سوال دوم:آیا شما دارای سایت شخصی بر روی اینترنت هستید؟ جدول ۴-۸:شاخص های آماری مربوط به سوال دوم
شاخص های آماری
پاسخ
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
بله
۵
۲۹.۴
۲۹.۴
۱۰۰.۰ خیر
۱۲
۷۰.۶ جمع
۱۷
۱۰۰.۰ در پاسخ به سوال دوم،جدول فوق نشان می دهد که ۷۰.۶درصد اساتید به سوال پاسخ منفی داده اند و ۲۹.۴درصد دارای سایت شخصی بر روی اینترنت هستند.
سوال سوم :آیا گروه شما تدابیری جهت طراحی یا خرید نرم افزار های مر تبط با آموزش مجازی اتخاذکرده است؟
جدول۴-۹:شاخص های آماری مربوط به سوال سوم
شاخص های آماری
پاسخ
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
بله
۵
۲۹.۴
۲۹.۴
۱۰۰.۰ خیر
۱۲
۷۰.۶ جمع
۱۷
۱۰۰.۰ همانطور که جدول بالا نشان می دهد که ۷۰.۶درصد اساتید به سوال سوم پاسخ منفی داده اند و ۲۹.۴درصد اظهار داشته اندکه گروه تحصیلی شان تدابیری مرتبط با آموزش مجازی اتخاذکرده است.
سوال چهارم:آیا شما قصد دارید در آینده کلاس های خود را از طریق اینترنت برگزار کنید؟
جدول ۴-۱۰:شاخص های آماری مربوط به سوال چهارم
شاخص های آماری
پاسخ
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
بله
۵
۲۹.۴
۳۵.۷
۱۰۰.۰
خیر
۹
۵۲.۹ بی پاسخ
۳
۱۷.۶ جمع
۱۷
۱۰۰.۰
داده های پاسخ به سوال چهارم در جدول فوق آورده شده است.ملاحظه می شود که ۲۹.۴درصد اظهار داشته هاند قصد دارند در آینده کلاس های خود را از طریق اینترنت برگزار کنند و اکثریت ۵۲.۹درصد پاسخ منفی داده اند.۱۷.۶درصد نیز سوال را بی پاسخ گذاشته اند.
سوال پنجم:آیا تا به حال اقدام به انتشار مقاله بر روی اینترنت کرده اید؟
جدول۴-۱۱:شاخص های آماری مربوط به سوال پنجم
شاخص های آماری
میزان
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
زیاد
۱
۵.۹
۶.۷
۲۶.۷
۶۶.۷
۱۰۰.۰
متوسط
۳
۱۷.۶ کم
۶
۳۵.۳ اصلا
۵
۲۹.۴ بدون پاسخ
۲
۱۱.۸ جمع
۱۷
۱۰۰% با توجه به جدول فوق تنها ۵.۹ درصد افراد پاسخ دهنده اقدام به انتشار مقاله بر روی اینترنت در سطح وسیع نموده است.۱۷.۶ درصد نیز در حد متوسط و سایرافراد در حد کم یا اصلا به سوال پاسخ گفته اند.
سوال ششم:دانشکده شما دسترسی به اینترنت را تا چه میزان برای شما فراهم کرده است؟ جدول۴-۱۲:شاخص های آماری مربوط به سوال ششم
شاخص های آماری
میزان
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
زیاد
۵
۲۹.۴
۲۹.۴
۱۰۰.۰ کم
۱۲
۷۰.۶ جمع
۱۷
۱۰۰.۰ طبق داده های جدول بالا ۷۰.۶درصد پاسخ دهندگان که شامل اکثریت می شوند میزان کم را به عنوان پاسخ انتخاب نموده اند و ۲۹.۴درصد معتقدند دانشکده دسترسی به اینترنت را تا حد زیادی برایشان فراهم کرده است.
سوال هفتم:شما تا به حال از کنفرانس های از راه دور در امر آموزش استفاده کرده اید؟
جدول۴-۱۳:شاخص های آماری مربوط به سوال هفتم
شاخص های آماری
میزان
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
زیاد
۲
۱۱.۸
۱۱.۸
۲۹.۴
۸۲.۴
۱۰۰.۰
متوسط
۳
۱۷.۶ کم
۹
۵۲.۹ اصلا
۳
۱۷.۶ جمع
۱۷
۱۰۰.۰ جدول فوق بیانگر آن است که اکثریت ۵۲.۹ درصد پاسخ دهندگان در حد کمی ازکنفرانس های از راه دور در امر آموزش استفاده کرده اند.۱۱.۸درصد در حد زیاد،۱۷.۶درصد در حد کم و ۱۷.۶درصد اصلا از کنفرانس های از راه دور استفاده نکرده اند.
سوال هشتم:تا چه اندازه مطالعه درباره آموزش مجازی داشته اید؟
جدول۴-۱۴:شاخص های آماری مربوط به سوال هشتم
شاخص های آماری
میزان
فراوانی درصد
درصد تراکمی
زیاد
۳
۱۷.۶
۱۷.۶
۷۰.۶
۸۸.۲
۱۰۰.۰
متوسط
۹
۵۲.۹ کم
۳
۱۷.۶ اصلا
۲
۱۱.۸ جمع
۱۷
۱۰۰.۰ جواب پاسخ به سوال هشتم در جدول بالا آمده است.اکثریت ۵۲.۹درصد اساتید بیان کرده اند درباره آموزش مجازی در حد متوسطی مطالعه داشته اند.۱۷.۶درصد در حد زیاد و سایرین در حد کم یا اصلا در این زمینه مطالعه کرده اند.
سوال نهم:آیا شما از منابع آنلاین به عنوان کمک درسی خود استفاده می کنید؟
جدول۴-۱۵:شاخص های آماری مربوط به سوال نهم
شاخص های آماری
میزان
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
زیاد
۳
۱۷.۶
۱۷.۶
۲۹.۴
۷۶.۵
۱۰۰.۰ متوسط
۲
۱۱.۸ کم
۸
۴۷.۱ اصلا
۴
۲۳.۵ جمع
۱۷
۱۰۰.۰ جدول فوق نشان می دهد که تنها ۱۷.۶ درصد از اساتید در حد زیادی از منابع آنلاین به عنوان کمک درسی خود استفاده می کنند و اکثریت ۴۷.۱درصد در حد کم و ۱۱.۸ درصد در حد متوسط از این منابع بهره می برند.۲۳.۵درصد بیان داشته اند اصلا از منابع آنلاین استفاده نمی کنند. شاخص های آمار توصیفی مربوط به گروه دانشجویان:
جدول۴-۱۶:شاخص های آماری مربوط به وضعیت شغلی
شاخص های آماری
پاسخ
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
شاغل
۷
۷.۸
۱۰.۰
۱۰۰%
غیر شاغل
۶۳
۷۰.۰ بی پاسخ
۲۰
۲۲.۲ جمع
۹۰
۱۰۰.۰
در مورد وضعیت شغلی دانشجویان مورد مطالعه،جدول بال ا نشان می دهد که ۷۰درصد از دانشجویان غیر شاغل و ۷.۸درصد شاغل می باشند.بقیه افراد پاسخی به سوال نداده اند.
جدول ۴-۱۷:شاخص های آماری مربوط به وضعیت تاهل
شاخص های آماری]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *