سطح معنی داری

نتایج

فرضیه

تائید شد

۰٫۰۰۱

رضایت زناشوئی مادر با انگیزش درونی و بیرونی رابطه مثبت و با بی انگیزشی رابطه منفی دارد.

بین رضایت زناشوئی مادر با انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

تائید شد

انگیزش درونی: ۰٫۰۵
بی انگیزشی: ۰٫۰۱

هوش معنوی مادر با انگیزش درونی رابطه مثبت و با بی انگیزشی رابطه منفی دارد. اما با انگیزش بیرونی رابطه ندارد

بین هوش معنوی مادر با انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

تائید شد

۰٫۰۰۱

رضایت زناشوئی مادران قادر به پیش‌بینی انگیزش درونی دانش آموزان به صورت مستقیم و معنی‌دار می‌باشد اما هوش معنوی توان پیش‌بینی انگیزش درونی دانش آموزان را ندارد.

سهم هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان چقدر است؟

تائید شد

۰٫۰۰۱

رضایت زناشوئی مادران قادر به پیش‌بینی انگیزش بیرونی دانش آموزان به صورت مستقیم و معنی‌دار می‌باشد اما هوش معنوی توان پیش‌بینی انگیزش بیرونی دانش آموزان را ندارد.

تائید شد

۰٫۰۰۱

رضایت زناشوئی مادران قادر به پیش‌بینی بی انگیزشی دانش آموزان به صورت مستقیم و معنی‌دار می‌باشد اما هوش معنوی توان پیش‌بینی بی انگیزشی دانش آموزان را ندارد.

فصل پنجم نتیجه گیری
مقدمه
در این فصل سعی بر آن بوده است که آنچه در فصل چهارم بدست آمده با نظریه‌ها و یافته‌های پیشین (که در فصل دوم به آنها اشاره شد) ترکیب شود و مورد بحث قرار گیرد. فصل حاضر از سه قسمت مجزا از هم تشکیل شده است: الف) بحث راجع به فرضیه‌های پژوهش، هماهنگی و ناهماهنگی نتایج مطالعات حاضر با دیگر پژوهش‌ها ب) محدودیت‌ها ج) پیشنهادها.
در این تحقیق، رابطه بین هوش معنوی مادر و نیز رضایت زناشویی مادر با انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش، روش همبستگی است و جامعه آماری آن کلیه دختران دبیرستانی منطقه ۶ آموزش و پرورش شهر تهران و مادران این دانش آموزان می‌باشند که در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ مشغول به تحصیل هستند می‌باشد‌؛ که بر اساس موضوع تحقیق از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده است. ابزار تحقیق پرسش نامه‌های انگیزش تحصیلی والرند، هوش معنوی عبداله‌زاده و رضایت زناشویی انریچ است.
نتایج نشان داده که فرضیه اول، یعنی رابطه بین انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با هوش معنوی مادر رابطه معنی‌داری نیست؛ و فرضیه دوم، یعنی رابطه بین انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت زناشویی مادر رابطه معنی‌داری است.
۵-۱ بحث در چهار چوب فرضیه پژوهش