دانلود پایان نامه

ت- افکار عمومی 17
ث- حریم خصوصی 17
بند2 – تعریف اصطلاحی 17
الف-سیاست جنایی 17
ب- وجدان جمعی 19
پ- افکار عمومی 20
ت- حریم خصوصی 22
ث-مفهوم پیشگیری………………………………………………………………………………………………27
1- اقسام پیشگیری……………………………………………………………………………………..27
گفتار دوم: خاستگاه و تاریخچه بحث…. 29
بند1- خاستگاه بحث………………………………………………………………………………………………..29
بند2-پیشینه تاریخی بحث 34
فصل دوّم : سیاست جنایی تقنینی در قبال استفاده از تجهیزات ماهواره 40
مبحث اول: پیشگیری کیفری استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره…………………………..41
گفتار اول:حقوق حاکم بر پخش برنامه‌های مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای در عرصه‌ی بین‌المللی………………………………………………………………………………………………………………..41
گفتار دوم: مصادیق جرایم مرتبط با تجهیزات ماهواره در حقوق ایران و وضعیت آن با سایر کشور ها 47
بند1- طرفداران آزادی مطلق ماهواره ها…………………………………………………………………….47
بند2- کشورهای طرفدار گزینش برنامه های ماهواره ای …………………………………………..49
بند3- کشورهای طرفدار ممنوعیت مطلق برنامه های ماهواره ای……………………………….51
گفتار سوم: جرایم مرتبط با تجهیزات ماهوراه در نظام تقنینی کشور………………………52
بند1- ارزش‌گریزی…… 53
بند2- توسعه طلبی 54
الف -قیم‌مآبی قانونی 55
ب- مصلحت عمومی 58
بند3- عدم تساهل……. 60
بند4- تورم‌زایی کیفری 61
بند5- عدم اتخّاذ راهبرد عقب‌نشینی ……………………………………………………………………………..63
گفتار چهارم: پیشگیری کیفری در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره ای در جمهوری
اسلامی ایران……………………………………………………………………………………………………………………………….65
بند1- حقوق کیفری ماهوی ……………………………………………………………………………………………66
بند2- حقوق کیفری شکلی………………………………………………………………………………………………69
مبحث دوم: پیشگیری غیر کیفری در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره……………………………..74
گفتاراول: پیشگیری اجتماعی………………………………………………………………………………………………….74
بند1-بررسی جرم انگاری قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ………76
الف-مجرمان سازمان یافته ………………………………………………………………………………….77
ب-مجرمان خرده فروش ……………………………………………………………………………………..77
ت- مرتکبان فراگیر ……………………………………………………………………………………………..78
بند2-جرم بودن نگهداری وسایل نگهداری ………………………………………………………………………79
گفتار دوم: پیشگیری وضعی …………………………………………………………………………………………………….81
فصل سوم: سیاست جنایی قضایی در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره……… 90
مبحث اول: سیاست جنایی قضایی………………………………………………………………………………………91
بند1- مداخله‌جویی 93
بند2-غیر‌افتراقی بودن 94
بند3- غیر‌تعدیلی بودن 94
بند4- نارسایی اجرایی 95
مبحث سوم:قواعد شکلی ناظر بر فرایند دادرسی کیفری در ارتباط با تجهیزات دریافت از ماهواره
گفتار اول_ ضرورت طرح بحث 97
گفتار دوم_ فرایند دادرسی کیفری 98
بند1 -وقوع 98
بند 2 -کشف 99
الف- ضابطان دادگستری 100
ب- جرم مشهود و غیرمشهود 102
بند 3 -تحقیق 104
الف- مرجع صالح جهت ادامه‌ی تحقیقات مقدماتی 106
ب- صدور قرار تأمین کیفری 108
پ- صدور قرار مجرمیت 110
ت- تعقیب 110
ث- قرار عدم صلاحیت 112
بند4- رسیدگی و صدور حکم 113
بند 5- اجرای حکم کیفری 113
نتیجه‌گیری…….. 116
پیشنهادات 118
منابع 121
چکیده
به زعم بسیاری از اندیشمندان روند توقف‌ناپذیر و سریع تحولات در عرصه‌ی ارتباطات به عاملی مهم در تعیین شیوه‌ی زندگی تبدیل شده است به نحوی که این تحولات گسترده در نظام ارتباطات سهمی بسزا در توسعه‌ی ابعاد مختلف جوامع انسانی داشته است در حال حاضر یکی از فناوری‌هایی که در مجموعه‌ی این تحولات مطرح می‌شود پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی از طریق ماهواره است. موضوع ماهواره و پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی از طریق ماهواره در ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه قدمت چندانی ندارد اما در همین زمان کوتاه نیز مخاطبان خاص خود را از قشرها و گروه‌های مختلف اجتماعی جذب کرده است. تا آنجا که بر پایه‌ی برخی دلایل قانون‌گذار به ممنوعیت قانونی به کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره پرداخته است. در حال حاضر دریافت برنامه‌های ماهواره‌ای در ایران مطابق قانون “ممنوعیت به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23 بهمن 1373” ممنوع است و ورود، تولید، توزیع، نصب، تعمیر و استفاده از این تجهیزات جز در مواردی که قانون معین کرده است واجد مجازات قانونی است. به‌رغم این ممنوعیت مدتی است که سیاست‌جنایی تقنینی و قضایی اتخاذ شده در این خصوص به سبب افزایش مخاطبان این وسیله به نقد کشیده شده است در واقع خیزش آمار استفاده‌کنندگان این وسیله نشان می‌دهد که قانون مذکور نتوانسته آنچنان که انتظار می‌رفت موفق باشد موافقان این قانون به دلایل زیادی من جمله سیاسی، حقوقی و فرهنگی تمسک جسته‌اند و از سوی دیگر مخالفین نیز به نقد این قانون با محوریت قرار دادن نظریات مطرح در جامعه شناسی جنایی به عدم انطباق قانون با وجدان جمعی جامعه و همچنین عدم توجه به معیارهای جرم انگاری اشاره نموده‌اند.
در نهایت باید اضافه کرد که فرآیند دادرسی جرم به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره به سبب برخی ابهامات نیازمند توجه و دقتی عمیق است تا بتواند سیاست جنایی قضایی کارآمد و مطلوبی را محقق کند.
کلید واژگان : تجهیزات دریافت از ماهواره ـ سیاست جنایی تقنینی ـ سیاست جنایی قضایی ـ پیشگیری
مقدمه
هزاران سال از زندگی انسان بر روی این کره خاکی می گذرد و انسان همواره در پی تسهیل وتسطیح شرایط زندگی خود قدم برداشته است. پیشرفت جوامع انسانی و اکتشافات علمی متعدّد مبیّن این است که انسان می خواسته در هر زمان به راحت‌ترین شکل زندگی کند و در این بین تعامل وارتباط انسانی نیز از نقش ویژه‌ای برخوردار بوده است به نحوی که برای هر چه آسان تر شدن ارتباط انسان ها با یکدیگر نوع آوری های علمی متعدد در گستره ارتباطات مطرح شده‌ است و رسانه ها همچون سایر فناوری های علمی مختلف به زیست بوم انسانی راه یافته‌اند انسانی که تا دیروز دامنه ی اخبار و ارتباطات او فقط محدود و مربوط به حوزه زندگی اش بود هنگامی که مخاطب یک رسانه قرار گرفت چشمانش به دور دست‌ها باز شد و توانست به آوایی از فرسنگ ها آن طرف تر گوش سپارد. به راستی که رسانه ها آبراه های فرهنگی اند که هر چه در خود دارند می غلتانند و می آورند و می برند. بشر امروز پذیرنده تحولی شگرف است و آن تحول چیزی جز تبدیل جادوی نگارش به جادوی الکترونیک نیست که در طی آن جهان تحت حاکمیت تمام عیار رسانه ها درآمده است و شاید دیگر مکانی نباشد که از تاثیر این تحول عظیم مصون مانده باشد. ماهواره از جمله رسانه هایی است که در حال حاضر در کشورهای مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است تا جایی که ذهن بسیاری از محققان علوم ارتباطی و برنامه ریزان رسانه ای را به خود مشغول ساخته است سرعت در انتقال اطلاعات از مکانی به مکانی وقدرت بی حد و مرز در پوشش خبری در سراسر جهان هر چه بشر به اهمیت موضوع ماهواره افزوده است تا پیش از این، انتقال اخبار و اطلاعات در گرو کوتاهی فاصله‌ها بود، هر چه مسافتی کوتاهتر بود اخبار آن منطقه آسان‌تر به منطقه‌ی دیگر انتقال می یافت اما ظهور ماهواره به معنای در هم شکستن مسافتها و هجوم یک پارچهی اطلاعات و اخبار از هر جا به شمار میرود، دیگر نیازی به پیمودن مسافت و زمانی طولانی نیست و همه چیز در یک چشم به هم زدن رخ می دهد آری جهان نظاره گر تحولی شگرف در گستره ی ارتباطات شده است. تحولی که هنوز نیز در بوته ی تحلیل پژوهشگران خالی از پرسش نمانده و هر روز به نتایج جدید در خصوص میزان تاثیر آن در جوامع مختلف دست می یابند. و ابعاد تازه‌ای پیرامون این تکنولوژی نوظهور گشوده می شود. امروزه محققان علوم ارتباطات تلاش خود را با جدّیت معطوف به تحقیق و بررسی در خصوص این وسیله نموده اند و توانسته اند به کارکردهای جدید از این وسیله دست یابند. انقلابی که امروز در عرصه ی ارتباطات با ظهور ماهواره رخ داده است باعث شده تمام جهان در معرض فرهنگی غیر بومی قرار گیرد دیگر هر کودکی که در دنیا متولد می شود در معرض تبلیغ فرهنگ های صادره از ماهواره خواه ناخواه قرار دارد و خانه ها آماج تبلیغات فرهنگ های مختلف و متعلق به سرزمین های گوناگون هستند. به هر شکل وجود رسانه های تصویری به ویژه ماهواره، همراهی اجتناب ناپذیر و عضوی از خانواده‌ی مدرن امروز بشمار می‌رود و تأثیرات عمیق و غیرقابل انکار آن در خانواده‌ها محتاج بررسی علمی ویژه‌ای است چون عادات اجتماعی تا حد زیادی در راستای حضور رسانه ها تنظیم می شوند و گاه حتی در برخی مسائل افراد با کمک گرفتن از این رسانه به نتایج قابل توجهی در زندگی دست می یابند. واقعیت این است که تقویت فرایندهای جامعه پذیری و ارتقای هوش اجتماعی برخی افراد معلول فعالیت رسانه های عمومی و قابل دسترس است بطوریکه می‌توان با توجه به محتوای برنامه

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوعبررسی، بیع، گردیده

Written by 

پاسخی بگذارید