برای این منظور ابتدا همبستگی هر یک از سؤالات با کل پرسش‌نامه از طریق ضریب همبستگی محاسبه گردید. سپس ۴۷سؤال که از همبستگی نسبتا بالایی برخوردار بودند انتخاب شدند. این انتخاب به طور مساوی از مقیاس‌های مختلف پرسش‌نامه صورت گرفت و بدین ترتیب در مجموع ۴۷ سؤال انتخاب شد که مجدداٌ ضریب اعتبار فرم ۴۷سؤالی برروی یک گروه ۱۱نفری با استفاده از ضریب آلفا محاسبه گردید که ضریب ;اعتبار ۹۵/۰بدست آمد. روش محاسبه اعتبار و روایی پرسش‌نامه مزبور به استناد راهنمایی پژوهش (پس از بررسی ونگرش کامل)ارائه گردید. پس از بررسی و مطالعه کامل اصل پرسش‌نامه و طریقه محاسبه اعتبار و روایی آن، روش مذبور مورد تأیید قرار گرفت و از پرسش‌نامه رضایت زناشویی انریچ جهت برآورد میزان رضایت زناشویی در گروه‌های مطالعه و مقایسه ازدواج‌ها‌، استفاده شد. در پژوهش حاضر نیز اعتبار پرسش‌نامه انریچ از طریق آلفای کرونباخ ۹۲۱/۰ محاسبه شد.
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
به منظور توصیف آماری، از جداول شاخص‌های آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، حداقل ، حد اکثر، ضریب کجی و ضریب کشیدگی استفاده گردید. در راستای تحلیل‌های استنباطی و آزمون فرضیه‌های تحقیق نیز از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد.
فصل چهارم یافته های پژوهش
مقدمه
در این مبحث با توجه به موضوع تحقیق حاضر که به «پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر» می‌پردازد، در ابتدا به منظور توصیف آماری، از جداول شاخص‌های آمار توصیفی استفاده گردید. در راستای تحلیل‌های استنباطی و آزمون فرضیه‌های تحقیق نیز از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد همچنین محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار آماری spss انجام گرفته است.
۴-۱ : داده‌های توصیفی
شاخص‌های توصیفی نمرات انگیزش تحصیلی، هوش معنوی و رضایت زناشویی به همراه نمودار توزیع فراوانی آن به ترتیب در جدول ۴-۱ و نمودارهای ۴-۱ تا ۴-۵ ارائه شده‌اند.
جدول ۴-۱: شاخص‌های توصیفی انگیزش تحصیلی، هوش معنوی و رضایت زناشویی

مقیاس میانگین انحراف استاندارد حداقل حداکثر ضریب کجی ضریب کشیدگی
انگیزش درونی ۵۱٫۶۰ ۱۰٫۹۳ ۳۱ ۷۵ ۰٫۱۳- ۰٫۷۳-
انگیزش بیرونی ۵۵٫۶۱ ۱۱٫۳۰ ۳۴ ۷۸ ۰٫۰۹ ۰٫۸۹-
بی انگیزشی ۱۳٫۷۰
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.