دانلود پایان نامه

3- 2- جامعه آماری 45
3- 3- نمونه و روش نمونه گیری 46
3- 4- انواع متغیر ها 46
3- 5- داده های مورد نیاز 46

3- 6- شیوه گرد آوری داده ها 46
3- 7- ابزار گرد آوری داده ها 47
3-7- 1- پرسشنامه ی سلامت عمومی28 سوالی(GHQ -28) 47
3-7- 2- پرسشنامه استرس زندگی دانشجویی (SSI ) 48

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-7-3- پرسشنامه روابط بین فردی 49
3- 8- روش تجزیه و تحلیل داده ها 50
3-8- 1- روش های آمار توصیفی : 50
3-8- 2- روش های آمار استنباطی : 50
فصل چهارم:یافته ها
4-1- مقدمه 52
4-2- ویژگی‌های فردی 52
4-2- 1- وضعیت تاهل 52
4-2- 2- مقطع تحصیلی 53
4-2- 3- جنسیت 54
4-3- آمار توصیفی متغیرهای پ‍‍ژوهش 55
4-4- بررسی فرضیات تحقیق: 58
فرضیه اصلی تحقیق: 58
فرضیات فرعی: 59
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
مقدمه 90
5-1- نتیجه گیری و بحث و بررسی 90
5-1-1- بحث و بررسی فرضیه اصلی 90
5-1-2- بحث و بررسی فرضیه های فرعی 90
5-2- نتیجه گیری 99
5-3- پیشنهاد ها 99
5-4 – محدودیت ها 100
منابع فارسی 101
منابع انگلیسی 109
ضمائم 113

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1. توزیع فراوانی وضعیت تاهل 52
جدول 4-2. توزیع فراوانی میزان مقطع تحصیلی 53
جدول 4-3. توزیع فراوانی جنسیت دانشجویان 54
جدول 4-4. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 55
جدول 4-5. جدول ضریب همبستگی در رگرسیون روابط بین فردی و استرس بر سلامت روان 58
جدول 4-6. جدول تحلیل واریانس مدل رگرسیونی 59
جدول 4-7. جدول ضرایب رگرسیونی 59
جدول 4-8. جدول ضریب همبستگی در رگرسیون روابط بین فردی بر سلامت روان 60
جدول 4-9. جدول تحلیل واریانس مدل رگرسیونی 61
جدول 4-10. جدول ضرایب رگرسیونی 62
جدول 4-11. جدول ضریب همبستگی در رگرسیون استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان 62
جدول 4-12. جدول تحلیل واریانس مدل رگرسیونی 64
جدول 4-13. جدول ضرایب رگرسیونی 64
جدول 4-14. جدول آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت سلامت روان 65
جدول 4-15. جدول آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت استرس زندگی دانشجویی 66
جدول 4-16. جدول آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت روابط بین فردی 68
جدول 4-17. جدول ضریب همبستگی روابط بین فردی و سلامت روان 69
جدول 4-18. جدول ضریب همبستگی جزئی روابط بین فردی و سلامت روان 69
جدول 4-19. جدول ضریب همبستگی روابط بین فردی و سلامت روان 70
جدول 4-20. جدول ضریب همبستگی جزئی روابط بین فردی و سلامت روان 71
جدول 4-21. جدول ضریب همبستگی روابط بین فردی و سلامت روان 72
جدول 4-22. جدول ضریب همبستگی جزئی روابط بین فردی و سلامت روان 72
جدول 4-23. جدول ضریب همبستگی استرس زندگی دانشجویی و سلامت روان 73
جدول 4-24. جدول ضریب همبستگی جزئی استرس زندگی دانشجویی و سلامت روان 73
جدول 4-25. جدول ضریب همبستگی استرس زندگی دانشجویی و سلامت روان 74
جدول 4-26. جدول ضریب همبستگی جزئی استرس زندگی دانشجویی و سلامت روان 75
جدول 4-27. جدول ضریب همبستگی استرس زندگی دانشجویی 76
جدول 4-28. جدول ضریب همبستگی جزئی استرس زندگی دانشجویی 76
جدول 4-29. جدول آزمون من – ویتنی 77
جدول 4-30. جدول آزمون کروسکال – والیس 78
جدول 4-31. جدول آزمون من – ویتنی 79
جدول 4-32. جدول آزمون من – ویتنی 80
جدول 4-33. جدول آزمون کروسکال – والیس 81
جدول 4-34. جدول آزمون من – ویتنی 82
جدول 4-35. جدول ضرایب همبستگی واکنش (بازخورد) و سلامت روان 84
جدول 4-37. جدول ضرایب رگرسیونی واکنش (بازخورد) و سلامت روان 85
جدول 4-38. جدول ضرایب همبستگی ناسازگاری(تعارض) و سلامت روان 86
جدول 4-39. جدول تحلیل واریانس مدل رگرسیونی ناسازگاری(تعارض) و سلامت روان 87
جدول 4-40. جدول ضرایب رگرسیونی ناسازگاری(تعارض) و سلامت روان 88

