۳-۱-۵- مراحل اجرای آزمایش و مراقبتهای مزرعه ۳۴
۳-۱- ۶- اعمال تیمارها ۳۵
۳-۱-۷- زمان و روش نمونهبرداری ۳۵
۳-۱-۸- صفات مورد ارزیابی ۳۵
۳-۱-۸-۱- صفات مربوط به میوه ۳۶
۳-۱-۸-۱-۱- صفات فیزیکی و ظاهری ۳۶
۳-۱-۸-۱-۱-۱- عملکرد و تعداد میوه ۳۶
۳-۱-۸-۱-۱-۲- طول، قطر و شاخص شکل میوه ۳۶
۳-۱-۸-۱-۱-۳- وزن، حجم و چگالی میوه ۳۶
۳-۱-۸-۱-۱-۴- ضخامت گوشت میوه ۳۶
۳-۱-۸-۱-۱-۵- سفتی بافت میوه ۳۷
۳-۱-۸-۱-۱-۶- پوسیدگیگلگاه و آفتاب سوختگی بافت میوه ۳۷
۳-۱-۸-۱-۲-صفات بیوشیمیایی میوه ۳۷
۳-۱-۸-۱-۲-۱- مواد جامد محلول(TSS) ۳۷
۳-۱-۸-۱-۲-۲- درصد اسید کل و pH آب میوه ۳۷
۳-۱-۸-۱-۲-۳-ویتامینث در بافت میوه ۳۷
۳-۱-۸-۱-۲-۴- فنل کل در بافت میوه ۳۸
۳-۱-۸-۱-۲-۵- ظرفیت آنتیاکسیدانی در بافت میوه ۳۹
۳-۱-۸-۱-۲-۶-محتوای مالوندیآلدئید در بافت میوه ۴۰
۳-۱-۸-۱-۲-۷- نشت یونی بافت میوه ۴۰
۳-۱-۸-۱-۲-۸- محتوای کلروفیل و کارتنوئید بافت میوه ۴۰
۳-۱-۸-۱-۲-۹- وزن خشک میوه ۴۰
۳-۱-۸-۲- صفات رویشی گیاه ۴۱
۳-۱-۸-۲-۱- طول میانگره، ارتفاع و عرض بوته ۴۱
۳-۱-۸-۲-۲- تعداد شاخه ۴۱
۳-۱-۸-۲-۳- سطح برگ ۴۱
۳-۱-۸-۲-۴- وزن خشک ساقه، برگ و ریشه ۴۱
۳-۱-۸-۲-۵- تعداد ریشه جانبی ۴۱
۳-۱-۸-۲-۶- قطر طوقه ۴۱
۳-۱-۸-۲-۷- محتوای کلروفیل و کارتنوئید در برگ ۴۱
۳-۲- آزمایش دوم: بررسی اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک قبل از برداشت، بر صفات کیـفی و مقاومت به سرما در میوههای فلفل دلمهای طی زمان انبارمانی ۴۲
۳-۲-۱- تعیین درصد آلودگی یا بیماری قارچی ۴۳
۳-۲-۲- تعیین درجه سرمازدگی ۴۳
۳-۲-۳- تعیین میزان بازارپسندی (رنگ و ظاهر) ۴۳
۳-۳- آزمایش سوم: بررسی اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک قبل از برداشت و برهمکنش آن با پوششهای سلوفان و چیتوزان بر صفات کیفی فلفل دلمهای در انبار ۴۴
۳-۴- آزمایش چهارم: بررسی اثر چیتوزان بر کنترل پوسیدگی نرم فلفل دلمهای در انبار ۴۵
۳-۴-۱- تهیه سوسپانسیون ۴۵
۳-۴-۲- تهیه واکس چیتوزان ۴۶
۳-۵-مواد مصرفی در اجرای آزمایشها ۴۶
۳-۶- آنالیز آماری ۴۶
فصل چهارم ۴۷
نتایج و بحث ۴۷
۴-۱-۱- نتایج آزمایش اول: بررسی اثر محلولپاشی با کلریدکلسیم واسیدجیبرلیک بر صفات کمی، کیفی و رویشی فلفل دلمهای در شرایط کشت در مزرعه ۴۸
۴-۱-۱-۱- نتایج مربوط به صفات میوه ۴۸
۴-۱-۱-۱-۱- اثر تیمارها بر صفات رویشی میوه ۵۱
۴-۱-۱-۱-۲- اثر تیمارها بر پوسیدگی گلگاه و آفتاب سوختگی میوه ۵۱
۴-۱-۱-۱-۳- اثر تیمارها بر ضخامت گوشت و سفتی بافت میوه ۵۱
۴-۱-۱-۱-۴- اثر تیمارها بر مواد جامد محلول میوه ۵۲
۴-۱-۱-۱-۵- اثر تیمارها بر pH و اسید کل ۵۲
۴-۱-۱-۱-۶- اثر تیمارها بر ویتامینC، ظرفیت آنتی اکسیدان و فنل کل ۵۲
۴-۱-۱-۱-۷- اثر تیمارها بر کلروفیل میوه ۵۲
۴-۱-۱-۲- نتایج مربوط به صفات گیاه فلفل دلمهای ۵۴
۴-۱-۱-۲-۱- اثر تیمارها بر وزن خشک شاخه و ریشه ۵۶
۴-۱-۱-۲-۲- اثر تیمارها بر طول ساقه و میانگره ۵۶
۴-۱-۱-۲-۳- اثر تیمارها بر شاخه اصلی و شاخه فرعی ۵۶
۴-۱-۱-۲-۴- اثر تیمارها بر تعداد برگ، سطح برگ و کلروفیل برگ ۵۶
۴-۱- ۲- نتایج آزمایش دوم: اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک قبل از برداشت برماندگاری و مقاومت به سرما میوه فلفل دلمهای در انبار ۵۸
۴-۱-۲-۱- اثر تیمار، دمای نگهداری و دورهی انبارمانی بر کاهش وزن و سفتی بافت میوه فلفل دلمهای ۶۱
۴-۱-۲-۲- اثر تیمارها، دمای نگهداری و دورهی انبارمانی بر بازارپسندی (تغییررنگ و ظاهر)، شیوع بیماری و سرمازدگی میوه ۶۱
۴-۱-۲-۳- اثر تیمارها، دمای نگهداری و دورهی انبارمانی بر pH و اسید کل آب میوه ۶۲
۴-۱-۲-۴- اثر تیمار، دمای نگهداری و دورهی انبارمانی بر مواد جامد محلول میوههای فلفل دلمهای ۶۲
۴-۱-۲-۵- اثر تیمار، دمای نگهداری و دورهی انبارمانی بر میزان ویتامینC، ظرفیت آنتیاکسیدانی و فنل کل در میوههای فلفل دلمهای ۶۳
۴-۱-۲-۶- اثر تیمار ، دمای نگهداری و دورهی انبارمانی بر نشت یونی و محتوای مالون دیآلدئید در میوههای فلفل دلمهای ۶۳
۴-۱-۲-۷- اثر تیمار ، دمای نگهداری و دورهی انبارمانی بر کلروفیل و کارتنوئید در میوههای فلفل دلمهای ۶۴
۴-۱-۲-۸- برهمکنش اثر تیمار و دمای انبار بر میزان بیماری و سرمازدگی میوههای فلفل دلمهای ۶۷
۴-۱-۲-۹- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر میزان بازارپسندی میوههای فلفل دلمهای در انبار ۶۷
۴-۱-۲-۱۰- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر میزان بیماری در میوههای فلفل دلمهای در انبار ۶۹
۴-۱-۲-۱۱- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر میزان مواد جامد محلول در میوههای فلفل دلمهای در انبار ۶۹
۴-۱-۲-۱۲- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر میزان اسیدکل در میوههای فلفل دلمهای در انبار ۷۰
۴-۱-۲-۱۳- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر ظرفیت آنتیاکسیدان میوههای فلفل دلمهای در انبار ۷۱
۴-۱-۲-۱۴- برهمکنش اثر تیمار، دما و دوره انبارمانی بر میزان بیماری میوههای فلفل دلمهای در انبار ۷۱
۴-۱-۳- نتایج آزمایش سوم: اثر برهمکنش کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک قبل ازبرداشت و پوششهای سلوفان و چیتوزان بر ماندگاری میوه فلفل دلمهای در انبار ۷۲
۴-۱-۳-۱- اثر تیمارهای پس از برداشت بر کاهش وزن و سفتی بافت میوه فلفل دلمهای در انبار ۷۶
۴-۱-۳-۲- اثر تیمارهای پس از برداشت بر بیماری و بازارپسندی میوه فلفل دلمه در انبار ۷۶
۴-۱-۳-۳- اثر تیمارهای پس از برداشت بر اسیدکل و نسبت قند به اسید میوه فلفل دلمهای در انبار ۷۶ ۴-۱-۳-۴- اثر تیمارهای پس از برداشت بر آنتیاکسیدان و فنل کل در میوه فلفل دلمهای در انبار
۷۶
۴-۱-۳-۵- اثر برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر کاهش وزن میوه ۷۹
۴-۱-۳-۶- اثر برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر بیماری میوه ۷۹
۴-۱-۳-۷- اثر برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر بازارپسندی میوه ۸۰
۴-۱-۳-۸- اثر برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر اسید کل میوه ۸۰
۴-۱-۳-۹- اثر برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر نسبت قند به اسید میوه ۸۱
۴-۱-۳-۱۰- اثر برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر ظرفیت آنتیاکسیدان میوه ۸۲
۴-۱-۳-۱۱- اثر برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر فنلکل میوه ۸۳
۴-۱-۴- نتایج آزمایش چهارم: اثر چیتوزان بر پوسیدگی نرم فلفل دلمهای ۸۴
۴-۱-۴-۱- نتایج اثر چیتوزان در کنترل عامل پوسیدگی نرم فلفل دلمهای در شرایط درون شیشهای ۸۴
۴-۱-۴-۲- نتایج اثر چیتوزان بر پوسیدگی نرم فلفل دلمهای در انبار ۸۵
۴-۱-۴-۲-۱- اثر غلظتهای مختلف چیتوزان بر کاهش وزن، سفتی و وزن خشک میوه ۸۷
۴-۱-۴-۲-۲- اثر غلظتهای مختلف چیتوزان بر بیماری و بازارپسندی میوه ۸۷
۴-۱-۴-۲-۳-اثر غلظتهای مختلف چیتوزان بر pH و اسید کل میوه ۸۷
۴-۱-۴-۲-۴-اثر غلظتهای مختلف چیتوزان بر مواد جامد محلول، نسبت قند به اسید و وزن خشک میوه ۸۷
۴-۱-۴-۲-۵- اثر غلظتهای مختلف چیتوزان بر ویتامینث و آنتیاکسیدان میوه ۸۸
۴-۱-۴-۲-۶-اثر غلظتهای مختلف چیتوزان بر نشت یونی میوه ۸۸
۴-۱-۴-۲-۷-اثر غلظتهای مختلف چیتوزان بر فنلکل و کارتنوئید میوه ۸۸
۴-۲-۱- بحث آزمایش اول ۹۱
۴-۲-۱-۱- نتیجه گیری کلی آزمایش اول ۹۶
۴-۲-۲- بحث آزمایش دوم ۹۶
۴-۲-۲-۱- نتیجهگیری کلی آزمایش دوم ۱۰۳
۴-۲-۳- بحث آزمایش سوم ۱۰۳
۴-۲-۳-۱-نتیجه گیری کلی آزمایش سوم ۱۰۶
۴-۲-۴- بحث آزمایش چهارم ۱۰۷
۴-۲-۴-۱- نتیجه گیری کلی آزمایش چهارم ۱۰۹
پیشنهادها ۱۱۰
منابع ۱۱۱
پیوستها…………………………………………………………………………………………….۱۱۸
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول ۴-۱- تجزیه واریانس آزمایش اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک بر خصوصیات کمی و کیفی میوه فلفل دلمهای ۴۹
جدول ۴-۲- مقایسه میانگین آزمایش اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک بر خصوصیات کمی و کیفی میوه فلفل دلمهای ۵۳
جدول ۴-۳- تجزیه واریانس آزمایش اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک بر خصوصیات گیاه فلفل دلمهای ۵۵
جدول ۴-۴- مقایسه میانگین اثر تیمارهای کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک بر خصوصیات رویشی گیاه فلفل دلمهای ۵۷
جدول ۴-۵- تجزیه واریانس اثر تیمارهای کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک بر خصوصیات کیفی و مقاوت به سرما در میوههای فلفل دلمهای ۵۹
جدول ۴-۶- مقایسه میانگین اثر تیمارهای کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک بر خصوصیات کیفی و مقاوت به سرما در میوههای فلفل دلمهای ۶۵
جدول۴-۷- تجزیه واریانس آزمایش اثر برهمکنش کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک قبل ازبرداشت و پوششهای سلوفان و چیتوزان بر ماندگاری میوه فلفل دلمهای در انبار …..۷۴
جدول۴-۸- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پس از برداشت بر صفات میوه فلفل دلمهای در انبار. ۷۷
جدول ۴-۹- تجزیه واریانس اثر چیتوزان بر پوسیدگی نرم و صفات کیفی فلفل دلمهای در انبار. ۸۶
جدول ۴-۱۰- مقایسه میانگین اثر چیتوزان بر پوسیدگی نرم و صفات کیفی فلفل دلمهای در انبار ۸۹ فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل۲-۱- ساختار چیتوزان ۲۹
شکل ۳-۱- جذب غلظتهای مختلف اسید گالیک در طول موج ۷۶۰ نانومتر و منحنی استاندارد آن. ۳۹
شکل۴-۱- برهمکنش اثر تیمار و دمای انبارمانی بر میزان سرمازدگی و بیماری در میوههای فلفل دلمهای در انبار ۶۸
شکل۴-۲- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر میزان بازارپسندی میوههای فلفل دلمهای در انبار ۶۸
شکل۴-۳- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر میزان بیماری در میوههای فلفل دلمهای در انبار ۶۹
شکل۴-۴- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر میزان مواد جامد محلول در میوههای فلفل دلمهای در انبار ۷۰
شکل۴-۵- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر میزان اسید کل در میوههای فلفل دلمهای در انبار ۷۰
شکل۴-۶- برهمکنش اثر تیمار و دوره انبارمانی بر ظرفیت آنتیاکسیدان میوههای فلفل دلمهای در انبار ۷۱
شکل ۴- ۷-رهمکنش اثر تیمار، دما و دوره انبارمانی بر میزان بیماری میوههای فلفل دلمهای در انبار ۷۲
شکل ۴- ۸- برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر کاهش وزن میوه ۷۹
شکل ۴-۹- برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر بیماری میوه ۸۰
شکل ۴-۱۰- برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر بازارپسندی میوه ۸۱
شکل ۴-۱۱- برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر اسید کل آب میوه ۸۱
شکل ۴-۱۲- برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر نسبت قند به اسید میوه ۸۲
شکل ۴-۱۳- برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی برظرفیت آنتیاکسیدان میوه ۸۳
شکل ۴-۱۴- برهمکنش تیمارهای پس از برداشت و دوره انبارمانی بر فنل کل میوه ۸۳
شکل۴-۱۵- اثر غلظتهای مختلف چیتوزان بر کنترل عامل پوسیدگی نرم فلفل دلمهای در شرایط کشت درون شیشه ۸۴
شکل ۴-۱۶- همبستگی بین وزن تک میوه و عملکرد تک بوته. ۹۲
شکل۴-۱۷- همبستگی بین طول میانگره و ارتفاع گیاه. ۹۶
شکل ۴-۱۸- همبستگی بین شاخص سرمازدگی و شاخص آلودگی میوه. ۹۸
شکل ۴-۱۹- همبستگی بین شاخص سرمازدگی و محتوای مالون دیآلدئید. ۹۹
شکل ۴-۲۰- همبستگی بین شاخص سرمازدگی و درصد نشت یونی. ۱۰۰
شکل ۴-۲۱- همبستگی بین میزان کاهش وزن و سفتی بافت میوه. ۱۰۵
شکل۴-۲۲- همبستگی بین میزان ویتامینC و ظرفیت آنتیاکسیدان میوه. ۱۰۶
شکل ۴-۲۳- همبستگی بین افزایش غلظت چیتوزان و کاهش گسترش قارچ در محیط کشت درون شیشه. ۱۰۷
شکل ۴-۲۴- همبستگی بین درصد نشت یونی و شاخص بیماری. ۱۰۸ فصل اول
مقدمه
مقدمه
فلفل دلمهای با اسم علمی Capsicum annuum L.)) از خانواده Solanaceae میباشد و یکی از مهمترین سبزیجات میوهای خاص مناطق گرمسیری و نیمهگرمسیری جهان است که حاوی ترکیبات فعال بیولوژیکی مانند آنتیاکسیدانها، ویتامینها و سایر موادگیاهی است و امروزه جایگاه خود را در رژیم غذایی میلیونها نفر در سطح جـــهان پیدا نموده است (پیوست، ۱۳۸۸). فلفلها به صورتهای مختلف مورد مصرف قرار میگیرد. به عنوان یک سبزی تازه خوری در سالاد، غذای پخته شده و یا خشک شده به عنوان چاشنی استفاده میشود. خاصیت آنتیاکسیدانی بالا، وجود اسیدآسکوربیک، کاروتنها و ویتامینE به مقدار زیاد در فلفلها باعث جلوگیری از بروز انواع سرطانها میشود و بیماریهای قلبی و تصلب شریان را با تاخیر میاندازد. اما با توجه به همهی این مزایا این محصول با مشکلات فراوانی در طول فرایند تولید و فرایند قبل و پس از برداشت روبهرو میباشد. پوسیدگی گلگاه، آفتابسوختگی و حمله آفات و بیماریها در قبل از برداشت و چروکیدگی سریع گوشت میوه، تغییر رنگ میوه و پوسیدگیهای قارچی در پس از برداشت، از مهمترین مشکلات تولید این محصول میباشند. با توجه به روند افزایش جمعیت در سطح جهان، نیاز به تولید محصول با کیفیت و عملکرد بالا توجه افراد را بیش از پیش به خود جلب کرده است (شبانی و همکاران، ۱۳۹۰).
فلفل دلمهای از جمله محصولاتی است که در دو سیستم کشت گلخانهای و کشت مزرعهای تولید میشود. در سیستم کشت گلخانهای به دلیل کنترل شرایط محیطی معمولا? محصول با کیفیت مناسب تولید میشود. اما باتوجه به هزینههای بالای تولید در سیستم کشت گلخانهای بخش قابل توجهی از سطح زیر کشت این محصول به مزارع اختصاص دارد که به دلیل عدم کنترل شرایط محیطی عملکرد این محصول به طور قابل توجهی کاهش]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *