تیر ۱۸, ۱۳۹۹

پایان نامه کارشناسی ارشد: «بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

غذایی در استان خراسان رضوی جمع آوری شده و نتایج نشان می دهد که بین برنامه های توسعه صادرات و عملکرد صادرات به صورت مستقیم و غیرمستقیم هیچ ارتباطی وجود ندارد.

2-17-2)تحقیقات خارجی:

سرا و همکاران (2012) تحقیقی با عنوان «عوامل موثر بر گرایش صادرات: مطالعه موردی شرکتهای نساجی انگلستان و پرتغال» ارائه کردند. هدف از این مقاله تعیین عوامل سازمانی و مدیریتی که بر گرایش صادراتی شرکتها تاثیر می گذارند. برای این هدف بخش نساجی در کشور پرتغال و انگلستان مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. محققان منابع و قابلیتهای شرکت و ویژگی های تصمیم گیرندگان را مورد مطالعه قرار دادند. مدیران 167 شرکت در کشور پرتغال و 156 شرکت در انگلستان به پرسشنامه پاسخ دادند و نتایج هر یک از آنها مشخص شده و نتایج دو کشور با یکدیگر مشخص گردید. نتایج نشان داد که اندازه شرکت، مزیت رقابتی، تکنولوژی و تعداد زبان های خارجی که مدیران می توانند صحبت کنند از عواملی می باشد که موجب گرایش شرکتها به صادرات می گردد.

درموسگلو و همکاران (2012)[1] مقاله ای را تحت عنوان «تاثیر خدمات دولتی برای ارتقاء صادرات بر دستیابی شرکت های کوچک و متوسط به اهداف: مروری بر ابعاد عملکرد صادرات» انجام دادند. هدف از این مقاله مطالعه تاثیر ابزار ها و خدمات دولتی برای ارتقاء صادرات بر عملکرد شرکتها می باشد. اینگونه مشخص گردید که شرکتها نوعا تنها بر یکی اهداف صادراتی اهداف مالی،  دست می یابند. شرکتها توجه کمی بر دیگر ابعاد داشتند، پس این پژوهش به مطالعه بعد عملکرد صادرات پرداختند این 4 بعد عبارتند از اهداف مالی، اهداف استرتژیک، ارتباط سهامداران، یادگیری سازمانی. از 143 شرکت در ترکیه نظر سنجی به اقدام آمد یافته ها پیشنهاد می کند که مشوق های صادراتی موجب بهبود تمام ابعاد صادراتی می گردد.

جوزف ریالپ(2010)[2]مقاله ای را تحت عنوان”عملکرد صادرات زیر میکروسکوپ: نگاهی از طریق لنز اسپانیایی”ارائه دادند.در این مقاله به ارائه تصویری جامع از عملکرد صادرات در شرکتهای کوچک و متوسط اسپانیایی پرداخته اند که با بهره گیری  تجزیه وتحلیل رگرسیون و مدل سازی معادله ساختاری عوامل داخلی(مدیریتی و سازمانی)و عوامل خارجی(زیست محیطی) را مورد مطالعه قرار داده اند.نتایج به دست آمده نشان می دهد که مهارت های مدیریتی، زبان های خارجی،دانش کسب و کار بین المللی،تعهد صادرات بیشترین سابقه موثر برو موفقیت صادرات تکیه کنند.صادر کنندگان بایستی فراتر ار مرز شرکت نگاه[1]Durmusgu & etal

[2]Josep Rialp

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>