پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

نمونه گیری هدفمند) ازطریقمصاحبهحضوریوتکمیلپرسشنامهموردمطالعهقراردادند. نتیجۀتحقیقمیدانیآنهالزومپیشگیریازمصرفمادهروانگردانشیشهراتوسطنوجوانانبهاثباترسانید.

حناسابزادهاصفهانیوهمکاران (1389)،پژوهشیباعنوان «شناختدرمانیمبتنیبرذهنآگاهیبرکدامیکازعلایمشناختی،عاطفیوجسمانیافسردگیتاثیربیشتریدارد؟»انجامدادند. دراینپژوهش، 26 بیمارباتشخیصاختلالافسردگیاساسی،برپایۀمعیارهایتشخیصیDSMومصاحبهساختاریافتهبالینی (SCID) دردوگروهآزمایشوگواهجایدادهشدند. همهبیمارانبهآزمونافسردگیبکپاسخدادند. سپسپروتکلدرمانیMBCTرویگروهآزمایشبهمدتدهجلسه 2 دوساعتهانجامشد. نتایجپژوهشنشاندادندکهتفاوتدوگروهازنظرعلایمشناختیونیزعاطفیهمدرمراحلپسآزمونوهمدرپیگیری،نسبتبهمرحلهپیشآزمونمعنیداربود،ولیازنظرشدتعلایمجسمانیافسردگی،تفاوتمعنیداریبیندوگروهدیدهنشد. محققاناینپژوهشبهایننتیجهکلیرسیدندکهپروتکلدرمانیMBCTمیتواندعلایمشناختیونیزعاطفیبیمارانمبتلابهافسردگیاساسیراکاهشدهد.

کیانی و همکاران (1391)، در پژوهش خود با هدف مطالعه «مقایسه اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و ذهن آگاهی بر میزان ولع مصرف و تنظیم شناختی هیجان در مصرف کنندگان شیشه» تعداد 34 مصرف کنندۀ مواد (نمونه گیری هدفمند) به صورت تصادفی در دو گروه درمان مبتنیبرپذیرشوتعهد و گروه ذهن آگاهی قرار دادند. ابزارهای مورد بهره گیری شامل 1- آزمون سنجش شدت ولع مصرف شیشه 2-2-3-3 جمع بندی پیشینۀ پژوهش ها در خارج و ایران

پژوهشهاییدرخارجازکشوروایراندررابطهبامتغیرهای مختلفدر پژوهشحاضرصورتگرفتهاست، گرچه پژوهشیباموضوعکنونیدرخارجازکشوروایرانتاکنونصورتنپذیرفتهاست. تمامیاینپژوهشهانتایجتقریباًمشابهیرابهدنبالداشته اند. تحقیقات در مورد ذهن آگاهی، نشان دهندۀ تأثیر مثبت ذهن آگاهی بر سلامت روان، جسم، و همچنین بر انواع اختلالات منجمله اعتیاد می باشد. تأثیرذهنآگاهیدرکاهشعودمصرفمواد،موضوعپژوهشهایزیاداخیریاستکههمگینقشمثبتذهنآگاهیرادر پیشگیری و درمان اعتیادبه اثبات می رسانند. تحقیقاتچندی هم در مورد تأثیر ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و تنظیم هیجانی صورت پذیرفته می باشد که آنها هم نتایج تقریباً مشابهی به دنبال داشته اند و همگی موید تأثیر مثبت ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و تنظیم هیجانی می باشد.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

نمونه گیری هدفمند) ازطریقمصاحبهحضوریوتکمیلپرسشنامهموردمطالعهقراردادند. نتیجۀتحقیقمیدانیآنهالزومپیشگیریازمصرفمادهروانگردانشیشهراتوسطنوجوانانبهاثباترسانید.

حناسابزادهاصفهانیوهمکاران (1389)،پژوهشیباعنوان «شناختدرمانیمبتنیبرذهنآگاهیبرکدامیکازعلایمشناختی،عاطفیوجسمانیافسردگیتاثیربیشتریدارد؟»انجامدادند. دراینپژوهش، 26 بیمارباتشخیصاختلالافسردگیاساسی،برپایۀمعیارهایتشخیصیDSMومصاحبهساختاریافتهبالینی (SCID) دردوگروهآزمایشوگواهجایدادهشدند. همهبیمارانبهآزمونافسردگیبکپاسخدادند. سپسپروتکلدرمانیMBCTرویگروهآزمایشبهمدتدهجلسه 2 دوساعتهانجامشد. نتایجپژوهشنشاندادندکهتفاوتدوگروهازنظرعلایمشناختیونیزعاطفیهمدرمراحلپسآزمونوهمدرپیگیری،نسبتبهمرحلهپیشآزمونمعنیداربود،ولیازنظرشدتعلایمجسمانیافسردگی،تفاوتمعنیداریبیندوگروهدیدهنشد. محققاناینپژوهشبهایننتیجهکلیرسیدندکهپروتکلدرمانیMBCTمیتواندعلایمشناختیونیزعاطفیبیمارانمبتلابهافسردگیاساسیراکاهشدهد.

کیانی و همکاران (1391)، در پژوهش خود با هدف مطالعه «مقایسه اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و ذهن آگاهی بر میزان ولع مصرف و تنظیم شناختی هیجان در مصرف کنندگان شیشه» تعداد 34 مصرف کنندۀ مواد (نمونه گیری هدفمند) به صورت تصادفی در دو گروه درمان مبتنیبرپذیرشوتعهد و گروه ذهن آگاهی قرار دادند. ابزارهای مورد بهره گیری شامل 1- آزمون سنجش شدت ولع مصرف شیشه 2-2-3-3 جمع بندی پیشینۀ پژوهش ها در خارج و ایران

پژوهشهاییدرخارجازکشوروایراندررابطهبامتغیرهای مختلفدر پژوهشحاضرصورتگرفتهاست، گرچه پژوهشیباموضوعکنونیدرخارجازکشوروایرانتاکنونصورتنپذیرفتهاست. تمامیاینپژوهشهانتایجتقریباًمشابهیرابهدنبالداشته اند. تحقیقات در مورد ذهن آگاهی، نشان دهندۀ تأثیر مثبت ذهن آگاهی بر سلامت روان، جسم، و همچنین بر انواع اختلالات منجمله اعتیاد می باشد. تأثیرذهنآگاهیدرکاهشعودمصرفمواد،موضوعپژوهشهایزیاداخیریاستکههمگینقشمثبتذهنآگاهیرادر پیشگیری و درمان اعتیادبه اثبات می رسانند. تحقیقاتچندی هم در مورد تأثیر ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و تنظیم هیجانی صورت پذیرفته می باشد که آنها هم نتایج تقریباً مشابهی به دنبال داشته اند و همگی موید تأثیر مثبت ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و تنظیم هیجانی می باشد.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه:اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

محققاناینپژوهشبهایننتیجهرسیدندکهروششناختدرمانیبرپایۀتفکرنظارهایوفعالسازیطرحوارههایمعنویازنظرکاهشمیزانعود،افزایشمیزاناطاعتدرمانی،کارکرداجتماعی،کاهشمصرفموادوبهبودسلامتیومعنویتازرفتاردرمانیشناختیموثرتربود. بنابهگفتۀاینمحققان،بهنظرمیرسدبهکارگیریاینروشدرمانیبهشکلچشمگیریاثربخشیدرمانداروییورفتاردرمانیشناختیرادرپیشگیریازعودموادافیونیافزایشمیدهد

آذرگون و همکاران (1388)،درپژوهشخودباهدفبررسی «اثربخشیآموزشذهنآگاهیبرکاهشنشخوارفکریوافسردگیدانشجویاندانشگاهاصفهان»تعداد 70 نفرازدانشجویانیکهبهخاطرداشتنعلائمافسردگیبهمرکزمشاورۀدانشگاهاصفهانمراجعهکردهبودند(روش نمونه گیری هدفمند) جداوسپسبهروشنمونهگیریتصادفیابتدا 36 نفرازآنهاراانتخابودوبارهبانمونهگیریتصادفیآنهارادردوگروهجایدادند. اینمحققانبااستفادهازابزارهای 1- پرسشنامهافسردگیبک 2- پرسشنامهنشخوارفکریو 3- پرسشنامۀویژگیهایجمعیتشناختیبهایننتیجهرسیدندکهروشمذکوردربالابردنتمرکزوهمچنینپیشگیریازافسردگیمؤثراست.

شیمیاییانتخابوبابهکارگیریابزارهای 1- پرسشنامۀسلامتعمومیو 2- فرممشخصاتجمعیتشناختیبهایننتیجهرسیدندکهآموزشهایذهنآگاهیوتنظیمهیجانبربهبودسلامتروانجانبازانشیمیاییتأثیرگذاراست.

موسویان و همکاران (1389)،درپژوهشخودباهدفبررسی «اثربخشیشناختدرمانیمبتنیبرذهنآگاهی (MBCT) برکاهشچاقی»تعداد 48 نفرازافرادچاقرابهشیوهنمونهگیریدردسترسانتخابوپسازقراردادنتصادفیآنهادرسهگروه،بااستفادهازابزارپرسشنامههایجمعیتشناختیواستفادهازوزنوقدآزمودنیهابرایمحاسبۀنمایههایتودۀبدنیبهایننتیجهرسیدندکهذهنآگاهیمبتنیبرشناختدرمانیدرکاهشچاقیموثراست؛همچنیننتایجحاصلازپیگیرییکماهه،پایدارینتایجرانشانداد.

صادقی و همکاران (1389)،درپژوهشخودباهدف «بررسیاثربخشیتلفیقدارودرمانیوشناختدرمانیگروهیمبتنیبرذهنآگاهی (MBCT) برکاهشافسردگیزنانمطلقهشهراصفهان»تعداد 60 زنمطلقهرابهصورتنمونهگیریتصادفیانتخابوبااستفادهازابزارهای 1- مقیاسافسردگیبک 2- مقیاسنگرشناکارآمدوایزمن[1]و 3- مقیاسمهارتمقابلهبااسترساندلروپارکر[2]بهایننتیجهرسیدندکهدرگروهتجربی،باگذشتزمانازشدتافسردگی،نگرشناکارآمد[1]-Wiseman

[2]-Andler and Parker

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه ارشد درباره :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

(توسطاسپیلبرگر[1]  و همکاران، 1970) و 6- مقیاساعتمادبهنفسروزنبرگ[2] (1965) بودند. درحالتیکهآزمودنیهاتوجهمتمرکزبرتنفس (عنصراساسیدرذهنآگاهی) داشتندکاهشتجربۀهیجانیمنفی،کاهشفعالیتآمیگدال،وافزایشفعالیتمغزیدرنواحیمرتبطبهتوجهرانشاندادند. بنابهگفتۀمحققاناینپژوهش،کاربرددرمان MBSR درافرادمبتلابهاختلالاضطراباجتماعیمنجربهکاهشاضطراب،افسردگی،وعکسالعملهایهیجانی،تقویتتنظیمهیجانی،بالارفتناعتمادبهنفسمی­شودکهاینتغییراتباعثکاهشرفتارهایاجتنابیوعلائمکلینیکیدراینگروهازبیمارانمیشود.

گریسون و همکاران (2011)،درپژوهشخودباعنوان «تغییراتدرمعنویتوبالارفتنکیفیتسلامتزندگیباکاربرددرمانکاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»، تعداد 279 نفررابهصورتنمونهگیریدردسترس (ازکلینیککاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی) انتخابوبااستفادهازابزارهای 1- مقیاسذهنآگاهیشناختی- عاطفی[3] (فرمتجدیدنظرشده) 2- مقیاستجربیاتمعنویروزانه[4]و 3- فرمکوتاهمقیاسسلامتی4- شاخصکیفیتخوابپیتزبرگ[5] (توسط بایسی[6]وهمکاران، 1988) بودند. محققانبابررسینتایجبهایننتیجهرسیدندکهذهنآگاهیرویکیفیتزندگی،خواب،وخلقکودکانونوجوانانسرطانیتأثیرگذاشتهوباعثمیشودکهآنهابهتربتوانندسرطانومشکلاتمربوطبهاینبیماریراقبولوباآنزندگیکنند. همچنینتأثیرذهناگاهیبرسلامتروانیوجسمیاینجمعیتخاصباعثبالارفتنتواناییروحیوجسمیاینبیماراندرمقابلهبابیماریشانمیشود.

 

2-3-2  پیشینۀپژوهشدرایران

دباغی و همکاران (1386)،پژوهشیباهدفبررسی «اثربخشیشناختدرمانیگروهیبرپایۀتفکرنظارهای (ذهنآگاهی) وفعالسازیطرحوارههایمعنویدرپیشگیریازعودمصرفموادافیونی»انجامدادند. دراینپژوهش، 90 بیمارمردباتشخیصوابستگیبهموادافیونیبرپایۀمعیارهایDSM-IVپسازدورهسمزداییانتخابوبهتصادفدردوگروهآزمایشیویکگروهگواهجایدادهشدند. آزمودنیهابهکمک 1- مصاحبهساختاریافتهشاخصمصرفموادافیونی[7] 2- پرسشنامهسلامتعمومی 28 سوالی[8]و 3- پرسشنامهاثرمعنویتبررفتار،ارزیابیشدند. گروهگواهبدونهیچدرمانگروهیتنهاداروینالترکسوندریافتکرد.[1]-Spielberger

[2]-Rosenberg Self-Steem Scale

[3]-Cognitive and Affective Mindfulness Scale- Revised (CAMS-R)

[4]-Daily Spiritual Experiences Scale (DSES)

[5]– PSQI

[6]-Buysse

[7]-OTI

[8]-GHQ-28

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

(گراس، 1998). سنتروانکاوییکعاملمهمبرایمطالعاتحاضردرموردتنظیمهیجانیاست،اینسنتازفروید[1]سرچشمهمیگیرد. گراسبیانمیداردکهفرویدبردونوعتنظیمهیجانیدرمورداضطرابتأکیدمیکرد،اولیتنظیماضطرابهاییکهمربوطبه «من»[2]هستندوبرپایۀواقعیتمیباشند،دومتنظیماضطرابهاییکهمربوطبه «نهاد»[3]ویا «فرامن»[4] هستند؛مکانیزمهایدفاعی[5]«من»بهفرایندهاییمی­گویندکههردونوعایناضطرابهاراتنظیممیکنند. بنابهگفتۀگراس (2002، a)، منشأمطالعهدربارۀتنظیمهیجانی،مربوطبهبیشازیکقرنپیشبهتئوریسینهایروانکاویدربارۀدفاعهایروانی (فرویدآزمودنی­هاییمیشودکهمراقبۀذهنآگاهیدریافتمیکنند. نتایجاینتحقیقنشاندهندۀتأثیرمثبتایندرمانبرمغزوعملکردهایایمنیاستکهاینامرنیازبرایتحقیقاتبیشتردراینزمینهرابیانمیکند.

کارلسون و همکاران (2004)،درپژوهشخودباعنوان «درمانکاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهیدرارتباطباکیفیتزندگی،خلق،علائماسترس،وپارامترهایسیستمایمنی (سطحکورتیزول،سولفاتدهیدرواپی اندروسترون[6]،وملاتونین) دربیمارانسرپاییمبتلابهسرطانسینهوپروستات»تعداد 49 بیمارمبتلابهسرطانسینهو 10 بیمارمبتلابهسرطانپروستات(روش نمونه گیری در دسترس) رادربرنامۀ 8 هفتهای ذهن آگاهی قراردادند. ابزارهایمورداستفادهشامل 1- فرمدموگرافیکیوتاریخچۀپزشکی[7] 2- فرمرفتارهایسالم[8] (مواردیکهبرسیستمایمنیتأثیرگذارندازقبیل: چای،قهوه،سیگار،الکل،ورزش،خواب،وتغذیه) 3- فرممراقبۀهفتگی[9] 4- پرسشنامۀمؤسسۀاروپاییبرایتحقیقودرمانکیفیتزندگیافرادسرطانی[10] 5- پروفایلحالتهایخلقی[11] (توسطمکنایر[12]وهمکاران، 1971) 6- پرسشنامۀعلائماسترس[13] (توسطلِسکیوتامپسون[14]، 1979) ودیگرآزمایشاتمربوطبهسرطانبودند. محققانبهایننتیجهرسیدندکهدرمان MBSR منجربهبالارفتنکیفیتزندگی،کاهشعلائماسترس،بهبودخواب،کاهشسطحکورتیزولدراینگروهازبیمارانمیشوداماسطح DHEAS وملاتونینتغییرینمیکندکهاینامرنشاندهندۀسودمندیکاربردایندرمانفقطدرمراحلاولیۀبیماریسرطانمیباشد. همچنینعدمتغییرچشمگیردرسلولهایلنفوسیتوافزایشسلولهای T وکاهشسلولهای NK وبررسیدیگرآزمایشاتمربوطبهسرطان،نشاندهندۀبالارفتنپارامترهایایمنیدربیمارانمبتلابهسرطانسینهوپروستاتمیباشد.

[1]– Freud

[2]– Ego

[3]– Id

[4]– Super Ego

[5]– Defensive Mechanism

[6]– Dehydroepiandrosterone Sulfate (DHEAS)

[7]– Demographics and Medical History Form

[8]– Health Behaviors Form

[9]– Weekly Meditation Form

[10]– European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTCQLQ-C30)

[11]– Profile of Mood States (POMS)

[12]-McNair

[13]– Symptoms of Stress Inventory (SOSI)

[14]-Leckie and Thompson

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه با موضوع اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

با این هوشیاری می توانیم با تمام حواسمان، واقعیت خود و دنیایمان را تجربه کنیم» (پروچاسکا و نورکراس، 1389، ترجمۀ سیدمحمدی، ص 233) که این امر همان چیزی می باشد که در ذهن آگاهی صورت می پذیرد. کُری (1389، ترجمۀسیدمحمدی) هم در کتاب خود اظهار می کند که «زمان حال مهمترین زمان در درمان گشتالتی می باشد، یکی از خدمات اصلی رویکرد گشتالت، تأکید آن بر یادگیری درک کردن و تجربه کردن کامل زمان حال می باشد» (ص 217) که این درست همان تأکیدی می باشد که در آموزش های ذهن آگاهی هم هست.

 

 

اینمبحث «تئوریذهنناپایدار»[1]استکهبیانمیداردذهنانسانبهگونهایتکاملیافتهکهذاتاًناپایداروبهمحرک های برانگیزاننده وحوادثجزییحساساست. نبودبالانسبهعنوانمثالدرافرادمعتاد،مسئولتحریکشدنبامحرک های برانگیزانندۀمصرفموادوعودمصرفمواداست.

 

2-2-15-2 تئوریجلوگیریازعودمصرفمواد مارلات و گوردون

«تئوریجلوگیریازعودمصرفمواد»[2]توسطمارلاتوگوردن[3]درسال 1985 براساستئورییادگیریاجتماعیوشناختی[4]ارائهشد؛اینمحققانمجموعهایازعواملیراکهمنجربهعودمصرفمیشوندرابااستراتژیهایشناختیورفتاریترکیبکردهومدلخودراارائهدادند (لارمیر و همکاران، 1999).براساسمدلشناختیرفتاریمارلاتوگوردون،فقدانمهارتهایمناسبمانندقاطعیت[5]وداشتنافکارناکارآمد[6]درزمانمواجهشدنباموقعیتهایپرخطرویااسترسزامنجربهعودمصرفموادمیشوند (برزلین و همکاران، 2002) وتغییرافکارناکارآمدوپاسخهایانطباقی (ازقبیلتنظیمهیجاناتمناسب) منجربهکاهشدرعودمصرفموادمیشود (مارلاتوگوردون،1985،بهنقلازبرزلین و همکاران، 2002). لارمیر و همکاران (1999) همبیانمیدارندکهمارلاتوگوردوندرارائۀتئوریخودموقعیتهاییراکهباعثعودمصرفموادمیشوندبهدودستۀ «تعیینکنندههایآنی»[7]و «پیشآیندهایپنهان»[8]تقسیمبندیکردهاند؛آنیهاشاملمواردموقعیتهایپرخطر،مهارتهای انطباقی،انتظاراتپیامد،تأثیراتلغزشوپیشآیندهایپنهانشاملمواردسبکزندگی،انگیختههاوولعمصرفمیباشند. مداخلاتاختصاصیباهدفخنثیکردناینعواملصورتمیپذیرد.

[1]– Unstable Mind

[2]– Marlatt and Gordon’s Cognitive Behavior Relapse Prevention (CBRP)

[3]-Marlatt and Gordon

[4]– Cognitive Social Learning Theory

[5]– Assertiveness

[6]– Dysfunctional Thoughts

[7]– Immediate Determinants

[8]– Covert Antecedents

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

ماتریکس در وابستگان به الکل هم به اثبات رسیده می باشد، سیل پاکیت و پراسِرتچای[1] (2007) در پژوهش خود با به کارگیری الگوی ماتریکسی متشکل از فعالیت سه گروه اصلی (گروه بهبود اولیه: 8 جلسه، گروه جلوگیری از عود مصرف: 32 جلسه، و گروه آموزش خانواده: 12 جلسه) به این نتیجه دست یافتند که این مدل درمانی می تواند در وابستگانبهالکلهم مثمرثمر باشد.

راوسون و همکاران (2004)بیانمیدارندکهمدلماتریکساساساًبهخاطرافرادیکهدرطولدهۀ 1980 درمرکزماتریکسلوسآنجلسبهخاطراعتیادبهکوکائیندرمانمیشدند،گسترشیافت. راوسون و همکاران (1991، به نقل از راوسون و همکاران، 2004) بیانمیدارندکهمدلماتریکس،تکنیکهاوعناصریراازبه عنوان مثال، پایهتئوریکیوقوانیندرمانیمرتبطبهدرمانموریتااقتباسشدهاززِنبودایی[2] (مانندرشد «من»[3]،وحدتجسموروح،طبیعتدرونیوبیرونی،وقوانینپوچی) میباشد (واتانابومکلیدت[4]، 2003)، این محققانبیانمیدارندکهموسسایندرمان،بهبودیبیمارانرانهدررهاییازترسبلکهدرقبولدرونی[5]اینترسهاکههمراستابااصولاساسیزِنمیباشد،میداند. هافمن[6] (2008) دررابطهباارتباط «درمانقبولوتعهد»ودرمانموریتابیانمیداردکهایندرمانبرگرفتهازدرمانموریتا (که 80 سالپیشدرژاپنابداعشدهاست) میباشدوبایدازاصطلاحموجسومبرایدرمانقبولوتعهدخودداریکرد. بنابهگفتۀواتانابومکلیدت (2003)،درژاپن،درمانموریتایسنتیبرایبیمارانبااختلالاتاضطرابینوروتیک (بهخصوصباعلائمفوبیاوهیپوکندریا) بهکارمیرودکهشاملیکدورۀهفتروزۀایزولهوسخت (درتختخواب) وسپسشروعمرحلهبهمرحلۀدرمانحرفهایمیباشد.

درماندیگریکهعنصرذهنآگاهیرادرخوددارامیباشدوبرایسوءمصرفموادهماستفادهمیشود،  «درمانشناختیرویارویی- محور»[7]می باشد. بهگفتۀکومار و همکاران (2008)ایندرماندراصلبرایافسردگیبهکارمیرودومتشکلاز 24-20 جلسۀدرمانیدرطولدورهایازسهفازاست،آموزشمراقبهیذهنآگاهییکیازعناصرمهمایندرمانترکیبیمیباشد.

گشتالت درمانی، درمان دیگری می باشد که شاید بتوان آن را اقتباس شده از عناصر درمانی ذهن آگاهی دانست. فردریش پرلز[8] (1970-1893)، بانی درمان گشتالتی[9] و استاد به کارگیری مفاهیم گشتالتی برای آگاه کردن هرچهبیشترافراداز خود و بدنشان بود؛ پرلز می گوید «برای آزاد شدن از مایا (لایۀ جعلی و خیالی وجود) بایستی ذهن خود را رها کنیم و به حواسمان بپردازیم، این رها کردن ذهن در واقع تغییر اساسی در هوشیاری می باشد که[1]-Silpakit and Prasertchai

[2]– Buddhist Zen

[3]– Ego

[4]-Watanabe and Machleidt

[5]– Inner Acceptance

[6]-Hofman

[7]– Exposure-Based Cognitive Therapy (EBCT)

[8]-Frederich Perls

[9]-Gestalt Therapy

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه درباره :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

یکی از عوامل شیوع باور نکردنی مصرف مت آمفتامین در سطح جهانی سهولت ساخت آن می باشد. براساسگفتۀکرینگو همکاران (ترجمه شمسی پور، 1388)،«زمانی موادشیمیاییلازمبرایساختمتآمفتامینمانندافدرینبهراحتیدردسترسبود،تصویبقوانینیمانندحکمسال 1996 دربارۀکنترلمتآمفتامینباعثکاهشعرضۀاینمادهشداماافدرینکاذب[1]،مادۀمشترکدربسیاریازداروهایضداحتقانبدوننسخه،جایگزینآنشد که به راحتی در دسترس عموم می باشد» (ص 397).

 

 

2-2-11  تاریخچۀدرمان «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»  (MBSR)

درمان «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»یا «ام.بی.اس.آر»[2]قدیمیتریندرمانبرپایۀذهنآگاهیاستکهسودمندیخودرابهاثباترساندهاست. ایندرمانتوسطجانکابات- زینبهدنیایپزشکیمعرفیشد. درسال 1979 ایندرمانباواردشدنبهکلینیککاهشاسترسدرمرکزپزشکیدانشگاهماساچوست[3]آمریکاروبهگسترشنهاد؛دربرنامهریزیپروتوکلدرمانیتلاشبراینبودکهایندرمانازمذهب،فرهنگ،وایدئولوژیبودایی آزادباشدودرعینحالبهدارمایجهانی[4]وفادارباشد (ویلیامز و کابات- زین، 2011). مطالعاتجدید،مراقبۀذهنآگاهیبراساسرویکرداصلیکابات- زینرابرایدرمانسوءمصرفموادونیزافسردگی،اضطرابودردبهکاربردهاند( کابات-زین، 1990).

 

2-2-12  تاریخچۀدرمانهایمختلفدر درماناعتیاد

2-2-12-1  درمانهایشناختیرفتاریمنجملهماتریکس

درپاسخبهمیزانروبهگسترشسوءمصرفمواد،مجموعهایازدرمانهایمتفاوتابداعشدند. زگیرسکاوهمکاران (2009) بیانمیدارندکهبرایدرمانسوءمصرفمواددربینمداخلاترفتاری،درمانشناختیرفتاریحمایتقابلملاحظهایراکسبکرد،بااینوجود،علیرغمبهتریندرمانِاستاندارد،میزانعودِبالاادامهداشتهکهاینامرنیازبرایتوسعۀروشهایدرمانیجدیدرابیانمیکند. پسازگذشتمدتزمانی،رواندرمانیباالگویماتریکس (نوعیدرمانشناختیرفتاری) بهدنیایپزشکیمعرفیشدکهاکنونبهعنوانشناختهشدهترینروشدرماناعتیادبهآمفتامینهادرسراسردنیاست. برنامهمتشکلازگروههایجلوگیریازعودمصرف،گروههایآموزشی،گروههایحمایتاجتماعی،مشاورهفردی،وتستتنفسوادراراستکهدرطی 16 هفتهبهروشیباساختارارائهمیشود (اُبرت و همکاران، 2000). تاثیر مدل درمانی[1]– Pseudo Ephedrine

[2]– MBSR

[3]– University of Massachusetts Medical Center

[4]– Universal Dharma

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه:اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

یکی از عوامل شیوع باور نکردنی مصرف مت آمفتامین در سطح جهانی سهولت ساخت آن می باشد. براساسگفتۀکرینگو همکاران (ترجمه شمسی پور، 1388)،«زمانی موادشیمیاییلازمبرایساختمتآمفتامینمانندافدرینبهراحتیدردسترسبود،تصویبقوانینیمانندحکمسال 1996 دربارۀکنترلمتآمفتامینباعثکاهشعرضۀاینمادهشداماافدرینکاذب[1]،مادۀمشترکدربسیاریازداروهایضداحتقانبدوننسخه،جایگزینآنشد که به راحتی در دسترس عموم می باشد» (ص 397).

 

 

2-2-11  تاریخچۀدرمان «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»  (MBSR)

درمان «کاهشاسترسبرپایۀذهنآگاهی»یا «ام.بی.اس.آر»[2]قدیمیتریندرمانبرپایۀذهنآگاهیاستکهسودمندیخودرابهاثباترساندهاست. ایندرمانتوسطجانکابات- زینبهدنیایپزشکیمعرفیشد. درسال 1979 ایندرمانباواردشدنبهکلینیککاهشاسترسدرمرکزپزشکیدانشگاهماساچوست[3]آمریکاروبهگسترشنهاد؛دربرنامهریزیپروتوکلدرمانیتلاشبراینبودکهایندرمانازمذهب،فرهنگ،وایدئولوژیبودایی آزادباشدودرعینحالبهدارمایجهانی[4]وفادارباشد (ویلیامز و کابات- زین، 2011). مطالعاتجدید،مراقبۀذهنآگاهیبراساسرویکرداصلیکابات- زینرابرایدرمانسوءمصرفموادونیزافسردگی،اضطرابودردبهکاربردهاند( کابات-زین، 1990).

 

2-2-12  تاریخچۀدرمانهایمختلفدر درماناعتیاد

2-2-12-1  درمانهایشناختیرفتاریمنجملهماتریکس

درپاسخبهمیزانروبهگسترشسوءمصرفمواد،مجموعهایازدرمانهایمتفاوتابداعشدند. زگیرسکاوهمکاران (2009) بیانمیدارندکهبرایدرمانسوءمصرفمواددربینمداخلاترفتاری،درمانشناختیرفتاریحمایتقابلملاحظهایراکسبکرد،بااینوجود،علیرغمبهتریندرمانِاستاندارد،میزانعودِبالاادامهداشتهکهاینامرنیازبرایتوسعۀروشهایدرمانیجدیدرابیانمیکند. پسازگذشتمدتزمانی،رواندرمانیباالگویماتریکس (نوعیدرمانشناختیرفتاری) بهدنیایپزشکیمعرفیشدکهاکنونبهعنوانشناختهشدهترینروشدرماناعتیادبهآمفتامینهادرسراسردنیاست. برنامهمتشکلازگروههایجلوگیریازعودمصرف،گروههایآموزشی،گروههایحمایتاجتماعی،مشاورهفردی،وتستتنفسوادراراستکهدرطی 16 هفتهبهروشیباساختارارائهمیشود (اُبرت و همکاران، 2000). تاثیر مدل درمانی[1]– Pseudo Ephedrine

[2]– MBSR

[3]– University of Massachusetts Medical Center

[4]– Universal Dharma

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

تحمل[1]یعنیبینبرانگیختگی پایین/ بالا[2] نگهمیدارد،جاییکهعملکرداجتماعیمناسبودرگیریباهدفامکانپذیرمیشود. بنا به گفتۀ برزلین و همکاران (2002)، «رفتاردرمانیجدلی»براصلتئوری زیستی- اجتماعی[3]استواراستوبیانمیکندکهرفتارناکارآمدپسآینداختلالدرتنظیمهیجانیاست،افراددچاراختلالشخصیتمرزیبایداستراتژیهایانطباقیبیشتریرابیاموزندتاقادربهتنظیمعکسالعملهایخودوهمچنینتنظیمشدتوطولپاسخهایهیجانیخودشوند.

 

ایندرمانطوریطراحیشدهاستکهمستقیماًخلقمنفی،ولعمصرف،ونقشآنهادرفرایندعودراهدفقراردهد. اگرچهمدتزمانزیادیازابداعاینروشدرمانینمیگذردامادرعملسودمندیوکارآمدیخودرابهاثباترساندهاست. بوئنوهمکاران (2009) بیانمیدارندکهنتایجتحقیقشانمدارکیدالبرعملیبودنوکارآمدیاینروشدرمانیارائهمیدهدوحمایتتجربیرابرایایندرمانبهعنوانجایگزیندرماناستانداردبرپایه 12 گام[4]ویادیگربرنامههایمرتبطکهدردرماناعتیاداستفادهمیشوند،فراهممیآورد.

 

2-2-9-2 خود- طرحواره درمانی معنوی (3-S)

درمان «سهاس»[5]برگرفته از بودا و روان شناسان شناختی منتها با تأکید خاص بر تئوری که هر فرد، طرحی خاص برای خود دارد، میباشد. بودا طی کردن 8 جادۀ معنوی را برای دستیابی به شادمانی ضروری می داند؛ این اصول پایه و اساس خود- طرحوارهدرمانی معنویمی باشد که با به کارگیری تکنیک های شناختی رفتاری زمینۀ تغییر در افراد مهیا می گردد (آوانتز و مارگولین[6]، 2004). مارکوت[7] (2003) اظهار می دارد که درمان «سه- اس» بر اساس خود- طرحواره درمانی شناختی[8] می باشد و هدفش کمک به بیماران برای خلق، ارزیابی، و دسترسی به خود- طرحواره معنوی شناختی[9] می باشد که با مصرف مواد و رفتارهای جنسی خطرزایی که خطر ابتلاء به ایدز را بالا می برد در تضاد می باشد. مارکوت همچنین دریافت که این درمان منجر به تسهیل شیفت شناختی از فعال شدن عادات مرتبط به اعتیاد، به خود- طرحوارهمعنویشناختی و رفتارها و عقاید کاهندۀ آسیب و پاک باقی ماندن از مواد می گردد. در واقع علاقۀ فزاینده به ادغام عقاید مذهبی و معنوی افراد در درمان های جلوگیری از اعتیاد و ابتلاء به ایدز باعث توسعۀ درمان «سه- اس» گردید (آوانتزومارگولین، 2004).

[1]– window of Tolerance

[2]– Hypo/Hyper Arousal

[3]– Biosocial

[4]– 12 Step-Based Program

[5]– Spiritual Self-Schema Therapy (3-S)

[6]-Avants and Margolin

[7]-Marcotte

[8]– Self-Schema Cognitive Theory

[9]– Cognitive Spiritual Self-Schema

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامهارشد درباره اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

تحمل[1]یعنیبینبرانگیختگی پایین/ بالا[2] نگهمیدارد،جاییکهعملکرداجتماعیمناسبودرگیریباهدفامکانپذیرمیشود. بنا به گفتۀ برزلین و همکاران (2002)، «رفتاردرمانیجدلی»براصلتئوری زیستی- اجتماعی[3]استواراستوبیانمیکندکهرفتارناکارآمدپسآینداختلالدرتنظیمهیجانیاست،افراددچاراختلالشخصیتمرزیبایداستراتژیهایانطباقیبیشتریرابیاموزندتاقادربهتنظیمعکسالعملهایخودوهمچنینتنظیمشدتوطولپاسخهایهیجانیخودشوند.

 

ایندرمانطوریطراحیشدهاستکهمستقیماًخلقمنفی،ولعمصرف،ونقشآنهادرفرایندعودراهدفقراردهد. اگرچهمدتزمانزیادیازابداعاینروشدرمانینمیگذردامادرعملسودمندیوکارآمدیخودرابهاثباترساندهاست. بوئنوهمکاران (2009) بیانمیدارندکهنتایجتحقیقشانمدارکیدالبرعملیبودنوکارآمدیاینروشدرمانیارائهمیدهدوحمایتتجربیرابرایایندرمانبهعنوانجایگزیندرماناستانداردبرپایه 12 گام[4]ویادیگربرنامههایمرتبطکهدردرماناعتیاداستفادهمیشوند،فراهممیآورد.

 

2-2-9-2 خود- طرحواره درمانی معنوی (3-S)

درمان «سهاس»[5]برگرفته از بودا و روان شناسان شناختی منتها با تأکید خاص بر تئوری که هر فرد، طرحی خاص برای خود دارد، میباشد. بودا طی کردن 8 جادۀ معنوی را برای دستیابی به شادمانی ضروری می داند؛ این اصول پایه و اساس خود- طرحوارهدرمانی معنویمی باشد که با به کارگیری تکنیک های شناختی رفتاری زمینۀ تغییر در افراد مهیا می گردد (آوانتز و مارگولین[6]، 2004). مارکوت[7] (2003) اظهار می دارد که درمان «سه- اس» بر اساس خود- طرحواره درمانی شناختی[8] می باشد و هدفش کمک به بیماران برای خلق، ارزیابی، و دسترسی به خود- طرحواره معنوی شناختی[9] می باشد که با مصرف مواد و رفتارهای جنسی خطرزایی که خطر ابتلاء به ایدز را بالا می برد در تضاد می باشد. مارکوت همچنین دریافت که این درمان منجر به تسهیل شیفت شناختی از فعال شدن عادات مرتبط به اعتیاد، به خود- طرحوارهمعنویشناختی و رفتارها و عقاید کاهندۀ آسیب و پاک باقی ماندن از مواد می گردد. در واقع علاقۀ فزاینده به ادغام عقاید مذهبی و معنوی افراد در درمان های جلوگیری از اعتیاد و ابتلاء به ایدز باعث توسعۀ درمان «سه- اس» گردید (آوانتزومارگولین، 2004).

[1]– window of Tolerance

[2]– Hypo/Hyper Arousal

[3]– Biosocial

[4]– 12 Step-Based Program

[5]– Spiritual Self-Schema Therapy (3-S)

[6]-Avants and Margolin

[7]-Marcotte

[8]– Self-Schema Cognitive Theory

[9]– Cognitive Spiritual Self-Schema

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه با موضوع اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

تکه ای از متن پایان نامه :

رفتاریودرمانمبتنیبرپذیرشوتعهد[1]نشاندادندکهمیزانماندنافراددردرمانهایروانشناختیشدیداًچالشبرانگیزاست،درحدودیکسومافرادریزشداشتندوتنها 21 درصددردرمانشناختی- رفتاریدرتمام 12 جلسۀدرمانحاضرشدند،بااینوجود،تأثیرایندودرمانبرمصرفآمفتامینوتسکینآسیبهایروانشناختیآنمعناداربودهاست.

درپاسخبهناکارآمدینسبیدرمانهایشناختیرفتاریمنجملهمدلدرمانیماتریکسدرجلوگیریازمصرفوعودمصرفموادمنجملهمتآمفتامین،درمانهایجدیدیازترکیبذهنآگاهیوعناصردرمانهایشناختیرفتاریابداعشدند. بنابهگفتۀایروین[2]وهمکاران (1999)،ممکناستترکیبیازعناصردرمانهای2-2-8-1 شناخت درمانی بر پایۀ ذهن آگاهی (MBCT)

«شناختدرمانیبرپایۀذهنآگاهی»[3]،بهوسیلۀتیزدیلابداعشدهاستوبرگرفتهازمدل «زیرسیستمهایشناختیدرتبادلات»[4]بارناردوتیزدیل[5]درسال 1991 میباشد (مانیکاواسکار[6] و همکاران، 2011). ایندرماندراصلبرایافسردگیابداعشد،امابرایجلوگیریازعودمصرفموادمخدرهماستفادهمیشود. دباغی و همکاران (1386) نشاندادندکهشناختدرمانیبرپایۀذهنآگاهیمیتوانددرکاهشمیزانعود،افزایشاطاعتدرمانی،ومیزانابقاءدردرمانمؤثرباشد. تحقیقاتدیگرازتأثیرات «شناختدرمانیبرپایۀذهنآگاهی»برافرادیکهسهیابیشترازسهدورهافسردگیداشتهاند 50% کاهشعودرانشاندادهاست (مانیکاواسگار و همکاران، 2011).

 

2-2-8-2  رفتاردرمانیجدلی(DBT)

کاربرددرمانبرپایۀذهنآگاهیدر «رفتاردرمانیجدلی»[7]همراهپیداکردهاست، (دیمف[8] و همکاران، 2000) بیانمیدارندکهامروزهایندرمانهمراهباکاربردروشدرمانیذهنآگاهیکهبرایاختلالشخصیتمرزی[9]بهکارمیرود،درسوءمصرفموادهممورداستفادهقرارمیگیرد. «رفتاردرمانیجدلی»، اختلالهیجانیراهستۀاصلیتکانشگریهایخطرناکازقبیلسوءمصرفمواددراختلالشخصیتمرزیمیداندومکانیزماصلیتغییردرایندرمانهدفقراردادنرشدتنظیمهیجانیاست (آکسلرادوهمکاران، 2011).اسکور[10] (2003،بهنقلازچمبرزوهمکاران، 2009) بیانمیداردکههیجانتنظیمشدهمنتج از درمان «رفتاردرمانیجدلی»فردرادرپنجره ای از[1]– Acceptance and Commitment

[2]-Irvin

[3]– Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)

[4]– Interacting Cognitive Subsystems (ICS)

[5]– Barnard and Teasdale

[6]-Manicavasgar

[7]– Dialectical Behavior Therapy (DBT)

[8]-Dimeff

[9]– Borderline Personality Disorders (BPD)

[10]-Schore

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>