آیا با استفاده از رویکرد کنسلیم می توان بازدهی غیرنرمال کسب کرد یا نه ؟
آیا رابطه معنی داری بین چندین متغیر رویکرد کنسلیم و بازدهی سهام وجود دارد یا نه ؟ 3-1) اهمیت و ضرورت تحقیق
وجود بازار سرمایه قوی از ارکان مهم رشد و توسعه اقتصادی است. این بازار با استفاده از مکانیزمهای درونی خود به تعیین قیمت عادلانه سهام و تخصیص بهینه سرمایه می پردازد و دو دلیل ذکر شده از جمله دلایل مهم تاثیرگذاری بازار سرمایه بر رشد و توسعه اقتصادی کشور است.اما تخصیص، هنگامی بهینه است که بیشترین بخش سرمایه متوجه سودآورترین فعالیتها شود. نقش اصلی بورس اوراق بهادار به عنوان رکن اساسی بازار متشکل سرمایه که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود، جذب و هدایت پس اندازها و نقدینگی سرگردان و پراکنده در جامعه به سمت فعالیتهای پربازده تر است.
در بورس سرمایه گذاران خواهند توانست اوراق بهادار خود را سریعاٌ به نقد تبدیل و یا دارایی های نقدی خود را صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار نمایند. وظیفه مهم دیگر بورس، تعیین قیمت اوراق بهادار می باشد. قیمت در این بازار براساس سفارشهای خرید و فروش (عرضه و تقاضا) اوراق بهادار تعیین می شود.پس دارندگان پس اندازهای راکد می توانند محل مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو کرده و بازده مناسب کسب نمایند.
تجربیات نشان داده است که همواره رابطه ای خطی و مثبت میان ریسک و بازده برقرار است. یعنی فردی که انتظار بازده بالاتری را دارد، بایستی ریسک بیشتری را متحمل شود و برعکس. هر سهم و یا هر پرتفویی از سهام اگر در فاصله خاصی از زمان خریداری، نگهداری و فروخته شود، بازده خاصی نیز نصیب دارنده آن می نماید. این بازدهی شامل تغییر قیمت و منافع حاصل از مالکیت می باشد. حال سرمایه گذاران برای رسیدن به هدف خود که همانا کسب بازده مطلوب از سرمایه گذاری خود می باشد، نیازمند آنند که از همه اطلاعات جدیدی که منتشر می شود برای انتخاب سهام استفاده کنند و برای این منظور از مدلهای بسیار متفاوتی استفاده می نمایند. یکی از مواردی که به تازگی در ایران مطرح شده و در انتخاب و خرید سهام مورد توجه سرمایه گذاران قرارگرفته است روش کنسلیم می باشد که از این مدل اخیراٌ بطور وسیعی استفاده می شود و چنانچه نتیجه این پژوهش به گونه ای باشد که بتوان در ایران از آن استفاده نمود،ابزار مفیدی برای تصمیم گیرندگان در بازار سرمایه بدست خواهد آمد و در کنار سایر مدلها می تواند به این تصمیم گیرندگان کمک وافری نماید. 4-1 )اهداف تحقیق
سرمایه گذاران برای به حداکثر رساندن ثروت مورد نظر خود از کل اطلاعاتی که به تعیین بازدهی و قیمت گذاری سهام مربوط می شود استفاده می کنند. آنها می توانند این اطلاعات را از مفاهیم بنیادین و یا تکنیکال کسب نمایند.
هدف اصلی محقق از انتخاب رویکرد کنسلیم که ترکیبی از تحلیل تکنیکی و بنیادی می باشد کمک به انتخاب سهام برتر جهت مدیریت پرتفوی و همچنین دستیابی به مدل قابل تعمیم برای ارزیابی بازدهی نرمال و بازدهی غیرنرمال سهام در بورس اوراق بهادار در جهت بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران فعال در این بازار است و مسلماٌ نتیجه این تحقیق می تواند به سرمایه گذاران در این حوزه کمک شایانی نماید. 5-1 )فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی تحقیق: بین متغیرهای رویکرد کنسلیم و بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه های فرعی :
فرضیه اول : بین متوسط رشد عایدی سالانه هر سهم و متوسط بازدهی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم : بین جهت حرکت بازار و متوسط بازدهی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم : بین مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی یک شرکت و متوسط بازدهی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم : بین پیش‌رو بودن صنعت سهم و متوسط بازدهی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه پنجم : بین تعداد سهام شناور در یک شرکت و متوسط بازدهی سهام رابطه معناداری وجود دارد. 6-1 ) روش انجام تحقیق
تحقیق حاضر رابطه بین پنج متغیر رویکرد کنسلیم و بازدهی سهام را بررسی می کند و یک تحقیق کاربردی – همبستگی – پس رویدادی می باشد.
لذا از نظر ماهیت و روش جزء تحقیقات همبستگی محسوب می شود .
همچنین از نظر روش شناسی، تحقیق حاضر از نوع پس رویدادی (استفاده از اطلاعات گذشته ) است.
کاربردی بودن تحقیق از آن رو است که هدف این تحقیق کشف کارایی رویکرد کنسلیم در بازار سرمایه می باشد. محقق در تلاش است تا قابلیت استفاده از این روش را برای کسب بازدهی مثبت غیر نرمال آزمون نماید. 7-1 ) روش گردآوری اطلاعات و داده ها
اطلاعات مورد نیاز در رابطه با مبانی نظری تحقیق از کتب و مقالات تخصصی جمع آوری شده است و لیکن داده های مربوط به متغیرهای تحقیق از بانک اطلاعاتی جامع شرکتها در سایت رسمی اینترنتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پایگاه های اطلاعاتی تدبیرپرداز و نیز ره آورد نوین حسب مورد استخراج می گردد. 8- 1 ) جامعه آماری و نحوه نمونه گیری
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
شرکت های عضو در نمونه از بین شرکت های عضو جامعه آماری که دارای شرایط زیر باشند انتخاب شده اند:
شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به اسفند ماه باشند.
ماهیت فعالیت آنها سرمایه گذاری یا واسطه گری مالی نباشد، چرا که ماهیت فعالیت این شرکتها متفاوت بوده و بر نتایج تحقیق اثرگذار است.
طی دوره زمانی موردنظر سهام آنها حداقل هر 3 ماه یکبار معامله شده باشد. چون توقف بیش از حد معاملات شرکت، اثر رفتاری منفی بین معامله گران دارد.
اطلاعات مورد نیاز برای متغیرهای تحقیق در دسترس باشد. 9-1) محدوده زمانی و مکانی تحقیق
محدوده زمانی تحقیق شامل سالهای ??- ?? هجری شمسی می باشد و و برای کاراتر نمودن تحقیق سال ??-?? را بعنوان یک نمونه عملی در نظر گرفته تا بتوانیم در صورت امکان مدلی را برای استفاده سرمایه گذاران عرضه نماییم. محدوده مکانی تحقیق در برگیرنده بورس اوراق بهادار تهران می با شد. 10-1) تعریف مفاهیم و واژه های اختصاصی تحقیق
?- بازده سرمایه گذاری :
حاصل تفاوت جریان نقدی ورودی از جریان نقدی خروجی تقسیم بر جریان نقدی خروجی ” نرخ بازده سرمایه گذاری ” را مشخص می نماید. به منظور محاسبه از رابطه زیر استفاده می شود :‌ r_it=(D_1+P_2 (1+?+?)-(?P_1+c?_?))/?P_1+c?_? *100 که در آن D_t سود نقدی پرداختی
? درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی است.
? درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته
C مبلغ اسمی پرداخت شده بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی (و مطالبات)
?- عایدی سالیانه هر سهم
رشد سالانه عایدی هر سهم که ویلیام اونیل این کار را به طور متوسط برای پنج تا ده سال برای شرکتهای مختلف بررسی کرده و به این نتیجه رسید که سهام‌هایی که صعودی بوده‌اند همگی دارای متوسط رشد سالانه عایدی هر سهم بالای 2?% بوده‌اند (اونیل;2002).
نکته مهم در محاسبه عایدی هر سهم توجه به متوسط سالانه آن می‌باشد. زیرا ممکن است شرکتی مقداری از درآمد خود را صرف سرمایه‌گذاری یا تحقیق و توسعه نماید و در یک یا دو سال عایدی هر سهم پایین‌تر از متوسط را تجربه نماید. اما این سرمایه‌گذاری در سال‌های بعد، رشد قابل توجهی در عایدی را ایجاد خواهد کرد که لزوم میانگین گرفتن از ای پی اس را در خلال سالیان متفاوت توجیه می‌کند(اونیل;2002).
به دلیل اینکه اصول و استانداردهای GAAP18 در امریکا برای گزارش درآمد از ایران دقیق تر می باشد ، لذا به دلیل عدم وجود قوانین حسابداری محکم بعضی از مدیران ممکن است که سود خود را بالاتر یا پایین تر از واقع گزارش نمایند و با این حال عملکرد مالی خود راسالم جلوه دهند .لذا برای جلوگیری از بروز مشکلات در این مقاله برای اطلاعات عایدی هر سهم از جریان نقدی هر سهم 19 استفاده می شود که مقیاس صحیح تری می باشد. در این مقاله از جریان نقدی هر سهم به جای EPS استفاده شده است.
3- جریان نقدی هر سهم : حاصل تقسیم جریان نقدی عملیاتی بر تعداد سهام می باشد.
4 – سهام شناور بازار
تعداد سهامی از شرکت که در دست مردم است یا به اصطلاح علمی بازار سرمایه سهام شناور بازار را گویند. ویلیام اونیل در بررسی خود روی سهام موفق بازار به این نتیجه رسید که اکثر سهام‌ موفق دارای سهام شناور کم‌تر از 25% بوده‌اند. دلیل این امر نیز واضح است زیرا سهمی که در دست مردم زیاد باشد، تغییرات‌اندکی می‌کند و دقیقاً مانند سنگ بزرگی است که تکان دادن آن مشکل است. اما سهمی که تعداد شناور آن کم باشد به راحتی قابل نوسان و نوسان‌گیری است. البته باید توجه کرد که این گونه سهام چون عرضه و تقاضای کمی دارند، درصد نقد شوندگی آن‌ها نیز کم است (اونیل;2002).
5- پیش‌رو بودن صنعت
پیش‌رو بودن صنعتی که سهم جزو آن است و توجه به گروه صنعتی سهم بسیار مهم است. بهترین سهم در بدترین گروه صنعتی بدتر از بدترین سهم در بهترین گروه صنعتی است.
توجه به گروه صنعتی سهم بسیار مهم است و گروه صنعتی پیش‌رو را معمولاً براساس مفهومی به نام قدرت نسبی معین می‌کنیم. در این روش قدرت هر شاخص صنعتی را نسبت به یک شاخص مرجع می‌سنجیم. چنان‌چه قدرت نسبی شاخص نسبت به شاخص مرجع بالاتر باشد گروه صنعتی یک گروه پیش‌رو است و اگر قدرت نسبی شاخص نسبت به شاخص مرجع پایین‌تر باشد، گروه صنعتی یک گروه پس‌رو است (کنی، 138?).
سهام‌ مناسب در تحقیقات ویلیام اونیل از قدرت نسبی 87 نسبت به شاخص مرجع برخوردار بوده‌اند (اونیل;2002) . هم‌چنین در بازارهای نزولی پس از پایان بازار و شروع بازار صعودی انتظار این است که گروه صنایع مادر (مثل ماشین آلات ، معادن، انفورماتیک، پتروشیمی)، جزو صنایع پیش‌رو باشند.
6-شاخص قدرت نسبی(RSI )
آقای وایلدر در سال 1978 این شاخص را معرفی کرد. این شاخص مقدار سودهای اخیر بازار سهام را با ضررهای اخیر آن مقایسه می کند و اطلاعات حاصله را به صورت عددی در بازه 0 تا 100 باز می گرداند . برای این محاسبه تنها از یک پارامتر منفرد یعنی تعداد دوره های زمانی استفاده می کند. وایلدر در کتاب خود استفاده از دوره 14 روزه را توصیه کرد. رابطه RSI به صورت زیر می باشد: RSI = 100 – 100/(1+RS)
Average Gain = (Total Gains)/n
Average Loss = (Total Losses)/n
First RS = (Average Gain)?(Average Loss)
Smoothed RS = ([(previous Average Gain)*13+Current Gain]/14)/([(previous Average Loss )*13+Current Loss]/14) Average Gain : میانگین سود
Average Loss : میانگین ضرر
Total Gain : کل سود
Total Loss : کل ضرر
Smoothed RS : RS تعدیل شده
n :تعداد دوره های RSI حرکت خط RSI به سمت اعداد بالاتر از 70 نشان دهنده حرکت بازار به سمت خریدهای هیجانی می باشد و حرکت این شاخص به سمت اعداد کمتر از 30 نشان دهنده ح رکت بازار به سمت فروشهای هیجانی می باشد . البته به طور مثال در یک روند صعودی قدرتمند، وضعیت خرید هیجانی می تواند برای مدتی ادامه داشته باشد. لذا اونیل در یک بازار صعودی قدرت نسبی 87 را نسبت به شاخص مرجع برای سهام مناسب در نظر می گیرد. 7- مالکیت موسسه‌ای (مالکیت سرمایه‌گذاری نهادی)
مالکیت نهادی در بر گیرنده تعداد سهام عادی شرکت که در اختیار موسسات سرمایه گذاری و یا سایر شرکتهای تجاری قرار دارد، است. برای محاسبه درصد مالکیت نهادی در هر شرکت ، تعداد سهام مالکیت نهادی بر کل تعداد سهام عادی شرکت در ابتدای دوره تقسیم می شود.
شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای انتخاب و وارد کردن یک سهم به پرتفوی خود از گروه‌های تحقیقاتی بسیار قوی سود می‌برند. ویلیام اونیل به این نتیجه رسید که وقتی سهمی به تازگی وارد پرتفوی یک یا چند شرکت سرمایه‌گذاری شده باشد، سهمی است که پتانسیل رشد خوبی را دارد. به این ترتیب ما از گروه تحقیقات و مشاوره شرکت‌های حقوقی بزرگ به نفع خود استفاده می‌کنیم (اونیل;2002).
8- جهت حرکت بازار
وقتی از ویلیام اونیل پرسیدند که بهترین شیوه چیدن CANSLIM طبق وزن آن چیست گفت: MANSLIC؛ یعنی عامل جهت بازار مهم‌ترین عامل در تصمیم‌گیری و تحلیل به شمار می‌رود. در بازار نزولی، حتی بهترین سهام نیز قدرت چندانی برای صعود ندارند. حال آن‌که در بازار صعودی برخی سهام بد نیز رشد خوبی را تجربه می‌کنند(اونیل;2002). 1?-?) ساختار کلی تحقیق
تحقیق حاضر در پنج فصل ارائه خواهد گردید. در فصل یک کلیات و مقدمات تحقیق بیان شد. در فصل دو ابتدا مبانی نظری تحقیق ارائه خواهد شد و سپس به بیان پیشینه تحقیقات انجام شده راجع به موضوع تحقیق حاضر پرداخته خواهد شد. فصل سه جامعه و نمونه آماری و چگونگی گردآوری اطلاعات را تشریح خواهد کرد. فصل چهارم اختصاص به اندازه گیری متغیرها و بیان آزمون های آماری و نتایج حاصله دارد و نهایتاٌ فصل پنجم ضمن تشریح محدودیت های تحقیق به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی خواهد پرداخت.
فصل دوم
ادبیات و موضوع تحقیق 1-2 مقدمه
دستیابی به رشد اقتصادی و ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری زمانی در یک کشور تسریع می گردد که آن کشور دارای بازارهای سرمایه فعال و قابل اعتماد باشد. وجود بازارهای بورس فعال همواره سرمایه گذاران متعددی را به تکاپو واداشته و جریان سرمایه و منابع مالی را به بخش های مولد تسریع می نماید. در بورس سرمایه گذاران خواهند توانست اوراق بهادار خود را سریعاٌ به پول نقد تبدیل و یا دارایی های نقدی خود را صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار نمایند، لذا اولین پرسشی که در ذهن هر سرمایه گذار حقیقی یا نهادی در بازار سرمایه شکل می گیرد این است که آیا می توان قیمتها را پیش بینی نمود و با بکارگیری روش های خاص بازدهی (بعد از تعدیل ریسک) بیش از متوسط بازار بدست آورد. هر سرمایه گذار ریسک گریزی با ورود به بازار سعی دارد که بازدهی خود را حداکثر و ریسک خود را حداقل نماید، پس در اولین گام به دنبال پاسخ این پرسش است که آیا می تواند بازدهی خود را (بدون افزایش در ریسک ) افزایش دهد و یا ریسک خود را (بدون کاهش در بازدهی]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *