پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی ))

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی ))

تکه ای از متن پایان نامه :

این موتانت دارای بیش از 25000 نقص می باشد نسبت به گونه وحشی پس از

سازمان نظارت بر غذا ودارو اعلام نمود که بهره گیری از زالو بعد از اقدام جراحی

می تواند باعث عفونت باکتریایی گردد در سال 2008 ،محققان S.laufer ،

E.siddall و Joerg Graf با بکارگیری از کشت مستقل وکشت وابسته در کوشش

جهت تعیین خصوصیات فلورمیکروبی در چینه دان وروده زالوی H.orientalis

بودند.به طور شگفت انگیز دو گونه A.veronii وA.jandaei از کشت بدست آمد

گونه غیر قابل کشت بی هوازی Rikenella نیز از لوله گوارشی جدا گردید.

با بهره گیری ازژنSrRNA  16توسط تکنیک RFLP سطح وگونه Aeromonas

مورد مطالعه قرار گرفت دو گونه جدا شده ازچینه دان( Ho599 وHo636 ) و

روده (Ho603  و Ho635)ازدوزالوجدا شدند وجهت مشخص شدنخصوصیات

آنها توسط ژن gyrB توالیشان مشخص گردید.تجزیه وتحلیل تعیین توالی ژن gyrB

نشان داد که هر دو باکتری A.veronii (Ho635وHo636) وA.jandaei

Ho599) وHo603) در زالوی H.orientalis حضور دارند. تعیین توالی از

لحاظ فیلوژنی مورد مطالعه قرارگرفت. بابکارگیری 100 خود راه انداز ژنها

تکثیر گردید ومختص این جنس از باکتریها بود .جداسازی دوباره DNA و تعیین

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : )) Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی

]]>

پایان نامه ارشد با موضو ع بررسی : Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی ))

تکه ای از متن پایان نامه :

این موتانت دارای بیش از 25000 نقص می باشد نسبت به گونه وحشی پس از

سازمان نظارت بر غذا ودارو اعلام نمود که بهره گیری از زالو بعد از اقدام جراحی

می تواند باعث عفونت باکتریایی گردد در سال 2008 ،محققان S.laufer ،

E.siddall و Joerg Graf با بکارگیری از کشت مستقل وکشت وابسته در کوشش

جهت تعیین خصوصیات فلورمیکروبی در چینه دان وروده زالوی H.orientalis

بودند.به طور شگفت انگیز دو گونه A.veronii وA.jandaei از کشت بدست آمد

گونه غیر قابل کشت بی هوازی Rikenella نیز از لوله گوارشی جدا گردید.

با بهره گیری ازژنSrRNA  16توسط تکنیک RFLP سطح وگونه Aeromonas

مورد مطالعه قرار گرفت دو گونه جدا شده ازچینه دان( Ho599 وHo636 ) و

روده (Ho603  و Ho635)ازدوزالوجدا شدند وجهت مشخص شدنخصوصیات

آنها توسط ژن gyrB توالیشان مشخص گردید.تجزیه وتحلیل تعیین توالی ژن gyrB

نشان داد که هر دو باکتری A.veronii (Ho635وHo636) وA.jandaei

Ho599) وHo603) در زالوی H.orientalis حضور دارند. تعیین توالی از

لحاظ فیلوژنی مورد مطالعه قرارگرفت. بابکارگیری 100 خود راه انداز ژنها

تکثیر گردید ومختص این جنس از باکتریها بود .جداسازی دوباره DNA و تعیین

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : )) Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی

]]>

پایان نامه ارشد : Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی ))

تکه ای از متن پایان نامه :

وjoerg Graf جهت توضیح باکتریهای شرکت کننده دستگاه گوارشیH.verbana

وزالوی پزشکی مدلی طراحی کردند که این مدل باکتریهای شرکت کننده در چینه

دان را از لحاظ پیدایش و اصل ،A.veronii  وRikenella-like bacterium

معرفی نمود. ازاثر ژن موتانت نشان دار شده(STM)   جهت شناسایی ژن مورد

نیاز برای ردیابی چگونگی ایجاد جامعه میکروبی در لوله گوارشی بهره گیری گردید.

از 3850 ژن ترانسپوزون موتانت غربال شده 46 ژن موتانت جهت ایجاد جامعه

میکروبی شناسایی گردید. قبلا” ما نشان دادیم سیستم کمپلمان در خون خورده شده

توسط زالو دردرون چینه دان فعال باقی می ماندواز سرم موتانت حساس جهت

ایجاد جامعه میکروبی جلوگیری می کند.26 سرم موتانت حساس با موفقیت

غربال گردید.20 سرم مقاوم موتانت باقی مانده در این پژوهش توضیح داده گردید و بینش

جدیدی رانسبت به واکنش همزیست- میزبان آشکار ساخت.در شرایط طبیعی بدن

کوشش برای رقابت باکتری ها سنجیده شدوبا سطح کلونیزاسیون موتانت ها یی که

از نوع وحشی جدا گردید مقایسه گردید.موتانت های ضعیف شده و کلونیزه شده از

لحاظ تغییر در ساختاربه پنج رده تقسیم شدند:تغییر سطحی،تنظیمی،تغذیه

کننده،اثر متقابل میزبانوعملکرد ناشناخته. یکی از موتانت های نشان دار

شده JG736 با ترانسپوزون الحاق شده در lpp رمز گذاری کننده لیپوپروتئین

خصوصیاتش مشخص شده می باشد.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : )) Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی

]]>

دانلودپایان نامه درباره : Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی ))

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی ))

تکه ای از متن پایان نامه :

وjoerg Graf جهت توضیح باکتریهای شرکت کننده دستگاه گوارشیH.verbana

وزالوی پزشکی مدلی طراحی کردند که این مدل باکتریهای شرکت کننده در چینه

دان را از لحاظ پیدایش و اصل ،A.veronii  وRikenella-like bacterium

معرفی نمود. ازاثر ژن موتانت نشان دار شده(STM)   جهت شناسایی ژن مورد

نیاز برای ردیابی چگونگی ایجاد جامعه میکروبی در لوله گوارشی بهره گیری گردید.

از 3850 ژن ترانسپوزون موتانت غربال شده 46 ژن موتانت جهت ایجاد جامعه

میکروبی شناسایی گردید. قبلا” ما نشان دادیم سیستم کمپلمان در خون خورده شده

توسط زالو دردرون چینه دان فعال باقی می ماندواز سرم موتانت حساس جهت

ایجاد جامعه میکروبی جلوگیری می کند.26 سرم موتانت حساس با موفقیت

غربال گردید.20 سرم مقاوم موتانت باقی مانده در این پژوهش توضیح داده گردید و بینش

جدیدی رانسبت به واکنش همزیست- میزبان آشکار ساخت.در شرایط طبیعی بدن

کوشش برای رقابت باکتری ها سنجیده شدوبا سطح کلونیزاسیون موتانت ها یی که

از نوع وحشی جدا گردید مقایسه گردید.موتانت های ضعیف شده و کلونیزه شده از

لحاظ تغییر در ساختاربه پنج رده تقسیم شدند:تغییر سطحی،تنظیمی،تغذیه

کننده،اثر متقابل میزبانوعملکرد ناشناخته. یکی از موتانت های نشان دار

شده JG736 با ترانسپوزون الحاق شده در lpp رمز گذاری کننده لیپوپروتئین

خصوصیاتش مشخص شده می باشد.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : )) Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی

]]>

Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی ))دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی ))

تکه ای از متن پایان نامه :

وjoerg Graf جهت توضیح باکتریهای شرکت کننده دستگاه گوارشیH.verbana

وزالوی پزشکی مدلی طراحی کردند که این مدل باکتریهای شرکت کننده در چینه

دان را از لحاظ پیدایش و اصل ،A.veronii  وRikenella-like bacterium

معرفی نمود. ازاثر ژن موتانت نشان دار شده(STM)   جهت شناسایی ژن مورد

نیاز برای ردیابی چگونگی ایجاد جامعه میکروبی در لوله گوارشی بهره گیری گردید.

از 3850 ژن ترانسپوزون موتانت غربال شده 46 ژن موتانت جهت ایجاد جامعه

میکروبی شناسایی گردید. قبلا” ما نشان دادیم سیستم کمپلمان در خون خورده شده

توسط زالو دردرون چینه دان فعال باقی می ماندواز سرم موتانت حساس جهت

ایجاد جامعه میکروبی جلوگیری می کند.26 سرم موتانت حساس با موفقیت

غربال گردید.20 سرم مقاوم موتانت باقی مانده در این پژوهش توضیح داده گردید و بینش

جدیدی رانسبت به واکنش همزیست- میزبان آشکار ساخت.در شرایط طبیعی بدن

کوشش برای رقابت باکتری ها سنجیده شدوبا سطح کلونیزاسیون موتانت ها یی که

از نوع وحشی جدا گردید مقایسه گردید.موتانت های ضعیف شده و کلونیزه شده از

لحاظ تغییر در ساختاربه پنج رده تقسیم شدند:تغییر سطحی،تنظیمی،تغذیه

کننده،اثر متقابل میزبانوعملکرد ناشناخته. یکی از موتانت های نشان دار

شده JG736 با ترانسپوزون الحاق شده در lpp رمز گذاری کننده لیپوپروتئین

خصوصیاتش مشخص شده می باشد.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : )) Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی

]]>

دانلود پایان نامه ارشددرباره : Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی ))

تکه ای از متن پایان نامه :

بیماران جدا گردید.(Pseudomonas aeroginosa،E.coli  وStaph aureus )

این گونه ها از نظر ایجاد سپتی سمی درخون بیماران  بسیار حائز اهمیت بوده

و می توانند از ایجاد عفونت در زخم منشاء بگیرند. در این پژوهش مطالعات

بررویHM21R مشتقی از ژن خودبخودی  موتانت مقاوم به ریفامپین مشتق شده

از HM21 انجام شده می باشد HM21وHM221 دو ژن شناخته شده ازA.veronii

جدا شده از چینه دان زالو هستند که خصوصیت نژادی این گونه از باکتری توسط

آنها تعیین می گردد.

 

 

 

به عنوان کنترل منفی سم سیتوتوکسیژنیک بهره گیری گردید.

از نمونه های کلینیکی جدا شده 29.4 درصد انتروتوکسیژنیک،43.1 همولیتیک

و89 درصد سیتوتوکسیژنیک بودند.در بین نمونه های جدا شده از غذا 18.2

درصد انتروتوکسیژنیک،17.1 در صد همولیتیک و72.7 درصدسیتوتوکسیژنیک

بودند.A.veronii  وA.sobria  انتروتوکسین وسیتوتوکسین بیشتری رانسبت به

سایر گونه ها تولید می کردند در حالیکه A.veronii وA.salmocidae سلولهای

جدا شده از همولیزین را تولید می کردند.اغلب گونه های جدا شده سیتوتوکسین

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : )) Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی

]]>

Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی ))دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی ))

تکه ای از متن پایان نامه :

12 گونه از Aeromonas شامل :A.hydrophila،A.sobia،A.salmonicida

A.caviae ،A.trota،A.veronii،A.andaei،A.eucrenophila،A.media،

A.eteropelogenes،A.ichthiosmia،A.schubertii پژوهش انجام دادند.

این تجزیه تحلیل ها بر اساس متدهای  کلونینگ ،سکونسینگ وبیان

ژن های ناهمگن ازAeromonas  جهت به رمز در آوردن پروتئین های خارج

سلولی وپروتئین های مشمول در مسیر تسهیل انجام گردید.این پژوهش مکانیسم های

وخواص پروتئین های ترشح شده از فضای پری پلاسمیک غشا وورود آن را

به فضای میانی غشا مشخص نمود. مشخصه گونه های Aeromonas  توانایی

آنها در ترشح آنزیم های مختلفی می باشد که در بیماریزایی وتطبیق با شرایط محیط

اطراف تأثیر دارند.در این میان موارد مطالعه ترشح آنزیم های بتا لاکتاماز،لیپاز،

انتروتوکسین های همولیتیک،پروتئاز،کیتیناز،نوکلئازو آمیلاز در Aeromonas

هستند به علاوه نسخه هایی از ژنهای کد شده توسط آنزیم تولید شده .انتظار برای

آنزیم کیتیناز از این تعداد کپی نشان داد که تکامل اندکی درارتباط با میزانِ DNA

اتفاق افتاده وتنها محدود به تشابه در میزان پروتئین می باشد . به درستی تعدادی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : )) Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی

]]>

دانلود پایان نامه ارشد: Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی ))

تکه ای از متن پایان نامه :

12 گونه از Aeromonas شامل :A.hydrophila،A.sobia،A.salmonicida

A.caviae ،A.trota،A.veronii،A.andaei،A.eucrenophila،A.media،

A.eteropelogenes،A.ichthiosmia،A.schubertii پژوهش انجام دادند.

این تجزیه تحلیل ها بر اساس متدهای  کلونینگ ،سکونسینگ وبیان

ژن های ناهمگن ازAeromonas  جهت به رمز در آوردن پروتئین های خارج

سلولی وپروتئین های مشمول در مسیر تسهیل انجام گردید.این پژوهش مکانیسم های

وخواص پروتئین های ترشح شده از فضای پری پلاسمیک غشا وورود آن را

به فضای میانی غشا مشخص نمود. مشخصه گونه های Aeromonas  توانایی

آنها در ترشح آنزیم های مختلفی می باشد که در بیماریزایی وتطبیق با شرایط محیط

اطراف تأثیر دارند.در این میان موارد مطالعه ترشح آنزیم های بتا لاکتاماز،لیپاز،

انتروتوکسین های همولیتیک،پروتئاز،کیتیناز،نوکلئازو آمیلاز در Aeromonas

هستند به علاوه نسخه هایی از ژنهای کد شده توسط آنزیم تولید شده .انتظار برای

آنزیم کیتیناز از این تعداد کپی نشان داد که تکامل اندکی درارتباط با میزانِ DNA

اتفاق افتاده وتنها محدود به تشابه در میزان پروتئین می باشد . به درستی تعدادی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : )) Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی

]]>

دانلود پایان نامه ارشدبررسی Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی ))

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی ))

تکه ای از متن پایان نامه :

فلور میکروبی دردستگاه گوارش زالو :

لوله گوارشی زالو شامل میکروارگانیسم های سودمند می باشد و این مسإله منجر

به ایجاد بحث در مورد واکنش های مولکولی بین همزیست ومیزبان گردید اگر چه

تا کنون مکانیسم خاصی در مورد تعامل بین همزیست وباکتری ارائه نشده می باشد.

خون بلعیده شده توسط زالو پس ازورود به دهان از حلق ومجرای عضلانی مری

عبور کرده ووارد 10 زوج کیسه های چینه دان می گردد. جامعه میکروبی زالو

درچینه دان وروده مستقر هستند کیسه های چینه دان قابلیت اتساع دارند یعنی این

امکان را به زالو می دهد که حدوداٌ پنج برابر وزن بدنش خون بخورد ویک

وعده غذایی زالو که حدوداٌ 8-6 میلی لیتر خون می باشد نیازتغذیه ایش را به

نامیده Intra luminal fluid مدت 6 ماه بر آورده می کند.خون بلعیده شده

می گردد که پس از جذب آب ونمک در چینه دان ذخیره می گردد.

در حالیکه دستگاه گوارشی اغلب حیوانات از جامعه میکروبی پیچیده ای تشکیل

شده ،دستگاه گوارش زالو به طور غیر معمول از یک جامعه میکروبی ساده

(عضوی Rikenellaو   Aeromonasبه نامهای   فقط دو گروه از باکتریها

از گروه باکتروئیدس) حضور دارند. باکتری آئروموناس در شرایط  آزمایشگاهی

قابل کشت می باشد اما گروه دوم ریکنلا که به طو معمول مهارکننده دستگاه گوارش

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : )) Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی

]]>

دانلود پایان نامه ارشددرباره Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی ))

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی ))

تکه ای از متن پایان نامه :

فلور میکروبی دردستگاه گوارش زالو :

لوله گوارشی زالو شامل میکروارگانیسم های سودمند می باشد و این مسإله منجر

به ایجاد بحث در مورد واکنش های مولکولی بین همزیست ومیزبان گردید اگر چه

تا کنون مکانیسم خاصی در مورد تعامل بین همزیست وباکتری ارائه نشده می باشد.

خون بلعیده شده توسط زالو پس ازورود به دهان از حلق ومجرای عضلانی مری

عبور کرده ووارد 10 زوج کیسه های چینه دان می گردد. جامعه میکروبی زالو

درچینه دان وروده مستقر هستند کیسه های چینه دان قابلیت اتساع دارند یعنی این

امکان را به زالو می دهد که حدوداٌ پنج برابر وزن بدنش خون بخورد ویک

وعده غذایی زالو که حدوداٌ 8-6 میلی لیتر خون می باشد نیازتغذیه ایش را به

نامیده Intra luminal fluid مدت 6 ماه بر آورده می کند.خون بلعیده شده

می گردد که پس از جذب آب ونمک در چینه دان ذخیره می گردد.

در حالیکه دستگاه گوارشی اغلب حیوانات از جامعه میکروبی پیچیده ای تشکیل

شده ،دستگاه گوارش زالو به طور غیر معمول از یک جامعه میکروبی ساده

(عضوی Rikenellaو   Aeromonasبه نامهای   فقط دو گروه از باکتریها

از گروه باکتروئیدس) حضور دارند. باکتری آئروموناس در شرایط  آزمایشگاهی

قابل کشت می باشد اما گروه دوم ریکنلا که به طو معمول مهارکننده دستگاه گوارش

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : )) Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی

]]>

Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی ))پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی ))

تکه ای از متن پایان نامه :

زالو درمانی طی سال های 1980 دوباره رواج پیدا نمود. سازمان نظارت بر غذا و

دارو آمریکادر 24 ژوءن 2004 در آخرین اقدام مهم خود بهره گیری از زالو را

جهت مقاصد پزشکی قانونی اعلام نمود.

اقدام را بوسیله آنزیم هیالورونیداز انجام می دهد.

هیستامین:

هیستامین خاصیت باز کنندگی و گشادکنندگی عروق را دارد.

بدلین:

این آنزیم مهار کننده پروتئاز مانند تریپسین˓کیموتریپسین یا پلاسمین می باشد که

دارای فاکتور های تورم وپخش شدن در بافت می باشد.

آسپیراز:

یک آنزیم قوی ضد تجمع پلاکت ها می باشد که باعث افزایش سرعت جریان

خون می گردد.

اگلین:

ضمن اینکه یک آنزیم ضد تورم می باشد ضد اکسیداسیون و ضد رادیکال نیز می

باشد

داستابیلاز:

این آنزیم که قدرت ضد تجمع پلاکتی بسیار قوی دارد نقشش از بین بردن لخته

خون می باشد.

لیپاز واستراز:

این آنزیم ها خاصیت لیپولیتیک دارند برای مثال چربی را آب کرده و بهره گیری

های درمانی از آن شروع شده می باشد.

آنتی الاستاز:

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : )) Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی

]]>

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی ))

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی ))

تکه ای از متن پایان نامه :

زالو درمانی طی سال های 1980 دوباره رواج پیدا نمود. سازمان نظارت بر غذا و

دارو آمریکادر 24 ژوءن 2004 در آخرین اقدام مهم خود بهره گیری از زالو را

جهت مقاصد پزشکی قانونی اعلام نمود.

اقدام را بوسیله آنزیم هیالورونیداز انجام می دهد.

هیستامین:

هیستامین خاصیت باز کنندگی و گشادکنندگی عروق را دارد.

بدلین:

این آنزیم مهار کننده پروتئاز مانند تریپسین˓کیموتریپسین یا پلاسمین می باشد که

دارای فاکتور های تورم وپخش شدن در بافت می باشد.

آسپیراز:

یک آنزیم قوی ضد تجمع پلاکت ها می باشد که باعث افزایش سرعت جریان

خون می گردد.

اگلین:

ضمن اینکه یک آنزیم ضد تورم می باشد ضد اکسیداسیون و ضد رادیکال نیز می

باشد

داستابیلاز:

این آنزیم که قدرت ضد تجمع پلاکتی بسیار قوی دارد نقشش از بین بردن لخته

خون می باشد.

لیپاز واستراز:

این آنزیم ها خاصیت لیپولیتیک دارند برای مثال چربی را آب کرده و بهره گیری

های درمانی از آن شروع شده می باشد.

آنتی الاستاز:

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : )) Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی

]]>