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1. درصد فراوانی وضعیت تاهل 53
نمودار 4-2. درصد فراوانی مقطع تحصیلی 54
نمودار 4-3. درصد فراوانی جنسیت دانشجویان 55
نمودار 4-4. نمودار هیستوگرام متغیر سلامت روان دانشجویان 56
نمودار 4-5. نمودار هیستوگرام متغیر روابط بین فردی دانشجویان 56
نمودار 4-6. نمودار هیستوگرام متغیر استرس زندگی دانشجویی 57
نمودار 4-7. نمودار جعبه ای متغیرهای پژوهش 58
نمودار 4-8. نمودار پراکنش روابط بین فردی و سلامت روان 61
نمودار 4-9. نمودار پراکنش استرس و سلامت روان 63
نمودار 4-10. نمودار میله ای سلامت روان 65
نمودار 4-11. نمودار میله ای استرس 67
نمودار 4-12. نمودار میله ای روابط بین فردی 68
نمودار 4-13. نمودار جعبه ای روابط بین فردی بر حسب جنسیت 77
نمودار 4-14. نمودار جعبه ای روابط بین فردی بر حسب مقطع تحصیلی 78
نمودار 4-15. نمودار جعبه ای روابط بین فردی بر حسب وضعیت تاهل 79
نمودار 4-16. نمودار جعبه ای استرس زندگی دانشجویی بر حسب جنسیت 80
نمودار 4-17. نمودار جعبه ای استرس زندگی دانشجویی بر حسب مقطع تحصیلی 82
نمودار 4-18. نمودار جعبه ای استرس زندگی دانشجویی بر حسب وضعیت تاهل 83
نمودار 4-19. نمودار پراکنش واکنش (بازخورد) و سلامت روان 84
نمودار 4-20. نمودار پراکنش ناسازگاری(تعارض) و سلامت روان 87

مطلب مرتبط :   رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه درباره ویژگیهای شخصیت

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1 دسته بندی ارتباطات انسانی 30
شکل 2-2 مدل تبادلی ارتباط 37
فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمه
دانشجویان، آینده سازان جوامع به حساب می آیند و در کشور ما به دلیل جوان بودن جمعیت ، اهمیت آنها در اداره ی آینده کشور دوچندان می گردد. بنابراین سلامت جسم و به ویژه روان آنها با سلامت جامعه ی آینده و آینده ی کشور در ارتباط مستقیم می باشند. امروزه دانشجویان به دلیل نقش مهمی که در اداره ی آینده کشور دارند ، یکی از اقشار مهم جامعه به حساب می آیند . اهمیت این نقش در این است که دانشجویان، نه تنها بخش اصلی متخصصان زمینه های گوناگون علمی ، فنی و هنری هر را کشور را تشکیل می دهند، بلکه این گروه، مدیران اصلی در اداره ی آینده ی کشور هستند و رهبر سایر اقشار جامعه در هدایت به سمت کمال و اهداف کشور می باشند. از سوی دیگر، بخشی از دانشجویان در آینده، عهده دار آموزش و پرورش نسل های بعد از خود خواهند بود و از این طریق به طور غیر مستقیم در کمال نسل های بعدی جامعه نیز دخالت دارند(آزاد مرز آبادی ، 1383).

ورود به دانشگاه، تغییر عمده ای در زندگی اجتماعی، خانوادگی و فردی به وجود می آورد. در این دوره، فرد با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و انسانی روبرو شده و نقش های جدیدی را عهده دار خواهدشد. آشنا نبودن بسیاری از دانشجویان با محیط دانشگاه در بدو ورود، جدایی و دوری از خانواده ، عدم علاقه به رشته ی تحصیلی، ناسازگاری با سایر افراد در محیط زندگی و کافی نبودن امکانات رفاهی، اقتصادی ، از جمله شرایطی هستند که می تواند موجبات مشکلات و ناراحتی های روانی و افت عملکرد ، را فراهم کرده و سلامت روانی آنها را تحت تاثیر قرار دهد (لپس لی، 1989).
بهداشت روانی، به دو صورت فقدان بیماری روانی و احساس رضایتمندی و لذت از زندگی، مورد توجه بسیاری از متخصصان و کارشناسان این حوزه است(تودر، 1382) و از آن جا که دانشجویان از حساس ترین گروه های جامعه و سازندگان فردای هرکشوری هستند و با توجه به اهمیت سلامت روان در یادگیری و افزایش توان علمی این قشر، بنابراین بررسی عواملی که روی سلامت روان دانشحویان اثر گذار باشد، همچون استرس زندگی دانشجویی ، مهم به نظر می رسد.
مشکلات مالی و تحصیلی ، دورنمای شغلی آینده ، وابستگی های عاطفی و در برخی موارد دوری از خانواده ، بحران های ویژه جوانی ، مسئله همسر گزینی ، باور ها و چالش های ذهنی و . . . مسائلی هستند که دانشجویان با آن ها روبه رو می باشند و بیشترین میزان استرس در دانشجویان را به همراه دارند( موسوی، امیر پور و براهنی، 1371 ).
به نظر می رسد روابط بین افراد- از جمله روابط بین دانشجویان- نیز می تواند سلامت روان آنها را تحت تأثیر قرار دهد؛ چون یکی از ویژگی‌های انسان سالم و موفق، مهارت و توانایی او در برقراری ارتباط مؤثر و سازنده با دیگران است. اگر افراد از مهارت‌های ارتباطی مناسب برخوردار نباشند، در بسیاری از جنبه‌های زندگی آسیب‌پذیر خواهند بود(ایمان زاده و سبحانی اصل، 1390).
بنابراین در تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخ به این سوال هستیم که بدانیم آیا روابط بین فردی و استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان تأثیر دارد یاخیر؟!
1-1- بیان مساله
امروزه یکی از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی در تمام کشورها، سطح بهداشت و سلامت جامعه است. سازمان بهداشت جهانی، بهداشت روانی را درون مفهوم کلّی بهداشت، جای داده و آن را حالت سلامتی کامل جسمانی، روانی و اجتماعی و نه تنها عدم وجود بیماری تعریف کرده است(منشئی، 1372).
سلامت روان مفهومی است که چگونگی تفکر ،احساس و عملکرد ما را در مواجهه با موقعیت های زندگی نشان داده و به درک از خود و زندگی مان، بستگی دارد؛ همچنین بسته به میزان برخورداری از سلامت روان ، عملکرد ما در کنترل استرس ، برقراری رابطه با دیگران ، ارزیابی و انتخابمان متفاوت است. در حقیقت سلامت روان چیزی بیش از عدم وجود بیماری روحی است. بدین معنی که صرفاً به لحاظ نداشتن بیماری روحی نمی توان سلامت روان را در یک فرد 100 درصد تایید کرد. آن چه مسلّم است حفظ سلامت روان مانند سلامت جسم، حائز اهمیت است .عدم درمان هر یک از مشکلات مربوط به سلامت روان مانند استرس بر شدت آن افزوده و به این ترتیب درمان دشوارتر شده، و احتمال پیدایش مشکلات عمیق تر، وجود خواهد داشت( لشکری ، 1383؛ به نقل از ربانی باوجدان ، 1390 ).
