفی میوه فلفل دلمهای ۵۳
جدول ۴-۳- تجزیه واریانس آزمایش اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک بر خصوصیات گیاه فلفل دلمهای ۵۵
جدول ۴-۴- مقایسه میانگین اثر تیمارهای کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک بر خصوصیات رویشی گیاه فلفل دلمهای ۵۷
جدول ۴-۵- تجزیه واریانس اثر تیمارهای کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک بر خصوصیات کیفی و مقاوت به سرما در میوههای فلفل دلمهای ۵۹
جدول ۴-۶- مقایسه میانگین اثر تیمارهای کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک بر خصوصیات کیفی و مقاوت به سرما در میوههای فلفل دلمهای ۶۵
جدول۴-۷- تجزیه واریانس آزمایش اثر برهمکنش کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک قبل ازبرداشت و پوششهای سلوفان و چیتوزان بر ماندگاری میوه فلفل دلمهای در انبار …..۷۴
جدول۴-۸- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پس از برداشت بر صفات میوه فلفل دلمهای در انبار. ۷۷
جدول ۴-۹- تجزیه واریانس اثر چیتوزان بر پوسیدگی نرم و صفات کیفی فلفل دلمهای در انبار. ۸۶
جدول ۴-۱۰- مقایسه میانگین اثر چیتوزان بر پوسیدگی نرم و صفات کیفی فلفل دلمهای در انبار ۸۹ فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل۲-۱- ساختار چیتوزان ۲۹
شکل ۳-۱- جذب غلظتهای مختلف اسید گالیک در طول موج ۷۶۰ نانومتر و منحنی استاندارد آن. ۳۹
شکل۴-۱- برهمکنش اثر تیمار و دمای انبارمانی بر میزان سرمازدگی و بیماری در میوههای فلفل دلمهای در انبار ۶۸
شکل۴-۲- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر میزان بازارپسندی میوههای فلفل دلمهای در انبار ۶۸
شکل۴-۳- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر میزان بیماری در میوههای فلفل دلمهای در انبار ۶۹
شکل۴-۴- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر میزان مواد جامد محلول در میوههای فلفل دلمهای در انبار ۷۰
شکل۴-۵- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر میزان اسید کل در میوههای فلفل دلمهای در انبار ۷۰
شکل۴-۶- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر ظرفیت آنتیاکسیدان میوههای فلفل دلمهای در انبار ۷۱
شکل ۴- ۷-رهمکنش اثر تیمار، دما و دوره انبارمانی بر میزان بیماری میوههای فلفل دلمهای در انبار ۷۲
شکل ۴- ۸- برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر کاهش وزن میوه ۷۹
شکل ۴-۹- برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر بیماری میوه ۸۰
شکل ۴-۱۰- برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر بازارپسندی میوه ۸۱
شکل ۴-۱۱- برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر اسید کل آب میوه ۸۱
شکل ۴-۱۲- برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر نسبت قند به اسید میوه ۸۲
شکل ۴-۱۳- برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی برظرفیت آنتیاکسیدان میوه ۸۳
شکل ۴-۱۴- برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر فنل کل میوه ۸۳
شکل۴-۱۵- اثر غلظتهای مختلف چیتوزان بر کنترل عامل پوسیدگی نرم فلفل دلمهای در شرایط کشت درون شیشه ۸۴
شکل ۴-۱۶- همبستگی بین وزن تک میوه و عملکرد تک بوته. ۹۲
شکل۴-۱۷- همبستگی بین طول میانگره و ارتفاع گیاه. ۹۶
شکل ۴-۱۸- همبستگی بین شاخص سرمازدگی و شاخص آلودگی میوه. ۹۸
شکل ۴-۱۹- همبستگی بین شاخص سرمازدگی و محتوای مالون دیآلدئید. ۹۹
شکل ۴-۲۰- همبستگی بین شاخص سرمازدگی و درصد نشت یونی. ۱۰۰
شکل ۴-۲۱- همبستگی بین میزان کاهش وزن و سفتی بافت میوه. ۱۰۵
شکل۴-۲۲- همبستگی بین میزان ویتامینC و ظرفیت آنتیاکسیدان میوه. ۱۰۶
شکل ۴-۲۳- همبستگی بین افزایش غلظت چیتوزان و کاهش گسترش قارچ در محیط کشت درون شیشه. ۱۰۷
شکل ۴-۲۴- همبستگی بین درصد نشت یونی و شاخص بیماری. ۱۰۸ فصل اول
مقدمه
مقدمه
فلفل دلمهای با اسم علمی Capsicum annuum L.)) از خانواده Solanaceae میباشد و یکی از مهمترین سبزیجات میوهای خاص مناطق گرمسیری و نیمهگرمسیری جهان است که حاوی ترکیبات فعال بیولوژیکی مانند آنتیاکسیدانها، ویتامینها و سایر موادگیاهی است و امروزه جایگاه خود را در رژیم غذایی میلیونها نفر در سطح جـــهان پیدا نموده است (پیوست، ۱۳۸۸). فلفلها به صورتهای مختلف مورد مصرف قرار میگیرد. به عنوان یک سبزی تازه خوری در سالاد، غذای پخته شده و یا خشک شده به عنوان چاشنی استفاده میشود. خاصیت آنتیاکسیدانی بالا، وجود اسیدآسکوربیک، کاروتنها و ویتامینE به مقدار زیاد در فلفلها باعث جلوگیری از بروز انواع سرطانها میشود و بیماریهای قلبی و تصلب شریان را با تاخیر میاندازد. اما با توجه به همهی این مزایا این محصول با مشکلات فراوانی در طول فرایند تولید و فرایند قبل و پس از برداشت روبهرو میباشد. پوسیدگی گلگاه، آفتابسوختگی و حمله آفات و بیماریها در قبل از برداشت و چروکیدگی سریع گوشت میوه، تغییر رنگ میوه و پوسیدگیهای قارچی در پس از برداشت، از مهمترین مشکلات تولید این محصول میباشند. با توجه به روند افزایش جمعیت در سطح جهان، نیاز به تولید محصول با کیفیت و عملکرد بالا توجه افراد را بیش از پیش به خود جلب کرده است (شبانی و همکاران، ۱۳۹۰).
فلفل دلمهای از جمله محصولاتی است که در دو سیستم کشت گلخانهای و کشت مزرعهای تولید میشود. در سیستم کشت گلخانهای به دلیل کنترل شرایط محیطی معمولا? محصول با کیفیت مناسب تولید میشود. اما باتوجه به هزینههای بالای تولید در سیستم کشت گلخانهای بخش قابل توجهی از سطح زیر کشت این محصول به مزارع اختصاص دارد که به دلیل عدم کنترل شرایط محیطی عملکرد این محصول به طور قابل توجهی کاهش]]>

درمان راه حل محور، رفتار درمانی شناختی

طبق نظر دی شازر (۱۹۸۸ و ۱۹۸۵)، مشکلاتی که مراجع مطرح می سازد، مثل قفل دری است که می توان آن را به روی یک زندگی خوشایندتر گشود البته به شرطی که بتواند کلید را پیداکند غالباً وقتی سعی می شود تا علت قفل بودن در را پیدا کنند، زمان از دست می رود و ناکامی افزایش می یابد. آن هم زمانی که خانواده باید در پی یافتن کلید باشد (گلدنبرگ و گلدنبرگ، ۲۰۰۰؛ به نقل از سودانی ، ۱۳۸۵).
۲-۲-۱۳- ارزیابی نابهنجار:
دردنیای راه حل محور، بحث اختلال مختومه است. صاحب نظران راه حل محوردقیقاً همانطور که مراجعان را از گمانه زدن درباره ی شکل گیری مشکل دور می کنند درمانگران رانیز چنن حدس و گمانه زنی منصرف می کنند. آنها قویاً معتقدند که راه حل ها برای مشکلات اغلب با شیوه ای که مشکلات شکل می گیرند، نامرتبطند و ردگیری عوامل سبب شناختی در حرف زدن درباره مشکل یعنی دقیقاً آنچه که آن ها در صدد اجتناب از آن هستند، صورت نمی گیرد (بهاری، ۱۳۸۸).
درمانگران راه حل- محور مراجعین را همان طوری که هستند، ملاقات می کنند (غالباً یک جلسه را با این سوالات شروع می کنند، چه چیز باعث شد که شما اینجا بیابید؟ و یا امید دارید که باآمدن به اینجا، چه کاری انجام دهید؟) و از مقولات تشخیصی به شکل نسبتی و مفاهیم آنچه که برای زوجین، فرد وخانواده سالم یا ناسالم، عملی یا غیر عملی تصور می شد، دوری می جویند. اگر چه راهنمایی های کلی ممکن است توصیف شوند، هر مورد، موردی خاص در نظر گرفته می شود. درمانگر سعی می کند این موضوع را ساده بگیرد بدین گونه که بیمار را جدی در نظر می گیرد و دیدگاهمراجع را نسبت به همان چیزی که مشکل هست یانیست می پذیرد. اولویت به تجارب مراجع، اهداف، ایده ها، ارزش ها، انگیزه ها و جهان بینی ها داده می شود که ازرشمند و واقعی پنداشته می شوند و مورد ارج قرار می گیرند (دی شازر و ویکلند، ۲۰۰۰؛ به نقل از هویت، ۲۰۰۴).
بحث در مورد گذشته به مراجعین اجازه می دهد که حس بودن رابشنوند و تصدیق کنند و فرصتی برای بررسی ایده های خود در مورد آنچه که کمک کننده باشد (تئوری هایشان در مورد تغییر) و شناسایی موفقیت های گذشته و استثنائات مربوط به مسئله، فراهم کنند. هسته اصلی جلسه راه حل محوراز حال به آینده است.درمانگر باید مهارت هایی برای پیوستن و کار کردن با افراد گوناگون داشته باشد و بتواند به آن ها در یافتن راه حل هایی متناسب با چارچوب ارجاعشان کمک کند. در رویکرد راهحل محور مراجع در مرکز است و این رویکرد، رویکردی بین فرهنگی است زیرا واقعاً به دانش بومی (شخصی، خانوادگی، اجتماعی) افرادی که به دنبال درمان هستند، احترام می گذارد. تنوع فرهنگی، ارج نهاده می شود زیرا تأکید بر یادگیری از آن هاست نه اینکه فقط در مورد آنها یاد گرفته شود. با این وجود در این رویکرد، گرایش به موضوعات سیاسی، اجتماعی- فرهنگی همچون قومیت، طبقه و نژاد است و نقش های جنسیتی معمولاً به طور واضح بحث نمی شوند مگر اینکه مراجعین بخواهند که موضوع بحث، نقش های جنسیتی باشد (گرمان ، ۲۰۰۸)
۲-۲-۱۴- درمان راه حل محوردر مدارس:
اساس و بنیان مشاوره راه حل محورمبتنی بر اعتماد مشاور به مراجعان با دانش آموزان در جهت ایجاد تحولاتی سازنده در زندگی خود، به کار گیری و بهره وری از منابع درونی شان است. در این شیوه، راه حل ها با شناخت و به کارگیری موارد استثناء و نه با کنکاش و تشریح مشکلات ، به دست می آید. توانایی ها و قابلیت های دانش آموزان پرورش داده می شود و سپس در جهت به اجرا در آوردن اهداف رفتاری قابل حصول و واقع گرایانه، به کار گرفته می شود. مشاور می تواند شیوه ی درمانی راه حل محوررا برای والدینی که فرزندانشان نیز در مدرسه مشکل ایجاد کرده است به کار گیرد. به علاوه مشاور می تواند این برنامه را برای دانش آموزانی که در معرض خطر هستند نیز بکار ببرد.
این شیوه درمان به مشاور و والدین اجازه می دهد تا درباره ویژگی های مثبت دانش آموزان، بایکدیگر در تماس باشند. مشاوران می توانند با والدین، در جهت تقویت مهارت های ارتباطی خود، کمک کنند تا بتواند با فرزندانشان روابط بهتری برقرار کنند. والدین نوعاً الگوهای رفتاری قالبی را از خود بروز می دهند که مطابق با شیوه ارتباطی شان است. آنان معمولاً رفتارهایی را از خود نشان می دهند که در دوران کودکی،از والدین و اطرافیان خود مشاهده کردند. اگر این الگوهای پیشین ماهیتی مالی داشته باشند، می توانند به ارتباط والد فرزندی آسیب بزند یا در بهترین حالت، به نتایج مطلوب محدودی بینجامد مشاوران می توانند روش های ارتباطی مثبتی را به آن ها آموزش دهند و به ویژه می توانند برای بهبود مهارت های والدینی، مفاهیم راه حل محوری را به آنان بیاموزند (دیویسی و آزبورن، ۱۳۸۶)
اینکه با کارگران آموزشی مشتاق و دلسوز کار کنیم، بسیار سودمند است. ما به کمک هم سعی کردیم روش هایی را برای بهبود تجربه ی کلی تحصیلی کودکان بیابیم این معلمان از شیوه های کلاسی استفاده می کردند که در واقع همان گسترش وتداوم کاری بود که من می کردم. برای نمونه وقتی معلمی می دید که کودک نزدیک است به شیوه ای منفی جلب توجه کند. ممکن بود برای چند لحظه توجه فردی مثبت خود را به وی نشان دهد (کوری۹۶ و کوری، ۱۳۸۲).
محورسی که شامل آموزش و پرورش مرتبط و اندیشمندانه نیست، شک خورده های فراوان تولید می کند با شروع شکست، در همان ابتدا شکست خورده ها خی لی زود از شاگردان موفق جدا می شوند. باید برای جلوگیری از این شکاف تمام تلاش ها به کار برده شود (گلاسر، ۱۳۸۰).
در زمینه کاربرد درمان کوتاه مدت راه حل محور در محیط های آموزشی مدرسه هم در مشاوره مدرسه و هم در مددکاری اجتماعی و در ساختار مدرسه و دوره تحصیلات، توجه بسیاری شده است. یافته های مقدماتی نشان داده اند که دمان کوتاه مدت راه حل محوردر مشاوره مدرسه باکودکان محورس ابتدایی، متوسطه و دبیرستان موثر است (تریبر و همکاران، ۲۰۰۶)
دانش آموزان درمدارسی که نمی توانند نیازهای رشدی آن ها را برآورده سازند، قانون شکنی بیشتری نشان می دهند (برگ، ۱۳۸۶). مورفی (۱۹۹۷) عنوان می کند که مدرسه باید باکمک والدین و سرپرستان، با دانش آموزانی که در قوانین مدرسه اختلال ایجاد می کنند، برخورد کند. اما مشاوری که به روش راه حل محورعمل می کند، در پی یافتن مواردی است که دانش آموز عملکرد قابل قبولی دارد. مشاور به ویژهزمانی که دانش آموز با مدرسه مشکل دارد، فرازند پیشرفت عملکردهای او را بررسی می کند و خانواده ی وی را از مواقعی که او عملکرد مناسبی دارد، آگاه می سازد. مشاور سوالاتی از این قبیل را برای والدین مطرح می کند:”هم اکنون وضعیت با گذشته چه تفاوتی دا رد؟ “یا “آیا در خانه متوجه تغییراتی در جهت مثبت در او شده اید؟ ” هم اکنون وضعیت با گذشته چه تفاوتی دارد ؟” یا “آیا در خانه متوجه تغییراتی در جهت مثبت در او شده اید ؟ چه چیزی با گذشته فرق کرده؟” این نکته مهم را به خاطر داشته باشدی که روش راه حل محور، چیزی بیش از ابزاری برای برخورد با مشکلات موجود در مدرسه است و در واقع، شیوه جدیدی از تفکر درباره ی مردم و پیگیری مشکلات آن ها است (مورفی۹۷، ۱۹۹۷؛ به نقل از بخشی پور جویباری، ۱۳۸۸) . به موازاتی که مشاور مدرسه تلاش می کند تا دیدگاه راه حل محوررا در فضای مدرسه حاکم سازد. طبعاً لازم است که این دیدگاه به خارج از مدرسه و به خانه ی دانش آموزان نیز سرایت کند. (دیویس و آزبورن ، ۱۳۸۶).
یکی ازکاربردهای درمان کوتاه مدت راه حل محوردر محورس را می توان در اوستین تگزاس مشاهده نمود. یک پروژه اخیراً در یک دبیرستان اجرا شد که از دانش آموزان مشکل دار تشکیل شده است. این مدرسه از یک مدل راه حل ساز استفاده می کند که از طریق درمان کوتاه مدت راه حل محورایجاد شده است و برای درگیر نمودن دانش آموزان با استفاده از مهارت ها و شیوه های درمانی راه حل محورطراحی می شود.بررسی مقدماتی نشان داد که ۶۲ درصد دانش آموزان نمونه مشکل دار به موقع فارغ التحصیل شدند و بیشتر آن هایی که به موقع فارغ التحصیل نشدند، هنوز در مدرسه هستند و به دنبال مدرک می باشند. ۹۱ دصد به طور مساوی گزارش دادند که قصد دارند در دانشکده، یا نوعی برنامه آموزشی پس از دوران متوسطه شرکت کنند. همچنین نتایج، حاکی از رضایت این دانش آموزان از هر سه بعد مدرسه (رضایت مدرسه، حمایت معلم، امنیت مدرسه) بود. در حالی که دانش آموزان گروه مقایسه از این سه بعد رضایت نداشتند. این بررسی در حمایت از کاربرد اصول و عملکرد درمان کوتاه مدت راه حل محوربرای تحریک کردن دانش آموزان مشکل دار به سمت آموزش بعد از متوسطه موثر است (فرانکلین و همکاران، ۲۰۰۸).
۲-۲-۱۵- مشاوره گروهی و درمان راه حل محور:
بخش اصلی این ارتباط کاری مثبت، همانا همکاری و تعاون است (برگ و میلر، ۱۹۹۴) . همکاری و تعاون مستلزم آنست که مشاور و مراجع بر سر جنبه های مهم فرایند مشاوره از قبیل موضوع یامسئله ی خاص و مورد نظر، اهداف و مداخله ها توافق داشته و هر دو مایل به همکاری در این زمینه ها باشند. برای دستیابی به این هدف، مشاور نیازمند آن است که تلاش های هماهنگی رادر جهت ایجاد وضعیتی مثبت به عمل بیاورد. یعنی هر چه با مراجع به شیوه هایی محترمانه، خالصانه وهمدلانه ارتباط برقرار کند و اهداف مشاوره را به وضوح برای مراجع شرح دهد، از مراجع بازخورد بهتری به دست خواهد آورد. همینطور مراجعانی که مواردی منفی درباره مشاوره در ذهن خود دارند به احتمال زیاد ازمشاوره نفعی حاصلشان نخواهد شد. به گفته لامبرند (۱۹۹۲)، عامل انتظارات وتوقعات، در حدود ۱۵ درصد از نتایج مشاوره را پیش بینی می کند(دیویس و آزبورن، ۱۳۸۶).
مشاوره گروهی، بیشتر شامل موضوعات زیر برای گروه است. مشکلات رفتاری، رقابت خواهران و برادران خشمگین و پرخاشگر، مدیریت، اعتیاد یا گروه های بازمانده از بهره کشی جنسی، دانش آموزان خانواده های طلاق گرفته تو مسائل آموزشی از قبیل مهارت های مطالعه. بنابراین مشاوره گروهی، شامل گشتن در پی استثنائات، متفاوت بودن در کارها، فهمیدن چیزی که موثر است و تحسین موفقیت می باشد. این اجزاء، جزیی از یک فرآیند گروهی موفق محسوب می شوند که گروه را پر بارتر می سازد. استفاده از پرسش معجزه- در قسمت فنون راه حل محور توضیح داده شده است- به عنوان یک موضوع گروهی درتمرکز یافتن اعضای گروه بر کاری که می خواهند در هنگام مسئله انجام دهند، موثر است(متکالف، ۱۹۹۵؛ به نقل از علی محمدی، ۱۳۸۹).
کز۹۸و همکاران (۱۹۹۸؛ به نقل از علی محمد، ۱۳۸۹) عنوان می کنند “این تصور که بیشترین کارایی مشاوران در انجام خدمات مشاوره ای به شکل انفرادی است، به شکل غیر واقع بینانه می باشد”. آن ها مشاوره گروهی را به عنوان ابزاری مهم در برخورد با نوجوانانی که در معرض خطر هستند پیشنهاد می کنند. به ویژه باتوجه به وقت کم و حجم زیاد دانش آموزانی که مشاور در مدرسه با آن ها در تماس است، درمان مشاوره ای راه حل محوربه شکل گروهی، بویژه در محیط مدرس ه بسیار مناسب می باشد.
متکالف (۱۹۹۵؛ به نقل از علی محمدی، ۱۳۸۹)، معتقد است که مشاور درمان کوتاه مدت راه حل محوربه صورت غیر تقابلی، مفید و جالب توجه، نقش خود رادر گروه مورد بحث قرار می دهد و زمان با هم بودنشان در آن جا و گفتگو درباره ی نگرانی های آن ها، یادگیری نحوه مسئله گشایی در گذشته و آینده و برنامه ریزی برای داشتن احساسی بهتر را برای مراجعین شرح می دهد. مشاور صرفاً با چند اصل اساسی به گروه کمک می کند: زمان، مکان و تعریف وتمجید در مورد زمانی که او از اعضای گروه شنیده است. کارهای خوبی که انجام داده اند و با سوالاتی نظیر این: “لطفاً هر کدام از شما به طور خلاصه دلیل حضورش در گروه را به من بگوید” و بعد” چطور می فهمید اوضاع برای شما بهتر می شود؟”
در مشاوره های دانش آموزی مشاور می تواند پوشه ای به هر دانش آموز بدهد که هر هفته یادداشت هایشان را در آن ثبت کنند.پس از آن گروه اساساً خودش دایر می شود و مشاور فقط در ابتدای کار از هر عضو گروه می پرسد:” این هفته چی بهتره؟” . وقتی کسی راه حلی برای مسئله اش پیدا می کند و به آن اقدام می کند، دیگران هم تحت تأثیر او قوت قلبی پیدا می کنند و اقدام به عمل خواهند کرد (کوری و کوری، ۱۳۸۷).
۲-۲-۱۶- رفتار وشناخت دردرمان راه حل محور:
به نظر بانیک درمان کوتاه مدت راه حل محورنوعی رفتار درمانی شناختی نظر گرفته می شود که از اصول مشابه با یادگیری شرطی شدن کنشگر و کلاسیک در رفتار درمانی مسئله محور استفاده می شود. تحلیل های رفتاری در درمان کوتاه مدت راه حل محور در مورد استثناها به عمل می آیند نه رفتار مسئله آفرین. دردرمان کوتاه مدت راه حل محوربحث وپیاده سازی رفتار مطلوب توسط درمانگر تقویت می شود (تقویت مثبت). همچنین این درمان از اصول شرطی سازی کلاسیک نیز استفاده می کند. ممکن است همانند مورد تعیین تکلیف از مراجع خواسته شود کار متفاوتی انجام دهد یا وانمود کند معجزه ای اتفاق افتاده است که این هم در سایر فرم های رفتار درمانی شناختی قابل اجرا است (بانیک؛ ۲۰۰۷).
در دیدگاه ساختار گرایی هر شخص در خانواده تعبیر متفاوتی از یک واقعه دارد. مثلا ممکن است همه اعضای خانواده فریاد زدن پدر خانواده را سر میز شام دیده باشند. اما معنی واقعی آن ممکن است از شخصی به شخص دیگر متفاوت باشد (اوهانلان، ۱۹۹۳؛به نقل از بخشی پور جویباری، ۱۳۸۸). دیدگاه ساختار گرایی عنوان می کند که می توانیم مراجعان را ترغیب کنیم تا تلقی شان از مشکل را به شکلی مفیدتر تغییر دهند. مدل چارچوب دهی مجدد، فرایندی است که به وسیله آن به جنبه هایی دیگر از پدیده ای که]]>

درمان راه حل محور، رویکرد راه حل محور

– سوالات ادراک بیرونی: هنگامی که اطرافیانتان بیشتر متناسب با شیوه ای هستند که شما می خواهید، آن ها چه چیز متفاوتی از سوی شما می بینند که به آن ها می گوید تغییراتشان تأثیر مفیدی بر شمامی گذارد؟ اطرافیان در مورد شما به چه چیز متفاوتی توجه می کند وقتی….. ؟ شما فکر می کنید چگونه این امر، برای دیگران متفاوت است؟ چه چیزی به خانواده و اطرافیانتان می گوید که شمادرمسیر حل مسائل تان هستید؟
۲-۲-۹-۲- سوالات استثناء:
هدف از این سوالات، شناسایی مواقعی است که مشکل فعلی، نباشد. این سوالات را که هسته اصلی درمانم راه حل محورهستند می توان به صرت دیدگاهی جایگزین بسط داد که این دیدگاه، آگاهی مراجع از توانایی هایش را بر ایجاد تغییر متناسب افزایش می دهد و راه رسیدن به داستان یک فرد جدید را که با مشکلات محاصره نشده باشد باز می کند. پژوهش در جهت یافتن نشانه های راه حل است (میلر، ۱۹۹۲) .
– وقتی که ممکن بود مشکل در گذشته پیش بیاید اما پیش نیامده است (و یا جدی نیست و قابل حل است)؟
– وقتی شما موفق نشدید که ….؟
– چه چیز در مورد اوقات یا مواقعی که مشکل بوجود نیامده است، متفاوت می باشد؟
– چه وقت (اخیراً) شما چیزهایی را تجربه کرده اید که از نظر شما، تفاوت بوجود آورده اند (به شما می گویند که در مسیر درست، حرکت می کنید)؟
– چه وقت توجه کردید که در برخورد با مشکل بهتر عمل می کنید؟
– چگونه به اطرافیانتان فرصت دادید که بدانند کاری که انجام می دهند که در نظر شما، به طور مثبت متفاوت است؟
۲-۲-۹-۳- سوالات سودمندی (اثر بخشی):
هدف از این سوالات پرداختن به خودکار آمدی مراجعین، یعنی توانایی های شان در ایجاد تغییر در مسیر دلخواه است (زیگلر و هیلر۸۵، ۲۰۰۱).
– شما چگونه آن را انجام دادید؟
– چگونه باعث شدید که آن اتفاق بیفتد؟
– وقتی که بهتر عمل می کردید چه کار متفاوتی انجام می دادید (و یا وقتی که مشکل وجود نداشت و یا وقتی که استثناء پیش آمده باشد)؟
– چگونه تصمیم گرفتید که آن کار را انجام دهید؟
– به اطرافیانتان می گویید که برای بیشتر اتفاق افتادن آن چی کاری باید انجام دهند؟
– ابتدا چه چیزی باید اتفاق بیفتد؟
– اطرافیان به شما چه چیزی می گویند که می توانید آن را انجام دهید؟
– شما در مورد گذشته تان، خودتان، اطرافیانتان، موقعیت تان و سایر مردم) چه می دانید که به شما می گوید این موضوع می تواند برای شما اتفاق بیفتد؟
۲-۲-۹-۴- سوالات ایستادگی (مقاومت):
هدف از این سوالات، نشان داد دشواری ودردناک بودن برخی موقعیت ها و نیز برجسته کردن نقش مراجع در انعطاف پذیری آن هاست (گرمان، ۲۰۰۸).
– شما چگونه موفق شدید که پیروز گردید ( ازمشکلات نجات یافتن، تحمل کردن، ادامه دادن)؟
– در یک موقعیت اسفبار، (مشاجره، غم، نگرانی، کمبود ارتباط و غیره) شرایط تا چه اندازه بد بوده اند که چیزهای پیش آمده، باعث بدتر شدن وضعیت بعدی نشده اند؟(چگونه موفق شدید که وضعیت، از وضع موجود بدتر نشود)؟
– برای دفع مقامت در برابر مشاجره، غم و غیره چه کرده اید؟
– چگونه فهمیدید که این کار می تواند مفید باشد؟ ۲-۲-۹-۵- سوالات درجه بندی:
معمولاً این سوالات پرسیده می شوند تا اعداد سخن بگویند. درجه بندی ها برای اندازه گیری برداشت خود مراجع، ترغیب کردن، مشخ کردن، اهداف و هر چیز دیگری که برای شخص مراجع مهم است، استفاده می شوند. سوالات درجه بندی برای بحث کردن در مورددیدگاه خود مراجع، دیدگاه او نسبت به دیگران و دیدگاه دیگران نسبت به مراجع است(برگ و دی شازر، ۱۹۹۳).
