اصغری، فرهاد؛ سعادت، سجاد؛ عاطفی کرجوندانی،ستاره؛ جانعلی زاده کوکنه، سحر.(۱۳۹۳). رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی با بهزیستی روانشناختی، انسجام خانواده و سلامت معنوی در دانشجویان دانشگاه خوارزمی.دانشگاه گیلان.رشت. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. مهر ۱۳۹۳٫
افشاری، امیر.(۱۳۸۰). بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی با انگیزش پیشرفت و منبع کنترل در دانش‌آموزان شاهد سال سوم راهنمایی
الماسی، نفیسه؛ خبیری، محمد؛ فراهانی، ابوالفضل؛ حمایت طلب، رسول.(۱۳۸۹). رابطه سبک زندگی و رضایت زناشویی در ورزشکاران و مقایسه آن با افراد عادی. مجله علمی- پژوهشی مدیریت و زندگی . شماره ۵ .ص.۷۳-۸۸
امامی، زهرا؛ مولوی، حسین؛ کلانتری، مهرداد.(۱۳۹۳). تحلیل مسیر اثر هوش معنوی و هوش اخلاقی بر خود شکوفایی و رضایت از زندگی در سالمندان شهر اصفهان. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی. سال پانزدهم. شماره ۲٫ تابستان ۱۳۹۳٫ پیاپی(۵۶).صص۱۳-۴
امانی، رزیتا؛ مجذوبی، محمدرضا.( ۱۳۹۱). رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مایرز – بریگز و رضایتمندی زناشویی. شخصیت و زندگی نوین. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
امیری ‌راد.(۱۳۷۸)مقاله. گروه روانشناسی ارشد مشاوره مدرسه ۱۳۹۲٫ دانشگاه علامه طباطبایی.
آتش روز ، بهروز؛ پاکدامن، شهلا؛ عسگری، علی.( ۱۳۸۷). پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس میزان دلبستگی. خانواده پژوهی. ۱۹۳-۲۰۳
بارکر، فیلیپ.(۱۹۸۶). خانواده درمانی پایه. ترجمه حسن دهقانی و زهره دهقانی.(۱۳۸۲). تهران: رشد
بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره؛ حجازی، الهه.( ۱۳۸۲). رعایت اصول و شیوه نامه نگارش پژوهش و تدوین نهایی پایان نامه.
با‌عزت، فرشته؛ شریف زاده.(۱۳۹۱). رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با استرس شغلی کارکنان دانشگاه. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. دوره چهارم . شماره ۱۳
باقری، مسعود.(۱۳۷۱). تاثیر انگیزش در پیشرفت تحصیلی. مجله تربیت. دی ۱۳۷۱٫ شماره ۷۴٫ص۲۲ -۲۶
باقری، مسعود؛ نمازیان، مریم؛ امیری، آتنا.(۱۳۹۱). بررسی رابطه بین هوش معنوی با خلاقیت و انگیزه پیشرفت. مقاله. کنفرانس ملی کار آفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان. دانشگاه شهید باهنر کرمان
باقری ، ناصر.(۱۳۷۹).هنجار یابی مقیاس انگیزش تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
بحرانی، محمود.(۱۳۸۴). مطالعه انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه استان فارس و عوامل همبسته با آن. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دوره بیست و دوم. شماره ۴٫ زمستان ۸۴٫