عوامل زیادی بر سلامت روان دانشجویان ، تأثیر می گذارد که استرس ، از مهم ترین این عوامل می باشد.
استرس بخشی از زندگی روزمره است و از تعامل با محیط نشات می گیرد؛ و زمانی رخ می دهد که بین فشارهای موقعیتی) واقعی یا ادراک شده( و منابعی که فرد در اختیار دارد، ناهماهنگی( واقعی یا ادراک شده) وجود داشته باشد(برنه و روسو، 1998؛ به نقل از موسوی نسب و تقوی،1386). استرس، شرایط روانی و جسمی خاصی ایجاد می کند و زمانی که رخ می دهد، فرد باید بتواند خود را با محیط، منطبق و سازگار نماید(کالات ، 1996؛ به نقل از همان منبع،1386 ).
یکی از گستره های سنی که پژوهش های متعددی را در مورد استرس، به خود اختصاص داده است ، دوره جوانی به ویژه دوران دانشجویی است.
محیطی که دانشجویان در آن زندگی می کنند ، محیطی کاملاَ متفاوت است . ارزیابی دانشجویان توسط اساتید ، تلاش آن ها برای رسیدن به اهداف تحصیلی ، تلاش برای اخد نمرات بالا، وجود تکالیف زیاد ، برخی روابط استرس زا با اعضای دانشکده ، فشار ناشی از کمبود زمان ، دوری از خانواده و نوع رابطه آن ها با دوستان و عادات خوردن و خوابیدن ، خاص این گروه بوده و ممکن است در غیر دانشجویان مشاهده نشود و برخی از آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد .بدینسان مشکلات و موقعیت هایی که دانشجویان با آنها مواجه می شوند با مسائل و مشکلات غیر دانشجویان متفاوت است (باباپورخیرالدین ،1381 ). استرس مفرط در بین دانشجویان، زمینه ساز شکست های تحصیلی، مشکلات مربوط به سلامت، ضعف در عملکرد تحصیلی، ترک تحصیل و در برخی موارد، خودکشی یا دیگر کشی نیز بوده است(مانک و محمود، 1999).
اهمیت ارتباط در زندگی انسان به حدی است که برخی از صاحبنظران اساس رشد انسانی ، آسیب های فردی ، پیشرفت های بشری ( نامدار، رحمانی و ابراهیمی، 1387 ). و توفیق در بیشتر حوزه های زندگی را در فرآیند ارتباط دانسته اند ( چاری و دلاورپور ، 1385 ) . انسان موجودی اجتماعی است؛ به همین خاطر به روابط بین فردی نیاز دارد و بخش عمده ای از زندگی خود را در ارتباط با دیگران سپری می کند و یا در فکر آن است که ارتباطات موثرتری با دیگران داشته باشد. در دوران دانشجویی نیز، به علت دوری از خانواده و استقلال نسبی جوانان، روابط دوستانه پررنگ تر شده و بنابراین نیاز به داشتن روابط بین فردی بین افراد، محسوس تر می شود.
زیو (2010)، مهم ترین ابزار ارتباط را زبان دانسته، اما اولین ابزار ارتباط بین فردی را لبخند اجتماعی می داند که بین هفته دوم تا هشتم ابراز می شود.
روابط بین فردی ، از مهم ترین مولفه های زندگی انسان از آغاز تولد تا هنگام مرگ است. هیچ یک از توانمندی های بالقوه انسان، جز در سایه روابط بین فردی رشد نمی کند .روابط بین فردی صحیح ، اهمّیت بسزا در ایجاد سلامت روانی ، رشد شخصیت ، هویت یابی ، افزایش بهره وری شغلی ، افزایش کیفیت زندگی ، افزایش سازگاری و خود شکوفایی دارد .افرادی که از مهارت های ارتباطی ضعیف تری برخوردارند کمتر از سوی اطرافیان خود پذیرفته می شوند و با مشکلات کوتاه مدت و بلند مدت زیادی روبه رو خواهند بود (فیاض و کریمی، 1389) .
ریف (1989 ؛ به نقل از چامبرز ، 1999 ) ارتباط مثبت با دیگران را به عنوان ارتباط درونی ، درست ، صمیمی و دارای احساس قوی در ارتباط بین فردی توصیف کرده است . افرادی که دارای این ویژگی ها هستند دارای ارتباط بین فردی گرم ، رضایت بخش و اعتماد برانگیز می باشند و سلامت مردم بر ایشان مهم است و از طرفی توانایی تاثیر پذیری ، همدلی و صمیمیت قوی با دیگران دارند .دارای ارتباط اجتماعی با دیگران می باشند به گونه ای که مردم آن هارا به عنوان فردی بخشنده که مایل است برای دیگران وقت بگذارد ، توصیف می کنند ( کیز و لی ، 2000) .
طبق آنچه بیان شد، تحقیق حاضر به دنبال آن است که تأثیر استرس زندگی دانشجویی و روابط بین فردی بر سلامت روان دانشجویان را بررسی نماید. و بداند آیا این تاثیر ، قابل ملاحظه است یا خیر؟!
1-2 – اهمیت و ضرورت تحقیق
در فرآیند رشد و توسعه ی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع، نیروی انسانی نقش اساسی و تعیین کننده ای دارد. امروزه صاحب نظران بر این باورند که یکی از دلایل مهم توسعه ی کشورهای پیشرفته، توجه و اهتمام دولتها در تربیت نیروی انسانی خلاق و مؤثر می باشد. دانشجویان ، نیروی انسانی برگزیده از نظر استعداد ، خلاقیت و پشتکار ومنابع معنوی هر جامعه و سازندگان فردای کشور خویش هستند. انتظار می رود این گروه در سایه ی سرمایه گذاری های کلانی که از آموزش و پرورش تا دانشگاه، صرف آنان می شود ، بتوانند افرادی توانا ، مفید و مؤثر برای کشور باشند . اما واقعیت انکارناپذیر این است که این سرمایه گذاری ها بدون توجه به بهداشت روانی جامعه به ویژه دانشجویان، نمی توانند تأمین کننده انتظارات بالا باشد.
درسال های اخیر گزارشات بسیاری درباره افسردگی ، سوء مصرف مواد و افت تحصیلی در میان دانشجویان دانشگاه های جهان دیده می شود (ادلین ، 2001 ؛ به نقل از غضنفری ،1385 ) .
دوره ی دانشجویی، به واسطه ی حضور عوامل متعدد از جمله دوری از خانواده ، کنار آمدن با شرایط زندگی دانشجویی و شکل گیری دلبستگی های عاطفی ، دوره ای استرس زا تلقی می شود؛ بنابراین شناسایی دانشجویانی که تحت استرس شدید قرار دارند، و مداخله ی به موقع، می تواند در جهت کاهش سطوح آسیب پذیری روانی، مفید واقع شود(اسماعیلی، کلانتری، عسکری، مولوی و مهدوی، 1389). و شیوع بیماری های روانی در بین دانشجویان یکی از 5 موضوع مهمی است که دانشگاه ها در کشور های مختلف با آن روبه رو هستند ( اسنایدر ، 2004 ) بدیهی است دانشگاه ها باید با اهتمامی فزاینده در راستای بهبود بخشیدن به سلامت روان و رشد فردی و بهزیستی دانشجویان قدم بردارند ( کادیسون و دیگرونیمو ، 2004 ) .
یکی ازجدی ترین

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید