فرضیه اول: بین انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با هوش معنوی مادر رابطه وجود دارد.
نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که بین نمرات انگیزش درونی (r=0/198) دانش‌آموزان با هوش معنوی مادران ارتباط مستقیم و معنی‌داری (۰۵/۰ P≤) وجود دارد همچنین بین بی‌انگیزشی تحصیلی (r=-0/287) دانش‌آموزان با هوش معنوی مادران ارتباط معکوس و معنی‌داری وجود دارد (۰۱/۰ P≤ ). به عبارتی با افزایش نمرات هوش معنوی مادران، نمرات انگیزش درونی دانش‌آموزان نیز افزایش می‌یابد و بالعکس. همچنین با افزایش نمرات هوش معنوی مادران، نمرات بی‌انگیزشی تحصیلی دانش‌آموزان کاهش می‌یابد و بالعکس. اما بین انگیزش بیرونی دانش‌آموزان با هوش معنوی مادران ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد. یافته‌های این پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های باقری، نمازیان و امیری(۱۳۹۱)، رئیسی، احمری طهران، حیدری، جعفربگلم و عابدینی(۱۳۹۲) و داودی(۱۳۹۱) همسویی دارد..لازم به ذکر است که بگوییم، رفتاری که به طور درونی برانگیخته می شود مطلوبتر از رفتاری است که به طور بیرونی برانگیخته می‌شود. عمدتا در محیط‌های آموزشی که تقویت بیرونی دائمی نیست، وضعیت تحصیلی ضعیف خواهد شد؛ به عبارتی اگر یادگیری به عنوان فعالیتی درک شود که برای به‌دست آوردن پاداش و اجتناب از تنبیه انجام شود، دلیلی وجود ندارد که وقتی پاداش‌های قابل دسترس و تهدید به تنبیه وجود ندارد، کاری انجام شود. شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند، دانش‌آموزانی که برای انجام تکلیف به طور درونی برانگیخته می‌شوند نسبت به دانش‌آموزانی که برای پاداش‌های بیرونی کار می‌کنند، درک مفهومی بیشتری از مواد را توسعه می‌دهند. در واقع این فرضیه دلالت بر آن دارد که دانش‎آموزان از درون توسط هوش معنوی و مفهومی مادر که موضوعات عمیق هستی و زندگی را قرار می‌دهد برانگیخته شده و مادران با هوش معنوی بالاتر بر انگیزه درونی فرزندان که انگیزه‌ای بی‌واسطه و خود جوش است تاثیر مطلوب‌تری می‌گذارند.
فرضیه دوم: بین انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت زناشویی مادر رابطه وجود دارد.
نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که بین نمرات انگیزش درونی (r=0/309) و انگیزش بیرونی (r=0/307) دانش آموزان با رضایت زناشوئی مادران ارتباط مستقیم و معنی‌داری (۰۱/۰ P≤) وجود دارد همچنین بین بی‌انگیزشی (r=-0/427) دانش‌آموزان با رضایت زناشوئی مادران ارتباط معکوس و معنی‌داری وجود دارد (۰۱/۰ P≤ ). به عبارتی با افزایش نمرات رضایت زناشوئی مادران، نمرات انگیزش درونی و انگیزش بیرونی دانش‌آموزان نیز افزایش می یابد و بالعکس. همچنین با افزایش نمرات رضایت زناشوئی مادران، نمرات بی انگیزشی تحصیلی دانش‌آموزان کاهش می‌یابد و بالعکس. یافته‌های این پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های محسنی کوچ اصفهانی(۱۳۷۶)، محبی نورالدین وند(۱۳۹۰)، مک فارلین(۲۰۰۵) ، رضایی، احدی، پاشا‌شریفی و کریمی(۱۳۸۶)، بحرانی(۱۳۸۴)، واتر و همکاران(۲۰۰۵)، هانترز(۲۰۰۴)، کاوسیان ، فراهانی، کدیور، هومن، شهر آرای و فرزاد( (۱۳۸۶)، دارابی(۱۳۸۰) ، هاشمی و همتی(۱۳۹۰)، خوانساری(۱۳۷۵)، آتش روز و همکاران( ۱۳۸۴)، دورن بوش(۲۰۰۱) مک فادلین(۲۰۰۵)، رضایی و همکاران(۱۳۸۶)، وبستر، استراتون، هربرت و مارتین( ۱۹۹۴)، خادمی( ۱۳۹۱)، اورث گوم و همکاران(۲۰۰۰)، اریکالین(۲۰۰۲)، گوستافون و همکاران(۲۰۰۸)، مطهری ، احمدی، سلیمانی و بهزاد پور(۱۳۹۲)، سترمن و میشل(۱۹۹۵)، کاشف نیا(۱۳۸۳) ، باهارادین و همکاران(۱۹۸۸)، همسویی دارد. در واقع این فرضیه بر آن دلالت دارد که رضایت زناشویی مادر باعث خودجوشی او در زندگی زوجی و در نتیجه ایجاد محرک‌های انگیزش قوی و محکم‌تری برای فرزندان دانش‌آموز می‌گردد. طبیعی است که مادران با رضایت زناشویی بالاتر تاثیرات مطلوب و مثبت‌تری بر دیدگاه دانش‌آموزان و فرزندان خود نسبت به فضای زندگی خویش گذاشته و نهایتا باعث می‌شوند که فرزندان جهت نیل به اهداف خود از جمله اهداف تحصیلی از درون و بیرون بیشتر تحریک گردند.
فرضیه سوال پژوهش: سهم هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان چقدر است؟
نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که تنها رضایت زناشوئی مادران با ضریب تبیین (۲۷/۰) در پیش‌بینی انگیزش‌درونی دانش‌آموزان و با ضریب تبیین (۲۸/۰) در پیش‌بینی انگیزش بیرونی دانش‌آموزان وهمچنین با ضریب تبیین (۳۷/۰) در پیش‌بینی بی‌انگیزشی دانش‌آموزان موثر است. در این پژوهش هوش معنوی مادر در رگرسیون حذف گردیده ؛ بنابراین هوش معنوی نمی‌تواند انگیزش تحصیلی را پیش‌بینی کند اما تحقیقات پیشین نشان داده است که هوش معنوی منجر به افزایش رضایت زناشویی می‌شود(قاسمی‌جوبنه،۱۳۹۲؛گل محمدیان،‌؛۱۳۹۲ساتکین، ۱۳۹۱؛ رحیم‌پور، صالحی، حسینیان و عباسیان،۱۳۹۰). به نظر می‌رسد که افزایش هوش معنوی مادران می‌تواند با افزایش رضایت زناشویی ، تاثیر غیر‌مستقیم بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان داشته باشد.
۵-۲ محدودیت پژوهش

 • محدود بودن جامعه آماری از نظر حیطه مکانی( جغرافیایی) و سن و جنسیت
 • این احتمال که زیاد بودن پرسش نامه‌ها می‌تواند باعث خستگی و عدم دقت آزمودنی‌ها در پاسخ دادن به سوالات پرسش‌نامه می‌باشد.
 • از آنجا که در این پژوهش امکان کنترل تمامی متغیرهای مداخله‌گر وجود نداشته، لذا تعمیم نتایج باید با احتیاط صورت پذیرد.
 • دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

  r/>

 • این پژوهش محدود به دانش‌آموزان دختر بوده و در تعمیم آن به سایر افراد بهتر است با احتیاط بیشتری عمل گردد.

۵ -۳پیشنهادهای پژوهش
در این مبحث، با توجه به یافته‌های تحقیق، پیشنهادهای اصولی در راستای پیشنهاد به پژوهشگران بعدی وهمچنین پیشنهادات کاربردی جهت استفاده در تحقیقات آینده ارائه می‌گردد:
پیشنهادهای پژوهشی

 • پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با هوش معنوی و رضایت زناشویی پدر
 • پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر در دوره‌های تحصیلی دیگر
 • شناسایی عوامل رشد و ارتقا هوش معنوی در والدین و تاثیر آن بر فرزندان
 • استفاده از سایر ابزارهای سنجش، مانند مصاحبه‌ها و سایر پرسش‌نامه‌ها
 • نقش عوامل مختلف( نهادهای مذهبی، مدرسه، وراثت، فرهنگ اجتماعی و عوامل شخصیتی) ، در بالا‌بردن انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان
 • بررسی هوش معنوی با پرسش‌نامه‌های دیگر، با موقعیت مکانی و سنی و جنسیتی

پیشنهادهای کاربردی

 • بهتر است تا مدارس برای افزایش انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان ، زمینه‌های مناسب را فراهم نموده و همچنین با اجرای کارگاه‌هایی در مدرسه، شناخت و آگاهی والدین را نسبت به این امر حیاتی ارتقا دهند.
 • بهتر است تا مدارس برای افزایش هوش معنوی والدین و نقش موثرآن در زمینه‌های تحصیلی فرزندان کارگاه‌هایی برگزار کرده و به این طریق منجر به افزایش سطح شناخت والدین گردند.
 • برای افزایش رضایت زناشویی در بین والدین ، کلاس‌ها و کارگاه‌هایی را تحت عنوان خانواده درمانی و … برگزار نمایند.

منابع
منابع داخلی
ابراهیمی کوه بنانی، شهین. (۱۳۹۰). رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در دانش‌آموزان تیز هوش دختر دبیرستانی شهر بیرجند. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. رشته روان‌شناسی و آموزشی کودکان استثنایی. دانشگاه آزاد واحد قانیات.
اژه‌ای، جواد؛ ویسانی، مختار؛ سیادت، سمیه سادات؛ خضری آذر، همین.(۱۳۹۰). انگیزش تحصیلی و اضطراب آمار: بررسی نقش میانجی راهبردهای یادگیری . مجله روانشناسی ۵۸٫ سال پانزدهم. شماره ۲٫ تابستان ۱۳۹۰٫
احتشام‌زاده، پروین؛ مک‌وندی، بهنام؛ باقری، اشرف.(۱۳۸۹). رابطه بخشودگی با رضایت زناشویی در جانبازان و همسران آن‌ها. یافته‌های نو در روانشناسی
احمدی، خدابخش و همکاران.(۱۳۸۴ ). بررسی عوامل موثر بر سازگاری زوجین و مقایسه دو روش مداخله‌ای در کاهش ناسازگاری زناشویی. طرح پژوهشی. دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… مرکز تحقیقات علوم رفتاری . ص.۲۷-۱۲۵٫
‌ اسدی بیگی، ز و سپاه منصور، م. (۱۳۸۵). رابطه سبک‌های عشق و رضایت زناشویی در زنان خانه دار متاهل ۴۵-۳۰ ساله شهر تهران. چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. ص۴۱٫
اسپالدینگ. چریل،ال(۱۳۸۳). انگیزش در کلاس. ترجمه محمد رضا نائینیان و اسماعیل بیابانگرد. چاپ چهارم. تهران: انتشارات مدرسه.
اسلاوین.(۲۰۰۶). روانشناسی تربیتی: نظریه و کاربست. ترجمه یحیی‌سید‌محمدی(۱۳۸۵). تهران: دوران.
اسلاوین.(۲۰۰۶). روحی، قنبر؛ حسینی، سید عابدینی.(۱۳۸۶). انگیزه و رابطه آن با برخی از عوامل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان. دانشکده پرستاری و مامایی. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر. شماره ۹٫
اشمالینگ، ک. ب.، فروزتی، ا.ا.، و جیکوبسون، ن. س. (۱۳۸۳). مسایل زناشویی. درک . هاوتون، کرک، سالکووس کیس و کلارک. رفتار درمانی شناختی. ترجمه حبیب الله قاسم زاده. تهران: انتشارات ارجمند.