فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1جامعه و نمونه مورد مطالعه 86
3-2 روش پژوهش 87
3-3 روش نمونه گیری 87
3-4 ابزار اندازه گیری 88
3-5 مراحل و روش اجرای پژوهش 88
3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 89 فصل چهارم : یافته های پژوهش
مقدمه 91
بخش اول 92
4-1یافته های توصیفی 92
بخش دوم 139
4-2 یافته های استنباطی 139
فصل پنجم : نتیجه گیری
5-1 بررسی فرضیه ها 149
5-2 محدودیت ها 153
5-3 پیشنهادات 153
5-4 نتیجه گیری 155
منابع و مأخذ 156
چکیده انگلیسی فهرست جداول
عنوان صفحه 4-1جدول فراوانی آزمودنی ها 92
4-2جدول فراوانی جنسیت آزمودنی ها 93
4-3 جدول فراوانی سن آزمودنی ها 95
4-4-جدول فراوانی سن ازدواج آزمودنی ها 97
4-5-جدول فراوانی اختلاف سنی با همسردر آزمودنی ها 99
4-6-جدول فراوانی مقطع تحصیلی آزمودنی ها 101
4-7-جدول فراوانی مدت زمان عقد در آزمودنی ها 103
4-8-جدول فراوانی مدت زمان زندگی مشترک در آزمودنی های ازدواج کرده 105
4-9-جدول تعداد فرزند در آزمودنی های ازدواج کرده 106
4-10-جدول فراوانی نوع شغل آزمودنی ها 107
4-11-جدول فراوانی وضعیت درآمد آزمودنی ها 109
4-12جدول فراوانی میزان مهریه در آزمودنی ها 111
4-13جدول فراوانی مدت آشنایی قبل از عقددر آزمودنی ها 113
4-14جدول فراوانی نحوه آشنایی آزمودنی ها با همسرشان 115
4-15جدول فراوانی میزان رضایت در ازدواج آزمودنی ها 117
4-16جدول فراوانی وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده آزمودنی ها 119
4-17جدول فراوانی وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده همسر آزمودنی ها 121
4-18جدول فراوانی میزان تناسب خانواده ها از نظر فرهنگی- اجتماعی 123
4-19جدول فراوانی نوع معاشرت با همسر قبل از عقد 125
4-20جدول فراوانی میزان نظارت خانواده ها بر روابط با همسر قبل از عقد 127
4-21جدول فراوانی میزان ملاقات با همسر بعد از عقد 129
4-22جدول فراوانی میزان ارتباط با خانواده همسر بعد از عقد 131
4-23جدول فراوانی میزان بیماری ها وناهنجاری های اجتماعی آزمودنی ها 133
4-24جدول فراوانی میزان دخالت دیگران در قبل و بعد از زندگی مشترک 135
4-25جدول فراوانی افراد دخالت کننده در زندگی مشترک آزمودنی ها 137
4-26 جدول آزمون Uمان-ویتنی برای مقایسه دو گروه آزمودنی های ازدواج کرده و عقدکرده متقاضی طلاق 139
4-26جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل فردی موجود درآزمودنیهای ازدواج کرده 140
4-27 جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل فردی موجود درآزمودنیهای عقدکرده 141
4-28 جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل اجتماعی موجود درآزمودنیهای ازدواج کرده 142
4-29 جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل اجتماعی موجود درآزمودنیهای عقدکرده 143
4-30 جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل ارتباطی موجود درآزمودنیهای ازدواج کرده 145
4-31 جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل ارتباطی موجود درآزمودنیهای عقد کرده 146
فهرست نمودارها
عنوان صفحه 4-1-نمودار فراوانی آزمودنی ها 92
4-2 نمودار فراوانی جنسیت آزمودنی ها 93
4-3 نمودار فراوانی سن آزمودنی ها 95
4-4-نمودار فراوانی سن ازدواج آزمودنی ها 97
4-5-نمودار فراوانی اختلاف سنی با همسردرآزمودنی ها 99
4-6نمودارفراوانی مقطع تحصیلی آزمودنی ها 101
4-7-نمودار فراوانی مدت زمان عقد در آزمودنی ها 103
4-8-نمودار فراوانی مدت زمان زندگی مشترک در آزمودنی های ازدواج کرده 105
4-9-نمودار تعداد فرزند در آزمودنی های ازدواج کرده 106
4-10نمودار فراوانی نوع شغل آزمودنی ها 107
4-11-نمودار فراوانی وضعیت درآمد آزمودنی ها 109
4-12نمودار فراوانی میزان مهریه در آزمودنی ها 112
4-13نمودار فراوانی مدت آشنایی قبل از عقددر آزمودنی ها 113
4-14نمودارفراوانی نحوه آشنایی آزمودنی ها با همسرشان 115
4-15نمودار فراوانی میزان رضایت در ازدواج آزمودنی ها 117
4-16نمودار فراوانی وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده آزمودنی ها 119
4-17نمودار فراوانی وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده همسر آزمودنی ها 121
4-18نمودار فراوانی میزان تناسب خانواده ها از نظر فرهنگی- اجتماعی 123
4-19نمودار فراوانی نوع معاشرت با همسر قبل از عقد 125
4-20نمودار فراوانی میزان نظارت خانواده ها بر روابط با همسر قبل از عقد 127
4-21نمودار فراوانی میزان ملاقات با همسر بعد از عقد 129
4-22نمودار فراوانی میزان ارتباط با خانواده همسر بعد از عقد 131
4-23نمودار فراوانی میزان بیماری ها وناهنجاری های اجتماعی آزمودنی ها 133
4-24نمودار فراوانی میزان دخالت دیگران در قبل و بعد از زندگی مشترک 135
4-25نمودار فراوانی افراد دخالت کننده در زندگی مشترک آزمودنی ها 137
چکیده این پژوهش با هدف شناخت عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک در متقاضیان طلاق” با طرح فرضیه هایی بر روی 50 زوج عقدکرده و50 زوج دارای زندگی مشترک که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند اجرا شد.
روش پژوهش مورد نظر از نوع توصیفی- تحلیلی است. طرح پژوهش مورد نظراز نوع علّی – مقایسه ای پس رویدادی می باشد و از طریق پرسشنامه ، عوامل اجتماعی آن مورد بررسی قرار گرفته است . دراین پژوهش ابتدا به تجزیه و تحلیل توصیفی پرداخته شده و سپس برای استنباط و تحلیل داده ها از روش آزمون آماریU مان- ویتنی استفاده گردیده است .
طبق یافته های این پژوهش با بررسی عوامل فردی ، اجتماعی ، فرهنگی و ارتباطی عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک به نظر می رسد ؛ اختلاف سنی زوجین ، میزان تحصیلات زوجین ، مدت زمان عقد ، مدت زمان زندگی مشترک ، نوع شغل ، میزان مهریه ، دخالت دیگران در امور زندگی زوجین ، مدت شناخت همسر قبل از ازدواج ، شیوه آشنائی زوجین قبل از ازدواج ، میزان رضایت به ازدواج در اطرافیان ، وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده، تناسب فرهنگی خانواده ها ، میزان معاشرت قبل از عقد ، میزان نظارت خانواده ها بر روابط طرفین قبل از عقد ، میزان ملاقات با همسر بعد از عقد ، میزان ارتباط با خانواده همسر بعد از عقد و وجود آسیب روانی- اجتماعی در فرد با درخواست طلاق رابطه وجود دارد.
واژگان کلیدی: طلاق – طلاق نامزدی- طلاق عاطفی- ازدواج چند همسری
فصل اول
کلیات
1-1 بیان مساله
از مهمترین موضوعات در چرخه تحول انسان ازدواج است که به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری روانی فرد درنظر گرفته می شود . امروزه با توجه به بافت جمعیتی جوان کشور و درحال گذار بودن جامعه ایران و بروز تحولات متعدد اجتماعی از جمله طلاق به نظر می رسد نگرش به این پدیده ازبعد اجتماعی امری اجتناب ناپذیر باشد . اگرچه تحقیقات زیادی دراین زمینه صورت گرفته است ولی توجه به پویایی فرایندهای اجتماعی همچون طلاق و پژوهش مجدد دراین زمینه حائز اهمیت است.
طلاق موضوعی متصل به ازدواج است با ریشه‌ها وعلت‌های همسو و همسان، نرخ بالای زنان و مردان مطلقه، فرزندان طلاق، از هم پاشیدن بنیان خانواده در آینده می‌تواند حیات جامعه را با مخاطره روبرو ساخته و از این رومی‌طلبد تا توجه بیشتری به این موضوع گردد.
همچنین نتایج بررسیهایی که در سالهای گذشته در خصوص زوجین درخواست کننده طلاق ، صورت پذیرفته بیانگر این است که بیشتر درخواستهای طلاق در دوران عقد ارائه شده، بنابراین می توان گفت بیشتردرخواست های طلاق درسه سال نخست زندگی مشترک ، رخ می دهد که این سئوال پیش می آید نبود بلوغ آگاهی زوجین در زمان ازدواج منجر به طلاق می شود؟
اگرچه پرداختن آماریِ صرف به این تراژدی نمی تواند به عنوان یک ملاک مناسب موردتوجه باشد و در این راستا ضرورت توجه همزمان به سیاستگذاری های ملی و فرهنگ سازی قومی را می طلبد، اما باید از رهگذر آمارهای مستند به اهمیت اجتناب ناپذیر پیشگیریقبل از وقوع هر بحران توجه داشته باشیم تا با ارائه راهکارهای پیشگیرانه از افزایش روند صعودی منحنی های طلاق در کشور جلوگیری کنیم.
صاحب نظران معتقدند طلاق مانند هر پدیده نامطلوب اجتماعی دیگر مولود عواملمتعددی است که بعضی از آنها، به ریشه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر می گردد و برخی نیز به صورت بنیادهای شخصی اختلالات روانی جلوه می کند.
هر چند تجزیه و تحلیل این مطلب که چرا برخی طلاق می گیرند، کمی دشوار به نظر میرسد، اما به هر صورت، از هم پاشیدگی کانون خانواده نتیجه نارضایتی و عوامل رنج آوریاست که زن و مرد مدت ها در مقابل آن قرار گرفته و فشارهای اقوام و دوستان یا تقبیحهای اجتماعی و عوامل دیگر هم نتوانسته است از تصمیم آن ها برای جدایی از یکدیگرجلوگیری کند.
دلایل رشد صعودیطلاق در سال های اخیر را میتوان متأثر از عوامل اقتصادی و حتی حقوقی نیز دانست سئوالی دیگر اینجاست آیااعتیاد، دخالت والدین و اطرافیان، خشونت و ضرب و شتم، سوءظن و بدبینی و نبودتفاهم از بیشترین عوامل درخواست طلاق زوجین در سال های اخیر بوده است؟
انتخاب نادرست و بی دقتی در امر همسر گزینی و آشنایی ها و دلبستگی های خیابانی که بی گمان تحمیل نظرات به والدین را در پی داشته،آیا از دیگر عوامل مهم شیوع طلاق درکشور به شمار می آید؟
ارزیابی ها نشان داده صنعتی شدن و به اصطلاح مدرنتیه ،حاشیه نشینی وکمرنگ شدن نظام سنتی خانواده گسترده، بیشترین زمینه ازدواج های ناموفق را به وجودآورده است.
از این رو می توان گفت برخی از طلاق ها دستاورد ازدواج های “غلط” است، ازدواجهایی که یا بر اثر اجبار یا ناشی از عدم شناخت است و نقش عواطف و احساسات زودگذر یاازدواج بدون تعمق هم بوده است.
طلاق که امروزه تهدیدکننده اصلی کانون خانواده ها به شمار می آید، آسیب های اجتماعی فراوانی را به همراه دارد که بسیاری از پیامدهای آن را می توان این روزهادر شهرهای بزرگ کشورمان مشاهده کرد. نکته ای که شایان توجه بیشتر دراین زمینه می باشد پژمرده شدن غنچه های نا شکفته است. به عبارت دیگر قبل ازاین که زندگی مشترک شروع شود طلاق به وقوع می پیوندد واین امر تبعات متعدد روانی-اجتماعی را برای دختر وپسر وخانواده ها و درنهایت برای جامعه به بار می آورد که می توان به مواردی مانند : زندانی شدن مرد به دلیل نپرداختن مهریه، اعتیاد به دلیل شکست عاطفی، ترس از تشکیل زندگی مشترک درآینده و… اشاره نمود. به نظر می رسد اختلاف سنی زوجین، میزان تحصیلات زوجین،مدت زمان عقد، مدت زمان زندگی مشترک، نوع شغل، میزان مهریه، دخالت دیگران در امور زندگی زوجین ، مدت شناخت همسر قبل از ازدواج، شیوه آشنائی زوجین قبل از ازدواج، میزان رضایت به ازدواج در اطرافیان، وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده، تناسب فرهنگی خانواده ها، میزان معاشرت قبل از عقد، میزان ن ظارت خانواده ها برروابط طرفین قبل از عقد، میزان ملاقات با همسر بعداز عقد، میزان ارتباط با خانواده همسر بعداز عقدو وجود آسیب روانی -اجتماعی در فرد بادرخواست طلاق رابطه وجوددارد.
برهمین اساس عنوان پژوهش” بررسی عوامل مؤثردر طلاق زوجین قبل و بعداز زندگی مشترک در متقاضیان طلاق دادگاه خانواده شماره 2 تهران” انتخاب شده است که از سه منظر عوامل فردی،اجتماعی وارتباطی بررسی انجام می شود. 1-2 -ضرورت و اهمیت پژوهش
خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی، پایه و اساس ساخت اجتماع محسوب
می شود .خانواده شالوده هر جامعه متمدن است . (مور، 1376: 29)
در واقع خانواده نهادی است که به اعضای خود احساس آرامش و امنیت می دهد و طی قرن های متمادی به عنوان پایدارترین و مؤثرترین وسیله حفظ ویژگیهای فرهنگی و عامل انتقال آنها به نسلهای بعدی بوده است. از همین روست که تشکیل خانواده در همه ادیانبه ویژه دین مقدس اسلام از اهمیت والایی برخوردار است و از آن به عنوان کانون آسایش و آرامش نام برده شده است . (ولی زاده، 1378: 20)
به طور کلی خانواده به وسیله یک رابطه قــانونی بین زن و مرد که ازدواج نام دارد شـکل می گیرد، اما این رابطه قانونی به سه شکل ممکن است از هم گسیخته شود که عبارتند از :
1- فسخ ازدواج ؛
2- مرگ یکی از زوجین؛
3- انحلال خانواده و از بین رفتن پیوند زناشوئی به وسیله طلاق زوجین. ((Shryock,1975:333
از آنجایی که فسخ ازدواج با دلایل مشخص می باشد و مرگ افراد هم یک امر طبیعی است این دو مورد هر چند باعث بروز مشکلاتی در خانواده می شوند ولی طلاق به دلیل خصوصیاتی که دارد بیشتر ذهن خانواده ها و اندیشمندان را به خود جلب کرده است.
” طلاق در لغت جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قید نکاح و رهائی از زناشوئی استَ . (عمید، 1369: 894)
همچنین طلاق را آخرین راه انحلال قانونی ازدواج می دانند که شوهر و زن به وسیله حکم قانونی از هم جدا می شوند . (Shryock,1975:333)
از آنجا که یکی از عوامل مهم از هم گیسختگی مهمترین نهاد اجتماعی و اساس جامعه یعنی خانواده ، طلاق می باشد ، بررسی طلاق و به ویژه عواملی که منجر به این امرمی شوند خود به خود ضرورت پیدا می کند . همچنین بررسی عواملی که باعث گرایش زوجین به طلاق می شود به خاطر پیامدهایی که در پی دارد بیشتر حائز اهمیت است. بنابراین اهمیت موضوع طلاق را با در نظر گرفتن عواقب و آسیب های آن می توان مطرح کرد ، آسیبهای طلاق می تواند به صورت اعتیاد ، بزهکاری ، جرم و جنایت، خودکشی و… باشد . (دانش، 1370: 32)
از طرف دیگر در عصر ما و به خصوص سال های اخیر بیش از دوران دیگر آمارهای طلاق بالا رفته و به تبع آن آمار وارقام جرم وجنایت های ناشی از آن نیز زیاد شده است به طوری که آمار طلاق در جوامع غربی و به ویژه در آمریکا حدود 54 درصد می باشد، یعنی اینکه از هر 100 ازدواج 54 مورد به طلاق منجر می شود. در صورتی که این درصدها درسال 1964 حدود 36 درصد بوده است.1(Weeks,1992:315-316)
در ایران نیز آمارها نشان می دهند که درصد طلاق در دهه 80 نسبت به سال های قبل رشد داشته است که این افزایش ناگهانی برای جامعه ایران به عنوان یک زنگ خطر می باشد که نباید ساده انگارانه از آن گذشت، بلکه باید با جدیت به دنبال ریشه های این مسأله بود .
65]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *