دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

-آیا بین درکمزیتمحصولاتتوسطمدیرانباگرایشبهصادراترابطهمعنیداریوجود دارد؟

10-آیا بین تعهد مدیران شرکتها به صادرات با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری هست؟

1-7)فرضیات پژوهش

1-اندازه شرکت با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

2- مزیت رقابتی با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

3- تکنولوژی مورد بهره گیری شرکت  با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

4- سن مدیران شرکتها با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

5- سطح تحصیلات مدیران شرکتها با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

با شناسایی عوامل موثر بر آن،می توان پاسخ ها یا راه حل هایی را برای مساله شناخت (خاکی،1387).

در این پژوهش گرایش به صادرات متغیر وابسته می باشد.

1-9)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

عملیاتی کردن یا تعریف عملیاتی یک مفهوم،بطوریکه آن مفهوم قابل اندازه گیری گردد از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم و طبقه بندی کردن آن ابعاد به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازه گیری میسر می باشد (سکاران،1390).

1-9-1)تعریف مفهومی

1-9-1-1) صادرات و گرایش به صادرات:صادرات عبارت می باشد از اقدام خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>