در ادامه آن ها توضیح می دهند:
(نمودارها) مقیاس ها به درمانگر و مراجع امکان می دهد که از زبان به نحوه ی طبیعی آن با توافق در مورد اصطلاحات (مثلاً اعداد) و یک مفهوم که واضح، متعدد و منعطف است، استفاده کنند. در اینجا، یک مقیاس وجود دارد که ۱۰ معادل هدف است و ۰ برای عدم پیشرفت در زمینه آن هدف به کار می رود. چون که درمانگر و مراجع هیچ یک نمی توانند به طور کامل در مورد منظور دیگری از استفاده ی یک کلمه یا مفهوم خاص، مطمئن باشند، سوالات درجه بندی به آن ها امکان می دهد که به طور مشترک شیوه ای برای صحبت کردن در مورد چیزهایی که توصیفشان سخت است شامل پیشرفت در زمینه هدف مراجع بوجود آوردند. درجه بندی ها راهی در اختیار ما می گذارند تا به طور خلاقانه و با استفاده از اعداد، بد تعبیر نکنیم و چیزهای غیر قابل توصیف را توصیف نماییم و هنوز هم، اطمینان داشته باشیم که ما، به عنوان درمانگر کاری را انجام می دهیم که مراجع، ما را برای انجام آن، استخدام کرده است.
توجه کردن به جهت مثبت و ظرفیت یک درجه در تغییر مسیر به سمت راه حل (نه مشکل) مهم است. مثلاً اینکه اگر از مراجعین بخواهیم به خودشان بر حسب ابعاد امیدواری و انگیزه و یا مقدار پیشرفتی که داشته اند نمره بدهند، قالب ذهنی بسیار متفاوتی بوجود می آورد تا اینکه از آن ها بپرسیم چه اندازه ناامید و بی انگیزه هستند. فکر کردن در مورد اینکه یک فرد در راستای ابعاد مثبت، کجا قرار می گیرد، بسیارامیدوار کننده تر و ترغیب کننده تر است و احتمالاً پیشرفت به همراه دارد تااینکه سوالاتی پرسیده شوند که نه تنها صرفاً از لحاظ آماری معکوس راه حل ها هستند، بلکه ساختارهای کاملاً متفاوتی هستند. وقتی که مراجعین نمرات خود را بدهند، پاسخ ها یشان محترمانه پذیرفته می شوند وآنگاه سوال به سوال دیگری یعنی چه چیزی می تواند شما را از ۳ به ۴ ببرد؟ ( و یا از ۶ به ۷ و غیره )تغییر می یابد.
امیدواری: بر روی نموداری از ۱ تا ۱۰ که یک نشان دهنده حالت کاملاً ناامیدی است و ۱۰ نیز نشانه اطمینان و اعتماد کامل است، شما فعلاً به امیدواری خود، چه نمره ای می دهید؟ چه چیز به شما می گوید که نمره شما یک سطح بالا رفته است؟ چه عددی به اندازه کافی بالاست که تلاش سخت در جهت تغییر چیزها را تضمین می کند؟
انگیزه بر روی نموداری از ۱ تا ۱۰ که ۱ نشان دهنده روز بعد از معجزه است و ۱۰ تمایل برای حل مشکل در هر مدت زمانی است، شما چه نمره ای به سطح فعلی انگیزه خود می دهید؟ چه چیزی باعث می شود که نمره شما یک سطح افزایش یابد؟
پیشرفت بر روی نموداری از ۱ تا ۱۰ که عدد ۱۰ روز بعد از معجزه است و عدد ۱ نشان دهنده زمانی است که وضعیت در بدترین حالت است، به نظر شما امروز در نمودار مسائل در کجا قرار دارند؟ بر روی نموداری از ۱ تا ۱۰ که عدد ۱ نشان دهنده درست زمانی قبل از مراجعه شما است و عدد ۱۰ زمانی است که مشکلات حل شده اند و به گذشته پیوسته اند، شما به سطح فعلی پیشرفت خود، (که اکنون در آن قرار دارید) چه نمره ای می دهید؟ چه چیز به شما نشان می دهد که یک سطح بالا رفته اید؟ چه عددی به شما می گوید که شما پیشرفت کافی در حل مسئله کردید بطوریکه می توانید مشکل را حل شده فرض کنید؟
۲-۲-۹-۶- سوالات مربوط به برداشت رابطه خود- دیگری:
این سوالات در زمینه روابط پرسیده می شوند تا توانایی ها، ویژگی های مثبت، نکات قوت و موفقیت ها را برجسته نمایند و آن ها را به بافت روابط بین شخصی ربط دهند (زیگلر و هیلر، ۲۰۰۱).
– شما می خواهید اطرافیانتان چه چیزهایی بدانند که به آن ها نشان دهد چه اندازه شما (آن ها را دوست دارید و می خواهید تا روابط تان بهبود یابد)؟
– همانطور که شما ادامه می دهید خود را بدین گونه ببینید چگونه تصور می کنید مسائل تغییر می کنند و بهتر می شوند؟
– اطرافیان شما چه تغییراتی می کنند؟
۲-۲-۹-۷- زمان بندی مداخله ها:
هدف درمان راه حل محور، این است که به مراجعین کمک کند راه حل قابل قبولی ازنظر خودشان بسازند. اگر درمانگر و مراجع، پیشرفتی می کنند که برای آنها رضایت بخش است، باید این اصل اگر مفیداست تثبتش کنید. را در ذهن داشته باشید. در چنین مواردی بهتر است که بجای منحرف شدن، مستقیم رفت (هویت۸۶و میلر ۲۰۰۰). منظور این است که جزئیات موفقیت مراجع را بدست آورد، او را تشویق کرد و نقش او را در بوجود آمدن آن موفقیت برجسته نمود نه اینکه تحت فشار قرار داد.
اگر مراجعین به بن بست برسند (و یا بهتر بگوییم وقتی به بن بست برسند) چرا که اگر آنها نیاز به کمک درمانگر جهت رهایی از این بن بست نداشته باشند، احتمالاً دراتاق درمانگر حضور نمی یابند، درمانگر راه حل محوردستمزد خود را با تشخیص اینکه چگونه آن ها در یک گفتگوی در مورد مشکل گیر کرده اند، بدست می آورد و سپس به طور مناسب آن ها رادر مسیر گفتگو در مورد راه حل، قرار می دهد. از این رو، همانطور که قبلاً گفته شد، درمانگر باید تشخیص بدهد که چه نوع رابطه مشترکی بین درمانگر و مراجعین (مشتری، شاکی، ملاقات کننده)- در مبحث نقش درمانگر توضیح داده شده است- در جریان است و برطبق آن، پیش برود. ممکن است یک مراجع به آن علت که فکر می کند هدف قابل دست یافتنی ندارد و یا این که احساس کند نمی تواند تفاوت مثبتی بوجود آورد، به بن بست برسد. اهداف خوب باید تبدیل به اعمال خاص شوند. ممکن است او آماده باشد که مثل مشتری ها پیش برود اما نمی داند که چه کارهایی انجام دهد (و یا نمی داند که چه کارهایی در گذشته برای او مثمر ثمر بوده است).
درمانگر راه حل- محور مداخله می نماید و گفتگو در مورد مشکل را قبل از آن که به صورت جرو بحث های غیر اخلاقی، سرزنش و دفاع، متهم ساختن و افزایش ناراحتی درآید، قطع می کند. در عوض درمانگر به مراجعین آنچه را که می خواهند، نشان می دهد و سوالاتی می پرسد که توجه آن ها رابه نقش شان در دست یافتن به راه حل هایی در زمان گذشته، حال و مهم تر از همه آینده، معطوف می نماید. سوال معجزه، تصورات و تفکرات مراجع را به خود جذب می کند و لحن و جریان گفتگتو را عوض می کند (نئوو شیلتز۸۷، ۲۰۰۰، متکالف، ۲۰۰۴). سوالات مربوط به ایستادگی، استثنائات و سودمندی، همکاران و پیوندد بین زوجین را افزایش می دهد.
سوالات درجه بندی در هر زمان در طول جلسه، قابل استفاده هستند به طور خاص وقتی مفیدند که نارضاتی ها و (یا پیشرفت) مبهم و نامشخص است؛ مثلاً وقتی مراجعین به موضوعاتی مثل ارتباط اشاره می کنند؛ (برداشت) درک یک فرد از برقراری یک ارتباط خوب با دیگران، از زمانی به زمان دیگر، متغیر است. با عدد ۱۰ که نشان دهنده ارتباط به بهترین نحو ممکن است، پیشرفت مراجعین و برداشت های متفاوتشان، به طور ساده از طریق این نمره بندی آنها، به تصویر کشیده شده است. ما به طور مکرر از هر مراجع می خواهیم نمره دیگری را حدس بزند که این امر، دوباره پیشرفت و تفاوت ها را در مورد درک این موضوع ترسیم می کند؛ علاوه بر این نشان می دهد که چنین تفاوت هایی که انتظارشان می رود عادی هستند. سوال این نیست که چه کسی درست می گوید، بلکه سوال این است فردی که نمره بالایی می دهد، چه چیزی را درک می کند که دیگری درک نمی کند؟ از این رو مهم نیست که چقدر مبهم و نامشخص مراجعین وضعیت خود را توصیف می کنند، نمودارها را می توان برای بوجود آوردن روشی مفید برای صحبت کردن درمانگ ر و مراجع با یکدیگر در مورد ساختن راه حل ها، به کاربرد (برگ و دی شازر، ۱۹۹۳). ۲-۲-۱۰- فرایند درمان:
استیون فریدمن در کتاب خود تحت عنوان:” روان درمانی موثر و زمانبند در جهت افزایش نتایج در عصر منابع محدود” (فریدمن و لیپچیک۸۸، ۱۹۹۷، ۱۹۹۹)، قویاً از درمان راه حل محوراستفاده می کند همچنان که او پنج فرآیند اصلی را که یک رویکرد موثر در طی زمان مبتنی بر قابلیت را نشان می دهند ترسیم می نماید:
۱. ارتباط: گوش دادن، تأیید نمودن و قبول نمودن سرگذشت هر یک از مراجعین همزمان با اینکه فرد درمانگر در مورد مجموعه اهدافی که متقابلاً در مورد آن ها توافق شدهاست به آن ها می پیوندد.
۲. کنجاوی: ایجاد فرصت برای بحث در مورد دیدگاه ها همزمان با توجه به توانایی های مراجعین.
۳. همکاری: همکاری با مراجع در جهت آینده ترجیهی او، برجسته سازی موفقیت ها (استثناها) و ایجاد امیدواری.
۴. خلق نظریات کارساز:
الف) معرفی ایده های جدید که از گفتگوهای بالینی سرچشمه می گیرند.
ب) مشخص نمودن اقدامات عملی (تکلیف خانه).
۵. خاتمه: تعریف و تمجید نمودن، گرامی داشتن و تحسین تغییر، ایجاد فرصت برای مراجع برای بیان و اعلام نظر خود در خصوص تغییرات صورت گرفته خویش و ارائه پیشنهادهای بیشتر در آینده. نمودار زیر الگوی درمان را در رویکرد راه حل محور نشان می دهد: ایجاد امیدواری ایجاد فضا گوش دادن
توسعه اهداف جستجوی توانایی ها و پیوستن
قبول انتظارات صلاحیت ها تأیید کردن معرفی عقاید، شقوق انتخابی جدید، بیان مراحل عملی کار، تشویق صورت گرفته
ارائه متمم ها، گرامی داشت، تغییر پیشنهاد راه حل های بعدی (تلفنی – رودررو)
نمودار ۲-۱: الگوی درمان (فریدمن، ۱۹۹۷) درمان راه حل محوراقدام درمانی را به عنوان “فاکتورهای درمانی” در نظر می گیرد (که بیانگر نوعی مدل پزشکی “بیماری ” و “درمان” می باشد). در عوض درمان راه حل محوربر دستیابی مقابله ای و انسانی به معناسازی تأکید می کند. چگونه ظاهر ما بر آنچه که می بینیم تأثیر می گذارد و آنچه که ما می بینیم بر آنچه که در اطرافمان انجام می دهیم تأثیر می گذارد. تغییر در ادراک به تغییرات در رفتار (و بالعکس) منجر می شود این از طریق زمان رخ می دهد:” همچنان که مراجعه کنندگان و فرد درمانگر بیشتر و بیشتر در مورد راه حلی که می خواهند با یکدیگر آن را به وجود آورند صحبت می کنند. آن ها به حقیقت یا واقعیت آنچه که درباره آن صحبت می کنن]]>

درمان راه حل محور، رویکرد راه حل محور

چون درمانگر راه حل محورقرار نیست “شخصیت یا ساخت های خانوادگی” را با سازمان دهی کند، گرایش می یابد که راحت ترین هدف ها را تعیین کند . کمک به مراجع برای تعیین اهداف روشن و دست یافتنی عمده ترین مداخله در نوع خود است و جریان اندیشیدن درباره ی آینده و آنچه را که شخص می خواهد متفاوت باشد، بخش بزرگی از کاری است که درمانگر راه حل محورانجام می دهد (والتر و پیلر۷۴، ۱۹۹۶).
۲-۲-۴- اصول اساسی درمان راه حل محور:
فلسفه زیر بنایی رویکرد را حل محور بر پایه این فکر بنا شده است که تغییر مداوم و اجتناب ناپذیر است. لذا در درمان بر چیزی که ممکن و قابل تغییر است تاکید می شود. این مدل بر برداشتن قدم های کوچک برای شروع تغییر تأکید دارد و معقتد است که به جای مشکل به قابلیت ها و توانایی ها پرداخته شود (کارلسون ۷۵و همکاران، ۱۹۸۷؛ به نقل از نظری، ۱۳۸۳). ۱۲ اصل اساسی این درمان به شرح زیر می باشند:
۱. تمرکز بر آینده، راه حل و موارد مثبت تغییر را در مسیر مطلوب هدایت می کند بنابراین تمرکز اساسی بر صحبت راه حل محور۷۶به جای صحبت مشکل محور۷۷ است.
۲. استثنائات به هرمشکل می توانند بوسیله درمانگر و مراجع خلق شوند که در ساختن راه حل ها کمک کننده است.
۳. درهمه زمان ها تغییر در حال وقوع است.
۴. تغییر جزئی به تغییر بزرگتر منجر می شود.
۵. مراجعان همیشه در حال همکاری کردن هستند. آنها نشان می دهند که درباره ی ایجاد تغییر فکر می کنند.
اگر تفکرشان رادرک کنیم و برطبق آن عمل کنیم، و همکاری اجتناب ناپذیر است.
۶. مردم همه آن چیزی را که برای حل مشکلاتشان لازم است، دارند.
۷. معنا و تجربه به طور تعاملی ساخته می شوند.
۸. اعمال وتوصیفات دوره ای هستند.
۹. معنای پیام پاسخی است که شما دریافت می کنید.
۱۰. درمان، یک کوشش متمرکز به راه حل یا هدف با مراجع، به عنوان یک متخصص است.
۱۱. هر تغییری در مورد این که چگونه مراجعان هدف را توصیف می کنند و چه اقداماتی انجام می دهند، بر تعاملات آینده با همه افراد تأثیر می گذارد.
۱۲. اعضای گروه درمانی کسانی هستند که در احساس اینکه هدفی وجود دارد مشارکت می کنند و تمایلاتشان را برای انجام کاری که به وقوع آن منجر شود بیان می نمایند.
این اصول درمانگر را هدایت می کند و رهنمودهایی رابرای اینکه یک رویکرد کامل شکل بگیرد، فراهم می نماید. راهی برای تفکر، راهی برای محاوره و راهی برای تعامل بامراجعان (به نقل از نظری، ۱۳۸۳).
۲-۲-۵- راه حل ها چگونه ساخته می شوند؟
راه حل ها در رویکرد راه حل محوربه شیوه تعاملی بین مراجع و مشاور با توجه به نکات زیر تدوین می گردند(دی شازر، ۱۹۸۵، ۱۹۹۵، ۱۹۸۸؛ به نقل از پروچاسکا و نورکراس۷۸، ۱۳۸۵).
۱. تمرکز بر هدف :
درمان با تمرکز بر آن دسته از اهداف زمان حال آغاز می شود که می توانند آینده بهتری را بسازند.”هدف شما از آمدن به اینجا چیست؟” درمانگر، درمان را پیرامون هدف های زمان حال، نه مشکلات گذشته، تنظیم می کند.
جمله “چه چیزی شما را به اینجا کشانده؟” مقدمه ای است که به احتمال زیاد مراجعان را ترغیب می نماید تا بر مشکل تمرکز کنند.
۲. تمرکز بر مشکل:
اگر مراجع با صحبت کردن در مورد مشکلات و شکایت ها پاسخ دهد، درمانگر تفاهم وهمدلی نشان می دهد. اما بعد از اینکه داستان مشکل گفته شد، درمانگر آماده می شود تا تمرکز را عوض کند.
۳. تمرکز بر راه حل:
موقعی که مشکل حل شده باشد چه کار متفاوتی انجام خواهید داد؟ آیا مراجع برای انجام دادن قسمت کوچکی از آن هم اکنون آمادگی دارد؟ اگر چنین باشد، پس فوراً باید تغییر را آغاز نمود.
۴. تمرکز بر استثناء
آنچه را که می خواهید به صورت متفاوت انجام دهید، اگر هم اکنون اتفاق بیفتد، چه احساسی به شما دست می دهد؟ یاچه وقتی مشکل شما اتفاق نمی افتد؟ به این اظهارات، سوالات استثناء یاب گفته می شود که بر توانمندی های مراجع استوار هستند.
۵. انتخاب یا خودانگیختگی:
آیا رویدادهای بدون مشکل به صورت انتخابی، عمدی یا آگاهانه اتفاق می افتند؟ با اینکه درمواقع سالم تر و شاداب تر، به صورت خود انگیخته، تصادفی یا غیر قابل پیش بینی روی می دهند؟
اگر معلوم شد که موارد استثنایی تحت کنترل مراجع هستند، بعضاً می توان هدف های روشنی را تدوین کرد و مراجع را ترغیب نمود تا کارهایی را انجام دهد که به رخ دادن بیشتر این مواد کمک کند. اگر موارداستثنایی به صورت خود انگیخته رخ بدهند، مثل حضور دوستان پس روی این موضوع تمرکز می شود که چگونه می توان این رویدادها را عملی کرد. مثلاً فرد می تواند از دوستانش دعوت کند که به دیدن او بیایند.
اگر مراجع به هر یک از این سوال ها باگفتن من نمی دانم پاسخ دهد درمانگر باید به او بگوید که این علامت خوبی است این فرآیند برای مراجع تازه است و به او کمک خواهد کرد تا به صورتی متفاوت فکر کند و گزینه هایی را تدوین نماید که ممکن است قبلاً آن ها را تصور نکرده باشد.
۶. تغییرات کوچک به تغییرات بزرگ ترمی انجامند:
جلسات بعدی بر اساس دستاوردها وهدف هایی بنا نهاده می شوند که در جلسات قبلی درمان شده اند. برای مثال یکی از درمانجویان می گفت؛ “تغییر دادن من مثل یک کشتی باری است تا یک قاشق سرعتی ابتدا آرام و به تدریج تغییرمی کنم. امابعد از این که مسیر جدیدی را پیدا کنم دیگر هیچ چیزی نمی تواندجلوی مرا بگیرد و با سرعت به پیش می روم.
۷.هر راه حلی بی همتاست :
درست همانگونه که هر مراجعی یک فرد بی همتاست، هر راه حلی نیز بی همتاست. درمانگران باید منتظر ابتکارات شگفت آور باشند. زن سالمندی که تنها درمرکز شهر زندگی می کرد، راه حل خلاقی برای خویش پیدا کرد. او برای رهایی از افسردگی، به سه کلیسا پیوست: کاتولیک، بابئیست و پروتستان. به این ترتیب او سه برابر حمایت اجتماعی کسب کرد. سه برابر فرصت اجتماعی به دست آورد و وقت خالی بسیارکمتری برای افسرده شدن داشت.این واقعیت که اغلب افراد زندگی خود را فقط پیرامون یک فرقه ی مذهبی نظم می دهند، مانع از آن نشد که به کلیساهای مختلف نرود.
۸.-راه حل ها از گفتگو حاصل می شوند:
راه حل ها حاصل گفتگوها هستند. خواه گفتگو با خود باشد یا با درمانگر. اگر درمان ما را ترغیب کند که در مورد همان مشکلات قدیمی صحبت کنیم که کاملاً آنها را می شناسیم، پس احتمالاً به صورت همان خود قدیمی می مانیم. تغییر، با صحبت کردن دربارهی راه حل ها آغاز می شود. اگر بخواهیم درمان کوتاه شود، پس لازم است گفتگوهای درمانی هر چه زودتر بر راه حل ها تمرکز یابند.
۹-واقعیت ما زبان است:
درمانگری را به ما نشان دهید که زبانش پر از اصطلاحات فنی درمورد شخصیت و آسیب شناسی روانی است و ما درمانگر را به شما نشان خواهیم داد که آماده است درمان دراز مدتی را انجام دهد که گذشته را تکرار می کند. درمانجویی را به ما نشان دهید که صحبت کردن درباره ی هدف های عملی وشخصی را در زمان حال آغاز می کند و ما درمانجویی را به شما نشان خواهیم داد که واقعیتش در حال تغییر است.
۲-۲-۶-پیش فرض های درمان راه حل محور:
لیپچیک (۲۰۰۲)، مجموعه ای از پیش فرض های درمان راه حل محور را توصیف می کند:
۱. هر مراجعی منحصر به فرد است.
۲. مراجعان منابع و قوای ذاتی برای کمک به خودشان را در اختیار دارند.
۳. تمام یک چیز منفی نیست.
۴. چیزی به عنوان ممانعت و مقاومت وجود ندارد.
۵. شما نمی توانید مراجعان را تغییر دهید. آن ها تنها خود می توانند خود راتغییر دهند.
۶. درمان راه حل محوربه کندی پیش می رود
۷. هیچ علت و معلولی وجود ندارد.
۸. راه حل ها لزوماً ربطی به مشکل مورد نظر ندارند.
۹. احساسات بخشی از هر مشکل و راه حل هستند.
۱۰. تغییر دائمی و غیرقابل اجتناب است، یک تغییر کوچک می تواندمنجر به تغییرات بزرگتر شود.
۱۱. فرد نمی تواند گذشته راتغییر دهد بنابراین بایستی بر روی آینده تمرکز کند.
۲-۲-۷- ساختار جلسات درمان :
دی اشزر و برگ (۱۹۹۷؛ به نقل از گرمان، ۲۰۰۸) ویژگی های رسمی یک جلسه ی کلاسیک SFBT را جمع بندی کرده اند: ویژگی های شاخص SFBT عبارتند از:
۱. در اولین گفتگو در زمانی مناسب، درمانگر سوال معجزه را می پرسد
۲. حداقل یک دفعه در طول اولین گفتگو ودرجلسات بعدی از مراجع خواسته می شود که چیزی را بر روی نموداری ۰۱۰ و یا ۱۱۰ ، قرار دهد.
۳. در طول گفتگو، درمانگر زمانی را به استراحت اختصاص می دهد.
۴. پس از این وقفه، درمانگر به مراجع مکمل هایی می دهد که گاهی اوقات (غالباً) همراه با پیشنهاد و تکلیف در خانه (غالباً تمرین نامیده می شود) است.
طبق این طرح ابتدا درباره ی انواع سوالاتی که معمولاً در درمان راه حل محورهمراه بامثال های فراوان پرسیده می شود، بحث می کنیم. سپس به استفاده های استراحت کوتاه و یا وقفه در طول جلسه می پردازیم و آنگاه در مورد بخش پس از استراحت جلسه که شامل استفاده از دستورالعمل ها و تکالیف در خانه است، بحث می کنیم.
جلسات که معمولاً ۶۰-۵۰ دقیقه طول می کشد، با دوره کوتاهی از اجتماعی شدن و ایجاد پیوند، شروع می شود. همانطور که در عنوان کتاب”گفتگوی راه حل محور، میزبانی کردن از گفتگوهای درمانی” نوشته بن فرمن و تاپاتنی آهولا۷۹(۱۹۹۲) ، درمانگر راه حل محوربه ایجاد وضعیت درمانی راحت و مشترک توجه می کند، ممکن است انواع سوالات متفاوت پرسیده شود. نمونه ذیل سوالات معمول در درمان راه حل محوررا در اختیار می گذارد (گرمان۸۰، ۲۰۰۸)
۲-۲-۸- نمونه ایی از سوالات درمان راه حل – محور:
قبل از جلسه :
استنباط تغییر پیش از جلسه
واضح است که ریشه های تغییر قبل از جلسه اول مفید می باشد. در اولین برخورد تماس، معمولاً وقتی که تماس تلفنی برای تعیین قرار ملاقات می شود ممکن است درمانگر راه حل محوردر خواستی بکند که توجه مراجع را به سمت استثنائات مشکل یعنی اوقاتی که نارضایتی های فعلی، وجود ندارد، معطوف نماید. از الان تا جلسه بعدی که همدیگر راملاقات می کنیم، دوست دارم که شما مشاهده و نظارت کنید تابتوانید جلسه بعد، آنچه را که در خانواده، زندگی، ازدواج و روابط شما اتفاق می افتد و دوست دارید که همچنان، اتفاق بیفتد را توصیف کنید (دی شازر، ۱۹۸۴؛ دی شازر و مولنار۸۱، ۱۹۸۴؛ به نقل از گرمان، ۲۰۰۸).
این سوال مهم کلی (کلیدی عام که متناسب هر قفلی است ) به تغییر دیدگاه کمک می کند، آن اشاره می کند که چیز مثبتی اتفاق می افتد که می تواند همکاری مراجع را در برداشته باشد و مورد نظارت قرار گیرد. پرداختن به آنچه که در جلسه مورد توجه قرار گرفت (استنباط ت غییر پیش از جلسه) می تواند به تثبیت و تقویت آگاهی تازه و مفید کمک کند (آدامس، پیرسی و جوریچ۸۲، ۱۹۹۱؛ وینر- دیویس۸۳، دی شازر و گینگریچ۸۴، ۱۹۸۷؛ به نقل از گرمان، ۲۰۰۸).
۲-۲-۹- سوالات اولیه در طول جلسه:
هدف این سوالات بوجود آوردن رابطه ی دوستی، ایجاد فضا برای دیدگاه ها و نظریه های هر یک از مراجعین و ایجاد چارچوب گروهی می باشد.
– چه چیزی باعث شد که شما امروز، اینجا حضور داشته باشید؟
– چگونه می توانم به شما کمک کنم؟
– از زمانی که برای اولین بار تماس گرفتید و این قرار ملاقات را تنظیم نمودید، هر یک از شما به چه تغییراتی توجه کرده اید؟
– برداشت شما از این وضعیت چگونه است، به نظر شما چه چیزی کمک کننده است؟
– چه چیزی باید اینجا اتفاق بیفتد تا وقتی شما اینجا را ترک کردید، با خود فکر کنید رفتن و دیدن درمانگر، خوب بود؟
– چه کاری می توانم بکنم که به شما کمک کند و این مشکلات برطرف شوند روحیه تان بهبود یابد؟
۲-۲-۹-۱- سوالات هدف ساز:
هدف این سوالات، در چارچوب سنجشی (آنچه که قابل مشاهده و دست یافتنی باشد)، شناسایی خواسته های مراجع از درمانگر است.
سوال معجزه: فرض کنید هنگامی که شما امشب به خانه می روید ومی خوابید، یک معجزه اتفاق بیفتد و مشکلاتی که شما را به اینجا کشانده حل شوند. اما، به دلیل این که شما خواب هستید، نمی دانید این معجزه اتفاق افتاده است. بنابراین فردا وقتی بیدار می شوید و در طول روز، پیش می روید، متوجه می شوید که چیزها برای شما متفاوت است اما نمی دانید که معجزه رخ داده است. اولین چیزهایی که به آن ها توجه می کنید و متفاوت اند، کدام ها هستند؟ به چه کاری که اطرافیان شما به طور متفاوت انجام می دهند و به شما، نوعی تغییر را نشان می دهند، توجه می کنید؟ اطرافیان شما به چه کاری توجه می کند که شما آن را متفاوت انجام می دهید؟
– از کل به جزء: چگونه متوجه می شوید که مشکلاتی که شما را به اینجا کشانده است حل شده اند ( و یا به اهدافتان رسیده اید). مسائل شما چه تفاوتی خواهند کرد؟ چه چیزی به طور خاص به شما می گوید که شما مشکل را حل کرده اید و یا به این اهداف دست یافته اید؟ اولین نشانه هایی (کوچکترین گام ها) که به شما می گوید که در مسیر صحیح حرکت می کنید، چیست؟ دیگر چه؟
– ارائه جزئیات خاص- ترسیم تصویر: چه چیزی به شما نشان می دهد که در مسیر درست قرار دارید؟ دیگر چه؟ آن مورد، شبیه چیست؟ چه چیزهای دیگری می تواند متفاوت باشد؟ چه چیز متفاوتی هست که به شما اطمینان می دهد که پس از پایان این جلسات همچنان در مسیر صحیح حرکت خواهید کرد؟
– اهداف و شیوه ها:]]>

۱۰۰.۰، ۲۹.۴

سوال دوم:آیا شما دارای سایت شخصی بر روی اینترنت هستید؟ جدول ۴-۸:شاخص های آماری مربوط به سوال دوم
شاخص های آماری
پاسخ
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
بله
۵
۲۹.۴
۲۹.۴
۱۰۰.۰ خیر
۱۲
۷۰.۶ جمع
۱۷
۱۰۰.۰ در پاسخ به سوال دوم،جدول فوق نشان می دهد که ۷۰.۶درصد اساتید به سوال پاسخ منفی داده اند و ۲۹.۴درصد دارای سایت شخصی بر روی اینترنت هستند.
سوال سوم :آیا گروه شما تدابیری جهت طراحی یا خرید نرم افزار های مر تبط با آموزش مجازی اتخاذکرده است؟
جدول۴-۹:شاخص های آماری مربوط به سوال سوم
شاخص های آماری
پاسخ
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
بله
۵
۲۹.۴
۲۹.۴
۱۰۰.۰ خیر
۱۲
۷۰.۶ جمع
۱۷
۱۰۰.۰ همانطور که جدول بالا نشان می دهد که ۷۰.۶درصد اساتید به سوال سوم پاسخ منفی داده اند و ۲۹.۴درصد اظهار داشته اندکه گروه تحصیلی شان تدابیری مرتبط با آموزش مجازی اتخاذکرده است.
سوال چهارم:آیا شما قصد دارید در آینده کلاس های خود را از طریق اینترنت برگزار کنید؟
جدول ۴-۱۰:شاخص های آماری مربوط به سوال چهارم
شاخص های آماری
پاسخ
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
بله
۵
۲۹.۴
۳۵.۷
۱۰۰.۰
خیر
۹
۵۲.۹ بی پاسخ
۳
۱۷.۶ جمع
۱۷
۱۰۰.۰
داده های پاسخ به سوال چهارم در جدول فوق آورده شده است.ملاحظه می شود که ۲۹.۴درصد اظهار داشته هاند قصد دارند در آینده کلاس های خود را از طریق اینترنت برگزار کنند و اکثریت ۵۲.۹درصد پاسخ منفی داده اند.۱۷.۶درصد نیز سوال را بی پاسخ گذاشته اند.
سوال پنجم:آیا تا به حال اقدام به انتشار مقاله بر روی اینترنت کرده اید؟
جدول۴-۱۱:شاخص های آماری مربوط به سوال پنجم
شاخص های آماری
میزان
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
زیاد
۱
۵.۹
۶.۷
۲۶.۷
۶۶.۷
۱۰۰.۰
متوسط
۳
۱۷.۶ کم
۶
۳۵.۳ اصلا
۵
۲۹.۴ بدون پاسخ
۲
۱۱.۸ جمع
۱۷
۱۰۰% با توجه به جدول فوق تنها ۵.۹ درصد افراد پاسخ دهنده اقدام به انتشار مقاله بر روی اینترنت در سطح وسیع نموده است.۱۷.۶ درصد نیز در حد متوسط و سایرافراد در حد کم یا اصلا به سوال پاسخ گفته اند.
سوال ششم:دانشکده شما دسترسی به اینترنت را تا چه میزان برای شما فراهم کرده است؟ جدول۴-۱۲:شاخص های آماری مربوط به سوال ششم
شاخص های آماری
میزان
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
زیاد
۵
۲۹.۴
۲۹.۴
۱۰۰.۰ کم
۱۲
۷۰.۶ جمع
۱۷
۱۰۰.۰ طبق داده های جدول بالا ۷۰.۶درصد پاسخ دهندگان که شامل اکثریت می شوند میزان کم را به عنوان پاسخ انتخاب نموده اند و ۲۹.۴درصد معتقدند دانشکده دسترسی به اینترنت را تا حد زیادی برایشان فراهم کرده است.
سوال هفتم:شما تا به حال از کنفرانس های از راه دور در امر آموزش استفاده کرده اید؟
جدول۴-۱۳:شاخص های آماری مربوط به سوال هفتم
شاخص های آماری
میزان
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
زیاد
۲
۱۱.۸
۱۱.۸
۲۹.۴
۸۲.۴
۱۰۰.۰
متوسط
۳
۱۷.۶ کم
۹
۵۲.۹ اصلا
۳
۱۷.۶ جمع
۱۷
۱۰۰.۰ جدول فوق بیانگر آن است که اکثریت ۵۲.۹ درصد پاسخ دهندگان در حد کمی ازکنفرانس های از راه دور در امر آموزش استفاده کرده اند.۱۱.۸درصد در حد زیاد،۱۷.۶درصد در حد کم و ۱۷.۶درصد اصلا از کنفرانس های از راه دور استفاده نکرده اند.
سوال هشتم:تا چه اندازه مطالعه درباره آموزش مجازی داشته اید؟
جدول۴-۱۴:شاخص های آماری مربوط به سوال هشتم
شاخص های آماری
میزان
فراوانی درصد
درصد تراکمی
زیاد
۳
۱۷.۶
۱۷.۶
۷۰.۶
۸۸.۲
۱۰۰.۰
متوسط
۹
۵۲.۹ کم
۳
۱۷.۶ اصلا
۲
۱۱.۸ جمع
۱۷
۱۰۰.۰ جواب پاسخ به سوال هشتم در جدول بالا آمده است.اکثریت ۵۲.۹درصد اساتید بیان کرده اند درباره آموزش مجازی در حد متوسطی مطالعه داشته اند.۱۷.۶درصد در حد زیاد و سایرین در حد کم یا اصلا در این زمینه مطالعه کرده اند.
سوال نهم:آیا شما از منابع آنلاین به عنوان کمک درسی خود استفاده می کنید؟
جدول۴-۱۵:شاخص های آماری مربوط به سوال نهم
شاخص های آماری
میزان
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
زیاد
۳
۱۷.۶
۱۷.۶
۲۹.۴
۷۶.۵
۱۰۰.۰ متوسط
۲
۱۱.۸ کم
۸
۴۷.۱ اصلا
۴
۲۳.۵ جمع
۱۷
۱۰۰.۰ جدول فوق نشان می دهد که تنها ۱۷.۶ درصد از اساتید در حد زیادی از منابع آنلاین به عنوان کمک درسی خود استفاده می کنند و اکثریت ۴۷.۱درصد در حد کم و ۱۱.۸ درصد در حد متوسط از این منابع بهره می برند.۲۳.۵درصد بیان داشته اند اصلا از منابع آنلاین استفاده نمی کنند. شاخص های آمار توصیفی مربوط به گروه دانشجویان:
جدول۴-۱۶:شاخص های آماری مربوط به وضعیت شغلی
شاخص های آماری
پاسخ
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
شاغل
۷
۷.۸
۱۰.۰
۱۰۰%
غیر شاغل
۶۳
۷۰.۰ بی پاسخ
۲۰
۲۲.۲ جمع
۹۰
۱۰۰.۰
در مورد وضعیت شغلی دانشجویان مورد مطالعه،جدول بال ا نشان می دهد که ۷۰درصد از دانشجویان غیر شاغل و ۷.۸درصد شاغل می باشند.بقیه افراد پاسخی به سوال نداده اند.
جدول ۴-۱۷:شاخص های آماری مربوط به وضعیت تاهل
شاخص های آماری]]>

آموزش الکترونیکی، آموزش الکترونیک

( دانشگاه آزاد اسلامی
( دانشگاه بین المللی ایرانیان
( دانشگاه مجازی شیراز
( دانشگاه تربیت مدرس
( دانشگاه شریف
اندکی بعد از اقدام دانشگاه ها از روش آموزش مجازی بخش آموزش و پرورش کشور نیز فعالیت هایی را در این زمینه شروع کرده است(نصیری،۱۳۸۳).
پیشینه تحقیق:
تحقیقات داخلی:
– جوادی فرد(۱۳۹۰)در رساله پایان نامه خود با عنوان”بررسی تطبیقی آموزش الکترونیکی در کشورهای انگلستان،ژاپن و ایران”از میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه،این سه کشور را با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب کرد و با روش تحقیق توصیفی-پیمایشی به این نتایج رسید:مسئولین کشور انگلستان با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات زمان اقدام به طراحی و برنامه ریزی های خاص نموده اند و با پیگیری این برنامه ها،مسائل و مشکلات مربوطه را به نحو احسن حل و فصل نموده اند و از لحاظ سیر تاریخ و تحول آموزش الکترونیکی این کشور پیش تر اقدام به تاسیس موسسات آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی،نموده است و دو کشور ژاپن و ایران با فاصله زمانی نه چندان زیاد نسبت به تاسیس چنین موسساتی اقدام نموده اند و نیز هر سه کشور برای توسعه و بهبود آموزش الکترونیکی اهداف و خط مشی هایی را در نظر گرفته اند که برخی از آنها در میان سه کشور مشترک بوده است و برخی بر اساس مقتضیات خاص کشور هامتفاوت می باشد.هر سه کشور از شیوه های متنوعی در ارائه آموزش الکترونیکی بهره می برند و دو کشور انگلستان و ژاپن با توجه به مهیا بودن زیر ساخت های لازم شیوه های ارائه،نسبت به ایران از کیفیت بهتری برخوردارند.و نیز در کشور های انگلستان و ژاپن تعامل بخش های خصوصی و دولتی نسبت به ایران در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اجرای طرح ها در راستای توسعه و گسترش آموزش الکترونیکی،بسیار مشهود است.
– خرازی و اسفندیاری مقدم(۱۳۸۸)در تحقیق خود با نام “امکان سنجی اجرای آموزش مجازی برای تولید کنندگان بخش کشاورزی”، با ابزار زمینه یابی (پیمایشی) ، سعی در سنجش امکان پذیری آموزش مجازی برای تولید کنندگان بخش کشاورزی نمودند. در این تحقیق که جامعه آماری آن شامل دو گروه کارشناسان آموزش مجازی و گروه مجریان و مربیان آموزشی شاغل در وزارت جهاد کشاورزی استان تهران بود، نتایج زیر به دست آمد: اجرای آموزش مجازی برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی امکان پذیر است، امکان اجرای آموزش مجازی به هر دو روش همزمان و غیر همزمان وجود دارد، اجرای این آموزش ها فقط برای دروس نظری دوره های آموزشی و ترویجی امکان پذیر است.
– ربیعی (۱۳۸۸) در ” بررسی اثر بخشی دوره های آموزش مجازی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۸۷” با روش توصیفی- پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته و جامعه آماری اساتید و دانشجویان آموزش مجازی در دانشگاه فردوسی مشهد، نتیجه گرفت که از نظر دانشجویان اثر بخشی این دوره ها نامطلوب گزارش شده است.
– نادری (۱۳۸۸) در تحقیق خود با نام “بررسی رابطه میان سبک های یادگیری با موفقیت تحصیلی فراگیران مقطع کارشناسی ارشد دوره های آموزش مجازی دانشگاه تهران”در جامعه آماری دانشجویان ارشد این دوره ها، با روش نمونه گیری تصادفی ۱۴۸ دانشجو را در سال تحصیلی ۸۷-۸۶ در ۴ رشته تحصیلی به عنوان نمونه انتخاب کرد.ابزار این پژوهش پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل داده های آن،ضریب توافقی دو طرفه و آزمون خی دو بود.نتایج حاکی از آن بود که بین سبک های یادگیری با موفقیت تحصیلی دانشجویان به جز سبک یادگیری جذب کننده بطور کلی رابطه معناداری وجود ندارد.
– تقی زاده(۱۳۸۷) نیز تحقیقی با نام”مقایسه آموزش الکترونیکی و غیر الکترونیکی در پیش بینی تغییرات خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی ۸۷-۸۶ “انجام داد.در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها،علاوه بر استفاده از شاخص های آماری چون فراوانی،درصد،میانگین و انحراف معیار از روش آمار استنباطی ،آزمون کوواریانس و آزمون t مستقل استفاده شد.نتایج حاصل از پژوهش مزبور عبارت است از:
۱.میزان خلاقیت دانشجویان آموزش الکترونیکی بیشتر از دانشجویان غیر الکترونیکی بوده است.
۲.پیشرفت تحصیلی دانشجویان مجازی بیشتر از دانشجویان نیمه حضوری دانشگاه پیام نور بوده است و آنها عملکرد بهتری از خود نشان داده اند.
۳.بین میزان خلاقیت در دانشجویان دختر و پسر آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور،تفاوت معناداری وجود دارد.بررسی میانگین دوگروه نشان داد میزان خلاقیت دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر بوده است.
– کمالیان و فاضل(۱۳۸۷) پژوهشی با نام ” بررسی پیش نیازها و امکان سنجی اجرای نظام یادگیری الکترونیکی در دانشگاه سیستان و بلوچستان” انجام دادند. دانشجویان این دانشگاه در نیم سال دوم تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶ ، جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دادند. نتایج پژوهش که با روش زمینه یابی (پیمایشی) و با ابزار پرسشنامه به دست آمد، حاکی از آن بود که دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان برای شرکت در یادگیری الکترونیکی آمادگی نسبی دارند و بین دانشجویان دانشکده جغرافیا و علوم تربیتی و دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری، از نظر آمادگی برای شرکت در یادگیری الکترونیکی، تفاوت معناداری وجود ندارد.
– داوودی ممقانی(۱۳۸۵) در تحقیق خود”بررسی مولفه های آموزش مجازی و امکان سنجی پیاده سازی این در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا(س)”با جامعه آماری اساتید و دانشجویان همان دانشکده و با ابزار پرسشنامه و روش تحقیق توصیفی و استنباطی(مجذور خی)به این نتیجه رسید که ۴/۷۹درصد اعضای هیئت علمی و دانشجویان معتقدند امکان پیاده سازی آموزش مجازی در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا(س) وجود دارد.و ۷۴درصد آنان عقیده دارند برای پیاده سازی این آموزش باید امکانات نرم افزاری و سخت افزاری لازم فراهم شود.
– قائدی (۱۳۸۵) در پژوهش خود با عنوان”ارزشیابی برنامه درسی آموزش مجازی رشته مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات از دیدگاه اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت ایران” با روش توصیفی و ابزار پرسشنامه ، برنامه درسی آموزش مجازی این رشته را از نظر اساتید و دانشجویان که جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دادند، ارزشیابی نمود. قائدی به این نتیجه رسید که به طور کلی برنامه درسی آموزش مجازی از نظر دسترسی به اهداف تا حد کمی توانسته به اهداف خود برسد.واز نظر اکثریت دو گروه یاد شده ، محتوای برنامه درسی نامناسب است، نرم افزارهای دوره به طور مناسب تهیه نشده اند و شیوه تعامل در آموزش مجازی ضعف می باشد. از نظر اغلب دانشجویان شیوه ارزیابی از دانشجویان و نیز میزان پشتیبانی از دانشجویان در محیط مجازی ضعیف است و در نهایت اینکه بر خلاف اساتید، دانشجویان معتقدند این برنامه نتوانسته به اهداف خود دست یابد.
– چشمه علی (۱۳۸۴)” امکان سنجی طراحی و پیاده سازی آموزش های مجازی در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ” را با روش توصیفی – پیمایشی و ابزار پرسشنامه بررسی نموده است. او با جامعه آماری کارشناسان، مدیران و اعضای هیئت علمی شاغل در معاونت آموزشی و هماهنگی موسسه نتیجه گرفته است که امکان طراحی و پیاده سازی آموزش های مجازی در این موسسه از نظر اقتصادی، حقوقی و فنی بالاتر از حد متوسط و از نظر عملیاتی و زمانی، پایین تر از حد متوسط می باشد.
– شریفی (۱۳۸۳) در رساله دکترای خود با نام ” ارائه چارچوب ادارکی برای نهادینه کردن فناوری های اطلاعات و ارتباطاتCT I در نظام مدیریت دانشگاهی” با توجه به مبانی نظری چارچوبی استخراج نمود که دارای ۵ مولفه می باشد.وی اظهار داشته که برای نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات باید رویکرد دانشگاه ها در استفاده از فناوری دقیقاً مشخص شود، سپس عواملی که هر کدام از این رویکردها را بهتر پیش بینی کرده و تغییرات آنرا با شدت بیشتری تعیین می کند، به تناسب در برنامه ریزی برای توسعه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها مورد تاکید قرار بگیرد.نتایج دیگر حاکی از آن بود که تقاضا برای آموزش عالی از نظر میزان و تنوع افزایش یافته و رقابت جهانی نیز برای جذب دانشجویان در حال افزایش است.
– جمشید فر(۱۳۸۳) پژوهشی تحت عنوان”بررسی نیازهای راهبردی توسعه آموزش مجازی درمقطع متوسط شهرتهران ” انجام داده است که در آن سعی در تنظیم عوامل موثر در سطح ۵ دبیرستان مجری آموزش مجازی درشهرتهران نموده است.وی با روش توصیفی -پیمایشی و با ابزار پرسشنامه مخصوص کارشناسان و دانش آموزان به این نتیجه رسید که تعداد متخصصان لازم در سطح جامعه و مدارس مجازی مجری برای تولید محتوی در حال حاضر،کافی است.از طرفی ۴۳درصد کارشناسان،مسیر طی شده در خصوص آموزش مجازی را صحیح می دانند،حدود ۲۱ درصد حرکت را کند و ۳۶ درصد نیز مسیر را بر خطا می دانند.
– سهرابی(۳-۱۳۸۲)در تحقیق خود با نام “بررسی موانع استفاده از آموزش مجازی در فرایند یاد دهی- یادگیری از دیدگاه معلمان دوره متوسط شهر تهران”سعی در شناسایی محدودیت های ناشی از عوامل انسانی در اجرای آموزش مجازی نموده است.بر اساس یافته های تحقیق وی،دانش آموزان نسبت به معلمین مهارت بیشتری در بکارگیری نرم افزارهای آموزشی دارند،کمبود تکنیسین رایانه نشان از فراهم نبودن شرایط مناسب برای استفاده از آموزش مجازی دارد،آشنایی کم معلمان با کاربرد رایانه و نرم افزارها، باعث مقاومت آنان در استفاده از رایانه در آموزش می شود. بنابراین پیشنهاد شده است که دوره های اجباری آشنایی با رایانه برای معلمان در نظر گرفته شود.
– نصیری (۱۳۸۲) در ” امکان سنجی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در وزارت آموزش و پرورش کشور” امکان پیاده سازی نظام آموزش مجازی را در دوره های ضمن خدمت معلمان سنجیده است. او در حیطه جامعه آماری خویش که شامل متخصصان آموزش مجازی و کارشناسان آموزش ضمن خدمت در وزارت آموزش و پرورش بوده است، با روش توصیفی -پیمایشی وابزار پرسشنامه محقق ساخته برای دو گروه مذکور این نتیجه را کسب کرده است که از دیدگاه کارشناسان آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش کشور، امکان استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در وزارت آموزش و پرورش کشور وجود دارد.
– جعفری (۱۳۸۱) پژوهشی با عنوان “بررسی دانشگاه های مجازی به منظور ارائه یک مدل مناسب جهت نظام آموزش عالی کشور” انجام داده است .وی پس از تعیین مولفه های اصلی دانشگاه مجازی و مقایسه تطبیقی چند کشور در این زمینه و نشان دادن اهمیت زیر ساخت انسانی ، با روش توصیفی-پیمایشی و با ابزار پرسشنامه به این نتایج رسید: مهارت اعضای هیئت علمی و مدیران در زمینه کار با اینترنت به عنوان کانون آموزش مجازی، در حد متوسط و استفاده اکثریت آنها از اینترنت در ارتباطات بسیار کم است. علاقه مندی به راه اندازی دانشگاه مجازی در کشور و تدوین آن از سوی پاسخ دهندگان درحد متوسط اعلام شده است و اعضای هیئت علمی و مدیران نحوه راه اندازی دانشگاه مجازی در کشور را در مقیاس محدود و سپس گسترش تدریجی آن ابتدا در مقطع دکتری و بدون آزمون اعلام کرده اند.
تحقیقات خارجی:
کوپونر۶۵(۲۰۰۸) در تحقیقات خود تحت عنوان” توسعه ،برقراری و کاربرد یادگیری الکترونیکی” بیان کرد که در آمادگی یادگیری الکترونیکی،نیروی انسانی ،عوامل فیزیکی،شناختی،احساسی،اجتماعی و فرهنگی مهم و تاثیرگذار می باشند.
– سو(۲۰۰۶) در پژوهش خویش تجارب وترجیحات یادگیرنده برای فعالیت های آموزش تعاملی در محیط یادگیری آنلاین را با روش توصیفی – پیمایشی و با مصاحبه و نظر خواهی بررسی نموده است و نتایج زیر را به دست آورده است:۱- یادگیرندگان تعاملات آنلاین را ترجیح میدهند.۲- یادگیرندگان ترجیح میدهد در هر سه شکل تعاملات(تعامل با استاد همکلاسی محتوی) شرکت داشته باشند.۳- میزان استفاده یادگیرندگان از بحث های آنلاین گروهی در سطح مطلوبی گزارش شده است.
– ابوچدید و عید۶۶(۲۰۰۴)تحقیقی با عنوان “یادگیری الکترونیکی،چالشی در دنیای غرب”انجام دادند. که در این تحقیق درهم شکستن سیستم های آموزش سنتی برای آموزش عالی در کشور های توسعه نیافته،شکاف اطلاعاتی بین کشورهای جهان سوم و جهان توسعه یافته را روشن کرد.این پژوهش مسائل و امکانات کاربرد یادگیری الکترونیکی را در موسسات آموزشی کشورهای توسعه نیافته از طریق تحلیل نگرش اساتید دانشگاه ها نسبت به سه بعد اصلی آموزش الکترونیکی توضیح می دهد.این پژوهش شامل نگرش مطلوب به آموزش الکترونیکی،علائق اصلی اعضای هیئت علمی برای درگیر شدن در برنامه های الکترونیکی در کشور های جهان سوم می شود.با استفاده از آزمون های کروسکال والیس متغیر های نگرشی معناداری بین زنان و مردان و کاربران روزانه کامپیوتر و کاربران تصادفی بوجود آمد.علاوه بر آن کاربران دائمی کامپیوتر نگرش های مطلوبی نسبت به کاربران تصادفی داشتند.
– ویلهم (۲۰۰۳) پژوهشی با عنوان” یادگیری مجازی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه ایالت سوا”انجام داده است.این رساله موضوع را در سه بند بررسی کرده است.بند اول مروری بر مبانی نظری دارد و علائق را درباره یادگیری مجازی از دید دانشجویان و اساتید و نیز دیدگاه های اداری-موسسه ای نشان می دهد.بند دوم با مطالعه موردی، ادراک دانشجویان را در یک کلاس مجازی توصیف می کند و بند سوم، جزئیات یک مطالعه توصیفی-پیمایشی را از موقع شروع تا توزیع دانشجویان در کلاس های مجازی در بیش از صد دانشگاه ایالت سوا توصیف می کند.نتایج نشان داده است که اکثر دانشجویان از کلاس های مجازی تجربه مثبت داشته و بیان کرده اند که در کلاس های مجازی بیشتر از کلاس های چهره به چهره ،مطلب یاد گرفته اند.
– هاروی و همکاران (۲۰۰۲)در پژوهش خود]]>

دانشگاه مجازی، دوره های آموزش

کاتولوگ دوره ۵۰:این قسمت ،مشخصات کلیه دوره های قابل ارائه و موجود را با ذکر سرفصل ها و تعیین دوره های زمانی،در اختیار قرار می دهد . این کاتولوگ کلیه دوره های آموزشی موجود را که با ثبت نام به دانشجویان قابل ارائه است را، فهرست نموده و مختصراً تشریح کرده است .
امتحان۵۱ :محتوای این امتحان باید پس از پایان هر دوره توسط فرد یادگیرنده ،تکمیل گردد و برای اتمام دوره، این قسمت اجباری می باشد. نمرات / امتیازات کسب شده در پایگاه داده هایی برای ارجاعات و ارزیابی های بعدی ذخیره می گردد.
گپ۵۲:دانشجویان و اساتید، از این بخش برای انجام بحث ها و شفاف کردن نکات تکنیکی استفاده می نمایند . ارتباط متقابل بین یادگیرندگان نیز از طریق این قـسمت قابل اجرا اسـت . با استفاده از گپ مباحث کلاسی یادگیرندگان نیز تسهیل می گردد.
کلاس درس :۵۳ این بخش از مهم ترین قسمت های دوره های تحت مدیریت اساتید است . قسمت های این صفحه به ابزارهای گوناگون نظیر ” قسمت Chat “،” فهرست اساتید “،” دفترچه یادداشت۵۴” و بخش ” محتوای آموزشی ” تقسیم می گردد.
محدوده شخصی یادگیرنده :۵۵ این قسمت برای ارائه کلیه جزئیات مربوط به هر یادگیرنده، در طول دوره مورد استفاده قرار می گیرد . تنها مدیر شبکه و نه هیچکس دیگر،اختیارات لازم برای به روز کردن این جزئیات را در اختیار دارد. این اطلاعات در مراحل دیگر به طرق گوناگون قابل ارائه خواهند بود .
تابلو اطلاعات :۵۶کلیه پیام های مهم مرتبط با فن آوری اطلاعات به صورت کلی و اطلاعات خاص و ویژه مربوط به دوره ها ،در این قسمت به نمایش در می آیند. کتابخانه :۵۷اینجا مکانی است که دانشجو می تواند در آن ،به جزئیات کلیه موضوعات فنی و محتوایی دوره های آموزشی دست یابد. این قسمت بر اساس دوره های آموزشی گوناگون تقسیم شده و کلیه مطالب مرتبط به صورت خودآموزهای HTML در این قسمت قرار داده می شوند.
درس های قبلی :۵۸این بخش امکان بازنگری در مورد مطالبی که قبلا توسط شخصی یادگیرنده مورد مطالعه قرار گرفته شده اند را، در اختیار می گذارد . در صورت عدم تمایل فرد می تواند با گذشتن از این قسمت ،مستقیما وارد مباحث جدید شود.
پیک الکترونیکی : ۵۹از این طریق دانشجویان می توانند به صورت Off line با هر کس دیگری ارتباط داشته باشند. دانشجو می تواند یادداشت های خود را از کلاس درس در دفترچه یادداشت ،نوشته و مطالب را به آدرس الکترونیکی فرد مورد نظر ارسال نماید . دانشجویان از طریق این بخش می توانند با اساتید تماس گرفته و ابهامات خود را برطرف نمایند.
گواهینامه:۶۰در این قسمت برطبق لیست دانشجویان قبول شده در امتحانات، به صورت Online گواهینامه های دیجیتال و یا به شکل مرسوم صادر می شود و همچنین اعضاء و شرکت کنندگان بصورت پویا ،رتبه بندی می گردند.
سه مرحله مهم و گام اساسی در پیاده سازی آموزش مجازی عبارتند از:
۱)آماده شدن برای آموزش مجازی (با در نظر گرفتن تمامی مشکلات و محدودیت ها) ،
۲)تعیین استراتژی ،
۳) انتخاب فناوری محتوی.(شعبانی نیا،۱۳۸۷)
بخش چهارم دانشگاه مجازی۶۱
تعریف دانشگاه مجازی:
دانشگاه مجازی، یکی از اشکال آموزش های از راه دور است که در کشور های مختلف نقش بسزایی در امر آموزش جوانان بر عهده دارد. دانشگاه های مجازی مفهوم کلاس های سنتی و درس را نیز تغییر داده اند و استعاره ای هستند برای محیط های آموزش،یادگیری و تحقیق از طریق ترکیب فناوری های جدید از جمله اینترنت،ارتباط از طریق کامپیوتر،ویدئو کنفرانس چند رسانه ای و غیره.(علی آبادی،۱۳۸۰)
دانشگاه مجازی دانشگاهی است که در آن کلیه فعالیت ها از ثبت نام دانشجو و امور اداری کارکنان گرفته تا امتحانات و صدور گواهینامه، بصورت مجازی انجام می شود.( برجیس۶۲،۲۰۰۳)
دانشگاه مجازی ،عبارت است از محیطی که با بهره گیری از ابزارهای چندرسانه ای مناسب و با دارا بودن زیرساخت ارتباطی مناسب(چون کامپیوتر، شبکه، اینترنت، فاکس، دوربین، نرم افزارهای تسهیل کننده، ارتباطات بر خط و ..)ارائه دهنده خدمات آموزش مجازی و یادگیری مجازی است، به گونه ای که معمولاً نیازی به مکان فیزیکی به شکل دانشگاه سنتی ندارد و دانشجویان قادرند از هر مکان و در هر زمانی که مایل باشند، از بسیاری از خدمات ارائه شده نظیر درس های الکترونیکی یا ارزیابی الکترونیکی استفاده کنند.
در واقع دانشگاه مجازی،یک سیستم مستقل جهت ارائه خدمات الکترونیکی و با بهره گیری از فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی است . این سیستم با بهره گیری از قابلیت ها و امکانات ارائه شده توسط شبکه اینترنت و ابزارها و فناوریهای چند رسانه ای و با هدف بالابردن سطح فرهنگ جامعه، جلوگیری از خروج منابع مادی و نیز سرمایه های علمی کشور، ارتقای سطح علمی جامعه و امکان توزیع گسترده دانش، بهره گیری از تخصص و تواناییهای موجود در دانشگاه ها، ایجاد می شود .)عبادی،۱۳۸۳)
البته اصطلاح دانشگاه یا مدرسه مجازی ممکن است غلط انداز باشد .بدین معنی که هر مدرسه ای ممکن است به عنوان یک مدرسه مجازی عمل کند، اما برای اشاره به آن از اصطلاحاتی چون مدرسه اینترنتی ،مدرسه دیجیتال،مدرسه الکترونیکی و مرکز آموزش از راه دور اس تفاده شود.(راسل۶۳،۲۰۰۵)
اجزای دانشگاههای مجازی :
اجزای دانشگاه مجازی عبارت اند از :
Information Booth: به دانشجویان در فهم دانشگاه مجازی، خدمات آن، سرفصل های دروس و مدارج تحصیلی کمک می کند .
Teaching Unit: دفاتر و واحدهای آموزشی که واحدهای درسی، سمینارها، آزمایشگاه ها، پایان نامه ها و برنامه امتحانات را ارائه می دهد .
Student Office : مسئول خدمات اجرایی و اداری مانند ثبت نام دروس، سمینارها، امتحانات و کارگاه ها است .
Library: امکان دسترسی به فهرست های اطلاعاتی و کتابخانه ای را فراهم کند .
Black Board: دانشجویان را در جریان اخبار قرار می دهد .
Research Center: این مرکز به دانشجویان درباره فعالیت های تحقیقاتی و انتشارات اطلاع می دهد و نیز امکان ارتباط بین دانشجویان و محققان را فراهم می سازد .
Shop: در این محل اماکن خرید منابع درسی میسر است .
اهم ویژگی های دانشگاه مجازی :
۱- بی نیازی به حضور فیزیکی استاد و دانشجو در کلاس درس .
۲- وابسته نبودن کلاس درس به زمان خاص .
۳- کیفیت بالاتر ارائه دروس(به دلایلی چون امکان ارائه یک درس به کرات و دفعات ،دسترسی به منابع متنوع و متعدد ، بهره برداری از این منابع در اینترنت ، تقویت روحیه تحقیق و پژوهش در دانشجویان )
۴- پشتیبانی ازتعداد زیاد دانشجویان یک درس و بالتبع نامحدود بودن حضور دانشجویان در یک کلاس درس .
۵- بالا بردن اعتبار علمی دانشگاه مجازی نسبت به دانشگاه واقعی .
۶- بالا بردن سطح علمی جامعه دانشگاهی ، اعم از دانشجویان و استادان .
۷- دسترسی به منابع و کتابخانه دیجیتالی . (دیلمقانی،۱۳۸۶)
مزیت های دانشگاه مجازی :
(یکی از دلایل مهم رویگردانی از الگوهای کلاسیک به سوی الگوهای مجازی در دانشگاه ها و البته در واحدهای اقتصادی و صنعتی،عبارت است از بروز تغییرات سریع در محیط زندگی مدرن،به چالش کشیده شدن بسیاری از شیوه های سنتی از جمله آموزش و احساس نیاز بیشتر به انعطاف پذیری سازمانی.دانشگاه مجازی این امکان را به دانشجویان می دهد که با کمترین هزینه و زمان ممکن ،نیازهای اطلاعاتی و تخصصی خود را با حداکثر انعطاف پذیری برآورده سازند.
(محدودیت منابع اقتصادی(سرمایه مالی،زمین،انرژی،اطلاعات،و سرمایه های انسانی)همراه با افزایش پیچیدگی در فرایندهای صنعتی ،اشتراک منابع را به یک راهبرد اجتناب ناپذیر بدل ساخته است.سیستم مکمل دانشگاه مجازی، قادر است از طریق مکاتبات و ارتباطات راه دور ،مجموعه منابع اقتصادی و تخصصی کشور را در اختیار همه مشترکان قرار دهد.
(شبکه ای بودن سیستم دانشگاه مجازی، احتمال هم افزایی فعالیت های علمی و اقتصادی را افزایش می دهد.
(در سیستم دانشگاه مجازی،مرزهای عملیاتی سازمان از محدوده درون دانشگاه به محدوده جغرافیایی جهان، گسترش می یابند.
(دسترسی به آموزش از ۱۷۶۰ ساعت (۸ ساعت در روز،۵ روز در هفته و ۱۱ ماه در سال)در دانشگاه های کلاسیک به ۸۷۶۰ ساعت (۸×۳۶۵) در سال افزایش می یابد.
(رعایت تساوی در کیفیت و کمیت دسترسی به آموزش و حذف سلیقه های شخصی از مهم ترین مزیت دانشگاه مجازی، در کشورهای در حال توسعه ،به شمار می آید.
(قابلیت جایگزینی افراد با یکدیگر و افراد با ماشین در کمترین زمان ممکن ،تنها به یاری دانشگاه مجازی، میسر است.(نیلی،۱۳۸۶)
نقاط ضعف دانشگاه مجازی :
(همانطور که در تعریف دانشگاه مجازی اشاره گردید ،به طور ضمنی به فقدان ساختارهای کلاسیک سنتی در آموزش و کمرنگ شدن ارتباط انسانی در محیط آموزش ،انتقاد وارد شده است.
(برخی از پژوهشگران اعتقاد دارند که نگرش دانشگاه مجازی، حاصل یک ساده نگری اجتماعی است و در این الگو ،نقش انتقالی حس یادگیری و آموزش از استاد به دانشجو و انتقال دانش های غیر مملوس (مانند مردم داری،رعایت ادب،شیوه اداری جمعی،انتقال حس ناراحتی و خوشحالی،دیانت،تواضع،جذبه و …)در آموزش های کلاسیک سنتی، نادیده گرفته می شود.
(به اعتقاد برخی دیگر ،مدرک علمی ارائه شده از سوی دانشگاه مجازی، یک مدرک گمراه کننده الکترونیکی است که مطابق با خواسته های ادرای دانشگاه تولید شده است و نه متناسب با نیازهای اجتماعی.
( برخی نیز نقش آموزشگر را در سیستم دانشگاه مجازی به” استاد خودکار ماشینی” تشبیه می کنند.
(استفاده بیش از حد از سازمان مجازی در بسیاری از کشورها منجر به ایجاد ناآرامی و عدم تمرکز روانی در جوانان گردیده است. اخبار جدید حاکی از این واقعیت است که در کشورهای صنعتی استفاده بیش از حد از فناوری اطلاعات و دسترسی به اطلاعات نامحدود طبقه بندی نشده، منجر به بروز بیماری جدیدی در بین جوانان شده که با نام بیماری (سر ریز اطلاعات)شناخته شده است. اغلب اینگونه جوانان دارای انبوهی از ایده ها و اطلاعات متفاوت هستند، اما نمی توانند ذهن خود را بر یک موضوع خاص متمرکز کنند.
(علاوه براین همانطور که اشاره گردید،یادگیری بسیاری از دانش های تربیتی و دانش زندگی (که تنها از طریق برقرای روابط عاطفی و انسانی میسر است )از طریق سیستم های مجازی میسر نیست و خارج از محیط خانواده انسان ها را پیش از پیش از یکدیگر دور می سازد.
(مهمترین نقطه ضعف ساختار های آموزش مجازی عبارت است از این پیش فرض که همه کاربران (دانشجویان) افرادی خود ساخته هستند و خود به تنهایی قادرند آنچه را که نیاز دارند، با تشخیص خود و بدون احتیاج به کمک دیگران ، انتخاب کنند و مورد بهره برداری قرار دهند.
البته همه بر این نکته واقف هستیم که پیش فرض مورد ادعا صحت ندارند و انسان ها معمولاً برای رسیدن به اهداف خود دنبال کوتاه ترین راه ها می گردند و به ویژه دشواری در یادگیری علوم در کنار راه های متعدد گریز در سیستم مجازی ،ناکارآمدی آموزشی را در الگوی مجازی افزایش می دهد.(نیلی،۱۳۸۶)
قلمرو فعالیت های دانشگاه مجازی :
سطوح فعالیت های دانشگاه مجازی را می توان در ابعاد زیر بیان داشت:
الف)کلاس های مجازی ۶۴: در مواردی بکار می روند که فرایند یاد دهی و یادگیری دانشجویان درون پردیس فیزیکی یا فراگیران از راه دور در یک محیط مجازی انجام شود.
ب)پردیس مجازی : هم شامل کلاس های مجازی و شامل همکاری پژوهشی و نیز اراده خدمات علمی به کل جامعه می شود.
ج)دانشگاه مجازی : دانشگاهی است که در آن کلیه فعالیت ها از ثبت نام دانشجو و امور اداری کارکنان گرفته تا امتحانات و صدور گواهینامه به صورت مجازی انجام می شود.(جعفری، ۱۳۸۳)
اهداف آموزش مجازی در دانشگاه ها :
دانشگاه ها برنامه های اینترنتی و آموزش های مجازی را با اهداف زیر دایر می کنند:
۱- عرضه ی کمک های آموزشی تکمیلی به فراگیران در فرایند یاددهی – یادگیری
۲- امکان انتخاب دروس از دانشگاه های دیگر از طریق اینترنت برای دانشجویان
۳- آشنایی دوره هایی برای عموم مردم در حکم قسمتی از تحصیلات درازمدت و مادام العمر
سیر تحول و توسعه آموزش مجازی در دانشگاه های ایران :
با وجود تاسیس دانشگاه پیام نور با هدف اجرای آموزش از راه دور،باید گفت در ایران ظهور پدیده آموزش مجازی ،با ارائه طرح ملی در این زمینه که به تکفا نامیده شد و در سال ۱۳۸۱ آغاز به کار نمود،پی ریزی گردید.اولین دوره های آموزش مجازی دانشگاهی به طور رسمی از اواخر سال ۱۳۸۳ توسط دانشگاه شیراز با یک رشته دانشگاهی (کارشناسی ناپیوسته مهندسی کنترل و ابزار دقیق)با حدود ۲۰۰ دانشجو راه اندازی شد.
البته دانشگاه تهران با تاسیس مرکز آموزش های مجاری در سال ۱۳۸۱ اولین دانشگاه داخلی است که مطالعه و برنامه ریزی را در این زمینه آغاز کرده است، اما اولین دوره آموزش های مجازی دانشگاهی به صورت علمی در سال ۱۳۸۳ در دانشگاه شیراز و بعدها در دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی و دانشگاه امیر کبیر ایجاد شد.
دانشگاه های مجازی در ایران اغلب اهداف و وظائف مشابهی را دنبال می کنند .افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو بر اساس نیاز جامعه و نیز بهبود کیفیت آموزشی از اهم این اهداف و وظائف است.در حال حاضر دانشگاه های متعددی در حال فعالیت یا راه اندازی چنین دوره هایی می باشند.دانشگاه هایی که دوره ها و دروسی را به صورت تک درس برای دانشجویان غیر حضوری خود به صورت مجازی ارائه داده اند عبارتند از :
( مرکز یادگیری]]>

دوره های آموزش، دوره های آموزشی

الـیوت میسی ۳۳(۲۰۰۷)می گوید : آموزش مجازی ، فـناوری شبکه را برای طـراحی ، انـتخاب ، اداره کردن و بـسط دادن آموزش به کار مـی برد .
از مجموع تعاریف ذکر شده درباره آموزش مجازی می توان به این تعریف جامع دست یافت: آموزش مجازی به مجموعه وسیعی از نرم افزارهای کاربردی و شیوه های آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات (اعم از رایانه، دیسک فشرده ، شبکه ، اینترنت و اینترانت و دانشگاه مجازی ) گفته می شود که امکان آموزش و یادگیری را برای هر فرد در هـر زمینه ، در هر زمان و مکان به صـورت مـادام العمر، فراهم می سازد.
در واقع منظور از آموزش مجازی،بهره گیری از سیستم های مجازی است که با هدف کاستن از رفت و آمدها و صرفه جویی در وقت و هزینه و در ضمن یادگیری بهتر و آسان تر،صورت می گیرد. آموزش مجازی امکان فراگیری مستقل از زمان و مکان را برای افراد،فراهم می آورد.(معینیان و بنی سی،۱۳۸۵)
آموزش مجازی کاربرد های مختلفی دارد از جمله اجرای دوره های آموزشی منجر به مدرک،آموزش های مداوم برای کارکنان پزشکی،آموزش بیماران،آموزش های عمومی برای ارتقای سطح سلامت جامعه،آموزش های مکمل و شبیه سازی جهت آموزش های عملی.(درگاهی و همکاران،۱۳۸۸)
در طی چند سال اخیر پیشرفت های قابل توجهی در فناوری رایانه بوجود آمده است.با افزایش استفاده از فناوری های جدید ارتباطی،واژه ای جدید به نام یادگیری مجازی یا الکترونیکی متولد شد.یادگیری ای که از طریق رسانه های الکترونیکی صورت پذیرد ،یادگیری مجازی نام دارد.(میلتون و ویلار۳۴،۲۰۰۶)
کان۳۵(۱۹۹۷)، یادگیری مجازی را به منزله رویکردی نوآورانه تلقی می کند که از امکانات وب برای ارائه دادن آموزش به مخاطب از راه دور استفاده می کند.با این حال یادگیری مجازی چیزی بیش از ارائه محتوای آموزشی است و یادگیری و فرایند یادگیری نقطه تمرکز یادگیری مجازی است.
در واقع یادگیری مجازی استفاده از فناوری های اطلاعات و رایانه برای خلق تجارب یادگیری است.(هورتون ۳۶،۲۰۰۶،ص ۱)
آندرسون و الومی نیز در تعریف یادگیری مجازی می گویند یادگیرنده به منظور کسب دانش و ساخت معانی فردی،رشد تجارب یادگیری،و دستیابی به محتوای یادگیری،برقرار کردن تعامل با محتوا،مربی و یادگیرندگان دیگر و برای کسب حمایت و پشتیبانی فرایند یادگیری، از اینترنت بهره می گیرند.(ص ۳۱)
در واقع می توان اهم خصوصیات یادگیری مجازی را در موارد زیر خلاصه کرد:
* دانش آموز محور بوده و نقش معلم به عنوان راهنما و تسهیل کننده است .
* دوره های آموزشی به صورت تعاملی ( کاربرد تعامل درامر یاددهی و یادگیری ) هستند .
* برای تمامی گروه های سنی ودرهمه جا و همه وقت با شعار ۷/۲۴ فعالیت دارد .
* یادگیری ،مشارکتی است ، یادگیرندگان، معلمان و متخصصان را گرد هم می آورد .
* یادگیری ،سریع ، زنده و پویا و در عین حال کم هزینه است .
* یادگیری ،فردی ، یعنی بر اساس علایق و توانایی های فرد است و نیز جامع است، یعنی امکان استفاده از همه منابع و ابزار های آموزشی و یادگیری مثل کلاس های مجازی ، شبیه سازی را دارد و فرصت های آموزشی برابر را در اختیار همگان قرار می دهد.
* کلیه فعالیت ها از جمله مدیریت ، ثبت نام ، دریافت شهریه و نظارت، بر روی شبکه اینترنت انجام می شود . به علاوه کلیه خدمات آموزش مثل ثبت نام ، آموزش و اعطای گواهینامه از همین طریق قابل انجام است .
* دروس ، توسط استادانی که در محل های مختلف قرار دارند ، تهیه می شوند .(عبادی،۱۳۸۳)
بطور کلی ،مراحل قرایند آموزش مجازی شامل برنامه ریزی، طراحی، تولید، ارزشیابی ،توزیع ، ارائه و پشتیبانی ، آموزش و نیز بازاریابی می باشد(شعبانی نیا،۱۳۸۷)
ضرورت و اهمیت آموزش مجازی:
همانطور که ما در هزاره جدید به سوی جامعه اطلاعاتی حرکت می کنیم آموزش مجازی نقش بسیار مهمی را بر عهده داشته و همچنان انعطاف پذیری و تنوع خود را نشان خواهد داد.(حسینی،۱۳۸۴)
نیازهای روز افزون مردم به آموزش ، عدم دسترسی آنها به مراکز آموزشی، کمبود امکانات اقتصادی ، کمبود آموزشگران مجرب، و هزینه های زیادی که صرف آموزش می شود، متخصصان را بر آن داشت که با کمک فناوری های اطلاعات ، روش های جدیدی برای آموزش ابداع نمایند که هم اقتصادی و با کیفیت باشند و هم بتوان با استفاده از آن ، به طور همزمان جمعیت کثیری از فراگیران را تحت آموزش قرار داد . امروزه مـفهوم سـواد ، دیگر ” توان خواندن و نوشتن ” نیست.
به قول “آلوین تافلر ” در قرن بیست و یکم ، بیسوادان آن هایی نیستند که نمی توانند بخوانند یا بنویسند ، بلکه کسانی هستند که نمی توانند یاد بگیرند و بازآموزی کنند . ( یزدیان ، ۱۳۸۲ )
” گری بکر ” برنده جایزه نوبل ( دولایی ، ۱۳۸۲ ) می گوید که سرمایه انسانی ۷۰ درصد سرمایه مملکت است . او ثابت کرد که سرمایه گذاری روی مردم کشور ، بسیار پرسود است . مبنای اقتصاد مملکت در دانش ، مهارت ها و قابلیت های بالقوه مردم است و باید برای آن ارزش قائل شد .کشور ایران از نظر جمعیتی ، جوان ترین کشور جهان محسوب می شود که ۷۰ درصد جمعیت آن زیر ۳۰ سال سن دارند . از سوی دیگر تمایل جوانان به ادامه تحصیلات دانشگاهی افزایش یافته است و با نظام آموزش کنونی ، تمام داوطلبان ، امکان ورود به دانشگاه را پیدا نمی کنند (سعادت ، ۱۳۸۲) .
این مسئله با توجه به تحولات اخیر جهانی و ورود به عصر اطلاعات که در آن ، دانش بالاترین ارزش افزوده را ایجاد می کند ، ما را با چالشی اساسی مواجه ساخته که تنها با به ره گیری از آموزش مجازی می توان بر آن فائق آمد .(صاحب زاده،۱۳۸۶)
ازجمله عوامل دیگری که بر ضرورت استفاده از آموزش مجازی تاکید دارد عبارتند از: افزایش جمعیت متقاضی آموزش در سطح بالا،افزایش تقاضا برای یادگیری مادام العمر،توجه به مسئله کیفیت در آموزش،انفجار دانش و بالا بودن هزینه آموزش.((شعبانی نیا،۱۳۸۷)
پیشینه آموزش مجازی در جهان :
آموزش غیر حضوری در دهه اول سال ۱۷۰۰ میلادی آغاز شد و هنوز هم در نقاط مختلف دنیا از این شیوه آموزش برای تحصیل استفاده می شود . بهره گیری از فناوری در امر آموزش از اوایل دهـه ۱۹۰۰ مـیلادی و آموزش مـجازی از سال ۱۹۹۵ شروع شده است.( نجابی ، ۱۳۸۲ )
الف ) موج اول آموزش مجازی (۱۹۹۹-۱۹۹۴)
با ظـهور پـست الکترونیکی ، مرورگر های وب ، ” اچ تی ام ال ” ، ” مدیا پلایر ” و …. ، چهره آموزش مبتنی بر چند رسانه ای ها تغییرات زیادی پیدا کرد . اساسا این نوع آموزش با کمک ابزارهایی چون پست الکترونیکی و اینترنت ، و به صورت آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش مبتنی بر وب ، با کیفیت پایین و به صورت متناوب انجام گرفت .
ب) موج دوم آموزش مجازی (۲۰۰۵-۲۰۰۰)
فناوری هایی چون جاوا ، کاربردهای وسیع انواع شبکه ها ، خطوط مخابراتی با پهنای باند وسیع ، طراحی وب سایت های پیشرفته و …، انقلابی در صنعت آموزش به وجود آورد و آموزش تحت وب را به آموزش واقعی بسیار نزدیک ساخت . ارائه محتوای دوره در محیط های آموزشی چند بعدی و ارائه خدمات پیشرفته و با کیفیت به فراگیران و همچنین تعریف و ارائه استانداردهای آموزش مجازی از ویژگی های این دوران به شمار می آیند.
یکی از دانشگاه های پیشگام در آموزش مجازی دانشگاه ” ام آی تی ” است که در سال ۲۰۰۱ اعلام کرد قصد دارد محتوای دروس بعضی کلاس های خود را به صورت آزمایشی روی اینترنت قرار دهد . جامعه علمی جهانی از این تصمیم بهت زده شد.مجریان این طرح ، با هدف افزایش مهارت دانش آموختگان و برای تبادل اطلاعات و بهبود روش های تدریس در دانشگاه های سراسر جهان ، طرح را اجرا کردند . اما برای اکثر مراکز آموزشی تعجب آور بود که دانشگاهی با چنین موقعیتی که معمولاً تمام فرصت های تحصیلی در آن ، از سال قبل رزرو شده و بابت هر دانشجو سالانه ۴۱ هزار دلار شهریه دریافت می کند ، چه احتیاجی به انتشار مطالب کلاس های درسی خود بر روی اینترنت دارد. آن مارگویس یکی از مدیران ارشد دوره های آموزش مجازی دانشگاه ” ام آی تی ” می گوید : هدف اصلی ما مبارزه با انحصار علم در سراسر جهان بوده است . در حال حاضر تنها کسانی که بتوانند مبالغ هنگفتی را هزینه کنند، به منابع علمی دسترسی کامل دارند و این وضعیت باید روزی اصلاح شود . (دانشگاهی به وسعت دنیا،۱۳۸۲)
پیشینه آموزش مجازی در ایران:
آموزش مجازی در ایران به زمان بهره گیری از رایانه های شخصی در میان اقشار مختلف فرهنگی-اجتماعی بر می گردد . با ایجاد و توسعه شبکه های ارتباطی ، تحولات شگرفی در آموزش مجازی به وجود آمده است .
دانشگاه بین المللی ایران که ترکیبی از امکانات موجود و بالقوه دانشگاهیان و فناوران ایرانی در خارج از کشور است، با همکاری مراکز دانشگاهی ایران ، ترکیبی را به وجود آوردند که پیش نیاز آموزش مجازی در ایران در سطح دانشگاه فراهم گردد . در سال ۲۰۰۲ میلادی این دانشگاه نیروهای خود را ساماندهی کرد و در پی همایش آموزش مجازی این دانشگاه در اوت ۲۰۰۲، به عنوان اولین دانشگاه مجازی ایران ظاهر شد . پس از آن دانشگاه های مختلف مانند صنعتی شریف، اصفهان، شیراز، دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران، دانشگاه علوم حدیث و دانشگاه اینترنتی ایران نیز طرح آموزش مجازی را اجرا کردند . هم اکنون وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ” طرح ملی توسعه دانشگاه های مجازی در کشور ” را به امید تحقق نتایج زیر دنبال می کند:
– همگانی کردن آموزش عالی ،
– شکوفایی استعدادهای افراد خارج از قلمرو رسمی دانشگاه ها،
– کاهش تعداد متقاضیان ورود به دانشگاه از طریق کنکور،
– کاهش هزینه های مسافرت های بین شهری ،
– گسترش مرزهای دانش به فراسوی محدودیت های سنتی ،
– حرکت در زمینه کوچک سازی دانشگاه ها (از نظر فیزیکی) ،
– افزایش توان رقابت علمی کشور،
– همگانی با کاروان جهانی علم و ارتقای علمی در قرن حاضر ( جوادی فرد،۱۳۹۰)
حصول نتایج فوق اگرچه مستلزم گذر زمان می باشد ،اما بیش از آن در گرو آشنایی با تمام ابعاد و شناخت کارکرد ها و ضرورت های چنین نوعی از آموزش است.باید دانست در قرن جدید تنها مقوله ای که می تواند ما را در عرصه های علمی از بقیه رقبا جلو بیندازد،یادگیری سریع تر است.در چنین شرایطی است که حتی رویکرد ها و دیدگاه های اندیشمندان نیز نسبت به آموزش و یادگیری دچار تحول شده ،به نحوی که آنها امر آموزش را در دنیای کنونی “فراگیری”می دانند و آن را با آموزش در گذشته که به معنای آموزش دادن همراه با اجبار و تنبیه بوده است متمایز می کنند.این خود دلیلی بر این مدعاست که شکل گیری و تثبیت آموزش مجازی در گرو میل و اراده انسان عصر حاضر بر فراگیری علم در زمینه های گوناگون است.در لزوم توسعه آموزش مجازی در کشور تردیدی وجود ندارد ، آنچه مطرح است شیوه و چگونگی دستیابی مؤثر به این آموزش است.
منافع آموزش مجازی در ایران :
علاوه بر منافع کلی مطرح شده در زمینه آموزش مجازی ، با توجه به وضعیت خاص کشور منافع دیگری را می توان برای آن برشمرد مهم ترین آنها عبارتند از :
* امکان ارائه آموزش با کیفیت بالا برای علاقه مندان فراگیری موض وعات مختلف علمی، با توجه به سطح نسبتاً پایین آموزش در بسیاری از دانشگاه های سنتی موجود ، علی الخصوص در مناطق دور افتاده .
* دسترسی آسان به آموزش عالی برای علاقه مندانی که به دلیل ظرفیت پایین پذیرش دانشگاه های کشور امکان ادامه تحصیل ندارند ، زیرا در آموزش مجازی و دانشگاه های مجازی،تقریباً چیزی به نام محدودیت ظرفیت پذیرش وجود ندارد.
* هزینه بسیار پایین تهیه برنامه های آموزش مجازی در ایران در مقایسه با قیمت های جهانی : وجود توانایی های بالای تکنیکی در ایران و در عین حال سطح بسیار نازل دستمزد که مهمترین بخش هزینه تمام شده ارائه برنامه های آموزش مجازی را تـشکیل می دهد ، در مـقایسه با سطح دستمـزدهای جهانی شاید مهمترین مزیت پرداختن به این گونه فعالیت ها در کشور و با رویکرد ورود به بازارهای جهانی باشد .
مشکلات آموزش مجازی در ایران:
در زمینه آموزش مجازی ،با توجه به شرایط داخلی مشکلاتی نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مشکلات آموزش مجازی در ایران به شرح زیر است :
* پایین بودن سرانه کامپیوتر های شخصی در کشور : متاسفانه هنوز هیچ آمار دقیق و رسمی در مورد تعداد کامپیوترهای خانگی موجود در کشور وجود ندارد . هر چند ظواهر امر حاکی از افزایش روزافزون و بسیار سریع تعداد کامپیوترهای خانگی است اما هنوز به دلایل مختلف، کامپیوتر شخصی جزء لوازم ضروری منزل در نیامده است . از جمله این دلایل می توان به موارد زیر اشاره نمود : بالا بودن نسبی هزینه تهیه کامپیوتر ، عدم اطلاع از قابلیت های بالقوه آن ، پایین بودن تأسف بار سطح سواد کامپیوتر افراد حتی در میان تحصیل کردگان و اساتید دانشگاه ، که این وسیله را در بسیار از موارد در حد وسیله ای تزیینی در دفتر کار یا اسباب بازی در منزل تنزل داده است ، برخی نگرش های منفی و بدبینانه فرهنگی نسبت به ورود کامپیوتر و اینترنت به محیط خانه که شاید خود ناشی از پایین بودن سطح سواد کامپیوتری و عدم اطلاع از قابلیت های مفید کامپیوتر باشد.
* نرخ پایین دسترسی به شبکه جهانی اینترنت در کشور : نرخ دسترسی به اینترنت در ایران حتی نسبت به کشورهای در حـال تـوسعه مشابه، بـسیار پایـین است . هـر چـند در این مـورد نیز آمـار دقیقی مـوجود نـیست .
* عدم همخوانی امکانات شبکه مخابراتی کشور با استانداردهای روز جهانی: در حال حاضر ، شبکه اینترنت تنها منحصر به شهرهای بزرگ و برخی شهرهای متوسط است.در نتیجه حدود نیمی از ساکنان کشور در مناطقی زندگی می کنند که اصولا امکان اتصال به اینترنت وجود ندارد. . از این گذشته حتی درمناطقی که امکان اتصال وجود دارد ، به دلیل پهنای کم باند، و]]>