n= 100 **=P0.01 > *=P0.05 >
نتایج جدول ۴-۳ نشان می‌دهد که بین نمرات انگیزش درونی (r=0/309) و انگیزش بیرونی (r=0/307) دانش‌آموزان با رضایت زناشوئی مادران ارتباط مستقیم و معنی‌داری (۰۱/۰ P≤) وجود دارد همچنین بین بی‌انگیزشی (r=-0/427) دانش‌آموزان با رضایت زناشوئی مادران ارتباط معکوس و معنی‌داری وجود دارد (۰۱/۰ P≤ ). به عبارتی با افزایش نمرات رضایت زناشوئی مادران، نمرات انگیزش درونی و انگیزش بیرونی دانش‌آموزان نیز افزایش می‌یابد و بالعکس. همچنین با افزایش نمرات رضایت زناشوئی مادران، نمرات بی‌انگیزشی تحصیلی دانش‌آموزان کاهش می‌یابد و بالعکس.
سوال پژوهش: سهم هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی‌ دانش‌آموزان چقدر است؟
به منظور بررسی این فرضیه پژوهش، و تعیین سهم هریک از عوامل هوش معنوی و رضایت زناشوئی مادران در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان از رگرسیون چند متغیری استفاده شد که نتایج آن در جداول ۴-۴ تا ۴-۶ قابل مشاهده است.
جدول ۴-۴: خلاصه تحلیل رگرسیون گام به گام پیش‌بینی انگیزش درونی دانش‌آموزان از طریق هوش معنوی و رضایت زناشوئی مادران

متغیر F R R2 B β P
ثابت ۵٫۵۳۱ ۰٫۳۲۰ ۰٫۱۰۲ ۲۶٫۶۷۳ ۰٫۰۰۳
رضایت زناشوئی ۰٫۱۱۶ ۰٫۲۷۳ ۰٫۰۱۰
هوش معنوی ۰٫۰۶۸ ۰٫۰۹۱ ۰٫۳۸۴

جدول ۴-۴ خلاصه تحلیل رگرسیون چند متغیری پیش‌بینی انگیزش درونی دانش‌آموزان از طریق هوش معنوی و رضایت زناشوئی مادران را نشان می‌دهد. با فرض اینکه R2، درصد واریانس مشترک هوش معنوی و رضایت زناشوئی مادران در پیش‌بینی انگیزش درونی دانش‌آموزان است، نتایج جدول فوق نشانگر آن است که مجموع متغییرهای بکار رفته (هوش معنوی و رضایت زناشوئی) ۱۰% از واریانس انگیزش درونی دانش‌آموزان را پیش‌بینی می‌کند. با توجه به اینکه F محاسبه شده در سطح کمتر از ۰۱/۰ معنا‌دار است، لذا مدل رگرسیون خطی معنا‌دار است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد که رضایت زناشوئی مادران در سطح (۰۱/۰=α) قادر به پیش‌بینی انگیزش درونی دانش‌آموزان به صورت مستقیم و معنی‌دار می‌باشد و آزمون t برای معناداری ضرایب رگرسیون در سطح کمتر از ۰۱/۰ معنادار است. با توجه به اینکه β ضریب استاندارد شده رگرسیون است، مشخص می‌گردد که تنها رضایت زناشوئی مادران با ضریب تبیین (۲۷/۰) در پیش‌بینی انگیزش درونی دانش‌آموزان موثر است. همچنین معادله رگرسیون فوق به صورت زیر نوشته میشود:
Y= + 26.673B1 (۰٫۱۱۶)

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.