معاونت پژوهش و فن‌آوری
به نام خدا
منشور اخلاقی پژوهشی
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به اینکه عالم محضر خدا است و، همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاسداشت مقام بلند دانش و پژوهش، و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری ما دانشجویان و اعضاء هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می‌گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت‌های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1 – اصل برائت: التزام به برائت‌جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه‌ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه‌های غیر علمی می‌آلایند.
2- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد اجتناب از هرگونه جانب‌داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار
3- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد
4 – اصل احترام: تعهد به رعایت حریم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خوداری از هرگونه حرمت‌شکنی
5- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق
6 – اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان‌ها و کشور و کلیه افراد و ستادهای مرتبط با تحقیق
7- اصل حقیقت‌جویی: تلاش در راستای پی‌جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان‌سازی حقیقت
8- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش
9- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش
تقدیم به:بزرگ آموزگاران زندگی‌ام
آنانکه در آبی نگاهشان آرمیدم و در آسمان وجودشان بال و پر گرفتم
پدر و مادر عزیزم که هر روز در مکتبشان آموختم آزادگی و ایثار را.
بزرگ آموزگاران زندگی‌ام
آنانکه در آبی نگاهشان آرمیدم و در آسمان وجودشان بال و پر گرفتم
پدر و مادر عزیزم که هر روز در مکتبشان آموختم آزادگی و ایثار را.

بزرگ آموزگاران زندگی‌ام
آنانکه در آبی نگاهشان آرمیدم و در آسمان وجودشان بال و پر گرفتم
پدر و مادر عزیزم که هر روز در مکتبشان آموختم آزادگی و ایثار را.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بزرگ آموزگاران زندگی‌ام
آنانکه در آبی نگاهشان آرمیدم و در آسمان وجودشان بال و پر گرفتم
پدر و مادر عزیزم که هر روز در مکتبشان آموختم آزادگی و ایثار را.

سپاسگزاری:
سپاس خدای مهربانم را که در کنار این همه نعمت، توفیق کسب علم ودانش را به من هدیه داد.
از استاد ارجمند و دانشمندم، جناب آقای دکتر حمید صالحی که به حق از سرمایه‌های گران بهای علمی این کشور می‌باشند و همیشه با راهنمایی‌ها و توصیه‌های حکیمانه و با ارزش خود مرا یاری نمودند تا از خرمن علم و معرفتش خوشه چینی کنم،
از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر محمد کیامهر که در جهت غنی سازی و به سرانجام رسیدن این تحقیق از هیچ کوششی دریغ نورزیدند.
از کلیه اساتید محترم و مسئولان و کارشناسان گرامی دانشگاه که از وجودشان بهره بردیم.
سپاس خدای مهربانم را که در کنار این همه نعمت، توفیق کسب علم ودانش را به من هدیه داد.
از استاد ارجمند و دانشمندم، جناب آقای دکتر حمید صالحی که به حق از سرمایه‌های گران بهای علمی این کشور می‌باشند و همیشه با راهنمایی‌ها و توصیه‌های حکیمانه و با ارزش خود مرا یاری نمودند تا از خرمن علم و معرفتش خوشه چینی کنم،
از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر محمد کیامهر که در جهت غنی سازی و به سرانجام رسیدن این تحقیق از هیچ کوششی دریغ نورزیدند.
از کلیه اساتید محترم و مسئولان و کارشناسان گرامی دانشگاه که از وجودشان بهره بردیم.

فهرست مطالب
صفحهعنوان
فصل اول: کلیات پژوهش
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………….1
3 1-1- مقدمه
51-2- بیان مسأله پژوهش
81-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
91-4- اهداف پژوهش
101-5- سؤالهای پژوهش
111-6- فرضیه‌های پژوهش
121-7- روش انجام پژوهش
121-7-1- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها
121-7-2- متغیرهای پژوهش
121-7-2-1- متغیرهای مستقل
131-7-2-2- متغیر وابسته
131-7-2-3- متغیرهای کنترلی
141-7-3- جامعه آماری و نمونه پژوهش
141-7-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها
151-8- استفادهکنندگان از نتایج پژوهش
151-9- تعریف واژههای کلیدی
171-10- ساختار پایاننامه
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
182-1- مقدمه
192-2- مبانی نظری پژوهش
192-2-1- ناهمگونی شرکتها
202-2-1-1- محدودیت در تأمین مالی
222-2-1-1-1- تعریف محدودیت در تأمین مالی
222-2-1-1-2- تشریح محدودیت در تأمین مالی
242-2-1-1-3- شرکتهای دچار محدودیت در تأمین مالی
252-2-1-2- اندازه شرکتها
272-2-1-3- سرمایه های انسانی
282-2-1-3-1- قابلیتهای مدیران
302-2-2- داراییهای نامشهود
332-2-3- چگونگی تأثیرگذاری ناهمگونی شرکتها بر سرمایهگذاری بر داراییهای نامشهود
352-3- پژوهشهای پیشین
352-3-1- پژوهشهای خارجی

352-3-1-1- ناهمگونی شرکتها
372-3-1-2- سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود
392-3-1-3- ناهمگونی شرکتها و سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود
402-3-2- پژوهشهای داخلی
402-3-2-1- ناهمگونی شرکتها
422-3-2-2- سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود
442-3-2-3- ناهمگونی شرکتها و سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود
452-4- خلاصه فصل
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
463-1- مقدمه
473-2- فرضیه‌های پژوهش
483-3- تعریف و اندازهگیری متغیرهای پژوهش
483-3-1- متغیرهای مستقل
493-3-1-1- اندازه شرکتها
503-3-1-2- سرمایه های انسانی
523-3-1-3- محدودیت در تأمین مالی
553-3-2- متغیر وابسته
553-3- 3- متغیرهای کنترلی
583-4- جامعه و نمونه آماری
593-5- روش گردآوری داده ها
593-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
603-6-1- روش تحلیل پوششی داده ها
683-6-2- مدل رگرسیونی مورد استفاده و آزمون معناداری ضرایب
713-6-3- آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی
723-6-4- تحلیل واریانس
733-7- خلاصه فصل

 
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادها
744-1- مقدمه
754-2- یافتههای پژوهش
754-2-1- آمار توصیفی
774-2-2- آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش
784-2-3- آمار استنباطی
784-2-3-1- نتایج رگرسیونی مرتبط با آزمون فرضیه های پژوهش
834-2-3-2- نتایج تحلیل واریانس تکعاملی مرتبط با آزمون فرضیه های پژوهش
864-4- خلاصه فصل
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
885-1- مقدمه
895-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش
915-3- محدودیتهای پژوهش
925-4- پیشنهادهای پژوهش
925-4-1- پیشنهادهای کاربردی پژوهش
945-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده
945-5- خلاصه فصل
96منابع

فهرست جدولها
صفحهعنوان
54جدول 3-1- روش تمیز شرکتهای محدود در تأمین مالی با بهره گرفتن از شاخص کازد
75جدول4-1- متغیرها و علائم اختصاری استفاده شده در مطالعه
76جدول4-2- آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
77جدول4-3- نتایج حاصل از آزمون پایایی متغیرهای پژوهش
79جدول4-4- نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه اول پژوهش
81جدول4-5- نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه دوم پژوهش
82جدول4-6- نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه سوم پژوهش
84جدول4-7- نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون لون
84جدول4-8- نتایج تحلیل واریانس تکعاملی برای آزمون فرضیه اول پژوهش
85جدول4-9- نتایج آمار توصیفی میزان سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود در شرکتهای بزرگ و کوچک
85جدول4-10- نتایج تحلیل واریانس تکعاملی برای آزمون فرضیه دوم پژوهش
86جدول4-11- نتایج تحلیل واریانس تکعاملی برای آزمون فرضیه سوم پژوهش

فهرست شکلها و نمودارها
صفحهعنوان
49شکل 3-1- چارچوب متغیرهای پژوهش
64شکل 3-2- سیستمی با واحدهای تصمیمگیرنده مختلف
61نمودار 3-1- مرز کارایی

بررسی ارتباط میان داراییهای نامشهود و ناهمگونی شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
به وسیله: حمیده رضایی
چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات ناهمگونی شرکتها بر میزان سرمایهگذاری آنها در داراییهای نامشهود در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا بین ناهمگونی شرکتها و سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود آنها رابطه معناداری وجود دارد؟ به همین منظور، از معیارهای اندازه شرکتها، سرمایه های انسانی و محدودیت در تأمین مالی جهت اندازهگیری ناهمگونی شرکتها استفاده‌شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و نمونه آماری شامل 161 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طی سالهای 1382 تا 1391 موردبررسی قرارگرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره و تحلیل واریانس تکعاملی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده‌شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشاندهنده آن است که بین اندازه شرکتها و سرمایه های انسانی با سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. افزون بر این، نتایج پژوهش نشان داد که بین محدودیت در تأمین مالی و سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت معناداری بین میزان سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود شرکتها در بین دو گروه شرکتهای با اندازه بزرگ و کوچک وجود دارد اما میزان سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود در شرکتهای دارای محدودیت در تأمین مالی و فاقد محدودیت در تأمین مالی و شرکتهای با میزان سرمایه های انسانی کم‌وزیاد تفاوت معناداری وجود ندارد.
واژههای کلیدی: داراییهای نامشهود، ناهمگونی شرکت، اندازه شرکت، محدودیت در تأمین مالی، سرمایه انسانی.

فصل اول
کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
در چند دهه اخیر با رشد و رونق تجارت در سطح جهانی، اهمیت داراییها و منابع لازم برای ادامه فعالیت شرکتها تبدیل به یک امر حیاتی شده است. باگذشت زمان مشخص‌شده است که وجود گروه خاصی از داراییها تحت عنوان داراییهای نامشهود در ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای شرکتها ضروری است. به‌طوری که شرکتهایی توانایی باقی ماندن در عرصه رقابت امروزی رادارند که میزان قابل‌توجهی در این گروه از داراییها سرمایهگذاری کنند. در همین راستا، بسیاری از پژوهشگران در ادبیات حسابداری و مدیریت بر اثرات داراییهای نامشهود بر عملکرد اقتصادی شرکتها تمرکز کردهاند (به عنوان نمونه، کورادو و همکاران، 2006؛ اولینر و همکاران، 2007؛ بانتمپی و مایرسه، 2008؛ مارکو و همکاران، 2009).
با این وجود، پژوهشهایی که به بررسی عوامل مرتبط با میزان سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود شرکتها بسیار اندک است (آریقتی و همکاران، 2014). نوع صنعت یکی از مهمترین عواملی است که تاکنون بهوسیله پژوهشگران به عنوان عاملی مؤثر بر تمایل شرکتها در خصوص سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود شناسایی‌شده است. این عامل ازآنجا نشأت‌گرفته است که میزان نوآوری در صنایع مختلف، متفاوت است (کوکبورن و گریلیچز، 1988). از دیدگاه آریقتی و همکاران (2014) ناهمگونی شرکتها نیز میتواند عامل مؤثری بر میزان سرمایهگذاری آنها در داراییهای نامشهود باشد. بنابراین، با توجه به شرایط خاص ایران به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و ازآنجاکه در ایران تاکنون پژوهشی به بررسی تأثیر ناهمگونی شرکتها میزان سرمایهگذاری آنها در داراییهای نامشهود نپرداخته است، پژوهش حاضر به بررسی تجربی تأثیر ناهمگونی شر
کتها بر میزان سرمایهگذاری آنها در داراییهای نامشهود میپردازد.
در ادامه این فصل در بخش (1-2) مسأله پژوهش بیان‌شده است. بیان مسأله پژوهش در خصوص پی بردن به اهمیت و ارزش پژوهش و شناسایی اهداف پژوهش که به ترتیب در بخشهای (1-3) و (1-4) بیان‌شده‌اند، کمک بسیار مینماید. در ادامه سؤالات پژوهش (بخش 1-5) و فرضیه های پژوهش (بخش 1-6) بیان‌شده است. در بخش (1-7) روش پژوهش شامل روش گردآوری داده ها، متغیرهای پژوهش، جامعه آماری و نمونه پژوهش و روش آزمون فرضیه ها ارائه گردیده است. در بخش (1-8) استفادهکنندگان از نتایج پژوهش، و در بخش (1-9) واژههای کلیدی این پژوهش تعریف‌شده‌اند. درنهایت، بخش (1-10) ساختار کلی این پایاننامه در فصلهای باقیمانده را تشریح میکند.
1-2- بیان مسأله پژوهش
کلیه منابع اقتصادی در تملک مؤسسه که انتظار منافع آتی از آن‌ها می‌رود، دارایی نام دارد. ارزش یک شرکت در بازارهای مالی بر پایه توان کسب سود سرمایه های آن شرکت استوار است. ارزش یک شرکت را میتوان به اجزای داراییهای مشهود و دارایی‌های نامشهود تقسیمبندی کرد. داراییهای مشهود داراییهایی هستند که دارای موجودیت عینی بوده و در روال عادی عملیات مؤسسه بهگونهای مؤثر مورداستفاده قرار میگیرند. داراییهای نامشهود به آن گروه از داراییهای درازمدتی اطلاق میشود که دارای موجودیت عینی نبوده اما دارای حقوق قانونی و ارزش اقتصادی بوده و منافعی را برای مؤسسه در آینده فراهم میکند. مثالهایی از داراییهای نامشهود که قدرت سودآوری شرکت را افزایش میدهند عبارت از حق اختراع، علائم تجاری، منابع مواد اولیه، نامهای تجاری، تحقیق و توسعه (D&R) و سرقفلی می‌باشد (عزیزخانی و خدادادی، 1387).
داراییهای نامشهود شامل داراییهایی که در داخل تولیدشده‌اند (به عنوان نمونه، طرحها و نقشه ها، علائم تجاری و …) و یا داراییهایی که از طریق بازار خریداری‌شده‌اند (به عنوان نمونه، مجوز فنآوری، ثبت اختراعات و …)، میباشد (کورادو و همکاران، 2006). به‌طورکلی داراییهای نامشهود را میتوان در چهار گروه طبقهبندی کرد. گروه اول، سرقفلی خریداری‌شده، گروه دوم، دارایی نامشهود تحصیل شده، گروه سوم، دارایی نامشهود ایجادشده بهوسیله شرکت و درنهایت گروه چهارم به تحقیق و توسعه اختصاص دارد. استانداردهای پذیرفته‌شده حسابداری در مورد گروه های اول، دوم و چهارم رهنمودهای لازم را ارائه کرده است. سرقفلی خریداری‌شده به بهای تمام‌شده، دارایی نامشهود تحصیل شده به ارزش منصفانه در زمان خرید و تحقیق و توسعه نیز به بهای تمام‌شده و به عنوان اقلام سرمایهای در دفاتر ثبت میشوند. مشکل فرآیند حسابداری نیز در این خصوص واردکردن ارزشهای حدسی در این فیمابین است؛ درحالی‌که خود دارایی نیز حدسی است. این موضوع باعث شده که بیشتر داراییهای نامشهود در آمریکا شناسایی و ثبت نشود. به‌طورکلی، دو دیدگاه عمده در خصوص حسابداری داراییهای نامشهود وجود دارد. برخی از صاحبنظران حسابداری عقیده دارند که نسبت بالای ارزش بازار سهام به ارزش دفتری بیانگر وجود داراییهای نامشهود

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *