پایان نامه ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

همکشفبیشترنقشبالقوۀتنظیمهیجانیرابهعنوانمکانیزمتغییردرمداخلاتکلینیکیتوصیهمیکنند، بنا به گفتۀ این محققان، براساسیافتههایمتعدد،ازآنجائیکهعلتوابقاءبعضیازاختلالاتروانیازقبیلوابستگیبهموادواختلالشخصیتمرزیبهتنظیمهیجاناتمرتبطمیباشند،ارزیابیبیشتردرموردتنظیمهیجانیبرایمطالعاتآیندهپیشنهادمیشود.

 

2-2-7-1 تنظیم هیجانی و استرس

بیناسترسوتنظیمهیجانی،رابطهایمتقابلوجوددارد. بهعنوانمثال،محققانبیانمیکنندکهریسکابتلابهافسردگینهتنهاازپاسخآغازینافرادبهاسترسایجادمیشودبلکهازمشکلدرتنظیمهیجانی (حالتبراساسDSM-IV-TR، «یکی از ملاک های تشخیصی سوء مصرفموادمخدر منجمله مت آمفتامین، معضلات پایدار یا عود کنندۀ اجتماعی یا بین فردی (ناشی از تأثیرات ماده) و همچنین ازملاکهایتشخیصی وابستگیبهموادمخدر،معضلات روان شناختی و جسمی مستمر و عود کننده از قبیل افسردگی می باشند» (سادوکوسادوک،ترجمهرضاعی، 1387،ص 478) که این ملاک ها به احتمال زیاد با آسیب پذیری های ناشی از نشخوار فکری و تضعیف تنظیم هیجانیدرارتباطهستند.

 

2-2-8  اعتیاد و موجسومرفتاردرمانی

براساسگفتۀبرزلینو همکاران (2002)،دردرمانهایشناختیرفتاری،تغییردرپردازشهایتوجهوحافظهکهشاملسهاستراتژیاجتنابازمحرک های برانگیزانندۀ مصرف مواد[1] (مانندافراد،مکانها،اشیاء)،استراتژیهایرفتاریفعال[2] ( مانندمهارتهایارتباطی،مهارتحلمسئلهکهمنجربهبالارفتناعتمادبهنفسدرموقعیتهایپرخطرمیشود)،وبازسازیشناختی[3] (مانندبحثمنطقیبرایافکارناکارآمدکهعکسالعملهایعاطفیرادرموقعیتهایپرخطرتنظیممیکند) باعثجلوگیریازعودمصرفموادمیشوند.

ثابت شده می باشد که درمانشناختیرفتاریسنتیبهطورکاملدرجلوگیریازعودمصرفموادمؤثرنیست. برزلین و همکاران (2002)بیانمیدارندکهدلیلیکهچرادرمانشناختیرفتاریسنتیبطورکاملدرجلوگیریازعودمصرفموادمؤثرنیستایناستکهایندرمانبصورتاصلیرویاستراتژیهایکنترلرفتاروشناختتکیهمیکند،استراتژیهاییکهممکناستدرموقعیتهایپرخطرکهمراجعکنترلکمتریدارد،مؤثرنباشد. اسموتوهمکاران (2010) درمطالعهایباقراردادن 104 نفرازافرادسوءمصرفکنندۀمواددردوگروهدرمانشناختی-[1]– Avoid Triggers

[2]– Active Behavioral Strategies

[3]– Cognitive Restructuring

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

که جزءانطباقینشخوار فکری«به اندیشه فرو رفتن»[1] میباشدکهبهمعنیتلاششناختیوارادیرویحلمسئلهبهمنظورحفظوبرگرداندنخلقاستوجزءغیرانطباقی آن «منفعلانهنشستنوفکرکردن»[2] ویاتمرکزبرعلائمافسردگیمیباشد.

اجتماعیمی­دانند. نتایجتحقیقیکهبهوسیلۀموریسونواُکانر[3] (2008) انجامگرفت،نشاندادکهبیننشخوار فکریواسترسارتباطوجودداردوایندوپیشبینیکنندۀآتیآشفتگیهایروانیازقبیلبدخلقی،ناامیدیوافکارخودکشیهستند، این محققانبیانمیدارندکهنشخوار فکرییاسبکپاسخنشخواریپیشبینیکنندهاختلالدرعملکرداجتماعیاستوایناختلالدرحضوراسترسبیشترخواهدشد.

 

2-2-7 تنظیم هیجانی

راهبردهایتنظیمهیجانشاملنهراهبردمقابلهایشناختی[4]متفاوت،یعنیخودملامتگری،پذیرشوعینیتبخشی،نشخوارفکری،تمرکزمجددمثبت،تمرکزمجددرویبرنامهریزی،ارزیابیمجددمثبت،تسهیلحادثهازطریقکلنگری،فاجعهسازی،وسرزنشدیگرانمیشود (گارنفسکی[5]وهمکاران، 2002). آمستادتر[6] (2008) بیانمیداردکهتنظیمهیجانوجهذاتیگرایشهایپاسخهایهیجانیاست. درواقعساختارتنظیمهیجانیازمفهوموسیعتر «انطباق»[7]تکاملیافتهاستوبهمعنیکاربرداستراتژیهایشناختیورفتاریبهمنظورتنظیمشدت، طولوبیانعواطفمیباشد (تامپسون،1994،بهنقلازلیمولت، 2012).به طور کلی، ترکیبیازفرایندهایفیزیولوژیکی،رفتاری،وشناختیفردراقادرمیسازدتاتجربهوابرازهیجاناتمنفیومثبتراتنظیمنماید (بریجز و همکاران، 2004).

تأثیر تنظیم هیجانی و چگونگی تأثیر آن بر زندگی ما موضوع تحقیقات اخیر زیادی بوده می باشد. ازمنظرعملگرایانمعاصر[8]، نقشهایمهمهیجاناتشاملمهیاکردنپاسخهایرفتاریضروری، تعدیلتصمیمگیری، تقویتحافظهبرایحوادثمهم، وتسهیلروابطبینفردیمیباشد، بااینوجودهیجاناتمیتوانندغیرازکمککنندهبودن، آسیبرسانهمباشندوقتیکهدرزماننامناسبوباشدتنامناسبایجادشوند (گراسوتامپسون[9]، زیر چاپ). دیاموندوآسپینوال[10][1]– Reflective Pondering

[2]– Brooding Rumination

[3]– Morrison and O’connor

[4]– Cognitive Coping Strategy

[5]-Garnefski

[6]-Amstadter

[7]– Coping

[8]– Contemporary Functionalist

[9]-Gross and Thompson

[10]-Diamond and Aspinwall

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه ارشد:اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

تعریفخودراکاملترکردهوذهنآگاهیرانوعیازآگاهیمیداندکهازطریقتوجهبهاهدافواقعیوبودندرزمانحال،بدونقضاوتراجعبهتجربیاتآشکارلحظهبهلحظهپدیدارمیگردد (کابات-زین، 2003).  شاپیرو[1] ونشخوار فکری بر روی توانایی های طبیعی و انطباقی ذهن تأثیر می گذارد و منجر به معضلات روانی بیشتر می گردد، به عنوان مثال هولگین[2](2010) اظهار می دارد که نشخوار فکریفرایندیتوانااستکهبررویظرفیتشناختی[3]افرادتاثیرمیگذاردوچالشیمیشودکهبعضیازافرادنمیتوانندازاثراتمنفیآن (ازقبیلخستگی، استرسواضطراب) بهبودیابند و یا بنا به گفتۀ آپتون (2011)، نشخوار فکریباعثشدیدشدنوماندگاریخلقمنفی[4]، تخریبتمرکز، تخریبحافظهواختلالدرحلمسئلهمیشودوانگیزهرابرایرفتارابزاری[5]کممیکندوپیشبینشروعدوره های[6] افسردگیدرآیندهاست. مطالعاتدیگری نشاندادهاندکهنشخوار فکریباعثخلقمنفیپایدار، گسترششناختهایمنفی[7]، وکاهشتواناییحلمسئلهدرآزمودنیهایافسردهمیشود (واتکینزومولدز، 2005). بدبینی فزاینده به زندگی از دیگر عواقب نشخوار فکری می باشد به عنوان مثال آزمایشاتتجربینشاندادهاندکهزمانیکهبهآزمودنیهانشخوار فکریالقاءمیشود، آنهابرایحوادثزندگیویامشکلاتبینفردیتوضیحاتمنفیبیشتریارائهمیدهندوهمچنیندربارهحوادثمثبتآیندهبدبینترهستندتاافرادیکه«حواس پرتی»[8] بهآنهاالقامیشود (لیوبومیرسکی[9]ونالنهاکسما، 1995،بهنقلازموریسون و اُکانر،  2008).

نشخوار فکری از زمرۀ سبک های انطباقی[10] شمرده می گردد که بیشتر به مقصود انطباق با هیجانات به کار برده می گردد. اسپایکر[11](2011)، سبک های انطباقی را به سبک انطباقی متمرکز بر هیجان[12]، سبکانطباقیمتمرکزبر مسئله[13]، و استراتژی انطباقی اجتناب[14] تقسیم بندی نمود و در تحقیقش به این نتیجه رسید که سبکانطباقیمتمرکزبرهیجانبهصورتمثبتبانشخوار فکریهمپوشیدارد. البته ناگفته نماند که نشخوار فکری متمرکزبرهیجانویژگیانطباقیوغیرانطباقیدارد. ترینور[15] و همکاران(2003، به نقل از رود[16]، 2011) اظهار می دارند[1]-Shapiro

[2]-Holguin

[3]– Cognitive Capacity

[4]– Negative Mood

[5]– Instrumental Behavior

[6]-Episode

[7]– Negative Cognitions

[8]– Distraction

[9]-Lyubomirsky

[10]– coping Styles

[11]-Spiker

[12]– Emotion-Focused Coping

[13]– Problem-Focused Coping

[14]– Avoidant-Focused Strategy

[15]-Trinor

[16]-Rood

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه:اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

دوروشیکهبهوسیلۀآنهاذهنآگاهیمیتواندتواناییپاسخدادنبهصورتانعطافپذیروباآگاهیبالادرهمکاران (2009)،استرسدر «اختلالاتسوءمصرفمواد»[1]عاملمهمیبهشمارمیرود. حوادثاسترسزاوآشفتگیهایروانیمکرردربینافرادیکه «اختلالاتسوءمصرفمواد»دارند،بهعنواندلایلعودمصرفموادذکرشدهاند (والاس[2]، 1989، بهنقلازبِرِوِروهمکاران، 2009). درکل،مدارکقابلملاحظهایوجوددارندکهبیانمیداردزمانیکهافرادپاکشدهازمواد،درمعرضاسترسقرارمیگیرندحالتبرانگیختگیروبهگسترشیمانندالقاءشدنبهوسیلۀمحرک هایبرانگیزانندۀ مصرفمواد،درآنهابهوجودمیآید (بِرِوِروهمکاران، 2009). درکلبهخوبیمشخصشدهاستکهاسترس،پیشآگهیآشفتگیهایروانیمیباشد (چنگ[3]، 2001،بهنقلازموریسون و اُکانر، 2005).

 

2-2-5  درمان«کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»یا MBSR

درمان «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»[4]توسط جان کابات- زین[5] ابداع شده می باشد. این درمانهماکنوندربیشاز 240 بیمارستانوکلینیکدرآمریکاوکشورهایخارجیآموزشدادهمیشود (آپلوکیمآپل، 2009). رویکردکابات- زینبرایدرمانسوءمصرفموادشاملوارسیبدن (فنآگاهیازبدن)،یکسریازتغییراتعمدیرادربرمیگیردکهدرآغازبرکلبدنوسپسبرهربخشیازبدندریکشیوۀبدونداوریمتمرکزمیشود (کابات- زین، 1990،بهنقلاززگیرسکاوهمکاران، 2009 ). ایندرمانیکمداخلۀدرمانی 8 هفتهایاستکهشرکتکنندگانهفتهاییکباربرایتقریباً 5/2 ساعتبهاضافۀیکروزکاململاقاتمیشوند. درایندرمانگرچهتکنیکذهنآگاهیبهصورتخالصوبدونکاربرددیگردرمانهایتکمیلیاستفادهمیشود،امادرخودمداخلاتشناختی،رفتاریوآموزشی- روانیرادارااست (دیمیدجیانولینهان[6]، 2003؛رومرواورسیلو[7]، 2003).

کابات- زینتعریفخودازذهنآگاهیرابهصورتمفهومسازیکیفیارتقابخشیدونشاندادکهچگونهیکفردازسلامتخوددرفرایندذهنآگاهیمراقبتکند(کابات-زین، 1990). کاباتزیندر 1990 ذهنآگاهیرابهعنوانآگاهیقضاوتیلحظهبهلحظهتعریفمیکند،اودرسال 1994 توجهکردنبهاهدافدرحالحاضربهشیوهخاصوبهصورتغیرقضاوتیراذهنآگاهیمیداندودرسال[1]– Substance Use Disorders (SUDs)

[2]-Wallace

[3]-Cheng

[4]– Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)

[5]– Joan Kabat-Zinn

[6]-Dimidjian and Linehan

[7]-Roemer and Orsillo

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌بودن در مثنوی و نهج‌البلاغه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌بودن در مثنوی و نهج‌البلاغه

تکه ای از متن پایان نامه :

چکیده

حضرت علی (علیه السلام) پیشوای شیعیان می باشد و نهج البلاغه گزیده­ای از حکمتها، نامه­هاو خطبه­های آن حضرت می باشد که سید شریف رضی در قرن چهارم با ذوق ادبی خود آن را گردآوری نمود که شعرا و نویسندگان به روش­های مختلف از آن بهره می­برند.

مولانا جلاالدین محمد بلخی شاعر و عارف قرن هفتم هجری قمری می باشد که در بین آثارش مثنوی معنوی مورد توجه بیشتری از سوی عام و خاص قرار گرفته می باشد. زبان مولانا در مثنوی از وضوح و روش خاصی برخوردار می باشد؛ در واقع به زبان مردم حرف زده می باشد: مثنوی کتابی می باشد تعلیمی، درسی در زمینه عرفان و اصول تصوف، اخلاق، معارف و …….

در این رساله به مطالعه تطبیقی اخلاق از منظر مطلق یا نسبی بودن در نهج البلاغه و مثنوی پرداخته شده و هدف این پژوهش کوشش جهت نشان دادن همسو بودن امام اول شیعیان و ملای روم در دعوت از بشر­ها به سوی حقیقی جهان شمول می باشد. درحالی که بشر از یک اراده خیر و ارزشی ذاتی و مطلق جدا افتاده و کوشش می­کند به آن اصل بازگردد. با در نظر گرفتن اغراض خود و نیازهای فردی و اجتماعی به آن گاهی نسبیت هم می­دهد. برای این مقصود اخلاق و تعاریف آن از جنبه­های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته همچنین نسبیت و اطلاق آن از دیدگاه­های مختلف صاحب نظران.از رذایل خلاقی هر کدام 7 مورد از متن نهج البلاغه و شش دفتر مثنوی شواهدی آورده شده و به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته که در اکثر موارد هر دو بزرگوار در بسیاری از مضامین اخلاقی همسو بوده و در مواقعی که اغراض فرد را کنار بگذاریم بشر­ها را به سوی اراده الهی دعوت می­نمایند.

کلید واژه­ها: نهج البلاغه، مثنوی، اخلاق نسبی، اخلاق مطلق.

مطالعه تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌ بودن در مثنوی و نهج‌ البلاغه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه:اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

سمی مت آمفتامین در مغز مطالعه شده می باشد، بنابهگفتۀکراسنووا و کادت[1] (2009)، این تأثیرات شامل 1- آسیب به پایانۀ دوپامینی[2](سامانۀ دوپامینرژیکی) و 2- از بین رفتن سلول های عصبی تولید کنندۀ دوپامین[3] می باشند؛ بنا به گفته این محققان، تأثیرات سمی طولانی مدت مصرف مت آمفتامین منجر به آسیب پایانۀ دوپامینی (مانند کاهش نشانگرهای[4] دوپامینرژیکی از قبیل تیروزین هیدروکسی لیز[5]و انتقال دهندۀ دوپامین) بیشر در ناحیۀ استریاتوم (کودیت- پوتامن)[6]، هستۀ قاعده ای دمدار[7]، و کمتر در نواحی قشر مخ، تالاموس، هیپوتالاموس، و هیپوکامپ[8] می گردد؛ اسچمیود و بویر[9] (1997، به نقل از گرانادو و همکاران ، 2013) هم اظهار می دارند که از بین رفتن سلول های عصبی تولید کنندۀ دوپامین در ناحیۀ جسم سیاه[10] اتفاق می افتند. بر اساس پژوهش تامپسون[11] و همکاران (2004، به نقل از کرینگ و همکاران، ترجمه شمسی پور، 1388)، «حجم هیپوکامپ در میان مصرف کنندگان همیشگی مت آمفتامین کوچکتر بود و این امر با عملکرد ضعیف تر در یک آزمون حافظه همبستگی داشت» (ص 396).

به طور کلی، تخریب ناشی از مصرف متامفتامین بیش از سایر مواد مخدر رایج می باشد، لایر[12] و همکاران (2010) اظهار می دارند که وابستگیطولانیمدتبهآمفتامینهاومنجملهمتامفتامینبهاختلالاتیدرانتشارخونیمغز، اختلالاتمتابولیسم، واختلالاتیدرمادۀسفیدمغزارتباطدادهشدهاست؛ترکیبیازایناختلالات، مکانیزمبیولوژیکیایجادمیکندکهمیتواندبهصورتبالقوهمنجربهاثراتزیانباراولیهویاثانویهبرقشرمادهخاکستریمغزشود. نقصدرعملکردنوروترانسمیترهای[13]مغزی، مثالیازاختلالاتمتابولیسمیناشیازمصرفانواعترکیباتآمفتامینهامیباشد. بهعنوانمثالمطالعاتزیادیتأثیرمتامفتامینرابردوپامینبهاثباترساندهاستکهایناثرباآسیبنورونیطولانیمدت (حتی 3 سالپسازترک) همراهبودهاست (مککانوهمکاران، 1998،بهنقلازدیویس[14] و همکاران، 2007). «مرگهایمربوطبهمت آمفتامینوپذیرشبخشاورژانسبیمارستاندرارتباطبااینمادۀمخدرروبهافزایشاست» (آنجلیناو همکاران، 2000، ص 1).

[1]-Krasnova and Cadet

[2]– Dopamin Terminal Damage

[3]– Dopamine Neuronal Body Loss

[4]-Markers

[5]– Tyrosine Hydroxylase (TH)

[6]– Striatum (Caudate-Putamen)

[7]-Caudate Basal Ganglia (Caudate nucleus)

[8]– Hippocampus

[9]– Schmued and Bowyer

[10]– Substantia Nigra Pars Compacta (SNpc)

[11]-Thompson

[12]-Lawyer

[13]-Neurotransmitters

[14]-Davis

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:تعیین تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان ایلام

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان ایلام 

تکه ای از متن پایان نامه :

 • بالقوه تاثیر می گذارد. این واقعیت لزوم برنامه ریزی خاص و بومی سازی توسعه این صنعت را در جمهوری اسلامی ایران بشدت نمایان می سازد (خاکساری، 1391).
 • علیقلی زاده فیروز جایی و همکارانش (1388)، در مقاله خود که به توجه و گرایش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در نواحی روستایی پرداخته بود، نشان دادند که گردشگری یک فعالیت منبع پایه می باشد و به جاذبه ها و خدمات وابسته می باشد، اما در عین حال توسعه موفقیت آمیز آن مستلزم میهمان نوازی و استقبال از طرف جامعه میزبان نیز می باشد. به طوری که بدرفتاری، بی علاقگی و سوءظن جامعه محلی، نهایتاً به گردشگران منتقل خواهد گردید و احتمالاً عدم تمایل گردشگران به بازدید مجدد از مقصدهای مذکور، را در پی خواهد داشت (علیقلی زاده فیروز جایی و همکارانش، 1388).
 • صدر موسوی و دخیلی کهنمویی طی مطالعه ای در سال (1384) تاکید کردند که برنامه ریزی اصولی و به ویژه تهیه و اجرای طرح جامع گردشگری نه تنها می تواند امکان جذب گردشگر بیشتر را فراهم آورد، بلکه می تواند آثار زیان بار توسعه گردشگری بر محیط زیست و فرهنگ جامعه را نیز کاهش دهد (صدر موسوی و دخیلی کهنمویی، 1384).
 • طیبی و همکارانش در سال (1386) طی تحقیقی با عنوان مطالعه ارتباط ی بین توسعه ی گردشگری و رشد اقتصادی نشان دادند که امروزه گردشگری ، یکی از بزرگ ترین بخشهای اقتصادی در بسیاری از کشورها به شمار می رود. گردشگری برای ایران که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد، می تواند به عنوان راهی برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی و خروج از اقتصاد تک محصولی باشد. همچنی نشان دادند که ارتباط ی علّی بین گردشگر ی و رشد اقتصادی ایران، یک ارتباط ی علّی دوطرفه می باشد و بین این دو متغیّر، یک تعادل بلند مدت هست (کمیل طیبی و همکارانش، 1386).

 

2-23 تحقیقات خارجی

در کتابی که با هدف تحلیل روابط بین توریسم و فرهنگ و مطالعه جذابیت ها و موقعیت رقابتی مکان های گردشگری توسط آرزنی (2009) به رشته تحریر درآمده تاکید شده که فرهنگ عاملبین المللی طی دوره ی 1960 تا 2000 وجود داشت. آزمون های علّیت گرنجر که بر مدل های

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان ایلام

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان ایلام 

تکه ای از متن پایان نامه :

اختصار ای از شجره نامه والیان و توضیح برخی از خدمات عمرانی غلامرضا خان والی می باشد که در سال 1325 هـ.ق دستور نوشتن آنرا داد.

 • تپه گوران نشان تمدنی دیرین:

تپه “گوران”  یکی از آثار دوره نوسنگی می باشد که در بخش هلیلان شهرستان شیروان چرداول و در استان ایلام واقع شده می باشد. با در نظر داشتن حفاری در این تپه که در سال 1963 توسط هئیت دانمارکی به سرپرستی ملرگارد صورت گرفت، 21 لایه فرهنگی در آن مشخص گردید. در دو لایه تحتانی این تپه هیچگونه سفالی به دست نیامد. اولین نمونه‌های بقایای معماری در لایه 16 به دست آمد. با در نظر داشتن نوع معماری دو لایه اول تپه “گوران” به نظر می رسد که ساکنان اولیه “گوران” را کوچ‌نشینان منطقه تشکیل می‌دادندکه فقط مدتی کوتاهی در محل به سر می‌بردند و در فصل نامناسب سال، به سایر نقاط کوچ می‌کردند.

 • معرفی گورستان هلوچ:

گورستان هلوج در استان ایلام، شهرستان ایوان و در سمت راست ورودی بخش زرنه قرار دارد. این گورستان در فاصله 200 متری شمال شرقی تپه تاریخی قلا زرنه واقع شده می باشد. نوع بافت خاک زمینهای اطراف، رسی آبرفتی و زراعی می باشد.

 • تاریخچه مطالعات باستان شناسی دشت ایوان:

شهرستان ایوان غرب در موقعیت جغرافیایی 19/46 طول شرقی و59/33 عرض شمالی در غرب کشور و در شمال غربی استان ایلام واقع شده که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا 1170 متر می باشد. این منطقه از شمال به گیلان غرب کرمانشاه، از جنوب به بخش چوار، از شرق به شیروان چرداول و از غرب به کشور عراق منتهی ومحدود می گردد. این شهرستان دارای دو بخش مرکزی و زرنه می باشد. این شهرستان از نظر مطالعات باستان شناسی عصر برنز ، عصر آهن 1، 2 و 3 دارای اهمیت زیادی می باشد. سایت های مربوط به این دوره‌هابیشتر به صورت قبرستان می باشد.

 • شهر ساسانی سیمره:

شهر باستانی سیمره که در تقسیم بندی جغرافیایی کهن جزء سرزمین جبال قرار گرفته ، در ۱۲۰ کیلومتری جنوب شرقی ایلام و 45 کیلومتری غرب پل دختر به عرض و طول جغرافیایی 33درجه و 7 دقیقه و 47 درجه و 21 دقیقه ، با ارتفاع 720 متر از سطح دریا واقع می باشد و هم اکنون شهر جدید دره شهر در غرب

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه ارشددرباره ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان ایلام

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان ایلام 

تکه ای از متن پایان نامه :

پشت قلعه در فاصله پنج کیلومتری در ناحیه جنوبی شهرستان آبدانان و در شمال غربی روستای پشت قلا بر روی تپه‌ای بلند قرار دارد که رودخانه دویرج از پای آن می‌گذرد. این اثر یکی از آثار دوره ساسانی می باشد که مصالح ساخت آن از قلوه سنگهای رودخانه‌ای و گچ نیم‌کوب تشکیل شده می باشد. آثار به جا مانده از این اثر ارزشمند شامل برجهای نگهبانی، بارو، شاه‌نشین، اتاق‌های مسکونی، پلکان و… می باشد. باروی بیضوی شکل که ارتفاع آن به سه متر می‌رسد محوطه قلعه را در بر گرفته می باشد. دیوارهای بیرونی و اصلی قلعه تقریبا سالم مانده می باشد. این دیوارها قلعه را به سه قسمت مجزا تقسیم می‌کنند. در قسمت غربی قلعه، آثار برج دیده می‌گردد و سوراخی بر روی برج قسمت جنوبی قلعه می باشد که کاربری آن دیده‌بانی می باشد. بر باروها و دیوارهای آن، برجهایی با فواصل تقریباً مساوی در اطراف دژ به صورت کنگره‌دار ساخته شده که دارای اتاق‌های کوچک دیده‌بانی و طاق‌های قوسی شکل می باشد. در منتهی‌الیه قسمت جنوبی و جنوب شرقی دژ، شاهنشین قلعه و اتاق‌های مسکونی قرار دارند که یک چهارم دژ را تشکیل می‌دهند و مابقی محوطه قلعه می باشد. این قسمت دارای اتاق‌هایی با تاق‌های نیم‌دایره و تاقچه‌ها و طاقنماهایی می باشد که گاه قطر دیوار آن به یک متر می‌رسد. این قلعه جنبه نظامی داشته و دور تپه‌ها کانالی طبیعی قرار دارد که مانند خندقی از دژ محافظت می‌کند. در یک قسمت از این خندق طبیعی رودخانه دویرج عبور می‌کند.

بنا از دو نوع تیرکش بهره گیری شده می باشد یکی بصورت کنگره‌ها با مقطع مربع و دیگری در دیوار با مقطع ذوزنقه می باشد. اندود کاری این قلعه از نوع اندود گچی می باشد که با بهره گیری از دست و در قابهای یکسان بر روی دیوار انجام شده می باشد. این اندود در دوره های بعدی تجدید شده می باشد که آثار آن مشاهده می‌گردد. در محدوده این اثر تاسیسات جانبی هم‌دوره وجود ندارد، لیکن آثاری از یک آسیاب آبی متعلق به دوره صفویه درست در مقابل دژ دیده می گردد.  بنا تا حدود 65% تخریب شده می باشد و مصالح آن از سنگ و گچ می‌باشد.

 • سنگ نوشته تخت خان:

سنگ نوشته تخت خان یا تخت خاتون بر سر راه ایلام به مهران در منطقه خوش آب و هوای بان‌روشان بر روی قطعه سنگی بزرگ نوشته شده می باشد. شکل سنگ نوشته یک متوازی الاضلاع در ابعاد 145×190 سانتی‌متر بوده که آغاز آنرا حدود دو سانتی‌متر به لحاظ فراهم کردن یک سطح صاف و یکنواخت تراش داده و آنگاه با تراش دادن مجدد حروف و کلمات را برجسته نموده‌اند. خط کتیبه نستعلیق، و متن آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

بررسی تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان ایلام دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان ایلام 

تکه ای از متن پایان نامه :

1-کردی کلهری:که در کرمانشاه و مناطق از استان ایلام،مانند شهرستانهای ایوان و شیروان چرداول و بخش چوار رایج می باشد و با گویش کردی ایلامی اندکی تفاوت دارد.

2-کردی ایلامی:گویش عمده مردم استان ایلام مانند طوایف عمده و قدیمی آن می باشد که با اندک اختلافاتی در شهرهای ایلام،مهران،سرابله،بدره،بخش های عمده ای از نواحی جنوبی استان مانند دهلران،دره شهر،آبدانان و مناطقی از کشور عراق نظیر مندلی و خانقین به آن تکلم می گردد.

3-لکی:این گویش در سطح نسبتاً گسترده ای در استان های لرستان،کرمانشاه،همدان و بخشهای از ایلام گویشوران بسیاری دارد.این گویش اغلب به اشتباه لری یا شعبه ای از آن  قلمداد شده می باشد.

نظام آوایی،واژگان و نحو و نیز سنتهای فرهنگی و بسیاری از ویژگی های دیگر نشان می دهد که لکی گویشی اصیل و برجسته از کردی می باشد.

جستاری در باب کردی ایلامی

برخوردار می باشد. آتشکده دارای چهار پایه و یک سقف گنبدی و نیز در اطراف دارای راهروی جهت نیایش می باشد که متأسفانه در سالهای اخیر بر اثر عوامل طبیعی و انسانی تخریب شده می باشد و فقط آثاری از این راهرو هست. مصالح ساخت این آتشکده تشکیل شده می باشد از گچ نیم‌کوب و قلوه‌سنگهای رودخانه‌ای.

 • شهر گمشده آریوحان:

با در نظر داشتن بررسی‌های باستان‌شناسی صورت گرفته در اطراف آتشکده سیاهکل، آثاری از بناها و معماری هم‌دوره با آتشکده مورد شناسایی قرار گرفت که احتمال وجود شهر گمشده آریوحان (آریوجان) را در این منطقه بیشتر می‌کند. شهر گمشده آریوحان (آریوجان) یکی از شهر‌های تاریخی استان ایلام می باشد که بر اساس شواهد و مدارک تاریخی و گفته سیاحان و سفرنامه نویسان در ساحل رودخانه گنگیر استقرار داشته که وجود این مجموعه آثار و دیگر شواهد باستان‌شناسی حکایت از وجود یک شهر تاریخی در این منطقه دارد.

 • پشت قلعه آبدانان، سند افتخار:

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان ایلام

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان ایلام 

تکه ای از متن پایان نامه :

تولید آن ها از گذشته های دوررایج بوده, اشاره نمود. استان ایلام همانند سایر مناطق ایرانی دارای سوغاتی های محلی خاص خود می باشد که مهم ترین آن ها عبارتند از: سقز محلی (صمغ درخت بنه)، شیرینی بژی بر ساق، ‌شیرینی گمگه، حلوای کله کنجی، روغن حیوانی معروف به روغن کرمانشاهی.

2-19 موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان

در سال 1343 به فرمانداری کل تبدیل گردید ودر سال 1353 به علت های سیاسی – مرزی – اداری به صورت یک استان درآمد.استان ایلام مشتمل بر 7 شهرستان، 17 بخش و 36 دهستان می باشد.

استان ایلام با مساحتی برابر با 19045  کیلومتر مربع در جنوب‌غربی کشور واقع شده که 2/1 درصد مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد. بر اساس آمارگیری عمومی نفوس مسکن در سال 75 این استان دارای 487886 نفر جمعیت، 7 شهرستان 17 بخش و 36 دهستان می باشد. که از نظر اقلیمی دارای دو اقلیممی گردد که همگی دارای اشتراکات فراوان هستند.شاید بتوان گفت که دلیل اختلاف زیاد گویش های کردی،زیستن در نواحی گوناگون جغرافیایی و همسایگی با اقوام مختلف باشد که در شکل گیری این گویش های متنوع بی تاثیر نبوده می باشد. وجود گویش های مختلف زبان کردی از یک سو و پراکندگی گویشوران در کشورهای مختلف از سوی دیگر باعث شده می باشد تا تقسیم بندی های مختلفی درمورد آنها ارائه گردد.

ظاهر سارایی گویش های کردی را بر حسب موقعیت جغرافیایی به توضیح زیر تقسیم کرده می باشد:

1-کردی شمال غربی:که شامل گویش کرمانجی و فروع آن می باشد.این گویش در مناطق نمود نشین ترکیه،سوریه،بخش های از کردستان عراق،آذربایجان ایران و شمال خراسان،مناطقی از جمهوری های شمالی مانند:ارمنستان،آذربایجان،گرجستان و ترکمنستان رایج می باشد.

2- کردی شمالی:که شامل گویش سورانی و شعبات آن می باشد و در کردستان عراق و ایران و بخش هایی از استان کرمانشاه و آذربایجان غربی به آن تکلم می گردد.

3-کردی مرکزی:که شامل گویش هورامی می باشد و گویشورانش در اورامانات ایران و عراق پراکنده اند.

4-کردی جنوبی:که شامل کلهری،ایلامی و لکی می باشد.

گونه های کردی جنوبی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

بررسی تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان ایلام

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان ایلام 

تکه ای از متن پایان نامه :

تسخیر ایران به وسیله عرب های مسلمان، احتمال دارد که این ناحیه جزیی از ایالت کوفه شده و اسامی شهرهای ماسبندان، مهرگان و سیمره معرب شده باشند. در اواخر قرن چهارم هجری قمری، حسنویه کرد بر لرستان و ایلام فعلی حکومت می کرده می باشد و تا اوایل قرن ششم هجری قمری حکومت این خاندان ادامه داشته می باشد. از سال 570 تا 1006 هجری قمری، اتابکان لر بر لرستان و پشتکوه حکومت کرده اند. آخرین اتابک لر به نام شاهوردی خان را شاه عباس صفوی به قتل رسانده و حسین خان سیلورزی جد والیان ابوقداره را به حکومت لرستان و پشتکوه منصوب کرده می باشد. این خاندان پس از مدتی، مقر حکومت خود را به پشتکوه (ایلام کنونی) منتقل کرده اند و غلام رضا خان والی ابوقداره، آخرین والی پشتکوه پس از کودتای 1299 شمسی به نحوی نسبتا مسالمت آمیز، منطقه تحت حکومت خود را رها کرده و به کشور عراق رفته می باشد.

2-17 کشاورزی و دامداری

کشاورزی در بیش تر نقاط استان به صورت سنتی انجام شده و مراحل مختلف آن از کاشت، داشت و برداشت با بهره گیری از اصول و روش های ابتدایی و سنتی صورت می گیرد. مهم ترین محصول کشاورزی استان، گندم می باشد. در این استان امکانات بالقوه فراوانی برای توسعه و گسترش دام داری و دام پروری هست و هم اکنون نیز بخش مهمی از درآمد و حتی اشتغال مردم استان ایلام در بخش کشاورزی متمرکز شده می باشد. آب و هوای متنوع، وجود کوهستان ها، جنگل ها و مراتع نسبتا سرسبز و انواع گل و گیاه در بهار و تابستان و وجود مناطق گرمسیری و سردسیری در کنار هم بهترین شرایط را برای پرورش زنبور عسل فراهم آورده می باشد.

2-18 صنایع و معادن

بخش صنعت سهم ناچیزی از اشتغال را نسبت به بخش خدمات و کشاورزی به خود اختصاص داده می باشد. صنعت استان ایلام بیش تر در صنایع خانگی و کارگاهی اختصار می گردد. زمانی منابع معدنی استان منحصر به منابع رسوبی بوده ولی هم اکنون منابع نفت و گاز نیز در این منطقه شناسایی شده می باشد.استان ایلام منطقه ای عشایر نشین می باشد و به همین دلیل از صنایع دستی پر رونقی نیز برخوردار می باشد. مهم ترین صنایع دستی استان عبارتند از: فرش کرک، ابریشم، گلیم گل برجسته، جاجیم، نمد، فرنجی، قتره و صنایع چوبی. از دیگر صنایع دستی ایلام می توان به سیاه چادر، رسن، گیوه که با در نظر داشتن فراوانی مواد اولیه مانند پشم و موی بز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>