متیقن، اصولیان

۲-۳-۳. مفرد محلی به ال …………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۳-۳-۱. حکم جمع محلی به ال ……………………………………………………………………………….۳۲
۲-۳-۳-۲. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………۳۳
۲-۳-۴. نکره …………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۳-۴-۱. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۴. نحوه دلالت لفظ مطلق بر اطلاق ………………………………………………………………………….۳۶
۲-۵. نسبی بودن اطلاق و تقیید ……………………………………………………………………………………۳۹
۲-۶. رابطه اطلاق و تقیید …………………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۷. اعتبارات طبیعت و ماهیت …………………………………………………………………………………..۴۲
۲-۸. تفاوت عام و مطلق ……………………………………………………………………………………………۴۵
۲-۸-۱. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………….۴۸
۲-۹. حقیقت یا مجاز بودن استعمال مطلقی که مقید شده …………………………………………………۴۹
۲-۹-۱. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………….۴۹
۲-۱۰. اجتماع مطلق و مقید ………………………………………………………………………………………..۵۰
۲-۱۰-۱. صورت عدم تنافی بین مطلق و مقید ………………………………………………………………..۵۰
۲-۱۰-۲. صورت تنافی بین مطلق و مقید ………………………………………………………………………۵۱
۲-۱۰-۲-۱. هر دو ایجابی باشند ………………………………………………………………………………….۵۲
۲-۱۰-۲-۲. یکی سلبی و دیگری ایجابی باشد ………………………………………………………………۵۴
۲-۱۰-۲-۳. هر دو سلبی باشند ……………………………………………………………………………………۵۵
جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………۵۵
فصل سوم: مقدمات حکمت و کاربرد آن ……………………………………………………………۵۹
۳-۱. دلالت قرائن بر اطلاق و جایگاه آنها……………………………………………………………………۶۰
۳-۲. مقدمات حکمت ………………………………………………………………………………………………۶۱
۳-۲-۱. امکان اطلاق و تقیید ……………………………………………………………………………………..۶۲
۳-۲-۱-۱. اقوال در زمینه مقدمه امکان …………………………………………………………………………۶۳
۳-۲-۱-۲. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………۶۵
۳-۲-۲. عدم نصب قرینه بر تقیید …………………………………………………………………………………۶۶
۳-۲-۲-۱. مقصود از قرینه …………………………………………………………………………………………۶۶
۳-۲-۲-۲. برخی اقوال درمقدمه عدم نصب قرینه …………………………………………………………..۶۸
۳-۲-۲-۳. بیان شهید صدر ………………………………………………………………………………………..۶۸
۳-۲-۲-۴. شک در احتمال وجود قرینه و قرینیت موجود ………………………………………………..۷۲
۳-۲-۲-۵. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………۷۳
۳-۲-۳. احراز در مقام بیان بودن متکلم ………………………………………………………………………..۷۴
۳-۲-۳-۱. منظور از بیان ……………………………………………………………………………………………۷۷
۳-۲-۳-۲. بیان آیت الله حائری …………………………………………………………………………………..۷۸
۳-۲-۳-۳. اصل عقلایی و تردید در مقام بیان بودن ………………………………………………………..۷۹
۳-۲-۳-۴. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………۸۰
۳-۲-۴. عدم قدر متیقن در مقام تخاطب ……………………………………………………………………….۸۱
۳-۲-۴-۱. انواع قدر متیقن …………………………………………………………………………………………۸۲
۳-۲-۴-۱-۱. قدر متیقن خارجی …………………………………………………………………………………۸۲
۳-۲-۴-۱-۲. قدر متیقن در مقام تخاطب ………………………………………………………………………۸۳
۳-۲-۴-۲. اشکال به آخوند ……………………………………………………………………………………….۸۴
۳-۲-۴-۳. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………۸۵
۳-۲-۵. عدم انصراف ……………………………………………………………………………………………….۸۶
۳-۲-۵-۱. معنای انصراف ………………………………………………………………………………………….۸۷
۳-۲-۵-۲. اقسام انصراف …………………………………………………………………………………………..۸۷
۳-۲-۵-۲-۱. انصراف بدوی ……………………………………………………………………………………..۸۸
۳-۲-۵-۲-۲. انصراف تیقنی ………………………………………………………………………………………۸۸
۳-۲-۵-۲-۳. انصراف ظهوری …………………………………………………………………………………..۸۸
۳-۲-۵-۲-۴. انصراف اشتراکی ………………………………………………………………………………….۸۹
۳-۲-۵-۲-۵. انصراف نقلی ……………………………………………………………………………………….۸۹
۳-۲-۵-۳. انصراف از یک نگاه ………………………………………………………………………………….۹۰
۳-۲-۵-۳-۱. انصراف بدوی ……………………………………………………………………………………..۹۰
۳-۲-۵-۳-۲. انصراف ناشی از کثرت استعمال ………………………………….. ………………………….۹۱
۳-۲-۵-۴. تداخل دو انصراف ……………………………………………………………………………………۹۲
۳-۲-۵-۵. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………۹۲
۳-۳. نتیجه مقدمات حکمت ………………………………………………………………………………………۹۳
۳-۴. شمار مقدمات حکمت از نظر برخی اصولیان ………………………………………………………….۹۴
۳-۵. کاربرد مقدمات حکمت …………………………………………………………………………………….۹۵
۳-۵-۱. کاربرد اصولی ……………………………………………………………………………………………..۹۶
۳-۵-۲. کاربرد فقهی ………………………………………………………………………………………………..۹۸
۳-۵-۳. کاربرد حقوقی …………………………………………………………………………………………….۹۹
جمعبندی و نتیجهگیری ……………………………………………………………………………………۱۰۱
فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………۱۰۴
الف- منابع عربی ……………………………………………………………………………………………………۱۰۴
ب- منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
فهرست نشانه‏های اختصاری ا = اساسی
ت =تجارت
ث = ثبت
ق = قانون
م = مجازات
م = مدنی
مقدمه
دانش فقه راه رسیدن به احکام عملی شریعت را هموار میکند و فقه اسلامی مجموعه عظیمی است از قوانین و پیشنهادهای سازنده الهی برای همه شئونات فردی و اجتماعی بشر که از کوچکترین مسائل تا بزرگترین معضلات سیاسی و اجتماعی، رهنمون دارد. این مجموعه دقیق و عمیق در گنجینه پر بار کتاب و سنت دفین بود که پس از رحلت پیامبر (ص) ، فقها در کشف این گنج پنهان کوشیدند و روز به روز به تازهتر از تازه دست یافتند و بر این یافتهها افزودند تا به امروز که مجموعه پر بار حقوقی اسلام را به نام فقه، فرا روی ما قرار دادند.
بیگمان مجموعهای چنین دقیق و عمیق را اصولی متقن باید، پس به زودی دانشی بنام اصول فقه پا گرفت و این اصول راه تفرّع و تشعّب فقه را باز کرده و آن را در بستر زمان و مکان که مؤثرترین عناصر تکامل قوانین است، بسط و توسعهای شگرف داد.
تحقیق حاضر تلاشی است در معرفی یکی از مهمترین مباحث این اصول با عنوان “مطلق و مقید” که کاربرد آن در نصوص و متون فقهی و حقوقی و محاورات مردم بسیار ملموس است.
در این میان گاهی متون و مفهوم کلام و قانون روشن و گویا نیست و شنونده یا حقوقدان در مواجهه با سخنان و یا هر یک از مواد قانونی برای درک صحیح از مدلول حقیقی الفاظ و مصوبات نیاز به ابزار و روشهایی دارد تا به کمک آنها هدف واقعی گوینده و مقنن را کشف نماید. از مهمترین روشهایی که به کمک آن به مراد واقعی متکلم پی میبریم، مقدمات حکمت است. کاربرد این مقدمات در حوزههای زیادی به چشم میخورد که از جمله آنها میتوان به حوزه فقاهت و استنباط احکام شرعی، اصول فقه، حقوق موضوعه و محاورات مردم اشاره کرد. بنابراین بررسی مقدمات حکمت و نقش آن در اطلاق از اهمیت ویژهای برخوردار است. از آنجایی که در این زمینه، اثری که به طور اختصاصی به بررسی مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق پرداخته باشد، یافت نشده است، ضرورت دیده شد که به طور اختصاصی به این موضوع پرداخته شود. بدین سبب این نوشتار در سه فصل به این موضوع میپردازد.
در فصل نخست کلیات تحقییق، تعاریف و مفاهیم، در فصل دوم مباحث مربوط به اطلاق و تقیید و در فصل سوم به بحث و بررسی مقدمات حکمت و کاربرد آنها پرداخته خواهد شد. و در انتها نتیجه کلی بحث بیان میشود. گفتنی است که در طول ارائه کلیه مباحث، سهولت فهم، روانی مطالب و استفاده از کتب دست اول و معتبر در این زمینه، مهمترین امور در دیده ما بودهاند.
آنچه گفتیم درباره سیاق و شیوه ارائه مطالب بود؛ اما درباره محتوای مطالب بیش از این نمیتوان گفت که این اثر نتیجه تلاشی سخت و کوششی بسیار در تأمین اهداف یاد شده و نیز اهداف درونی است. و اینکه این مجهود تا چه اندازه به مقصود نزدیک شده، محتاج داوری اساتید ژرف اندیش است.
فصل اول کلیات تحقیق و مفاهیم ۱ـ۱. شرح و بیان مسأله
یکی از مباحث مهم اصولی در مبحث الفاظ، مطلق و مقید است که این اطلاق و تقیید آثار و ثمرات فقهی، حقوقی و عرفی فراوانی دارد و بر هر یک از این دو عنوان ثمرات جداگانهای بار میشود. از این جهت اصولیان از زاویه خاصی به الفاظ قرآن و سنت که در زمره ادلّه شرعی لفظی قرار دارند، نگریستهاند.
فایده بحث از اطلاق و تقیید منحصر به علم فقه نیست، بلکه میتوان از]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *