دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

موفقیتسازمانهایصادرکنندهدربازارهایبین المللیاتفاقینیست. تشویقسازمانهابه صادراتوبین المللیشدنشرکتهاینوپا،بهوضعیتدوعاملوابستهاست: الف)محیط داخلی(نظیرویژگیهایجمعیتیموسسهبازرگانی(تعداد،سن،جنسیت،تحصیلاتو …)ونیز شایستگیهایسازمانی،انگیزههاونگرشهایمدیرارشد)وب)محیطخارجی(نظیرنوعو سطحرقابتبرایمنابعکمیابدربازارداخلیوسیاستهاوخدماتتشویقیجهتانجام صادراتدرشرکتهاینوپا (وستد،1995)[1]؛ ازاینروتوجهبهابعادمختلف توانمندسازیسازمانها،پرورشمحیطداخلیآنهاوتلاشجهتهمسوسازیمحیطخارجی سازمانبااهدافصادراتیشرکتهاازاصولگریزناپذیرسیاستگذاراندرتدوینخط مشیهای صادراتیوتوسعهصادراتاست.

در تحقیقات دانشگاهی انجام شده، جنبه های مختلف شرکت ها که بر استراتژی صادرات اثر می گذارند،شناسایی شده اند.اکثر تحقیقات بر عوامل داخلی و خارجی موثر بر فرایند صادرات متمرکز شده اند (بیلکی،1978)[2].

محیط رقابتی و پیچیده امروز ورود به بازارهای جهانی را اجتناب ناپذیر کرده می باشد. شرکتها از طریق صادرات وارد این بازارهای بین المللی می شوند و برای بقا و ارتقاء عملکرد خود نیازمند درک عوامل و عناصر موثر بر گرایش صادرات هستند.

 

1-4-2اهداف کاربردی:

از نتایج این پژوهش مدیران شرکتهای صادر کننده برای تشخیص عوامل موثر بر گرایش به صادرات بهره خواهند برد و برای ارتقاء آن  با در نظر داشتن عوامل ذکر گردیده می توانند برنامه ریزی کنند.

1-5)چارچوب نظری پژوهش

چهار چوب نظری یک الگوی مفهومی می باشد مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مسئله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند.این نظریه با مطالعه سوابق پژوهشی در قلمرو مسئله به گونه ای منطقی جریان پیدا می کند.در آمیختن باورهای منطقی محقق با پژوهش های انتشار یافته به مقصود ایجاد پایه ی علمی برای مطالعه مسئله مورد پژوهش جایگاه اساسی داد.به طور اختصار،چهار چوب نظری از پیوندهای درونی میان متغیرهایی که سرانجام در پویایی موقعیت مورد مطالعه تأثیر دارند گفت و گو می کند.پدید آوردن چنین چهار چوب مفهومی به ما کمک می کند تا روابط خاصی را در نظر بگیریم وآنها را[1]Westhead

[2]Bilkey

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>