• عوامل تاثیر گذار روی انتظارات مطلوب:

بر اساس زیتامل و همکاران (2009) و زیتامل و همکاران (2003) دو عامل وجود دارد که روی انتظارات مطلوب تاثیر می گذارد. این عوامل نیازهای شخصی و تشدید کننده های خدمات ثابت هستند. اولا نیازهای شخصی عواملی اساسی هستند که به خواسته های مشتریان شکل می دهند و آنها می توانند در چهار دسته طبقه بندی شود: نیازهای فیزیکی، نیازهای اجتماعی، نیازهای روانشناختی و نیازهای شغلی و کارکردی. ثانیا تشدید کننده های خدمات ثابت که میتوان آنها را در دو دسته طبقه بندی نمود: 1. انتظارات از خدمت بکار گرفته شده که این موضوع زمانی زمانی رخ می دهد که انتظارات مشتری توسط شخص یا گروه دیگر بکار گرفته می شود. 2. فلسفه خدمات شخصی که به عنوان باورهای مشتری در زمینه معنی خدمات و معاملات فراهم کننده خدمات تعریف می شود.

  • عوامل اثرگذار روی انتظارات کافی:

زیتامل و همکاران (2003) گروهی از عوامل را که روی انتظارات کافی تاثیر می گذارند به شرح زیر یافته اند:

  1. تشدید کننده های خدمات موقتی که به عوامل منحصر به فردی اشاره می کند که به شکل یک نیاز ضروری در می آید مثل شرایط اضطراری.
  2. تغییرات خدمات دریافت شده که به دسترس پذیری فراهم کنندگان خدمات متناوب اشاره می کند.
  3. نقش خدمات خود- دریافت شده مشتری که اشاره به این موضوع دارد که مشتریان چگونه به تاثیر نقش خودشان در خدمات دریافت شده اعتقاد پیدا می کنند.
  4. عوامل شرایطی که به شرایط و نتایج به دست آمده از کارایی خدمات و سرویس کنترل فراهم کننده اشاره دارد.

سرویس پیش بینی شده سطح خدمتی است که مشتریان اعتقاد دارند که مناسب دریافت است. سرویس پیش بینی شده توسط چهار عامل زیر تحت تاثیر قرار می گیرد:

  1. پیمانهای شفاف خدمات که به اظهارات شخصی و غیر شخصی راجع به سرویس فراهم شده برای مشتریان توسط موسسات و سازمانها اشاره دارد. این پیمانها در اشکال مختلفی از قبیل قراردادها، ارتباط از طریق بخشهای خدمات، معاملات شخصی و تبلیغات نشان داده می شوند که این اشکال تاثیر مستقیمی هم روی خدمات مطلوب و هم خدمات پیش بینی شده دارد زیتامل و همکاران (2003). قیمتهای خدمات که به قیمتی اشاره دارد که مشتری می بایست به منظور دست یابی به سرویس مورد نظر پرداخت نماید. یک مطالعه که توسط زیتامل و همکاران (1998) انجام شده، نشان می دهد که در بیشتر موارد مشتریان از قیمت به عنوان جانشین کیفیت استفاده می کنند. به طور کلی میتوان دریافت که زمانیکه یک مشتری قیمت بالایی می پردازد به دنبال آن انتظار کیفیت بالایی از خدمات را خواهد داشت. به عنوان مثال یک مشتری که در یک هتل شیک اقامت می گزیند طبیعتا خدماتی با استانداردهای بالا را پیش بینی نموده است.
  2. ارتباط حرف – دهان، نقش این ارتباط در شکل گیری انتظارات مشتری از خدمات توسط مطالعاتی مورد حمایت قرار گرفته است. این ارتباط شامل اظهارات شخصی و یا گاهی اوقات غیر شخصی بیان شده توسط بخشهای دیگر سازمانها می باشد. علاوه بر این بخاطر مشکلی که مشتریان با آن مواجه هستند، در زمان ارزیابی برتری سرویس یا خرید، این نوع ارتباط بسیار اهمیت می یابد. منابع دسترسی به این نوع ارتباط شامل گزارشهای مشتریان، دوستان، خانواده و کسانی که روی سطح مطلوب و پیش بینی شده خدمات اثر می گذارند زیتامل و همکاران (2003).
  3. تجربیات گذشته که اشاره به دانش قبلی پیرامون خدمات فراهم شده توسط فراهم کنندگان قبلی است. تجربیات گذشته عاملی است که مطلوبیت و پیشگویی ها را شکل می دهد. مخصوصا مدارک ارائه شده توسط وودروف[1] و همکاران (1987) ثابت می کند که استفاده از تجربیات مختلف منجر به رضایت مشتری می شود (Elmayar, 2011).

[1]  Woodruff
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی و سنجش کیفیت خدمات درمانی و ارتباط آن با رضایت کلی بیماران (مطالعه موردی: بیمارستان پورسینا رشت)